VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS
VIRŠININKAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos respublikos finansų ministerijos viršininko 2015 m. sausio 2 d. įsakymO Nr. VA-1 „Dėl PRIVALOMŲJŲ ATSKAITYMŲ NUO ŽALIAVINĖS MEDIENOS IR NENUKIRSTO MIŠKO PARDAVIMO PAJAMŲ DEKLARACIJOS FR0463 FORMOS IR JOS UŽPILDYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. spalio 11 d. Nr. VA-79

Vilnius

 

 

Pakeičiu Privalomųjų atskaitymų iš pajamų už parduotą žaliavinę medieną ir nenukirstą mišką deklaracijos FR0463 formos užpildymo taisykles, patvirtintas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2015 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. VA-1 „Dėl Privalomųjų atskaitymų nuo žaliavinės medienos ir nenukirsto miško pardavimo pajamų deklaracijos FR0463 formos ir jos užpildymo taisyklių patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 4 punktą ir jį išdėstau taip:

4. Nuo 2019 m. sausio 1 d. miško valdytojo, fizinio asmens, privalomųjų atskaitymų mokestinis laikotarpis yra kalendoriniai metai. Miško valdytojai, fiziniai asmenys, privalomuosius atskaitymus privalo apskaičiuoti ir tinkamai užpildytą deklaracijos FR0463 formą pateikti VMI, mokestiniam laikotarpiui pasibaigus, iki kalendorinių metų, einančių po mokestinio laikotarpio, gegužės 1 dienos. Privalomieji atskaitymai turi būti sumokėti į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą iki nustatyto deklaracijos FR0463 formos pateikimo termino pabaigos. Miško valdytojai, fiziniai asmenys, privalomuosius atskaitymus į Lietuvos valstybės biudžetą moka šiais terminais:

4.1. iki kito mokestinio laikotarpio, einančio po mokestinio laikotarpio, gegužės 1 dienos, deklaracijos FR0463 forma pateikiama ir priklausanti mokėti privalomųjų atskaitymų suma mokama už 2019 m. ar vėlesnius mokestinius laikotarpius;

4.2. iki 2019 m. gegužės 1 d. deklaracijos FR0463 forma pateikiama ir priklausanti mokėti privalomųjų atskaitymų suma mokama už 2018 m. antrąjį pusmetį;

4.3. už 2018 m. pirmąjį pusmetį deklaracijos FR0463 forma pateikiama ir priklausanti mokėti privalomųjų atskaitymų suma mokama iki 2018 m. liepos 15 d.“. 

2. Pakeičiu 13 punktą ir jį išdėstau taip:

13. 6 laukelyje – vadovaujantis šių Taisyklių 3 ir 4 punktuose nurodytais mokestinio laikotarpio terminais, užpildomi laukeliai, nurodant, už kurį mokestinį laikotarpį teikiama deklaracijos FR0463 forma. Jeigu privalomieji atskaitymai iš pajamų, gautų už parduotą žaliavinę medieną ir nenukirstą mišką, deklaruojami už: 

13.1. kalendorinius metus, tai 6 laukelis užpildomas, pvz., nuo 2019-01 iki 2019-12;

13.2. kalendorinių metų mėnesį, tai 6 laukelis užpildomas, pvz., nuo 2018-09 iki 2018-09;

13.3. kalendorinių metų pusmetį, tai 6 laukelis užpildomas, pvz., nuo 2018-01 iki 2018-06.“

 

 

 

Viršininkė                                                                                                                    Edita Janušienė