HERB21

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2017 M. SPALIO 4 D. ĮSAKYMO NR. D1-812 "DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2002 M. Birželio 27 D. ĮSAKYMO NR. 348 „DĖL pakuočių ir pakuočių ATLIEKŲ TVARKYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO" PAKEITIMO

 

2017 m. spalio 17 d. Nr. D1-847

Vilnius

 

 

Pakeičiu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. spalio 4 d. įsakymą Nr. D1-812 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. 348 „Dėl Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“:

1. Pakeičiu 1.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

1.4. pakeičiu 30 punktą ir jį išdėstau taip:

30. Įmonės vadovas ar jo įgaliotas asmuo tvirtina pakuočių apskaitos vykdymo, apskaitos dokumentų saugojimo tvarką, svorio nustatymo metodiką, pagal kurią nustatomas pakuotės svoris, nurodant asmenis, atsakingus už pakuočių apskaitos vykdymą ir teisingų duomenų pateikimą, už teisingą pakuotės svorio nustatymą, vadovaujantis pakuočių svorio nustatymo metodika.

2. Pakeičiu 1.5 papunktį ir jį išdėstau taip:

1.5. pakeičiu 31 punktą ir jį išdėstau taip:

31. Jei gamintojo ir (ar) importuotojo įmonėje skaičiuojamas sunaudotų medžiagų balansas, periodiškai nurašant pakavimui panaudotas medžiagas, Taisyklių 39 ir 41 punktuose nurodytuose prekinių vienetų sąrašuose tokios sunaudotų medžiagų balanse nurodytos pakavimui panaudotos medžiagos apskaitomos kaip prekiniai vienetai (pavyzdžiui, vienkartinių indų maistui išsinešti 100 vienetų komplektas, kartoninė dėžė 60x40x40 produkcijos pakavimui ir panašiai).“

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                              Kęstutis Navickas