LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2015 M. SPALIO 23 D. ĮSAKYMO NR. 1V-841 „dėl 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS  7 PRIORITETO „ KOKYBIŠKO UŽIMTUMO IR DALYVAVIMO DARBO RINKOJE SKATINIMAS“ 07.1.1-CPVA-R-905 PRIEMONĖS „MIESTŲ KOMPLEKSINĖ PLĖTRA“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2017 m. liepos 24 d. Nr. 1V-516

Vilnius

 

 

P a k e i č i u 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7  prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ 07.1.1-CPVA-R-905 priemonės „Miestų kompleksinė plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. spalio 23 d. įsakymu Nr. 1V-841 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ 07.1.1-CPVA-R-905 priemonės „Miestų kompleksinė plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo:

1.   Pakeičiu 9 punktą ir jį išdėstau taip:

 

9. Pagal Aprašą skiriamų ES struktūrinių fondų lėšų paskirstymas regionams:

 

Regiono pavadinimas

ES struktūrinių fondų lėšų suma, Eur

Alytus

3 697 302

Kaunas

26 719 123

Klaipėda

7 004 850

Marijampolė

6 339 467

Panevėžys

7 661 992

Šiauliai

6 727 161

Tauragė

779 919

Telšiai

9 363 558

Utena

9 455 847

Vilnius

20 924 321

Iš viso

98 673 540“

 

2.   Pakeičiu 13 punktą ir jį išdėstau taip:

13. Pagal Aprašo 11 punkte nurodytas remiamas veiklas regionų projektų sąrašai sudaromi iki 2018 m. kovo 31 d. visoms pagal Aprašo 9 punktą skiriamoms ES struktūrinių fondų lėšoms regionams.“

3.   Pakeičiu 40 punktą ir jį išdėstau taip:

40. Galimi pareiškėjai projektinius pasiūlymus Regiono plėtros tarybai teikia iki Regiono plėtros tarybos sekretoriato kvietime teikti projektinius pasiūlymus nurodyto termino pagal Regionų projektų atrankos tvarkos apraše nustatytą formą. Kartu su projektiniu pasiūlymu pateikiamas Aprašo 25.1 papunktyje nurodytas dokumentas.“

4.   Papildau 581 punktu ir jį išdėstau taip:

581. Projektui gali būti skiriamas papildomas finansavimas, tik jei didinama projekto finansuojamoji dalis, kai projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma nesikeičia, laikantis Projektų taisyklių 20 skirsnyje nustatytų sąlygų.“

5.   Papildau 582 punktu ir jį išdėstau taip:

582. Projekte sutaupytos lėšos gali būti panaudotos, tik jei reikia padidinti projekto finansuojamąją dalį, neviršijant projekto sutartyje nurodytos projektui skirtų finansavimo lėšų sumos, laikantis Projektų taisyklių 20 skirsnyje nustatytų sąlygų.“

 

 

 

Vidaus reikalų ministras                                                                                    Eimutis Misiūnas