AUDITO, APSKAITOS, TURTO VERTINIMO IR NEMOKUMO VALDYMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VIEŠOJO INTERESO ĮMONIŲ AUDITORIAUS IR VIEŠOJO INTERESO ĮMONIŲ AUDITO ĮMONĖS TEIKIAMOS INFORMACIJOS FORMŲ PILDYMO IR PATEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2017 m. vasario 27 d. Nr. V3-6

Vilnius  

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymo 26 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 3 dalimi ir 38 straipsnio 7 punktu, reglamento (ES) Nr. 537/2014  4 straipsnio 3 dalimi, 14 straipsniu ir 16 straipsnio 3 dalies paskutine pastraipa ir atsižvelgdamas į Audito priežiūros komiteto 2017 m. vasario 21 d. elektroninio balsavimo protokole Nr. A1-3-1 pateiktą nuomonę:

1. T v i r t i n u Viešojo intereso įmonių auditoriaus ir viešojo intereso įmonių audito įmonės teikiamos informacijos formų pildymo ir pateikimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2017 m. kovo 1 d.

 

 

 

Direktorius                                                                                             Audrius Linartas


 

 

PATVIRTINTA

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir

nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos

Respublikos finansų ministerijos direktoriaus

2017 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. V3-6

 

VIEŠOJO INTERESO ĮMONIŲ AUDITORIAUS IR VIEŠOJO INTERESO ĮMONIŲ AUDITO ĮMONĖS TEIKIAMOS INFORMACIJOS FORMŲ PILDYMO IR PATEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Viešojo intereso įmonių auditoriaus (toliau – auditorius) ir viešojo intereso įmonių audito įmonės (toliau – audito įmonė) teikiamos informacijos formų pildymo ir pateikimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato formų, kuriose pateikiama informacija apie auditoriaus ir audito įmonės atliktus viešojo intereso įmonių finansinių ataskaitų auditus, audito įmonės gautas pardavimo grynąsias pajamas, pildymo ir pateikimo Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Tarnyba) tvarką.

2. Tvarkos aprašas parengtas įgyvendinant Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymo (toliau – Įstatymas) 26 straipsnio 3 dalies, 28 straipsnio 3 dalies ir 38 straipsnio 7 punkto, reglamento (ES) Nr. 537/2014 (toliau - Reglamentas) 4 straipsnio 3 dalies, 14 straipsnio ir 16 straipsnio 3 dalies paskutinės pastraipos reikalavimus.

3. Tvarkos aprašo reikalavimų turi laikytis visi Įstatymo 45 straipsnio 2 dalyje nurodyti auditoriai ir audito įmonės.

4. Tvarkos apraše vartojama sąvoka „Formos laukelis“ – formoje esantis langelis, kuriame turi būti pateikti atitinkami duomenys. Kitos Tvarkos apraše vartojamų sąvokų reikšmės atitinka Įstatyme vartojamų sąvokų reikšmes.

 

II SKYRIUS

TEIKIAMOS INFORMACIJOS REIKALAVIMAI

 

5. Auditorius Tvarkos aprašo 1 priede ir audito įmonė Tvarkos aprašo 2 priede esančias informacijos pateikimo formas už kalendorinius metus Tarnybai teikia kasmet, per 30 kalendorinių dienų pasibaigus kalendoriniams metams. Audito įmonė Tvarkos aprašo 3 priede esančią informacijos pateikimo formą už audito įmonės finansinius metus Tarnybai teikia per 4 mėnesius pasibaigus audito įmonės finansiniams metams.

6. Jeigu auditorius gavo auditoriaus pažymėjimą arba buvo panaikintas auditoriaus pažymėjimo galiojimas tais pačiais kalendoriniais metais, tai informacija Tarnybai teikiama už kalendorinių metų laikotarpį, kuriuo auditorius buvo įrašytas į auditorių sąrašą. Jeigu auditorius kalendoriniais metais gavo auditoriaus pažymėjimą, tai toks auditorius Tarnybai teikia informaciją už laikotarpį nuo gauto auditoriaus pažymėjimo dienos iki kalendorinių metų pabaigos. Jeigu kalendoriniais metais buvo panaikintas auditoriaus pažymėjimo galiojimas, tai informacija Tarnybai teikiama už laikotarpį nuo kalendorinių metų pradžios iki datos, kada buvo panaikintas auditoriaus pažymėjimo galiojimas per 15 kalendorinių dienų nuo auditoriaus pažymėjimo panaikinimo dienos.

7. Jeigu audito įmonei buvo išduotas audito įmonės pažymėjimas arba buvo panaikintas audito įmonės pažymėjimo galiojimas tais pačiais kalendoriniais metais, tai informacija Tarnybai teikiama už kalendorinių metų laikotarpį, kuriuo galiojo audito įmonės pažymėjimas. Jeigu kalendoriniais (finansiniais) metais buvo išduotas audito įmonės pažymėjimas, tai informacija Tarnybai teikiama už laikotarpį nuo audito įmonės pažymėjimo išdavimo dienos iki kalendorinių (finansinių) metų pabaigos. Jeigu kalendoriniais (finansiniais) metais buvo panaikintas audito įmonės pažymėjimo galiojimas, tai informacija Tarnybai teikiama už laikotarpį nuo kalendorinių (finansinių) metų pradžios iki datos, kada buvo panaikintas audito įmonės pažymėjimo galiojimas per 15 kalendorinių dienų nuo audito įmonės pažymėjimo galiojimo panaikinimo dienos.

8. Auditorius ir audito įmonė informaciją dėl atliktų viešojo intereso įmonių finansinių ataskaitų auditų Lietuvos auditorių rūmams (toliau – Auditorių rūmai) teikia kasmet, per 30 kalendorinių dienų pasibaigus kalendoriniams metams, Auditorių rūmų nustatyta tvarka suderinta su Tarnyba.

 

III SKYRIUS

FORMŲ PILDYMO IR PATEIKIMO BENDROJI TVARKA

 

9. Teikiamos informacijos formos turi būti pateiktos Tarnybai tinkamai užpildytos, formų laukeliai, kurie nepildomi, nepaliekami tušti (užpildyti arba pažymėti x). Formose trinti ar koreguoti eilučių ir (arba) stulpelių negalima.

10. Teikiamos informacijos formos yra pildomos Lietuvos Respublikos valstybine kalba.

11. Teikiamos informacijos formos yra pildomos sveikaisiais skaičiais.

12. Teikiamos informacijos formose turi būti nurodomi visi reikalaujami duomenys.

13. Teikiamos informacijos formose nurodomi finansinių ataskaitų auditai, kurie yra baigti t. y. pateikta auditoriaus išvada arba atsisakyta pareikšti auditoriaus nuomonę dėl finansinių ataskaitų per ataskaitinį laikotarpį.

14. Teikiamos informacijos forma, esanti Tvarkos aprašo 1 priede, turi būti pasirašyta auditoriaus asmeniškai arba Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymo nustatyta tvarka. Teikiamos informacijos formos, esančios Tvarkos aprašo 2 ir 3 prieduose, turi būti pasirašytos audito įmonės dalyvių ir (arba) vadovo asmeniškai arba elektroninio parašo įstatymo nustatyta tvarka (jeigu teikiamos informacijos formas pasirašo audito įmonės vadovo įgaliotas asmuo, papildomai turi būti pateiktas dokumentas, įrodantis, kad įgaliotas asmuo turi teisę pasirašyti informacijos pateikimo formą).

15. Jeigu teikiamos informacijos formos pateikiamos tiesiogiai administracijos darbuotojui ar atsiunčiamos paštu, jos taip pat turi būti pateiktos užpildytos ir elektroniniu būdu.

16. Jeigu auditorius kalendoriniais metais dirbo audito įmonėje, tačiau finansinių ataskaitų auditų neatliko, jis neatleidžiamas nuo šios prievolės ir nustatyta tvarka Tarnybai turi pateikti informacijos pateikimo formą, esančią Tvarkos aprašo 1 priede.

17. Auditorius arba audito įmonė atsako už Tarnybai teikiamos informacijos teisingumą ir šiuo Tvarkos aprašu nustatytos tvarkos ir terminų laikymąsi.

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

18. Auditoriai ir audito įmonės teikiamos informacijos formas, esančias šio Tvarkos aprašo 1 ir 2 prieduose, už 2016 m. kalendorinius ir finansinius metus užpildytas teikia Tarnybai iki 2017 m. gegužės 1 d. Audito įmonės teikiamos informacijos formą, esančią šio Tvarkos aprašo 3 priede, už finansinius metus, kurie baigėsi 2016 m. gruodžio 31 d., užpildytą teikia iki 2017 m. birželio 1 d. Kitais atvejais auditoriai ir audito įmonės teikiamos informacijos formas teikia Tarnybai šio Tvarkos aprašo nustatyta tvarka.

19. Vadovaudamasi Reglamento 16 straipsnio 3 dalies paskutine pastraipa ir remdamasi Tvarkos apraše nustatyta auditorių ir audito įmonių Tarnybai teikiama informacija, Tarnyba interneto svetainėje skelbia ir kasmet iki kovo 1 d. atnaujina viešojo intereso įmonių auditorių ir audito įmonių sąrašą.

______________________________________

 

 

Viešojo intereso įmonių auditoriaus ir viešojo intereso įmonių audito įmonės  teikiamos informacijos formų pildymo ir pateikimo Audito, apskaitos, turto, vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos tvarkos aprašo 1 priedas

 

___________________________________________________________________________

(auditoriaus vardas, pavardė, auditoriaus pažymėjimo numeris)

___________________________________________________________________________

(telefonas, el. pašto adresas)

 

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai

prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

 

VIEŠOJO INTERESO ĮMONIŲ AUDITORIAUS TEIKIAMOS INFORMACIJOS FORMA DĖL ATLIKTŲ VIEŠOJO INTERESO ĮMONIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AUDITŲ

___________________

(sudarymo data)

________________________________

(nurodomas laikotarpis, už kurį teikiama informacija)

 

1. Informacija apie kalendoriniais metais atliktų finansinių ataskaitų auditų skaičių viešojo intereso įmonių audito įmonėse

Viešojo intereso įmonių audito įmonės pavadinimas

Audito įmonės pažymėjimo numeris

Buveinės adresas

Darbo laikotarpis audito įmonėje[1]

Atliktų finansinių ataskaitų auditų skaičius viešojo intereso įmonėse

Atliktų finansinių ataskaitų auditų skaičius ne viešojo intereso įmonėse

Iš viso, skaičius

Praėję kalendoriniai metai[2]

nuo

iki

Metinių finansinių ataskaitų

Konsoliduotųjų finansinių ataskaitų

Metinių finansinių ataskaitų

Konsoliduotųjų finansinių ataskaitų

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso, skaičius

 

 

 

 

 

 

2. Auditoriaus atlikti visi viešojo intereso įmonių finansinių ataskaitų auditai pagal viešojo intereso įmonių[3] tipus ir auditoriaus išvadose pareikštas nuomones kalendoriniais metais

Viešojo intereso įmonės tipas

 

Atliktų metinių finansinių ataskaitų auditų skaičius

 

Atliktų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų auditų skaičius

Besąlyginė

Besąlyginė su

„Dalyko pabrėžimo“

pastraipa

Besąlyginė su

„Kitų dalykų pastraipa“

Besąlyginė su „Su veiklos tęstinumu

susijęs reikšmingas neapibrėžtumas“

Sąlyginė

Sąlyginė su

„Dalyko pabrėžimo“ pastraipa

Sąlyginė su

„Kitų dalykų“

pastraipa

Neigiama

Atsisakyta pareikšti nuomonę

Besąlyginė

Besąlyginė su

„Dalyko pabrėžimo“

pastraipa

Besąlyginė su

„Kitų dalykų pastraipa“

Besąlyginė su „Su veiklos tęstinumu

susijęs reikšmingas neapibrėžtumas“

Sąlyginė

Sąlyginė su

„Dalyko pabrėžimo“ pastraipa

Sąlyginė su

„Kitų dalykų“

pastraipa

Neigiama

Atsisakyta pareikšti nuomonę

Įmonė, kurios vertybiniais popieriais prekiaujama Lietuvos Respublikos ir (arba) kitos valstybės narės reguliuojamoje rinkoje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komercinis bankas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centrinė kredito unija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kredito unija[4]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finansų maklerio įmonė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kolektyvinio investavimo subjektas, pensijų fondas ir (arba) profesinių pensijų fondas[5]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valdymo įmonė, profesinių pensijų fondo (fondų) dalyvių asociacijose

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Draudimo ir (arba) perdraudimo įmonė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lietuvos centrinis vertybinių popierių depozitoriumas, reguliuojamos rinkos operatorius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valstybės įmonė ir (arba) savivaldybės įmonė, ir (arba) akcinė bendrovė, ir (arba) uždaroji akcinė bendrovė[6]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso, skaičius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Metinių ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų auditų sąrašas viešojo intereso įmonėse per kalendorinius metus

Eil. Nr.

Viešojo intereso įmonių audito įmonės pavadinimas

(pasirinkti)

Viešojo intereso įmonės tipas (pasirinkti)

Viešojo intereso įmonės pavadinimas

Audituotų finansinių ataskaitų data

Audituotų finansinių ataskaitų tipas

(pasirinkti)

Auditoriaus išvados data

Auditoriaus išvadoje pareikšta nuomonė

(pasirinkti)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auditorius _________________ ___________________________

(parašas)                                                                                                                        (vardas, pavardė)                                                                                                               

 

 


 

Viešojo intereso įmonių auditoriaus ir viešojo intereso įmonių audito įmonės  teikiamos informacijos formų pildymo ir pateikimo Audito, apskaitos, turto, vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos tvarkos aprašo 2 priedas

___________________________________________________________________________

(audito įmonės pavadinimas, audito įmonės pažymėjimo numeris)

___________________________________________________________________________

(įmonės kodas, buveinės adresas)

___________________________________________________________________________

(telefonas, el. pašto adresas)

 

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai

prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

 

 

VIEŠOJO INTERESO ĮMONIŲ AUDITO ĮMONĖS TEIKIAMOS INFORMACIJOS FORMA DĖL ATLIKTŲ VIEŠOJO INTERESO ĮMONIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AUDITŲ

_________________

(sudarymo data)

________________________________

(nurodomas laikotarpis, už kurį teikiama informacija)

 

_______________________________

(audito įmonės finansiniai metai)

 

 

 

1. Kalendoriniais metais audito įmonėje dirbę auditoriai[7]

 


1.1. Kalendoriniais metais audito įmonėje dirbusių auditorių skaičius

 

1.2. Informacija apie kalendoriniais metais audito įmonėje dirbusius auditorius ir atliktus auditus

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Auditoriaus pažymėjimo numeris

Darbo laikotarpis audito įmonėje[8]

Atliktų finansinių ataskaitų auditų skaičius viešojo intereso įmonėse

Atliktų finansinių ataskaitų auditų skaičius ne viešojo intereso įmonėse

Iš viso, skaičius

Praėję kalendoriniai metai[9]

nuo

iki

Metinių finansinių ataskaitų

Konsoliduotųjų finansinių ataskaitų

Metinių finansinių ataskaitų

Konsoliduotųjų finansinių ataskaitų

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso, skaičius

 

 

 

2. Audito įmonės atlikti viešojo intereso įmonių finansinių ataskaitų auditai pagal viešojo intereso įmonių[10] tipus ir auditoriaus išvadose pareikštas nuomones kalendoriniais metais

Viešojo intereso įmonės tipas

 

Atliktų metinių finansinių ataskaitų auditų skaičius

 

Atliktų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų auditų skaičius

Besąlyginė

Besąlyginė su

„Dalyko pabrėžimo“

pastraipa

Besąlyginė su

„Kitų dalykų pastraipa“

Besąlyginė su „Su veiklos tęstinumu

susijęs reikšmingas neapibrėžtumas“

Sąlyginė

Sąlyginė su

„Dalyko pabrėžimo“ pastraipa

Sąlyginė su

„Kitų dalykų“

pastraipa

Neigiama

Atsisakyta pareikšti nuomonę

Besąlyginė

Besąlyginė su

„Dalyko pabrėžimo“

pastraipa

Besąlyginė su

„Kitų dalykų pastraipa“

Besąlyginė su „Su veiklos tęstinumu

susijęs reikšmingas neapibrėžtumas“

Sąlyginė

Sąlyginė su

„Dalyko pabrėžimo“ pastraipa

Sąlyginė su

„Kitų dalykų“

pastraipa

Neigiama

Atsisakyta pareikšti nuomonę

Įmonė, kurios vertybiniais popieriais prekiaujama Lietuvos Respublikos ir (arba) kitos valstybės narės reguliuojamoje rinkoje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komercinis bankas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centrinė kredito unija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kredito unija[11]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finansų maklerio įmonė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kolektyvinio investavimo subjektas, pensijų fondas ir (arba) profesinių pensijų fondas[12]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valdymo įmonė, profesinių pensijų fondo (fondų) dalyvių asociacijose

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Draudimo ir (arba) perdraudimo įmonė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lietuvos centrinis vertybinių popierių depozitoriumas, reguliuojamos rinkos operatorius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valstybės įmonė ir (arba) savivaldybės įmonė, ir (arba) akcinė bendrovė, ir (arba) uždaroji akcinė bendrovė[13]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso, skaičius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Informacija apie atliktus metinių ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų auditus viešojo intereso įmonėse ir iš jų gautas pajamas[14] kalendoriniais metais, Eur

(lentelėje viešojo intereso įmonės nurodomos pagal gautas pajamas iš viso, didėjančia tvarka)

 

Eil. Nr.

Viešojo intereso įmonės tipas (pasirinkti)

Viešojo intereso įmonės pavadinimas

Audituotų finansinių ataskaitų data

Audituotų finansinių ataskaitų tipas

(pasirinkti)

Pagrindinis finansinių ataskaitų audito partneris

Auditoriaus išvados data

Auditoriaus išvadoje pareikšta nuomonė

(pasirinkti)

Gautos pajamos, iš viso, Eur

Gautos pajamos iš:

finansinių ataskaitų audito, Eur

užtikrinimo ir kitų susijusių paslaugų[15], Eur

kitos veiklos[16], Eur

kitos pajamos[17], Eur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso, Eur

 

 

 

 

 

 

Pastabos..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

Audito įmonės vadovas                                                                       _________________                                                ___________________________

(parašas)                                                                                                  (vardas, pavardė)                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

Viešojo intereso įmonių auditoriaus ir viešojo intereso įmonių audito įmonės teikiamos informacijos formų pildymo ir pateikimo Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos tvarkos aprašo 3 priedas

 

___________________________________________________________________________________________

(audito įmonės pavadinimas, audito įmonės pažymėjimo numeris)

___________________________________________________________________________

(įmonės kodas, buveinės adresas)

___________________________________________________________________________

(telefonas, el. pašto adresas)

 

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai

prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

 

VIEŠOJO INTERESO ĮMONIŲ AUDITO ĮMONĖS TEIKIAMOS INFORMACIJOS FORMA DĖL PARDAVIMO GRYNŲJŲ PAJAMŲ

______________

(sudarymo data)

 

__nuo______________iki_________________

(audito įmonės finansiniai metai)

 

1. Pardavimo grynosios pajamos finansiniais metais

Pardavimo grynųjų pajamų rūšis

Pajamų suma, Eur

Finansiniai metai

Praėję finansiniai metai

Viešojo intereso įmonių

Ne viešojo intereso įmonių

Viešojo intereso įmonių

Ne viešojo intereso įmonių

1. Finansinių ataskaitų auditai

 

 

 

 

1.1. Metinių finansinių ataskaitų auditai

 

 

 

 

1.2. Konsoliduotųjų finansinių ataskaitų auditai

 

 

 

 

1.3. Tarpinių finansinių ataskaitų auditai

 

 

 

 

2. Kiti patikrinimai

 

 

 

 

2.1. Užtikrinimo ir kitos susijusios paslaugos

 

 

 

 

2.2. Kiti patikrinimai

 

 

 

 

3. Kitos paslaugos

 

 

 

 

3.1. Apskaitos tvarkymo paslaugos

 

 

 

 

3.2. Konsultavimo paslaugos

 

 

 

 

3.3. Turto ir verslo vertinimo paslaugos

 

 

 

 

4. Kitos pajamos[18]

 

 

 

 

 

Iš viso, Eur

 

 

 

 

 

Pastabos...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

2. Informacija apie iš viešojo intereso įmonių gautas pajamas iš finansinių ataskaitų audito finansiniais metais, Eur

Viešojo intereso įmonės tipas (pasirinkti)

Viešojo intereso įmonės pavadinimas

Audituotų finansinių ataskaitų data

Audituotų finansinių ataskaitų tipas

(pasirinkti)

Finansiniai metai

Praėję finansiniai metai

Gautos pajamos iš finansinių ataskaitų audito, Eur

%[19]

Gautos pajamos iš finansinių ataskaitų audito, Eur

%19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso, Eur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Audito įmonės vadovas _________________ ___________________________

(parašas)                                                          (vardas, pavardė)                                                                                                               [1] Jeigu auditorius dirbo visus kalendorinius metus, už kuriuos informacija yra teikiama, turi būti nurodytos kalendorinių metų pradžios ir pabaigos datos. Jeigu auditorius dirbo nevisus kalendorinius metus, turi būti nurodyta darbo pradžios ir pabaigos data.

[2] Nurodomas bendras praėjusiais kalendoriniais metais atliktų metinių ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų auditų skaičius.

[3] Viešojo intereso įmonės sąvoka suprantama taip, kaip ji apibrėžta Įstatymo 2 straipsnio 32 dalyje.

[4] Remiantis Įstatymo 2 straipsnio 32 dalies 3 punktu, viešojo intereso įmonė yra kredito unija, jeigu jos turtas paskutinę finansinių metų dieną kasmet ne mažiau kaip 2 iš eilės finansinius metus viršija 20 mln. eurų.

[5] Remiantis  Įstatymo 2 straipsnio 32 dalies 5 punktu, viešojo intereso įmonė yra kolektyvinio investavimo subjektas, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatyme, pensijų fondas, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos pensijų kaupimo įstatyme ir Lietuvos Respublikos papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatyme, profesinių pensijų fondas, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos profesinių pensijų kaupimo įstatyme.

[6] Remiantis Įstatymo 2 straipsnio 32 dalies 9 punktu, viešojo intereso įmonė yra valstybės įmonė, savivaldybės įmonė, akcinė bendrovė, uždaroji akcinė bendrovė, kurių akcijos ar dalis akcijų, suteikiančių daugiau kaip ½ visų balsų šių bendrovių visuotiniame akcininkų susirinkime, priklauso valstybei ir (arba) savivaldybei nuosavybės teise ir kurios laikomos didelėmis įmonėmis pagal Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymą.

[7] Informacija pateikiama apie visus kalendoriniais metais audito įmonėje dirbusius auditorius (įskaitant ir audito įmonės vadovą).

[8] Jeigu auditorius dirbo visus kalendorinius metus, už kuriuos informacija yra teikiama, turi būti nurodytos kalendorinių metų pradžios ir pabaigos datos. Jeigu auditorius dirbo nevisus kalendorinius metus, turi būti nurodyta darbo pradžios ir pabaigos data.

[9] Nurodomas auditoriaus bendras praėjusiais kalendoriniais metais atliktų metinių ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų auditų skaičius.

[10] Viešojo intereso įmonės sąvoka suprantama taip, kaip ji apibrėžta Įstatymo 2 straipsnio 32 dalyje.

[11] Remiantis Įstatymo 2 straipsnio 32 dalies 3 punktu viešojo intereso įmonė yra kredito unija, jeigu jos turtas paskutinę finansinių metų dieną kasmet ne mažiau kaip 2 iš eilės finansinius metus viršija 20 mln. eurų.

[12] Remiantis  Įstatymo 2 straipsnio 32 dalies 5 punktu viešojo intereso įmonė yra kolektyvinio investavimo subjektas, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatyme, pensijų fondas, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos pensijų kaupimo įstatyme ir Lietuvos Respublikos papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatyme, profesinių pensijų fondas, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos profesinių pensijų kaupimo įstatyme.

[13] Remiantis Įstatymo 2 straipsnio 32 dalies 9 punktu viešojo intereso įmonė yra valstybės įmonė, savivaldybės įmonė, akcinė bendrovė, uždaroji akcinė bendrovė, kurių akcijos ar dalis akcijų, suteikiančių daugiau kaip ½ visų balsų šių bendrovių visuotiniame akcininkų susirinkime, priklauso valstybei ir (arba) savivaldybei nuosavybės teise ir kurios laikomos didelėmis įmonėmis pagal Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymą.

[14] Informaciją lentelėje privaloma pateikti ir tuo atveju, kai viešojo intereso įmonių finansinių ataskaitų audito neatliko, tačiau gavo pajamų iš užtikrinimo ir kitų susijusių paslaugų ir (arba) kitos veiklos ir (arba) kitų pajamų.

[15] Jei audito įmonė gavo pajamų iš užtikrinimo ir kitų susijusių paslaugų, išskyrus paslaugas, nurodytas Reglamento (ES) Nr. 537/2014 5 straipsnio 1 dalyje, po lentele Pastabų skiltyje privaloma detalizuoti, kokios paslaugos suteiktos viešojo intereso įmonei.

[16] Jei audito įmonė gavo pajamų iš kitos veiklos, neprieštaraujančios Buhalterių profesionalų etikos kodekse nustatytiems profesinės etikos principams, išskyrus paslaugas, nurodytas Reglamento (ES) Nr. 537/2014 5 straipsnio 1 dalyje, po lentele Pastabų skiltyje privaloma detalizuoti, kokios kitos veiklos paslaugos suteiktos viešojo intereso įmonei.

[17] Jei audito įmonė gavo kitų pajamų, po lentele Pastabų skiltyje privaloma detalizuoti, kokios kitos paslaugos suteiktos viešojo intereso įmonei.

[18] Po lentele Pastabų skiltyje nurodomos visos kitos audito įmonės uždirbtos pajamos, kurios nėra priskirtos pateiktoms pajamų rūšims.

[19] Automatiniu būdu apskaičiuojama procentinė išraiška gautų pajamų iš finansinių ataskaitų audito nuo gautos atlygio bendros sumos.