LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO

2010 M. SPALIO 20 D. ĮSAKYMO NR. A1-499 „DĖL PROJEKTŲ, FINANSUOJAMŲ ĮGYVENDINANT EUROPOS PABĖGĖLIŲ FONDO IR EUROPOS FONDO TREČIŲJŲ ŠALIŲ PILIEČIŲ INTEGRACIJAI PROGRAMAS, MOKĖJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2014 m. gruodžio 5 d. Nr. A1-602

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Projektų, finansuojamų įgyvendinant Europos pabėgėlių fondo ir Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai programas, mokėjimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2010 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. A1-499 „Dėl Projektų, finansuojamų įgyvendinant Europos pabėgėlių fondo ir Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai programas, mokėjimo taisyklių patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu 13.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

13.2. ne daugiau kaip 50 procentų avanso suma, kuri neviršija 28 962,00 eurų, nuo sutartyje numatytos lėšų sumos išmokama per sutartyje nustatytą terminą, jei projekto vykdytojas ne vėliau kaip iki sutartyje nustatyto termino kartu su avansiniu mokėjimo prašymu negali pateikti banko garantijos arba laidavimo draudimo sutarties dėl avanso sumos;“.

1.2. Pakeičiu 15 punktą ir jį išdėstau taip:

15. Pasirašius sutartį, projekto vykdytojas per sutartyje nustatytą terminą įgaliotai institucijai teikia avansinį mokėjimo prašymą, kartu pateikdamas banko garantiją arba laidavimo draudimo sutartį (jeigu taikoma) dėl avanso sumos, jeigu avanso suma yra didesnė nei 28 962,00 eurai. Taikant avansinio mokėjimo būdą, avansinis mokėjimo prašymas dėl likusios 50 procentų sumos nuo sutartyje numatytos lėšų sumos teikiamas įgaliotai institucijai patikrinus pažangos ataskaitas kartu su tarpiniais mokėjimo prašymais ir nustačius, kad projekto vykdytojas panaudojo ne mažiau kaip 60 procentų gautos pirmojo avanso sumos.“

1.3. Pakeičiu 1 priedą:

1.3.1. pakeičiu 1 punkto lentelės 11 pastraipą ir ją išdėstau taip:

Avansiniu mokėjimo prašymu prašoma išmokėti suma / tarpiniame arba galutiniame mokėjimo prašyme deklaruojama ir prašoma finansuoti suma

1. Jei teikiamas avansinis mokėjimo prašymas, nurodoma prašoma išmokėti avanso suma (pvz., ne daugiau kaip 50 proc. nuo paramos sutartyje numatytos paramos lėšų sumos arba ne daugiau kaip 28 962,00 eurai).

 

2. Jei teikiamas tarpinis arba galutinis mokėjimo prašymas, nurodoma šiame mokėjimo prašyme deklaruojama ir prašoma finansuoti suma (įrašoma bendra suma iš mokėjimo prašymo 2 lentelės 11 stulpelio. Sumos, nurodytos mokėjimo prašymo 3 lentelės 5 stulpelyje ir 2 lentelės 11 stulpelyje, turi sutapti)

 

1.3.2. pakeičiu 2 punkto lentelės antraštinę eilutę ir ją išdėstau taip:

„Detalaus projekto biudžeto išlaidų eilutės

 

Nurodomi biudžeto eilutės numeris ir pavadi-nimas, kurie numatyti detaliame projekto biudžete

Išlaidų pavadini-

mas

 

Nurodo-mas patirtų išlaidų turinys, t. y. įsigytų prekių ar paslaugų pavadi-nimas (pvz., vasario mėnesio darbo užmo-kestis, kancelia-rinės prekės, patalpų nuoma, salės nuoma, išlaidos lektoriui ir pan.), jei
1 stulpelyje neįrašytas darbuoto-jo vardas ir pavardė, šiame stulpelyje nurodomi darbuoto-jo vardas ir pavardė

Išlaidas pagrindžiantys dokumentai

Išlaidų apmokėjimą įrodantys dokumentai

Mokėjimo prašyme deklaruojama ir prašoma finansuoti suma, Eur

 

Nurodoma prašoma finansuoti išlaidų suma

Įgaliotos institucijos sprendimas (komentaras)

 

Pildo įgaliota institucija, nurodydama tinkamų finansuoti išlaidų sumą

Doku-mento tipas

 

Nuro-domas doku-mento, pag-rind-žian-čio biu-džeto eilu-tėje dekla-ruoja-mas išlai-das, tipas. Doku-mento tipas pasi-renka-mas iš šioje mokė-jimo pra-šymo for-mos pildy-mo ins-truk-cijoje esan-čios lente-lės „Išlai-das pag-rin-džian-čių doku-mentų sąra-šas“

Doku-mento data

 

Nuro-doma doku-mento data

Doku-mento Nr.

 

Nuro-domi doku-mento serija ir nume-ris

Bendra suma, Eur

 

Nurodoma visa dokumen-to suma

Doku-mento tipas

 

Nuro-domas doku-mento, įro-dančio biu-džeto eilu-tėje dekla-ruojamų išlaidų apmo-kėji-mą, tipas. Doku-mento tipas pasi-renka-mas iš šioje mokė-jimo pra-šymo for-mos pil-dymo ins-truk-cijoje esan-čios lente-lės „Išlai-dų apmo-kėjimą įro-dančių doku-mentų sąra-šas“

Doku-mento data

 

Nuro-doma fak-tinė išlai-dų ap-mokė-jimo data

Doku-mento Nr.

 

Nuro-domas doku-mento nume-ris

Išmo-kėta, Eur

 

Nuro-doma, kiek buvo sumo-kėta darbo užmo-kesčio, mokes-čių, įmokų už pre-kes, pas-lau-gas ar darbus pagal pateik-tus išlaidų apmo-kėjimą įro-dan-čius doku-men-tus

 

1.3.3. pakeičiu 2 punkto lentelės 2 punktą ir jį išdėstau taip:

2. Netiesioginės išlaidos

 

Šioje eilutėje pildomas tik
11 stulpelis. Įrašoma suma eurais šios lentelės eilutės „1. Tiesioginės išlaidos (1.1+1.2+1.3+ 1.4+1.5)“
11 stulpelyje nurodytą sumą padauginus iš netiesioginių išlaidų procento, kuris yra numatytas paramos sutarties
1.2 papunktyje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.4. pakeičiu 3 punkto lentelės antraštinę eilutę ir ją išdėstau taip:

„Detalaus projekto biudžeto išlaidų eilutės

 

Įrašomos visos detaliame projekto biudžete numatytos išlaidų eilutės, nurodant biudžeto eilutės numerį bei pavadinimą

Paramos teikimo sutartyje biudžeto išlaidų eilutei planuota suma, Eur

 

Nurodoma detaliame projekto biudžete kiekvienai išlaidų eilutei numatyta suma

Iki šio mokėjimo prašymo pateikimo datos patirtos ir apmokėtos tinkamos finansuoti išlaidos, Eur

 

Prie kiekvienos išlaidų eilutės nurodoma įgaliotos institucijos pripažintų tinkamomis finansuoti išlaidų ir deklaruoja-mų šiame mokėjimo prašyme išlaidų suma

Iki šio mokėjimo prašymo pateikimo datos kompensuotos išlaidos, Eur

 

Prie kiekvienos išlaidų eilutės nurodoma suma, kurią įgaliota institucija pripažino tinkama finansuoti

Mokėjimo prašyme deklaruojamos išlaidos, Eur

 

Prie kiekvienos išlaidų eilutės nurodomos šiame mokėjimo prašyme deklaruojamos patirtos tinkamos finansuoti išlaidos.

Sumos turi sutapti su 2 lentelės 11 stulpelyje nurodytomis sumomis

Įgaliotos institucijos sprendimas dėl prašomų pripažinti tinkamomis finansuoti išlaidų sumos

Likusios patirti ir apmokėti projekto įgyvendi-nimo išlaidos, Eur

 

Pildo įgaliota institucija

Eur

Pildo įgaliota institucija

proc.

 

Pildo įgaliota institucija

 

1.4. Pakeičiu 3 priedo lentelę:

1.4.1. pakeičiu 17 stulpelį ir jį išdėstau taip:

„Mokėjimo prašyme nurodyta bendra išlaidų suma, eurais“

 

1.4.2. pakeičiu 22 stulpelį ir jį išdėstau taip:

„eurais“

 

1.4.3. pakeičiu 28 stulpelį ir jį išdėstau taip:

„eurais“

 

1.4.4. pakeičiu 36 stulpelį ir jį išdėstau taip:

„eurais“

 

1.4.5. pakeičiu 38 stulpelį ir jį išdėstau taip:

„eurais“

 

1.4.6. pakeičiu 41 stulpelį ir jį išdėstau taip:

„eurais“

 

1.4.7. pakeičiu 43 stulpelį ir jį išdėstau taip:

„eurais“

 

1.5. Pakeičiu 4 priedo 3 punktą ir jį išdėstau taip:

3. Mokėjimo prašymo tvirtinimas ir mokėtina suma

Finansavimo šaltinis

Patvirtinta suma paramos sutartyje,

Eur

Išmokėta suma (įskaitant avansą),

Eur

Prašoma suma,

Eur

Tinkamų finansuoti išlaidų dalis

Mokėtina suma,

Eur

Deklaruotinų Europos Komisijai mokėjimo prašymo išlaidų suma, Eur

Eur

procentais

1. ES lėšos

 

 

 

 

 

 

 

2. Bendrojo finansavimo lėšos

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekto vykdytojui nuspręsta išmokėti

 

Eur“

 

 

 

(suma skaičiais)

 

 

 

1.6. Pakeičiu 5 priedo 2 lentelės antraštinę eilutę ir ją išdėstau taip:

 

„Programos, finansuojamos iš valstybės biudžeto, priemonės kodas

Programos, finansuojamos iš valstybės biudžeto, finansavimo šaltinio kodas

Funkcinė klasifikacija

Ekonominė klasifikacija

Numatyta finansuoti projektui suma, Eur

Išmokėta projektui suma, Eur

Likusi projektui išmokėti suma,
Eur

Prašoma projektui išmokėti suma,
Eur

Žyma apie apmokėjimą“

 

1.7. Pakeičiu 6 priedo 2 lentelės antraštinę eilutę ir ją išdėstau taip:

„Programos, finansuojamos iš valstybės biudžeto, priemonės kodas

Programos, finansuojamos iš valstybės biudžeto, finansavimo šaltinio kodas

Funkcinė klasifika-cija

Ekonominė klasifika-cija

Numatyta projektui finansuoti suma,
Eur

Išmokėtos projektui ir pripažintos deklaruoti-nomis EK paramos lėšos, Eur

Išmokė-tas avansas, Eur

Išmokėta projektui suma
(įskaitant avansą),
Eur

Mokėjimo prašyme Nr.___
deklaruotos ir pripažintos tinkamomis finansuoti paramos lėšos,
Eur

Grąžin-tinos lėšos,
Eur“

 

1.8. Pakeičiu 7 priedo lentelės antraštinę eilutę ir ją išdėstau taip:

„Registracijos Nr.

Gavimo data

Paraiškos / pažymos Nr.

Projekto vykdytojo pavadinimas

Suma (eurais) (ES lėšos)

Suma (eurais) (bendrojo finansavimo lėšos)

Paraiškos perdavimo AAD data

Pastabos“

 

1.9. Pakeičiu 9 priedo 1 lentelę ir ją išdėstau taip:

„EPF programos metai

Europos Komisijos sprendimo Nr.

Europos Komisijos sprendimo data

Planuojama tinkamų finansuoti išlaidų (pradinis biudžetas) suma – _____ Eur

Planuojama tinkamų finansuoti išlaidų suma veiksmui iš ES lėšų – _____ Eur (___ proc.)

Planuojama tinkamų finansuoti išlaidų suma veiksmui iš valstybės biudžeto lėšų – _____ Eur (___ proc.)“

 

1.10. Pakeičiu 10 priedo 1 lentelę ir ją išdėstau taip:

„EPF programos metai

Europos Komisijos sprendimo Nr.

Europos Komisijos sprendimo data

Planuojama tinkamų finansuoti išlaidų (pradinis biudžetas) suma – _____ Eur

Planuojama tinkamų finansuoti išlaidų suma veiksmui iš ES lėšų – _____ Eur (___ proc.)

Planuojama tinkamų finansuoti išlaidų suma veiksmui iš valstybės biudžeto lėšų – _____ Eur (___ proc.)“

 

1.11. Pakeičiu 11 priedą:

1.11.1. pakeičiu pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

Aš, ........................... (vardas, pavardė ir pareigos), atstovaudamas (-a) Europos socialinio fondo agentūrai (toliau – įgaliota institucija), patvirtinu, kad visos deklaruotinos Europos Komisijai išlaidos, nurodytos pridėtoje Išlaidų ataskaitoje pagal Europos pabėgėlių fondo (toliau – EPF) veiksmus, yra Europos Sąjungos (toliau – ES) bendrojo finansavimo lėšos ir (arba) privataus finansavimo lėšos (jeigu taikoma), kurios buvo išmokėtos ir pripažintos deklaruotinomis Europos Komisijai, ir tai sudaro .................................... Eur (............................... eurų).“;

1.11.2. pakeičiu Išlaidų ataskaitos pagal EPF programos veiksmus 1 lentelės antraštinę eilutę ir ją išdėstau taip:

VEIKSMAI

Bendros tinkamos išmokėtos lėšos (eurais)

Finansavimo šaltiniai

Iš viso

ES lėšos

Nacionalinės lėšos

Projekto vykdytojo ir (ar) partnerio (-ių) lėšos

Valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybių disponuojamos lėšos

Kiti valstybės lėšų šaltiniai

 

1.12. Pakeičiu 15 priedo 1 lentelę ir ją išdėstau taip:

„Programos pavadinimas ir jos metai

Pripažintų deklaruotinomis Europos Komisijai išlaidų suma, procentais“

Europos Komisijos sprendimo data ir Nr.

Ataskaitinis laikotarpis

EK pirmojo mokėjimo data ir suma (eurais)

EK antrojo mokėjimo data ir suma (eurais)

 

1.13. Pakeičiu 16 priedo 2 lentelės antraštinę eilutę ir ją išdėstau taip:

„Veiksmo Nr.

Veiksmo pavadinimas

Planuojama tinkamų finansuoti išlaidų veiksmui (pradinis biudžetas), eurais (100 procentų)

Planuojama tinkamų finansuoti išlaidų veiksmui iš ES lėšų, eurais (75 procentai)

Planuojama tinkamų finansuoti išlaidų veiksmui iš valstybės biudžeto specialiosios bendrojo finansavimo programos lėšų, eurais (25 procentai)“

 

1.14. Pakeičiu 17 priedo 2 lentelės antraštinę eilutę ir ją išdėstau taip:

„Veiksmo Nr.

Veiksmo pavadinimas

Planuojama tinkamų finansuoti išlaidų veiksmui (pradinis biudžetas), eurais (100 procentų)

Planuojama tinkamų finansuoti išlaidų veiksmui iš ES lėšų, eurais (75 procentai)

Planuojama tinkamų finansuoti išlaidų veiksmui iš valstybės biudžeto specialiosios bendrojo finansavimo programos lėšų, eurais (25 procentai)“

 

1.15. Pakeičiu 18 priedą:

1.15.1. pakeičiu pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

„Aš, ........................... (vardas, pavardė ir pareigos), atstovaudamas (-a) Europos socialinio fondo agentūrai (toliau – įgaliota institucija), patvirtinu, kad visos deklaruotinos Europos Komisijai išlaidos, nurodytos pridėtoje Išlaidų ataskaitoje pagal Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai (toliau – EIF) prioritetus ir veiksmus, yra Europos Sąjungos (toliau – ES) bendrojo finansavimo lėšos ir (arba) privataus finansavimo lėšos (jeigu taikoma), kurios buvo išmokėtos ir pripažintos deklaruotinomis Europos Komisijai, ir tai sudaro ......................... Eur (..................... eurų).“;

1.15.2. pakeičiu Išlaidų ataskaitos pagal EIF programos veiksmus 1 lentelės antraštinę eilutę ir ją išdėstau taip:

PRIORITETAS IR VEIKSMAI

Bendros tinkamos išmokėtos lėšos (eurais)

Finansavimo šaltiniai

Iš viso

ES lėšos

Nacionalinės lėšos

Projekto vykdytojo ir (ar) partnerio (-ių) lėšos

Valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybių disponuojamos lėšos

Kiti valstybės lėšų šaltiniai

 

1.16. Pakeičiu 19 priedo 2 lentelės antraštinę eilutę ir ją išdėstau taip:

„Programos, finansuojamos iš valstybės biudžeto,  priemonės kodas

Programos, finansuojamos iš valstybės biudžeto, finansavimo šaltinio kodas

Funkcinė klasifikacija

Ekonominė klasifikacija

Paramos sutartyje numatyta projektui finansuoti suma, Eur

Išmokėtas avansas, Eur

Tarpiniuose mokėjimo prašymuose deklaruotos ir pripažintos tinkamomis finansuoti paramos lėšos, Eur

Pripažintų tinkamomis finansuoti paramos lėšų santykinis dydis, proc.“

 

1.17. Pakeičiu 20 priedą:

1.17.1. pakeičiu 2 punkto lentelės antraštinę eilutę ir ją išdėstau taip:

„Detalaus projekto biudžeto išlaidų eilutės

Išlaidų pavadi-nimas

Išlaidas pagrindžiantys dokumentai

Išlaidų apmokėjimą įrodantys dokumentai

Mokėjimo prašyme deklaruo-jama ir prašoma finansuoti suma, Eur

Įgaliotos institucijos sprendimas (komentaras)“

Doku-mento tipas

Doku-mento data

Doku-mento Nr.

Bendra suma, Eur

Doku-mento tipas

Doku-mento data

Doku-mento Nr.

Išmokėta, Eur

 

1.17.2. pakeičiu 3 punkto lentelės antraštinę eilutę ir ją išdėstau taip:

„Detalaus projekto biudžeto išlaidų eilutės

Paramos teikimo sutartyje biudžeto išlaidų eilutei planuota suma, Eur

Iki šio mokėjimo prašymo pateikimo datos patirtos ir apmokėtos tinkamos finansuoti išlaidos, Eur

Iki šio mokėjimo prašymo pateikimo datos kompensuotos išlaidos, Eur

Mokėjimo prašyme deklaruojamos išlaidos, Eur

Įgaliotos institucijos sprendimas dėl prašomų pripažinti tinkamomis finansuoti išlaidų sumos

Likusios patirti ir apmokėti projekto įgyvendinimo išlaidos, Eur“

Eur

proc.                    

 

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2015 m. sausio 1 d.

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė                                                  Algimanta Pabedinskienė