LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVAS

 

SPRENDIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO,

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO 2020 M. GEGUŽĖS 29 D. SPRENDIMO NR. V-1316 „DĖL SĄLYTĮ TURĖJUSIŲ ASMENŲ IZOLIAVIMO SAVIVALDYBIŲ ADMINISTRACIJŲ NUMATYTOSE IZOLIAVIMO PATALPOSE“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

 

2022 m. vasario 22 d. Nr. V-381

Vilnius

 

 

1. Pripažįstu netekusiu galios Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimą Nr. V-1316 „Dėl sąlytį turėjusių asmenų izoliavimo savivaldybių administracijų numatytose izoliavimo patalpose“ su visais pakeitimais ir papildymais.

2. N u s t a t a u, kad:

2.1. šis sprendimas įsigalioja 2022 m. vasario 23 d.;

2.2. savivaldybių administracijos privalo užtikrinti asmenų, kurie buvo izoliuoti savivaldybės patalpose iki šio sprendimo įsigaliojimo, izoliavimą likusiam izoliacijos laikotarpiui.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras, valstybės lygio

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovas                                               Arūnas Dulkys