VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS

PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

Dėl tipinės Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir pensijų kaupimo bendrovių duomenų teikimo ir pensijų įmokų pervedimo sutarties formos patvirtinimo

 

2020 m. balandžio 27 d. Nr. V-177

Vilnius

 

 

1. T v i r t i n u Tipinę Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir pensijų kaupimo bendrovių duomenų teikimo ir pensijų įmokų pervedimo sutarties formą (pridedama).

2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2018 m. spalio 15 d. Nr. V-493 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir pensijų kaupimo bendrovių duomenų teikimo ir pensijų įmokų pervedimo sutarties tipinės formos patvirtinimo“.

3. N u s t a t a u, kad:

3.1. šio įsakymo 1 ir 2 punktai įsigalioja 2020 m. liepos 1 d.;

3.2. pensijų kaupimo bendrovės vykdančios pensijų kaupimo veiklą pagal Lietuvos Respublikos pensijų kaupimo įstatymo nuostatas turi iki 2020 m. liepos 1 d. pasirašyti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pateiktą šiuo įsakymu 1 punktu patvirtintos redakcijos sutartį;

3.3. su pensijų kaupimo bendrovėmis pasirašytos šio įsakymo 2 punkte nurodytu įsakymu patvirtintos redakcijos sutartys nutraukiamos 2020 m. liepos 1 d.

4. Į p a r e i g o j u:

4.1. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Fondo valdyba) Teisės skyrių pateikti šį įsakymą Teisės aktų registrui;

4.2. Fondo valdybos Klientų aptarnavimo metodikos ir informavimo skyrių šį įsakymą paskelbti Fondo valdybos interneto svetainėse;

4.3. Fondo valdybos Registrų tvarkymo skyrių šį įsakymą paskelbti Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų intraneto svetainėje;

4.4. Fondo valdybos Informacinės sistemos eksploatavimo ir informacijos valdymo skyrių šį įsakymą išsiųsti Fondo valdybos direktoriaus pavaduotojams, Fondo valdybos skyriams bei Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai.

 

 

 

Direktorė                                                                                                            Julita Varanauskienė

 

PATVIRTINTA

Valstybinio socialinio draudimo fondo

valdybos prie Socialinės apsaugos ir

darbo ministerijos direktoriaus

2020 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. V-177

 

(Tipinė Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir pensijų kaupimo bendrovių duomenų teikimo ir pensijų įmokų pervedimo sutarties forma)

 

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBA

PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS

 

___________________________________________________________

(bendrovės pavadinimas)

 

DUOMENŲ TEIKIMO IR PENSIJŲ ĮMOKŲ PERVEDIMO SUTARTIS

 

202_ m. ____________ d. Nr.

Vilnius

 

_______________________________ (toliau – Bendrovė), Juridinio asmenų registro kodas ______, priežiūros institucijos išduotos licencijos Lietuvos Respublikos teritorijoje užsiimti pensijų kaupimo veikla Nr. ____, atstovaujama ________________, veikiančio (-ios) pagal įstatus, ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – VSDF valdyba), atstovaujama _________________, veikiančio pagal Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymą ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuostatus, patvirtintus Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. sausio 24 d. įsakymu Nr. A1-14 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuostatų patvirtinimo“, toliau kartu vadinami Šalimis, sudarė šią sutartį (toliau – Sutartis):

 

sUTARTYJE VARTOJAMOS SĄVOKOS

 

Šioje Sutartyje vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos pensijų kaupimo įstatyme, vartojamas sąvokas.

DUOMENŲ SUBJEKTAS – pensijų kaupimo dalyvis (toliau – dalyvis) ar kitas fizinis asmuo, kurio duomenys teikiami pagal šią Sutartį.

TREČIASIS ASMUO – bet koks fizinis ar juridinis asmuo, kuris nėra Sutarties šalis, nėra įgaliotas tvarkyti Sutarties šalies tvarkomus duomenis ir nėra duomenų subjektas.

 

I. SUTARTIES DALYKAS

 

1. Bendrovė įsipareigoja teikti VSDF valdybai duomenis apie:

1.1. sudarytas ar nutrauktas su dalyviais pensijų kaupimo sutartis (toliau - PK sutartis);

1.2. sudarytų PK sutarčių pasikeitusius rekvizitus;

1.3. sudarytas pensijų išmokos sutartis;

1.4. nutrauktas pensijų išmokos sutartis;

1.5. pensijų fonde sukauptas lėšas;

1.6. asmenis, ketinančius sudaryti PK sutartis ar pensijų išmokos sutartis (pagal Bendrovės poreikį);

1.7. informaciją apie dalyvio pasirinktą pensijų įmokos, mokamos savo lėšomis, tarifą;

1.8. teisės aktų nustatyta tvarka į dalyvavimą įtraukto asmens įskaitymą į pensijų fondą;

1.9. grąžinamas dalyvio vardu pensijų fonde sukauptas lėšas;

1.10. pensijų fondus ir jų strategijas;

1.11. teisės aktų nustatyta tvarka į kitą pensijų fondą perkeltus dalyvius Sutarties 1 ir/ar 2 priede numatyta tvarka ir sąlygomis;

1.12. asmens prašymus dėl pensijų anuiteto įsigijimo;

1.13. asmens prašymus sustabdyti pensijų įmokų pervedimą.

2. VSDF valdyba įsipareigoja Bendrovei teikti duomenis apie:

2.1. bendrovės sudarytų ar nutrauktų su dalyviais PK sutarčių duomenų įregistravimą Lietuvos Respublikos dalyvių ir išmokų gavėjų registre (toliau – Dalyvių ir sutarčių registras);

2.2. bendrovės sudarytų ar nutrauktų su dalyviais, kurie keičia pensijų fondą, PK sutarčių duomenų įregistravimą Dalyvių ir sutarčių registre, nurodant, į kokį pensijų fondą perėjo dalyvis;

2.3. visų Bendrovių valdomų pensijų fondų piniginių lėšų sąskaitų bankuose, į kurias VSDF valdyba perveda pensijų įmokas, rekvizitus;

2.4. asmenų, ketinančių tapti pensijų kaupimo dalyviais, teisę tapti dalyviais ar PK sutarčių tarp šių asmenų ir kitų Bendrovių (nenurodant šios bendrovės) įregistravimą;

2.5. dalyvio draudžiamųjų pajamų buvimą, pensijų įmokų sumas ir kitą informaciją Pensijų kaupimo įstatymo nustatytoms funkcijoms vykdyti;

2.6. informaciją apie dalyvio pasirinktą pensijų įmokos, mokamos savo lėšomis tarifą;

2.7. teisės aktų nustatyta tvarka į dalyvavimą pensijų kaupime įtrauktus asmenis;

2.8. teisės aktų nustatyta tvarka į dalyvavimą pensijų kaupime įtrauktų asmenų turimus kontaktinius duomenis (elektroninis paštas, adresas, telefonas), būtinus bendrovei užtikrinti teisės aktų nuostatomis nustatytas prievoles;

2.9. asmens prašymus dėl pensijų anuiteto įsigijimo;

2.10. įsigaliojusius sprendimus dėl pensijų anuiteto įsigijimo;

2.11. apie dalyvio pensijų įmokų pervedimo sustabdymą.

3. VSDF valdyba užtikrina, kad iš Bendrovės gauti duomenys bus naudojami vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatomis.

4. Bendrovė užtikrina, kad iš VSDF valdybos gauti duomenys bus naudojami vadovaujantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatomis.

5. Bendrovė ir VSDF valdyba įsipareigoja duomenis naudoti Sutartyje nurodytu tikslu, sąlygomis ir tvarka.

 

II. DUOMENŲ TEIKIMO ir gavimo teisinis PAGRINDAS

 

6. Bendrovės ir VSDF valdybos duomenų teikimas ir gavimas vykdomas vadovaujantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies c punktu ir:

6.1. Bendrovė duomenis:

6.1.1. teikia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos pensijų kaupimo įstatymo 6 straipsnio 6 dalimi, 7 straipsnio 2, 6, 7 ir 8 dalimis, 9 straipsnio 3 dalimi, 10 straipsnio 5 dalimi, 12 straipsnio 2 ir 8 dalimis, 13 straipsnio 2 dalimi, 30 straipsnio 4, 7 ir 8 dalimis;

6.1.2. gauna vadovaudamasi Lietuvos Respublikos pensijų kaupimo įstatymo, 6 straipsnio 1 dalimi, 7 straipsnio 6, 7 ir 8 dalimis, 10 straipsnio  5 ir 9 dalimis, 12 straipsnio 2 ir 8 dalimis, 13 straipsnio 2 dalimis, 27 straipsnio 3 dalimi, 30 straipsnio 4, 5, 7 ir 8 dalimis ir  Lietuvos Respublikos papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatymo 52 straipsnio 1 dalimi.

6.2. VSDF valdyba duomenis:

6.2.1. teikia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos pensijų kaupimo įstatymo 6 straipsnio 6 dalimi, 7 straipsnio 2, 6, 7 ir 8 dalimis, 9 straipsnio 3 dalimi, 10 straipsnio 5 dalimi, 12 straipsnio 2 ir 8 dalimis, 13 straipsnio 2 dalimi, 30 straipsnio 4, 7 ir 8 dalimis;

6.2.2. gauna Lietuvos Respublikos pensijų kaupimo įstatymo 2 straipsnio 4 dalimi, 4 straipsnio 6, 7 ir 8 dalimis, 6 straipsnio 3 ir 6 dalimis, 7 straipsnio 2, 6, 7 ir 8 dalimis, 8 straipsnio 1 dalimi, 9 straipsnio 3 dalimi, 10 straipsnio 4, 5, 9 ir 10 dalimis, 12 straipsnio 2 ir 8 dalimis, 13 straipsnio 1 ir 2 dalimis, 29 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 30 straipsnio 4, 5, 7 ir 8 dalimis, 33 straipsnio 6 dalis;

 

III. DUOMENŲ NAUDOJIMO TIKSLAS

 

7. Bendrovė iš VSDF valdybos gautus duomenis įsipareigoja naudoti:

7.1. kaupiamųjų pensijų įmokų administravimo funkcijų užtikrinimui;

7.2. dalyvių pritraukimo į pensijų kaupimo dalyvavimą tikslais;

7.3. lėšų pervedimui į kitus pensijų fondus, kai keičiasi dalyvio pensijų fondas;

7.4. dalyvio informavimo apie pensijų fondų veiklos rezultatus tikslais;

7.5. pensijų išmokų sutarties sudarymo tikslais;

7.6. įtraukto į dalyvavimą pensijų kaupime asmens informavimo apie dalyvavimą pensijų kaupime tikslais.

8. VSDF valdyba iš Bendrovės gautus duomenis įsipareigoja naudoti tik Sutarčių Dalyvių ir sutarčių registro bei kaupiamųjų pensijų įmokų administravimo funkcijų užtikrinimui:

8.1. kaupiamųjų pensijų įmokų administravimo funkcijų užtikrinimui;

8.2. Sutarčių Dalyvių ir sutarčių registro administravimo funkcijų užtikrinimui;

8.3. sprendimo dėl anuiteto skyrimo priėmimo tikslais.

 

IV. DUOMENŲ TEIKIMO TVARKA

 

9. Bendrovė prieš teikdama paklausimus VSDF valdybai dėl asmens teisės tapti dalyviu ar sudarydama pensijų kaupimo sutartis, turi gauti, prašymą (paraišką) sudaryti pensijų kaupimo arba pensijų išmokos sutartį ir jį informuoti apie jo asmens duomenų tvarkymą Bendrojo duomenų apsaugos reglamento nustatyta tvarka. Prašymas (paraiška) pripažįstamas tinkamu, jei atitinka šiuos reikalavimus:

9.1. išreikštas rašytine ar jai prilyginta forma. Prašymo (paraiškos) forma gali būti prilyginama rašytinei šiais atvejais:

9.1.1. jei Prašymas (paraiška) pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu (kaip numatyta 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB);

9.1.2. jei norminiuose teisės aktuose tiesiogiai nustatyta, kad atitinkamas Prašymo (paraiškos) išreiškimo būdas prilyginimas rašytinei formai arba abi šios sutarties šalys dėl to susitarė;

9.2. jame yra aiškiai ir nedviprasmiškai išreikšta asmens valia sudaryti pensijų kaupimo ar pensijų išmokos sutartį su Bendrove;

9.3. yra galimybė įsitikinti Prašymą (paraišką) pateikusio asmens tapatybe.

10. Bendrovė ir VSDF valdyba įsipareigoja duomenų teikimą ir gavimą vykdyti pagal šios Sutarties 1 ir 2 prieduose pateiktas duomenų teikimo sąlygas.

11. Bendrovė atsako už teikiamų duomenų teisingumą ir apsaugą, kol duomenys pasieks VSDF valdybą.

12. VSDF valdyba atsako už teikiamų duomenų teisingumą ir apsaugą, kol duomenys pasieks Bendrovę.

 

V. DUOMENŲ TEIKIMAS

 

13. Bendrovė per teisės aktuose nustatytus terminus įsipareigoja dėl PK sutarčių įregistravimo ir išregistravimo Sutarčių Dalyvių ir sutarčių registro VSDF valdybai ne vėliau kaip per pensijų kaupimą reglamentuojančių teisės aktų nustatytus terminus teikti (elektroninės duomenų bylos formatas, struktūra ir perdavimo būdai nustatyti Sutarties 1 ir 2 prieduose):

14. Bendrovė per teisės aktuose nustatytus terminus įsipareigoja dėl PK sutarčių įregistravimo ir išregistravimo Sutarčių Dalyvių ir sutarčių registro VSDF valdybai ne vėliau kaip per pensijų kaupimą reglamentuojančių teisės aktų nustatytus terminus teikti (elektroninės duomenų bylos formatas, struktūra ir perdavimo būdai nustatyti Sutarties 1 ir 2 prieduose):

14.1. Unikalų dalyviui suteiktą numerį (unikalų pensijų kaupimo sutarties numerį) susidedantį iš dviejų raidžių „__“, identifikuojančių Bendrovės pavadinimą ir Bendrovės mastu unikalaus aštuonženklio skaičiaus (duomenys naudojami Dalyvių ir sutarčių registro administravimo funkcijų užtikrinimui);

14.2. PK sutarties sudarymo, įsigaliojimo (nutraukimo) datas, išskyrus atvejus, kai Sutarties 1 ir 2 prieduose nustatyta kitaip (duomenys naudojami pensijų įmokų pervedimo teisingumo ir anuiteto skyrimo užtikrinimui);

14.3. Bendrovės (įmonės identifikavimo) kodą Juridinių asmenų registre (duomenys naudojami Dalyvių ir sutarčių registro administravimo funkcijų užtikrinimui);

14.4. dalyvio vardą, pavardę, asmens kodą arba asmens socialinio draudimo numerį, kai dalyviui nesuteiktas asmens kodas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka (duomenys naudojami Dalyvių ir sutarčių registro administravimo funkcijų užtikrinimui).

14.5. Bendrovės valdomų pensijų fondų sąskaitų bankuose rekvizitus (banko pavadinimas, filialo pavadinimas, banko kodas, sąskaitos numeris) ne vėliau kaip per vieną darbo dieną nuo sąskaitos atidarymo banke (duomenys naudojami pensijų įmokų pervedimo teisingumo užtikrinimui);

14.6. pasikeitusius dalyvio rekvizitus (pavardė, vardas, asmens kodas, unikalus numeris ir t.t.), nurodant dalyviui suteiktą unikalų numerį ir keičiamus naujus rekvizitus (duomenys naudojami Dalyvių ir sutarčių registro administravimo funkcijų užtikrinimui);

14.7. dalyvio duomenis numatytus Sutarties 1 ir 2 prieduose dalyviui pereinant arba jį perkeliant į kitą pensijų fondą, valdomą tos pačios Bendrovės. Tuo atveju, jeigu tą pačią dieną dalyvio vardu gaunama informacija apie jo perėjimą į kelias pensijų kaupimo bendroves, dalyvis perkeliamas į pirmą, kurią gavo VSDF valdyba (duomenys naudojami pensijų įmokų pervedimo teisingumo ir anuiteto skyrimo užtikrinimui);

14.8. dalyvio duomenis, numatytus Sutarties 1 ir 2 prieduose, apie dalyvio vienašališkai nutraukiamą pirmą kartą sudarytą PK sutartį, jei dalyvio prašymas pateiktas Bendrovei per 30 kalendorinių dienų nuo PK sutarties sudarymo (duomenys naudojami pensijų įmokų pervedimo teisingumo užtikrinimui).

14.9. dalyvio duomenis, numatytus Sutarties 1 ir 2 prieduose, apie nutraukiamą pensijų kaupimo sutartį, kai dalyvis su Bendrove sudaro pensijų išmokos sutartį (duomenys naudojami pensijų įmokų pervedimo teisingumo ir anuiteto skyrimo užtikrinimui);

14.10. dalyvio duomenis, numatytus Sutarties 1 ir 2 prieduose, apie nutrauktą pensijų išmokų sutartį. Šiuo atveju Dalyvių ir sutarčių registre dalyvavimas atstatomas paskutiniame galiojusiame pensijų fonde (duomenys naudojami pensijų įmokų pervedimo teisingumo ir anuiteto skyrimo užtikrinimui).

14.11. dalyvio duomenis, numatytus Sutarties 1 ir 2 prieduose, apie asmenis nusprendusius sustabdyti pensijų įmokų pervedimą (duomenys naudojami pensijų įmokų pervedimo teisingumo užtikrinimui);

14.12. dalyvio duomenis, numatytus Sutarties 1 ir 2 prieduose, apie sudarytas pensijų išmokos sutartis (duomenys naudojami pensijų įmokų pervedimo teisingumo ir anuiteto skyrimo užtikrinimui );

14.13. dalyvio duomenis, numatytus Sutarties 1 ir 2 prieduose, apie dalyvio pasirinktą tarifą (duomenys naudojami pensijų įmokų pervedimo teisingumo užtikrinimui);

14.14. duomenis, numatytus Sutarties 1 ir 2 prieduose, kai dalyvis ateina iš kitos Bendrovės valdomo pensijų fondo (duomenys naudojami pensijų įmokų pervedimo teisingumo užtikrinimui);

14.15. unikalų pensijų išmokos sutarties dėl anuiteto mokėjimo numerį (duomenys naudojami anuiteto skyrimo užtikrinimui);

14.16. dalyvio duomenis, numatytus Sutarties 1 ir 2 prieduose, apie dalyvio sukauptas lėšas (duomenys naudojami anuiteto skyrimo užtikrinimui).

15. Bendrovei pateikus visus reikiamus duomenis atitinkančius 1 ir (ar) 2 prieduose nurodytas sąlygas, sutarties 13 punkte nurodyti atvejai Dalyvių ir sutarčių registre registruojamos ne vėliau kaip per pensijų įmokų kaupimą reglamentuojančių teisės aktų nustatytą terminą nuo duomenų apie Bendrovės sudarytos PK sutarties gavimo VSDF valdyboje dienos.

16. VSDF valdyba per pensijų įmokų kaupimą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytus terminus įsipareigoja teikti Bendrovei šiuos duomenis apie (elektroninės duomenų bylos formatas, struktūra ir perdavimo būdai nustatyti Sutarties 1 ir 2 prieduose):

16.1. asmens, ketinančio su šia Bendrove sudaryti PK sutartį, teisę tapti dalyviu bei PK sutarties tarp šio asmens ir kitos Bendrovės sudarymo faktą (Sutarties 7.2 p. nurodytam tikslui). Šie duomenys pateikiami pagal Bendrovės užklausimą;

16.2. visų Bendrovių valdomų pensijų fondų piniginių lėšų sąskaitų bankuose, į kurias VSDF valdyba perveda pensijų įmokas, rekvizitus, patalpinant juos į VSDF valdybos FTP serverio katalogą INFO ir pranešti el. paštu apie pokyčius PK bendrovės kontaktinio asmens adresu (Sutarties 7.3 p. nurodytam tikslui)

16.3. pensijų įmokų pervedimo terminus, patalpinant juos į VSDF valdybos FTP serverio katalogą INFO ir pranešti el. paštu apie pokyčius PK bendrovės kontaktinio asmens adresu (Sutarties 7.1 p. nurodytam tikslui);

16.4. Bendrovės sudarytos su dalyviu PK sutarties įregistravimą arba atsisakymą ją įregistruoti Sutarčių Dalyvių ir sutarčių registre, nurodant atsisakymo priežastis (Sutarties 7.1 p. nurodytam tikslui);

16.5. Bendrovės nutraukiamos su dalyviu PK sutarties išregistravimą arba atsisakymą ją išregistruoti ir Sutarčių Dalyvių ir sutarčių registro nurodant atsisakymo priežastis (Sutarties 7.1 p. nurodytam tikslui).

16.6. pasikeitusius dalyvio vardo, pavardės ir (ar) asmens kodo duomenis, kai jie pasikeičia Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registre, bei VSDF valdybai žinomas pensijų išmokos sutartis sudariusių dalyvių mirties datas. VSDF valdyba apie šiuos pakeitimus Bendrovę informuoja kiekvieno mėnesio paskutinę savaitę Sutarties 1 priede numatytos struktūros duomenų bylą (Sutarties 7.1 p. nurodytam tikslui);

16.7. tai, ar už asmenį, mirusį ar ketinantį sudaryti pensijų išmokos sutartį, į pensijų fondą gali būti pervedamos pensijų įmokos pagal užklausos dienai turimus duomenis. Šie duomenys teikiami pagal Bendrovės užklausimą. Bendrovė turi teisę užklausti apie asmenį, ketinantį sudaryti pensijų išmokos sutartį, ne anksčiau kaip prieš 6 mėnesius, iki asmeniui sukaks senatvės pensijos amžius arba kai asmeniui jau yra sukakęs senatvės pensijos amžius (Sutarties 7.1 p. nurodytam tikslui);

16.8. automatiškai į pensijų kaupimą įtrauktus dalyvius Sutarties 1 priede numatytomis sąlygomis. Sąrašai formuojami vieną kartą per metus kiekvienais metais, pradedant nuo 2019 m. sausio 1 d. ir pateikiami iki įtraukimo metų liepos 20 dienos. Šiuo atveju nurodomas dalyvio asmens kodas, socialinio draudimo numeris, vardas, pavardė, sąrašo formavimo data, dalyvavimo pradžios data, pensijų fondo identifikatorius, dalyvių kontaktai bei automatiškai priskirtas unikalus numeris iš Fondo valdybą identifikuojančių dviejų raidžių ir aštuonženklio skaičiaus (prilyginama PK sutarties numeriui – toliau PK sutartis; duomenys teikiami Sutarties 7.1 p., 7.4 p. ir 7.6 p. nurodytiems tikslams);

16.9. duomenis/informaciją apie dalyvio perėjimą į kitos Bendrovės valdomą pensijų fondą pagal sąlygas ir struktūrą numatytą sutarties 1 ir 2 prieduose (Sutarties 7.1 p. nurodytam tikslui);

16.10 duomenis (informaciją) susijusius su dalyvio pensijų anuiteto įsigijimu.

17. Bendrovė įsipareigoja raštu informuoti VSDF valdybą apie pateiktus klaidingus PK sutarčių, užregistruotų Dalyvių ir sutarčių registre, duomenis (PK sutarties įsigaliojimo data, PK sutarties numeris, dalyvio pasirinktas pensijų fondas) per 3 darbo dienas nuo klaidos nustatymo. VSDF valdyba, išnagrinėjusi prašymą ir atlikusi pakeitimus (atsisakiusi juos atlikti) Dalyvių ir sutarčių registre, apie savo atliktus pakeitimus Bendrovę raštu informuoja per 10 darbo dienų.

18. Tuo atveju, kai VSDF valdyba nustato, kad PK sutartis arba asmens dalyvavimas pensijų kaupime buvo neįregistruotas dėl neteisingų duomenų, saugomų Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registre, jie tikslinami teisės aktuose nustatyta tvarka. Apie VSDF valdybos patikslintus duomenis, VSDF valdyba Bendrovę informuoja raštu.

 

VI. PENSIJŲ ĮMOKŲ PERVEDIMAS Į BENDROVIŲ VALDOMŲ PENSIJŲ FONDŲ SĄSKAITAS

 

19. Pensijų įmokų pervedimas:

19.1. pensijų įmokas VSDF valdyba perveda į Bendrovės pensijų fondų sąskaitas, nurodytas Dalyvių ir sutarčių registre;

19.2. VSDF valdyba, pervedusi pensijų įmokas už visus dalyvius, Bendrovei perduoda elektroninę duomenų bylą su informacija apie kiekvieno dalyvio pensijų įmokų sumas. VSDF valdybai pradėjus elektroninės duomenų bylos formavimą, dalyvių, kurių vardu priskaičiuojamos pensijų įmokos, PK sutarčių registravimas ir nutraukimas, dalyvių perkėlimas į kitus fondus ir dalyvių rekvizitų duomenų keitimas (taisymas) sustabdomas. Jis atnaujinamas tik po to, kai Bendrovė apie pensijų įmokų įskaitymą informuoja VSDF valdybą 20.3 punkte nustatyta tvarka. Elektroninės duomenų bylos formatas, struktūra ir perdavimo būdai nustatyti Sutarties 1 priede.

20. Pensijų įmokų įskaitymas į pensijų sąskaitas:

20.1. Bendrovė pensijų įmokas į dalyvių pensijų sąskaitas įskaito ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo duomenų bylos pateikimo ir lėšų gavimo į Bendrovės valdomų pensijų fondų sąskaitas dienos;

20.2. Bendrovė pensijų įmokas į dalyvių pensijų sąskaitas įskaito, jeigu dalyvio asmens kodas, vardas, pavardė, asmens socialinio draudimo numeris (kai dalyviui Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka nesuteiktas asmens kodas) ir PK sutarties ar unikalus dalyvio numeris elektroninėje duomenų byloje sutampa su Bendrovėje esančiais atitinkamais dalyvio rekvizitais. Tuo atveju, kai, sutapus dalyvio asmens kodui ar asmens socialinio draudimo numeriui (kai dalyviui nesuteiktas asmens kodas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka) ir PK sutarties numeriui ar unikaliam dalyvio numeriui, asmens socialinio draudimo numeris (asmens kodą turintiems dalyviams), vardas ar pavardė duomenų byloje nesutampa su Bendrovėje esančiais atitinkamais dalyvio rekvizitais, Bendrovė pensijų įmokas į dalyvių pensijų sąskaitas įskaito tik tada, kai asmens kodas, vardas ar pavardė elektroninėje duomenų byloje sutampa su Bendrovės dalyvio rekvizitų pakeitimų istorijoje esančiais duomenimis. Tuo atveju, kai elektroninėje duomenų byloje yra įrašų su neigiamomis sumomis, Bendrovė nuo atitinkamo dalyvio pensijų sąskaitos nurašo tiek apskaitos vienetų, kiek jų atitinka neigiamą pensijų įmokų sumą tą dieną, kurią Bendrovė atlieka pensijų įmokų įskaitymą į pensijų sąskaitas pagal pateiktą elektroninę duomenų bylą;

20.3. Bendrovė, įskaičiusi pensijų įmokas į visų elektroninėje duomenų byloje nurodytų dalyvių sąskaitas, VSDF valdybai išsiunčia pensijų įmokų įskaitymo patvirtinimą. Patvirtinimas išsiunčiamas Sutarties 1 priede nustatytu būdu;

20.4. tuo atveju, kai bent vienas iš Sutarties 19.2 punkte išvardytų dalyvio rekvizitų nesutampa arba Bendrovės pensijų fonde, į kurio sąskaitą buvo pervestos pensijų įmokos, nėra tokio dalyvio, Bendrovė pensijų įmokų į dalyvio pensijų sąskaitą neįskaito ir grąžina jas VSDF valdybai ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo elektroninės duomenų bylos pateikimo ir lėšų, skirtų pensijų įmokų įskaitymui, gavimo į pensijų fondo sąskaitą dienos;

20.5. pensijų įmokas iš konkretaus pensijų fondo Bendrovė VSDF valdybai grąžina atskiru mokėjimo pavedimu. Bendrovė, grąžindama neįskaitytas pensijų įmokas į VSDF valdybos sąskaitą, kartu perduoda elektroninę duomenų bylą, kurioje nurodo neįskaitytų pensijų įmokų duomenis. Bendrovė užtikrina, kad mokėjimo pavedimo suma sutaptų su elektroninės duomenų bylos pensijų įmokų suma. Grąžinant lėšas VSDF valdybai, Bendrovė mokėjimo pavedimo paskirtyje nurodo dalyvių skaičių ir elektroninės duomenų bylos pavadinimą. Elektroninės duomenų bylos formatas, struktūra ir perdavimo būdai nustatyti Sutarties 1 priede;

20.6. VSDF valdyba per 10 (dešimt) darbo dienų nuo elektroninės duomenų bylos, kurioje nurodyti neįskaitytų pensijų įmokų duomenys, gavimo, patikslinusi dalyvių, į kurių pensijų sąskaitas nebuvo įskaitytos pensijų įmokos, duomenis, suformuoja elektronines duomenų bylas ir jas perduoda Bendrovei bei perveda lėšas pensijų įmokų įskaitymui į dalyvių pensijų sąskaitas. Duomenų bylos perduodamos ir lėšos pervedamos Sutarties 18 punkte nustatyta tvarka. Pensijų įmokos į dalyvių pensijų sąskaitas įskaitomos Sutarties 20.1 – 20.5 punkte nustatyta tvarka;

20.7. Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka nutraukus asmens dalyvavimą pensijų kaupime nesudarant pensijų išmokos sutarties ar asmens dalyvavimą pensijų kaupime kitais pagrindais, kai asmuo neturi teisės į pensijos išmoką, Bendrovė atsižvelgiant į teisės aktų nuostatas, VSDF valdybai grąžina asmens vardu sukauptas lėšas. Lėšos grąžinamos atskiru mokėjimo pavedimu, mokėjimo paskirties tekste nurodant vardą, pavardę pensijų kaupimo sutarties numerį arba ar unikalų dalyvio numerį. Kai nutraukiamas kelių asmenų dalyvavimas pensijų kaupime, grąžinamų lėšų suma gali būti grąžinama vienu mokėjimo pavedimu už kelis dalyvius, VSDF valdybai išsiunčiant raštišką dalyvių sąrašą ir mokėjimo paskirties tekste nurodant šio sąrašo datą bei numerį. Dalyvių sąraše turi būti nurodytas vardas, pavardė, asmens kodas arba asmens socialinio draudimo numeris, kai dalyviui nesuteiktas asmens kodas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka, bei PK sutarties numeris ar unikalus dalyvio numeris.

21. Pervestų pensijų įmokų tikslinimas:

21.1. kai teisės aktais nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registre patikslinamos dalyvio draudžiamosios pajamos už praėjusius laikotarpius, į dalyvių pensijų sąskaitas pervestų pensijų įmokų sumos tikslinamos;

21.2. kai, patikslinus dalyvio draudžiamąsias pajamas už praėjusius laikotarpius, yra apskaičiuojamos papildomos pensijų įmokos, šios pensijų įmokos pridedamos prie artimiausio pensijų įmokų pervedimo į pensijų fondą sumos. Taip pat atitinkamos sumos pridedamos prie Bendrovei perduodamoje elektroninėje duomenų byloje nurodytų pensijų įmokų sumų;

21.3. kai, patikslinus dalyvio draudžiamąsias pajamas už praėjusius laikotarpius, paaiškėja, kad į dalyvio pensijų sąskaitą mokėtina pensijų įmokų suma turėjo būti mažesnė nei faktiškai pervesta, skirtumo sumos atimamos iš artimiausio pensijų įmokų pervedimo į pensijų fondą

sumos. Taip pat atitinkamos sumos atimamos iš Bendrovei perduodamoje elektroninėje duomenų byloje nurodytų sumų;

21.4. kai, patikslinus dalyvio draudžiamąsias pajamas už praėjusius laikotarpius, paaiškėja, kad į dalyvio pensijų sąskaitą per daug pervestų pensijų įmokų suma yra didesnė nei apskaičiuota artimiausio pervedimo į dalyvio pensijų sąskaitą pensijų įmokų suma, susidariusia skirtumo suma yra sumažinamos į pensijų fondą pervedamos pensijų įmokos, o Bendrovei perduodamoje elektroninėje duomenų byloje atitinkamo dalyvio pensijų įmokų suma yra neigiama.

22. Delspinigių mokėjimas:

22.1. už pavėluotą lėšų į pensijų fondus pervedimą VSDF valdyba įstatymų nustatyta tvarka moka delspinigius pensijų fondui.

22.2. delspinigius už pavėluotą pensijų įmokų pervedimą VSDF valdyba apskaičiuoja ir pensijų fondui teisės aktų numatytais terminais tik gavusi iš Bendrovės informaciją apie pavėluoto pervedimo pensijų įmokų įskaitymą į dalyvių pensijų sąskaitas. Delspinigiai apskaičiuojami ir pervedami tik nuo pensijų fondo gautos ir į dalyvių sąskaitas įskaitytos pensijų įmokų sumos.

23. Duomenų sutikrinimas:

23.1. VSDF valdyba, prieš pervesdama pensijų įmokas įskaitymui į dalyvių pensijų sąskaitas, inicijuoja Dalyvių ir sutarčių registre esančių duomenų sutikrinimą su Bendrovėje esančiais duomenimis ne vėliau, kaip viena diena prieš pensijų įmokų skaičiavimo pradžią (rekvizitų keitimo sustabdymą). Esant poreikiui arba teisės aktuose numatytais atvejais, duomenų sutikrinimą gali inicijuoti ir pati Bendrovė;

23.2. atliekant duomenų sutikrinimą, VSDF valdyba Bendrovei perduoda elektronines duomenų bylas, kurių formatas, struktūra ir perdavimo būdai yra tokie patys, kaip ir elektroninės duomenų bylos, kurios perduodamos pervedus pensijų įmokas į pensijų fondų sąskaitas nenurodant dalyvių pensijų įmokų sumos (jos lygios 0 (nuliui);

23.3. Bendrovė, atlikusi duomenų sutikrinimą, sutikrinimo rezultatus VSDF valdybai perduoda Sutarties 1 priede nustatytu būdu;

23.4. kalendoriniams metams pasibaigus, iki kitų metų sausio 31 d. VSDF valdyba Bendrovei išsiunčia suderinimo raštus, kuriuose nurodo per kalendorinius metus Bendrovei pervestų pensijų įmokų sumas, lėšų pervedimo datas, perduotų elektroninių duomenų bylų pavadinimus, dalyvių skaičių, įskaitytas ir neįskaitytas pensijų įmokų sumas ir dalyvių skaičių, grąžintas pensijų įmokų sumas, lėšų grąžinimo datas, grąžintų pensijų įmokų elektroninių duomenų bylų pavadinimus, dalyvių skaičių. Bendrovė, patvirtinusi suderinimo raštus, ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas juos grąžina VSDF valdybai. Nepatvirtinusi VSDF valdybos pateiktų duomenų, Bendrovė, nurodžiusi duomenų nesutapimus, ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas suderinimo raštus grąžina VSDF valdybai.

 

VII. PAKEITIMAI, PATIKSLINIMAI

 

24. Bet kokie pakeitimai, susiję su vienos iš Sutarties Šalių teisinio statuso, pavadinimo, adreso ar kitų rekvizitų pakeitimais ar patikslinimais, pranešami kitai Šaliai raštu ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo pakeitimo dienos.

25. VSDF valdyba savo iniciatyva keičia ar papildo šios Sutarties priedų duomenų teikimo sąlygas, kuriomis plečiamas klaidų klasifikatorius, pridedama naujų funkcijų ar kitaip keičiamas sistemos funkcionalumas, nereikalaujantis Bendrovių techninės įrangos pakeitimo arba pridedami nauji Sutarties priede nurodyti atributai, kurie būtini teisės aktų reikalavimų įvykdymui. Apie šiuos pakeitimus ar papildymus Bendrovė informuojama prieš 20 (dvidešimt) darbo dienų iki pakeitimo įsigaliojimo (įdiegimo). Sutarties priedų duomenų teikimo sąlygų pakeitimai, reikalaujantys Bendrovės programinės ar techninės įrangos pakeitimo, įsigalioja 42 punkte nustatyta tvarka.

 

VIII. APMOKĖJIMO IR ATSISKAITYMO TVARKA

 

26. Duomenys pagal šią Sutartį teikiami neatlygintinai.

 

IX. DUOMENŲ NAUDOJIMO TVARKA

 

27. Duomenis draudžiama atskleisti ar suteikti galimybę bet kokia forma su jais susipažinti tretiesiems asmenims, jeigu Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai nenustato kitaip.

28. VSDF valdyba įsipareigoja iš Bendrovės gautų duomenų apsaugą užtikrinti savo lėšomis ir priemonėmis.

29. Bendrovė įsipareigoja iš VSDF valdybos gautų duomenų apsaugą užtikrinti savo lėšomis ir priemonėmis.

30. Bendrovė įsipareigoja nustatyti tvarką ir sukurti techninę bazę, pagal kurią būtų galima identifikuoti Bendrovės darbuotoją, pateikusį PK sutartį registruoti ar pateikusį užklausimą apie asmens, ketinančio su šia Bendrove sudaryti PK sutartį, teisę tapti dalyviu.

31. VSDF valdyba į Bendrovės elektroninius užklausimus atsako elektroniniu būdu Sutarties prieduose nustatyta forma.

 

X. ATSAKOMYBĖ IR GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

 

32. Nė viena Šalis neturi teisės pavesti šią Sutartį vykdyti tretiesiems asmenims, išskyrus darbus, susijusius su taikomųjų sistemų programinės įrangos kūrimu ir priežiūra.

33. Bendrovei atsisakius pateikti ar priimti duomenis pagal VSDF valdybos nustatytus techninius reikalavimus, Bendrovė įspėjama raštu, kad nuo įspėjimo praėjus 14 (keturiolikai) kalendorinių dienų Bendrovei neįvykdžius VSDF valdybos reikalavimų, bus sustabdyta reikalavimų nevykdančios Bendrovės dalyvių registracija arba pensijų įmokų pervedimas į jos valdomus pensijų fondus, iki bus įvykdyti visi reikalavimai.

34. Už šios Sutarties įsipareigojimų nevykdymą arba netinkamą vykdymą Šalys atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

35. Ginčai, kylantys dėl šios Sutarties, sprendžiami Šalių susitarimu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

XI. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS (FORCE MAJEURE)

 

36. Nė viena iš Sutarties Šalių neatsako už dalinį ar visišką prisiimtų įsipareigojimų neįvykdymą, jeigu ji įrodo, kad įsipareigojimai neįvykdyti dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti Sutarties sudarymo metu, ir kad negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar pasekmių atsiradimui.

37. Sutarties Šalis, kuri dėl nenugalimos jėgos aplinkybių (force majeure) negali įvykdyti savo įsipareigojimų, privalo nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, raštu informuoti apie tai kitą Šalį. Pranešime išdėstyti faktai turi būti patvirtinti kompetentingos valdžios įstaigos. Jeigu nenugalimos jėgos aplinkybės (force majeure) užsitęsia ilgiau kaip tris mėnesius, Šalys tarpusavio susitarimu gali nutraukti Sutartį.

 

XII. SUTARTIES GALIOJIMAS

 

38. Sutartis įsigalioja nuo 2020 m. liepos 1 d.

39. Sutartis yra neterminuota.

40. Sutartis netenka galios:

40.1. kai Šalys nutraukia Sutartį 41 punkto nustatyta tvarka;

40.2. kai Sutarties šalis netenka teisės tvarkyti duomenis.

41. Sutarties nutraukimo sąlygos:

41.1. pasikeitus norminių aktų, reglamentuojančių duomenų teikimą arba pensijų kaupimo veiklą, sąlygoms, dėl kurių būtina nutraukti Sutartį;

41.2. Bendrovei netekus teisės vykdyti pensijų kaupimo veiklą.

42. Visi sutarties pakeitimai, papildymai, priedai galioja, jeigu jie yra sudaryti raštu bei patvirtinti abiejų Šalių įgaliotų atstovų parašais, išskyrus atvejus, numatytus 24 - 25 punktuose, apie tai informavus Sutarties Šalį.

43. Sutarties pasibaigimo atveju su gautais asmens duomenimis Šalys privalo elgtis sutinkamai su Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatomis.

 

XIII. KITOS SĄLYGOS

 

44. Bendrovė per 5 (penkias) darbo dienas po sutarties įsigaliojimo šiais kontaktiniais elektroninio pašto adresais ___@sodra.lt, ______@sodra.lt, kuriais taip pat galima susisiekti turint klausimų ar problemų dėl duomenų teikimo ar pensijų įmokų pervedimo, nurodo savo kontaktinius asmenis, su kuriais galima susisiekti turint klausimų ar problemų dėl duomenų teikimo ar pensijų įmokų pervedimo;

44.1. Bendrovė per 2 (dvi) darbo dienas po sutarties įsigaliojimo šiais kontaktiniais elektroninio pašto adresais ______@sodra.lt, ______@sodra.lt, ______@sodra.lt pateikia galiojančias (aktualias) viešas elektronines nuorodas į galiojančių pensijų fondų strategijų elektronines versijas;

45. Sutarties neatskiriama dalis yra du priedai:

45.1. Duomenų teikimo sąlygos – Paketinis režimas, 1 priedas, 14 lapų;

45.2. Duomenų teikimo sąlygos – Realaus laiko (Online) režimas, 2 priedas, 9 lapai;

46. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, po vieną egzempliorių kiekvienai Šaliai.

 

XIV. ŠALIŲ REKVIZITAI

 

___________________________________

(PKB pavadinimas)

 

(adresas)

Juridinio asmens kodas: __________

Tel.: _____________

_____________________

(vadovas)

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

Konstitucijos pr. 12-101, Vilnius

Juridinio asmens kodas: 191630223

Tel. (8 5) 272 4864

____________________

(vadovas)

 

 

2020 m.____________ __ d.

Duomenų teikimo ir pensijų įmokų pervedimo sutarties Nr. ________

1 priedas

 

DUOMENŲ TEIKIMO SĄLYGOS - PAKETINIS REŽIMAS

 

1. Duomenų teikimas nuolatinis, atitinkamuose teisės aktuose nustatytais terminais.

2. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – VSDF valdyba) su pensijų kaupimo bendrove (toliau - Bendrovė) keičiasi duomenimis padedant elektronines bylas į FTP serverį ftp://pkf.sodra.lt ;

3. Duomenų formatas ir apimtis:

3.1. Bendrovė elektroninės bylos varde, kaip Bendrovės identifikatorių naudoja unikalų dviejų raidžių identifikatorių „____“. Šis identifikatorius kartu yra ir Bendrovės vartotojo vardas;

3.2. Suformuotas, užšifruotas ir pasirašytas elektronines bylas Bendrovė nukopijuoja į FTP serverio katalogą „SIUSTI“;

3.3. Suformuotas, užšifruotas ir pasirašytas elektronines bylas VSDF valdyba nukopijuoja į FTP serverio Bendrovės, kuriai skirtas elektroninė byla, šakninį katalogą.

3.4. Siunčiama elektroninė byla yra tekstinė elektroninė byla su fiksuotomis pozicijomis.

3.4.1 Formuojant į elektroninę bylą su „K“, „A“, „S“, „E“, „R“, „N“, „P“, „T“, „G“, „L“, „M“, „O“, „I“, „B“ arba „J“ tipo įrašais, bylos pavadinimas turi būti „KFyymmddbb.knn“, kai yy – metai, mm – mėnuo, dd – diena, bb – Bendrovės identifikatorius, k – kryptis: „S“ jei elektroninė byla siunčiama iš VSDF valdybos Bendrovei ir „B“ – jei iš Bendrovės VSDF valdybai, nn – porcijos numeris;

3.4.2. Formuojant į elektroninę bylą su „X“ ir „Y“ tipo įrašais, bylos pavadinimas turi būti „KFyymmddbb.knn“, kai yy – metai, mm – mėnuo, dd – diena, bb – Bendrovės identifikatorius, k – kryptis: „S“ jei elektroninė byla siunčiama iš VSDF valdybos Bendrovei ir „B“ – jei iš Bendrovės VSDF valdybai, nn – fiksuota frazė “CH”;

3.4.3. Formuojant į elektroninę bylą su „C“, „U“, „D“, „F“ arba „H“ tipo įrašais, bylos pavadinimas turi būti „KFyyqrrfffbb.knn“, kai yy – metai, mm – mėnesis, rr – bendrovei už tą ketvirtį siunčiamos elektroninės bylos eilės numeris, fff – PK fondo, į kurio sąskaita pervedamos lėšos, identifikatorius, bb – Bendrovės identifikatorius, k – kryptis: „S“ jei elektroninė byla siunčiama iš VSDF valdybos Bendrovei ir „B“ – jei iš Bendrovės VSDF valdybai, nn – fiksuota frazė “DZ”;

3.4.4. Formuojant į elektroninę bylą su „Q“, „A“ tipo įrašais, bylos pavadinimas turi būti „KFyymmddbb.INF“, kai yy – metai, mm – mėnuo, dd – diena, bb – Bendrovės identifikatorius.

3.4.5. Formuojant į elektroninę bylą su „V“ tipo įrašu (formuoja VSDF valdyba – informacija apie automatiniu būdu įtrauktus dalyvius), bylos pavadinimas turi būti „KFyymmddbb.VINF“, kai yy – metai, mm – mėnuo, dd – diena, bb – Bendrovės identifikatorius.

3.4.6. Formuojant į elektroninę bylą su „Z“ tipo įrašu (formuoja Bendrovė – atsakymas, kad Bendrovė gavo duomenis apie automatiniu būdu įtrauktus dalyvius), bylos pavadinimas turi būti „KFyymmddbb.ZINF“, kai yy – metai, mm – mėnuo, dd – diena, bb – Bendrovės identifikatorius;

3.4.7. Formuojant į elektroninę bylą su „9“ tipo įrašu (formuoja VSDF valdyba – informacija apie prašymą dėl pensijų anuiteto įsigijimo), bylos pavadinimas turi būti „KFyymmddbb.Vnn“, kai yy – metai, mm – mėnuo, dd – diena, bb – Bendrovės identifikatorius, nn – failo numeris;

3.4.8. Formuojant į elektroninę bylą su „7“ ir „8“ tipų įrašu (formuoja Bendrovė – atsakymas, kad Bendrovė gavo duomenis apie VSDF valdyboje gautą prašymą dėl pensijų anuiteto įsigijimo), bylos pavadinimas turi būti „KFyymmddbb.Ann“, kai yy – metai, mm – mėnuo, dd – diena, bb – Bendrovės identifikatorius; nn – failo numeris;

3.4.9. Formuojant į elektroninę bylą su „6“ tipo įrašu (formuoja VSDF valdyba – atsakymas, kad VSDF valdyboje gavo Bendrovės informaciją apie prašymą dėl pensijų anuiteto įsigijimo), bylos pavadinimas turi būti „KFyymmddbb.Pnn“, kai yy – metai, mm – mėnuo, dd – diena, bb – Bendrovės identifikatorius, kai nn – failo numeris.

3.5. Naudojamas kodavimas – Windows (1257);

3.6. Duomenų tipai: „N“ – skaitmeninis (formatas 999999990D00, dešimtainis skirtukas – taškas “.”(taškas)), „S“ – tekstinis (visos raidės didžiosios), „D“ – data (formatas YYYYMMDD);

3.7. Vienas įrašas formuojamas vienoje eilutėje.

4. Duomenų elementai:

Atributo Nr.

Pozicija

Duomenų

tipas

Lauko

ilgis

Atributo pavadinimas

Trumpas aprašymas

1

1

S

1

Įrašo tipas

Nurodo, kokia operacija šiuo įrašu yra atliekama.

2

2

S

12

Bendrovės įmonės kodas

Bendrovės įmonės kodas. Tikrinamas pagal bb reikšmę elektroninės bylos pavadinime.

3

14

S

11

Asmens kodas

Asmens/pensijų kaupimo dalyvio (toliau – dalyvio) kodas. Tikrinamas pagal Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro duomenis išskyrus atvejus, kad dalyviai perkeliami į tos pačios bendrovės valdomus tikslinius fondus (šiuo atveju tikrinama ar sutampa su istoriniais duomenimis)

Reikšmė keičiasi, kai formuojamas „U“, „F“ ir „H“ tipo įrašuose.

4

25

S

50

Vardas

Asmens (dalyvio) vardas. Tikrinamas pagal Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro duomenis. išskyrus atvejus, kad dalyviai perkeliami į tos pačios bendrovės valdomus tikslinius fondus (šiuo atveju tikrinama ar sutampa su istoriniais duomenimis)

Reikšmė keičiasi, kai formuojamas „U“, „F“ ir „H“ tipo įrašuose.

5

75

S

50

Pavarde

Asmens (dalyvio) pavardė. Tikrinama pagal Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro duomenis. išskyrus atvejus, kad dalyviai perkeliami į tos pačios bendrovės valdomus tikslinius fondus (šiuo atveju tikrinama ar sutampa su istoriniais duomenimis)

Reikšmė keičiasi, kai formuojamas „U“, „F“ ir „H“ tipo įrašuose.

6

125

S

5

Asmens socialinio draudimo numerio pirmos dvi raidės

Asmens (dalyvio) socialinio draudimo numerio pirmos dvi raidės. Tikrinamos pagal Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro duomenis, išskyrus atvejus, kad dalyviai perkeliami į tos pačios bendrovės valdomus tikslinius fondus (šiuo atveju tikrinama ar sutampa su istoriniais duomenimis)

7

130

S

7

Asmens socialinio draudimo numeris be pirmų dviejų raidžių

Asmens (dalyvio) socialinio draudimo numeris be pirmų dviejų raidžių. Tikrinamas pagal Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro duomenis, išskyrus atvejus, kad dalyviai perkeliami į tos pačios bendrovės valdomus tikslinius fondus (šiuo atveju tikrinama ar sutampa su istoriniais duomenimis).

8

137

S

10

„Senos“ PK sutarties numeris

PK sutarties arba Fondo valdybos suteiktas dalyvio numeris (toliau – PK sutarties numeris). Pildomas priklausomai nuo to, koks įrašo tipas siunčiamas.

9

147

S

10

Naujos PK sutarties numeris

Sudarytos PK sutarties numeris arba reikšminis žodis, kuris pildomas priklausomai nuo to, koks įrašo tipas siunčiamas.

10

157

D

8

Data

Datos laukas, kurios reikšmė priklauso nuo įrašo tipo

11

165

D

8

Datas

Datos laukas, kurios reikšmė priklauso nuo įrašo tipo

12

173

S

10

Pensijų fondo identifikatorius

Pensijų kaupimo fondo, kuriame asmuo pagal pensijų kaupimo sutartį (toliau – PK sutartis) kaups lėšas, identifikatorius.

13

183

S

2

Atsakymas

Atsakymo kodas

14

185

D

8

Atsakymo data

Data, kada VSDF valdybos sistemoje įvykdyta transakcija arba priklausomai nuo įrašo tipo, įmokų sustabdymui likęs mėnesių skaičius.

15

193

N

12

Suma

Priklausomai nuo įrašo tipo, šiam Dalyviui pervedama suma, išmokų suma arba pensijų įmokų tarifas (gali būti nurodytas tik maksimalus tarifas) arba pensijų įmokų sustabdymui likęs mėnesių skaičius.

16

205

N

10

„Seno“/„naujo“ pensijų fondo identifikatorius

Pensijų fondo iš kurio dalyvis atėjo/į kurį išeina identifikatorius.

17

215

N

2

Sustabdymo mėnesių likutis

Sustabdymo mėnesių likutis

Bendras eilutės ilgis – 216 simbolių;

Įrašo tipas identifikuojamas pagal 1-mojo atributo reikšmę;

Jeigu įrašas nepildomas, tai visas lauko ilgis užpildomas tarpais;

Galimos 13 atributo kodų reikšmės, kai operacija sėkminga:

Atsakymo kodas

Atsakymo kodo reikšmė

00

Operacija, dėl kurios buvo pateiktas įrašas, sėkminga;

34

Teikimo sąlygų:

- 4.4.2 punkte nurodytą atvejį dėl išmokų sutarties įregistravimo - už kalendorinį mėnesį, prieš pensijų išmokos sutarties sudarymo mėnesį, pensijų įmokos bus pervedamos (turėjo draudžiamųjų pajamų). Dalyvavimas baigtas.

- 4.15 punkte nurodytą atvejį dėl dalyvio mirties - kalendoriniame mėnesyje, kuriame dalyvis mirė, jis buvo draudžiamas valstybinio socialinio draudimo pagrindinei ir papildomai pensijos daliai gauti. Dalyvavimas baigtas.

- 4.17 Dalyvis turi draudžiamųjų pajamų.

35

Teikimo sąlygų:

- 4.4.2 punkte nurodytą atvejį dėl išmokų sutarties įregistravimo - už kalendorinį mėnesį, prieš pensijų išmokos sutarties sudarymo mėnesį, nebus pervedamos pensijų įmokos (neturėjo draudžiamųjų pajamų). Dalyvavimas baigtas.

- 4.15 punkte nurodytą atvejį dėl Dalyvio mirties - kalendoriniame mėnesyje, kuriame Dalyvis mirė, jis nebuvo draudžiamas valstybinio socialinio draudimo pagrindinei ir papildomai pensijos daliai gauti. Dalyvavimas baigtas.

- 4.17 PK punkte nurodytu atveju dalyvis neturi draudžiamųjų pajamų.

Galimos 13 atributo kodų reikšmės kai operacija nesėkminga (priežastys dėl kurių operacija nebuvo sėkminga (pavyzdžiui PK sutartis neįregistruota)):

Atsakymo kodas

Atsakymo kodo reikšmė

01

nerastas toks asmuo/dalyvis (daugiau kaip viena klaida įraše);

02

asmuo sukako senatvės pensijos amžių;

03

asmuo nėra privalomai draudžiamas valstybiniu socialiniu pensijų draudimu pagrindinei ir papildomai pensijos daliai gauti;

04

asmuo jau tapęs pensijų kaupimo dalyviu

-4

asmuo jau tapęs pensijų kaupimo dalyviu ir tai ne pirma PK sutartis;

05

neteisingas PK sutarties numeris;

06

neteisinga PK sutarties įsigaliojimo arba pensijų įmokų sustabdymo pabaigos ar pensijų įmokų atnaujinimo data;

07

PK sutartis arba pensijų įmokų pervedimo sustabdymas negali būti įregistruotas, kadangi neteisinga PK sutarties sudarymo arba pensijų įmokų pervedimo sustabdymo pradžios data;

08

bendrovė neturi licencijos;

09

nerastas toks fondas;

12

baigėsi atsisakymo dalyvauti terminas;

13

Neteisingai nurodytas tarifas;

15

neteisinga grąžintina suma;

20

neteisingas asmens (dalyvio) kodas;

21

neteisingas asmens (dalyvio) vardas;

22

neteisinga asmens (dalyvio) pavardė;

23

neteisingos asmens (dalyvio) socialinio draudimo numerio pirmos dvi raidės;

24

neteisingi asmens (dalyvio) socialinio draudimo numerio skaičiai be pirmųjų dviejų raidžių;

25

būtina tikslinti asmens duomenis;

29

nerastas PK dalyvis arba priklausomai nuo įrašo paskirties - nėra prašymo skirti anuiteto išmoką

30

rekvizitas negali būti keičiamas automatiškai;

31

neteisinga pabaigos data;

32

asmuo šiame registravimo etape šalių sutarimu buvo nutraukęs PK sutartį, kai atsakoma į Teikimo sąlygų 4.5.1 punkte nurodytą teikimo variantą;

33

PK sutartis negali būti įregistruota, nes asmuo sudaręs pensijų išmokos sutartį;

36

informacija negali būti teikiama automatiniu būdu arba reikia kreiptis į atsakingą asmenį;

37

Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registre nėra informacijos apie dalyvio mirtį;

38

asmuo jau yra to paties fondo dalyvis;

39

asmuo negali sudaryti išmokų sutarties;

40

sutarties nutraukimas neįregistruotas, nes praėjo 30 dienų nutraukimo laikotarpis;

43

PK sutartis išregistruota;

44

Pensijų įmokų pervedimas negali būti sustabdytas, nes išnaudotas 12 mėnesių;

45

įregistruotas prašymas/sprendimas dėl anuiteto išmokos. Šis atsakymas teikiamas iki prašymo/sprendimo nutraukimo, bet ne ilgiau, kaip 3 darbo dienos prašymui ar 10 darbo dienų sprendimui dėl anuiteto skyrimo;

46

VSDFV priėmė sprendimą skirti anuiteto išmoką (operacija neįvykdyta) arba sutartis nutraukta dėl išmokų sutarties sudarymo;

47

sudaryta išmokos sutartis (dėl vienkartinės ar periodinės išmokos);

48

blogas anuitetų prašymo numeris arba, priklausomai nuo įrašo pobūdžio – blogas pensijų išmokų sutarties numeris

97

operacija negali būti atlikta šiuo metu;

98

neregistruotas vartotojas;

99

neteisingi parametrai.

4.1. „K“ tipo įrašas: įrašas naudojamas, kai Bendrovė nori patikrinti:

4.1.1. ar asmuo gali tapti pensijų kaupimo dalyviu, ar turi sudaręs pensijų kaupimo sutartį, koks asmens socialinio draudimo numeris ar ta PK sutartis pirmoji.

4.1.2. ar Fondo valdyboje nėra užregistruotas prašymas dėl pensijų anuiteto įsigijimo.

Atributai 2-7 užpildomi kaip nurodyta Teikimo sąlygų 4 punkte

4.1.3. atveju 8 atribute užpildomas žodis „ANPRASYMAS“

Atributai 9-17 nepildomi.

4.2. „A“ tipo įrašas: įrašas yra VSDF valdybos atsakymas į pateiktą „K“ tipo įrašą. Visi atributai grąžinami tokie patys, kokie buvo siųsti VSDF valdybai, išskyrus šiuos atvejus:

Atributai 6-7 – užpildomi jei Bendrovė nenurodė asmens socialinio draudimo numerio;

Atributas 10 - užpildomas pirmosios asmens PK sutarties sudarymo data, arba, atitinkamai, VSDF valdyboje užregistruoto prašymo dėl pensijų anuiteto įsigijimo data. Jeigu prašymas dėl pensijų anuiteto įsigijimo neužregistruotas arba nuo registravimo praėjo 3 darbo dienos, data neįrašoma.

Atributas 13 - užpildomas atitinkamu atsakymo kodu („04“, „-4“, „45“ arba „00“);

Atributas 14 užpildomas data, kada buvo suformuotas atsakymas;

4.3. „S“ tipo įrašas: įrašas naudojamas, kai:

4.3.1. užregistruoti sudarytą PK sutartį;

4.3.2. užregistruoti sudarytą pensijų išmokos sutartį, jei ji sudaroma dėl vienkartinės arba periodinės pensijų išmokos mokėjimo;

4.3.3. atstatyti PK sutarties registraciją, kai teisės aktų numatyta tvarka, nutraukiama pensijų išmokos sutartis (dėl vienkartinės arba periodinės pensijų išmokos mokėjimo);

4.3.4. užregistruoti dalyvio pranešimą sustabdyti pensijų įmokų pervedimą į pensijų fondą;

4.3.5. užregistruoti dalyvio pageidavimą atnaujinti pensijų įmokų pervedimą į pensijų fondą, jei buvo užregistruotas dalyvio pageidavimas sustabdyti pensijų įmokų pervedimą į pensijų fondą;

4.3.6. užregistruoti dalyvio pasirinktą tarifą;

4.3.7. jei anuliuojamas neteisingai įregistruotas sustabdymas (to pačio mėnesio intervale);

4.3.8. jei anuliuojamas neteisingas įregistruotas pensijų įmokų pervedimo atnaujinimas (to pačio mėnesio intervale).

4.4. Galimi šie „S“ tipo įrašo teikimo variantai:

4.4.1. registruojama pirmoji asmens PK sutartis. Jos įsigaliojimo data, perduodama funkcijai, turi atitikti įstatymais nustatytą datą. Šiuo atveju atributas 8 nepildomas, o 15 atribute nurodamas dalyvio pasirinktas pensijų įmokų tarifas (tik maksimalus). Jo nenurodžius – laikoma, jog tai einamųjų metų tarifas.

4.4.2. registruojama ne pirmoji asmens PK sutartis kitame tos pačios Bendrovės valdomame pensijų fonde, dalyvio perkėlimas į kitą fondą (tikslinį arba turto išsaugojimo fondą) arba išmokų sutartis. Tokiu atveju reikia nurodyti ankstesnės PK sutarties, kuri bus nutraukta, numerį 8 atribute. Naujoji PK sutartis įsigalioja nuo dienos nurodytos grąžintame 14 atribute, ankstesniosios PK sutarties nutraukimo diena yra viena diena prieš naujos PK sutarties įsigaliojimą. Pildomi atributai nuo 1 iki 12;

4.4.3. registruojama ne pirmoji asmens PK sutartis kitos Bendrovės valdomame pensijų fonde. Šiuo atveju pildomi atributai nuo 1 iki 12. Tokia PK sutartis įsigalios įregistravimo Dalyvių ir sutarčių registre dieną, o ankstesniosios sutarties galiojimo paskutinė diena bus diena prieš naujosios PK sutarties įregistravimą;

4.4.4. atstatomas, dalyvavimas pensijų kaupime, kai nutraukiama pensijų išmokos sutartis. Tokiu atveju reikia nurodyti paskutinės galiojusios PK sutarties arba unikalų dalyvio numerį 8 atribute;

4.4.5. užregistruojamas vienašališkas dalyvio pageidavimas sustabdyti pensijų įmokų pervedimą į pensijų fondą;

4.4.6. užregistruojamas dalyvio pageidavimas atnaujinti pensijų įmokų pervedimą į pensijų fondą;

4.4.7. registruojamas naujas dalyviui taikomas tarifas;

4.4.8. jei anuliuojamas neteisingai įregistruotas sustabdymas (to pačio mėnesio intervale);

4.4.9. jei anuliuojamas neteisingas įregistruotas pensijų įmokų pervedimo atnaujinimas (to pačio mėnesio intervale).

„S“ tipo įraše:

Atributai 2-7 užpildomi kaip nurodyta Teikimo sąlygų 4 punkte;

Atributas 8:

a) nutraukiamos PK sutarties numeris arba galiojantis unikalus dalyvio kodas;

b) Teikimo sąlygų 4.4.4 punkte nurodytu atveju nurodomas atstatomos PK sutarties numeris. Tikrinamas šios PK sutarties egzistavimas toje Bendrovėje pagal duomenis kaupiamus Dalyvių ir sutarčių registre;

c) galiojantis PK sutarties numeris arba unikalus dalyvio kodas, kai bendrovės iniciatyva dalyvis perkeliamas į tikslinį fondą arba turto išsaugojimo pensijų fondą;

d) žodis „KEITIMAS“, jeigu registruojamas dalyvio pageidavimas ateiti iš kitos Bendrovės valdomo fondo;

e) PK sutarties numeris arba galiojantis unikalus dalyvio kodas, kai registruojamas dalyvio pasirinktas tarifas.

Atributas 9:

a) sudarytos PK sutarties numeris arba priklausomai nuo pensijų išmokos sutarties rūšies žodis:

- VIENKARTIS – pensijų išmokos sutartis, pagal kurią mokama vienkartinė pensijų išmoka (taip pat tais atvejais, jei atidėto anuiteto atveju išmokama ir vienkartinė išmoka. Įrašas teikiamas po sprendimo mokėti anuitetą įsigaliojimo);

- PERIODINE – pensijų išmokos sutartis, pagal kurią mokamos periodinės pensijų išmokos;

Įregistravus pensijų išmokos sutartį, Dalyvių ir sutarčių registre jai paliekamas unikalus pensijų kaupimo dalyvio ar PK sutarties numeris, kuriuo ši sutartis identifikuojama.

b) jeigu atstatoma PK sutartis dėl pensijų išmokos sutarties nutraukimo, atributas pildomas žodžiu „NEISMOKU“ (tik vienkartinėms ir periodinėms);

c) jeigu registruojamas vienašališkas dalyvio pageidavimas sustabdyti pensijų įmokų pervedimą į pensijų fondą, atributas pildomas žodžiu „SUSTABDO“;

d) jeigu registruojamas dalyvio pageidavimas atnaujinti pensijų įmokų pervedimą į pensijų fondą, atributas pildomas žodžiu „ATNAUJINA“.

e) jeigu registruojamas dalyvio pasirinktas tarifas (tik vieną kartą), atributas pildomas žodžiu „TARIFAS“;

f) jeigu dalyvis perkeliamas Bendrovės iniciatyva dalyvį perkeliant į tikslinį fondą ir turto išsaugojimo fondą, atributas papildomas žodžiu „FONDAS“;

g) jei anuliuojamas neteisingai įregistruotas sustabdymas, įrašomas žodis „NESTABDYTI“

h) jei anuliuojamas neteisingas įregistruotas pensijų įmokų pervedimo atnaujinimas, įrašomas žodis „NENAUJINA“.

Atributas 10:

a) jeigu registruojama PK sutartis – pildoma PK sutarties sudarymo data;

b) jeigu registruojama pensijų išmokos sutartis – pildoma pensijų išmokos sutarties sudarymo data;

c) jeigu atstatoma paskutinės galiojusios PK sutarties registracija – nepildoma;

d) jeigu registruojamas pensijų įmokų sustabdymas – data, nuo kurios sustabdomas pensijų įmokų pervedimas. Šiuo atveju sustabdymo data negali būti ankstesnė nei paskutinis mėnuo, už kurį buvo pervestos pensijų įmokos;

e) jeigu registruojamas pensijų įmokų pervedimo atnaujinimas – data, nuo kurios atnaujinamas pensijų įmokų pervedimas;

f) jeigu registruojamas dalyvio perkėlimas į kitą pensijų fondą Bendrovės iniciatyva – kaupimo šiame fonde pradžios data.

Atributas 11 nepildomas, išskyrus šiuos atvejus:

a) jeigu registruojama PK sutartis - PK sutarties įsigaliojimo data;

b) jeigu registruojama pensijų išmokos sutartis – pensijų išmokos sutarties įsigaliojimo data (tik vienkartinėms ir periodinėms);

c) jeigu atstatoma paskutinės galiojusios PK sutarties registracija – nepildoma;

d) jeigu registruojamas pensijų įmokų sustabdymas – data, iki kurios sustabdomas pensijų įmokų pervedimas;

e) jeigu registruojamas dalyvio perkėlimas į kitą pensijų fondą Bendrovės iniciatyva – bendrovės sprendimo perkelti dalyvį į kitą fondą data;

Atributas 12 užpildomi kaip nurodyta Teikimo sąlygų 4 punkte;

Atributai 13 - nepildomas;

Atributas 15 pildomas, kai:

- kai 9 atribute yra žodis „VIENKARTIS“, „PERIODINE“ pagal pensijų išmokos sutartį apskaičiuota pensijų išmokų suma;

- kai registruojamas dalyvio pasirinktas pensijų įmokų tarifas – įrašomas tarifas (gali būti tik maksimalus patvirtintas pensijų įmokų tarifas);

Atributai 16-17 nepildomas.

4.5. „R“ tipo įrašas: įrašas yra VSDF valdybos atsakymas į pateiktą „S“ tipo įrašą. Visi atributai grąžinami tokie patys, kokie buvo siųsti VSDF valdybai, išskyrus šiuos atvejus:

Atributas 8 vietoje žodžio „KEITIMAS“ įrašoma:

- „SUSTABDO“, jei bendrovės keitimo momentu dalyvis sustabdęs pensijų įmokų pervedimą;

- „PERIODINE“, jeigu dalyvis sudaręs pensijų išmokos sutartį dėl periodinių pensijų išmokų mokėjimo (pensijų įmokos už šiuos dalyvius nepervedamos ir į žiniaraščius jie neįtraukiami);

- „ATIDETANUI“, jeigu dalyvis sudaręs pensijų išmokos sutartį, pasirinko atidėtąjį pensijų anuitetą (pensijų įmokos už šiuos dalyvius nepervedamos ir į žiniaraščius jie neįtraukiami).

Atributas 10 - užpildomas pirmosios asmens PK sutarties sudarymo data, kai 13 atribute grąžinamas atsakymas „04“ arba „–4“;

Atributas 11 – užpildomas PK sutarties įsigaliojimo data, kai atsakoma į Teikimo sąlygų 4.4.2 punkte nurodytą teikimo variantą;

Atributas 13 - užpildomas atsakymo reikšme nurodyta Teikimo sąlygų 4 punkte, išskyrus „04“ ir „-4“ atsakymo kodus, kai:

04 – PK sutartis negali būti įregistruota, nes dalyvis jau turi sudaręs PK sutartį, jei atsakoma į Teikimo sąlygų 4.5.1 punkte nurodytą teikimo variantą; už dalyvį nebuvo pervestos pensijų įmokos - jei atsakoma į Teikimo sąlygų 4.4.3 punkte nurodytą teikimo variantą; dalyvio prašymas negali būti įregistruotas - jei atitinkamai atsakoma į Teikimo sąlygų 4.4.5 – 4.4.7 punktuose nurodytus teikimo variantus;

-4 - asmuo negali tapti Dalyviu, nes jau sudaręs PK sutartį arba Dalyvio prašymas jau yra įregistruotas - jei atitinkamai atsakoma į Teikimo sąlygų 4.4.5 – 4.4.7 punktuose nurodytus teikimo variantus;

Atributas 14 - užpildomas data, kada buvo suformuotas atsakymas;

Atributas 15 – nepildomas arba gražinamas toks pat, išskyrus:

- kai stabdant pensijų įmokų pervedimą buvo neteisingai nurodyta įmokų sustabdymo pabaigos data (atsakymas su klaidos kodu „06“). Šiuo atveju nurodomas likęs sustabdymui mėnesių sveikas skaičius (jei nelikę įrašomas nulis).

Atributas 16 – užpildomas ankstesnės PK sutarties fondo identifikatoriumi, kai atsakoma į Teikimo sąlygų 4.4.3 punkte nurodytą teikimo variantą ir 13 atribute grąžinamas atsakymas „00“.

Atributas 17 – nepildomas, išskyrus, jei įrašomas žodis „SUSTABDO“ arba „KEITIMAS“. Šiuo atveju įrašomas likęs mėnesių skaičius. Jei sustabdymas neterminuotas – nepildomas.

4.6. „E“ tipo įrašas: įrašas naudojamas, kai Bendrovė nori informuoti VSDF valdybą apie pasikeitusius PK sutarties rekvizitus. Keičiamos PK sutarties numerį nurodyti privaloma. Kiti rekvizitai nurodomi tik tada, kai juos reikia keisti. Leidžiama keisti tik tuos rekvizitus, kurių elektroninis keitimas numatytas Dalyvių ir sutarčių registro administravimą reglamentuojančiuose teisės aktuose.

Atributų reikšmės „E“ tipo įraše:

Atributai 2-7 užpildomi kaip nurodyta Teikimo sąlygų 4 punkte;

Atributas 8 – keičiamos PK sutarties numeris. Tikrinamas PK sutarties egzistavimas toje Bendrovėje.

Atributas 9 – unikalus dalyvio (PK sutarties) numeris, į kurį keičiamas 8 atribute nurodytas numeris. Tikrinamas jo unikalumas.

Atributas 10 – PK sutarties sudarymo data.

Atributas 11 – PK sutarties įsigaliojimo data.

Atributai 12 užpildomas kaip nurodyta Teikimo sąlygų 4 punkte;

Atributai 13 – 17 nepildomi.

4.7. „L“ tipo įrašas: įrašas yra VSDF valdybos atsakymas į pateiktą „E“ tipo įrašą. Visi atributai grąžinami tokie patys, kokie buvo siųsti VSDF valdybai, išskyrus šiuos atvejus:

13 atributas užpildomas atsakymo reikšmė nurodyta Teikimo sąlygų 4 punkte;

14 atributas užpildomas data, kada buvo suformuotas atsakymas.

4.8. „T“ tipo įrašas: įrašas naudojamas, kai Bendrovė nori patikrinti sutarties būseną.

Atributai 2-7 užpildomi kaip nurodyta Teikimo sąlygų 4 punkte;

Atributas 8 – nepildomas

Atributas 9 – sudarytos PK sutarties numeris. Tikrinamas Bendrovės identifikatorius, reikšmės ilgis ir unikalumas.

Atributas 10 – PK sutarties sudarymo data;

Atributas 11 – nepildomas;

Atributai 12 užpildomi kaip nurodyta Teikimo sąlygų 4 punkte;

Atributai 13 –17 nepildomi.

4.9. „G“ tipo įrašas: įrašas yra VSDF valdybos atsakymas į pateiktą „T“ tipo įrašą. Visi atributai grąžinami tokie patys, kokie buvo siųsti VSDF valdybai, išskyrus šiuos atvejus:

Atributas 8 – jeigu dalyvis:

a) nutraukė dalyvavimą pensijų kaupime įrašomas žodis „SODRA“;

b) sustabdęs pensijų įmokų pervedimą – „SUSTABDO“;

Kitais atvejais jis nepildomas.

Atributas 11 užpildomas PK sutarties įsigaliojimo data, kai 13 atributo atsakymo kodas yra „00“ arba, kai yra žodis „SUSTABDO“ – data iki kurios asmuo sustabdė pensijų įmokų pervedimą. Jei neužpildyta – sustabdymas neterminuotas;

Atributas 13 užpildomas atsakymo reikšme,

Atributas 14 atributas užpildomas data, kada buvo suformuotas atsakymas;

Atributas 15 įrašomas asmeniui taikomas tarifas. Tais atvejais, kai 8 atributas užpildomas žodžiu „SODRA“, atributas nepildomas;

Atributas 16 užpildomas ankstesnės PK sutarties fondo identifikatoriumi, kai tikrinama sutartis yra ne pirmoji nurodyto Dalyvio PK sutartis ir 13 atribute įrašomas atsakymo kodas „00“. Kai tikrinama sutartis yra ne paskutinė nurodyto Dalyvio PK sutartis ir 13 atribute atsakymo kodas „43“, tai atributas 16 užpildomas vėlesnės PK sutarties fondo identifikatoriumi, o atributas 11 perrašomas ir grąžinama sutarties nutraukimo data;

Atributas 17 nepildomas, išskyrus Tais atvejais, kai asmuo buvo stabdęs pensijų įmokų pervedimą, įrašomas stabdymui likęs mėnesių skaičius. Jei neliko – įrašomas skaičius „0“ (nulis).

4.10. „X“ tipo įrašas: įrašas naudojamas, kai Bendrovė nori sulyginti savo ir Dalyvių ir sutarčių registro duomenis. Šio tipo įrašai formuojami į atskirą elektroninę bylą, kurios pavadinimas formuojamas taip, kaip aprašyta Teikimo sąlygų 3.4 punkte, išskyrus nn reikšmę. Šiuo atveju nn pildoma raidėmis “CH”.

Atributų reikšmės X tipo įraše:

Atributai 2-7 užpildomi kaip nurodyta Teikimo sąlygų 4 punkte;

Atributas 8 – nepildomas

Atributas 9 – sudarytos PK sutarties numeris. Tikrinamas PK sutarties egzistavimas toje Bendrovėje.

Atributas 10 – PK sutarties sudarymo data.

Atributas 11 – PK sutarties įsigaliojimo data.

Atributai 12 užpildomi kaip nurodyta Teikimo sąlygų 4 punkte;

Atributai 13 – 17 nepildomi.

4.11. „Y“ tipo įrašas: įrašas yra VSDF valdybos atsakymas į pateiktą „X“ tipo įrašą. Atsakymai formuojami į atskirą elektroninę bylą, kurios pavadinimas toks pat, kaip elektroninės bylos, kuria buvo siųsti „X“ tipo įrašai, pakeičiant elektroninės bylos vardo galūnę iš “BCH” į “SCH”. Papildomai formuojama elektroninė byla su PK sutarčių, kurios neatsiųstos Bendrovės „X“ tipo įrašų elektroninėje byloje, numeriai. Šios elektroninės bylos pavadinimas formuojamas prie „Y“ įrašų elektroninės bylos pridedant raidę „T“, o PK sutarčių numeriai į elektroninę bylą rašomi po vieną numerį į eilutę. Visi atributai grąžinami tokie patys, kokie buvo siųsti  VSDF valdybai, išskyrus šiuos atvejus:

Atributas 8 – užpildomas atitinkamais žodžiais „SUSTABDO“, jei įmokos sustabdytos; „PERIODINE“, jei gauna periodines pensijų išmokas arba „ATIDETANUI“, jei sudaręs pensijų išmokos sutartį, pasirinko atidėtąjį anuitetą.

Atributas 10 – užpildomas pensijų įmokų pervedimo sustabdymo pradžios data (jei ji aktuali apdorojimo dienai);

Atributas 11 - užpildomas pensijų įmokų pervedimo sustabdymo pabaigos data (jei ji aktuali įrašo apdorojimo dienai). Jei šis atributas neužpildytas, pensijų įmokų pervedimo sustabdymas neterminuotas;

Atributas 13 - užpildomas atsakymo reikšme nurodyta Teikimo sąlygų 4 punkte,

Atributas 14 - užpildomas data, kada buvo suformuotas atsakymas,

Atributas 15 – dalyvio pensijų kaupimo įmokų tarifas galiojantis įrašo apdorojimo dieną.

4.12. „N“ tipo įrašas: įrašas naudojamas, kai Bendrovė nori nutraukti PK sutartį.

Atributų reikšmės N tipo įraše:

Atributai 2-7 užpildomi kaip nurodyta Teikimo sąlygų 4 punkte;

Atributas 8 – nutraukiamos PK sutarties numeris. Tikrinamas Bendrovės identifikatorius, reikšmės ilgis ir PK sutarties egzistavimas Dalyvių ir sutarčių registre,

Atributas 9 – Pildomas tik nutraukiant pirminę PK sutartį per 30 dienų nuo jos pasirašymo – pildoma frazė „N30D“.

Atributas 10 – nepildomas.

Atributas 11 – PK sutarties nutraukimo data.

Atributai 12 užpildomi kaip nurodyta Teikimo sąlygų 4 punkte;

Atributai 13 – 17 nepildomi.

4.13. „P“ tipo įrašas: įrašas yra VSDF valdybos atsakymas į pateiktą „N“ tipo įrašą. Visi atributai grąžinami tokie patys, kokie buvo siųsti VSDF valdybai, išskyrus šiuos atvejus:

Atributas 10 - užpildomas praeitos asmens PK sutarties įsigaliojimo data, jeigu 13 atributas užpildomas „00“ reikšme;

Atributas 13 - užpildomas atsakymo reikšme nurodyta Teikimo sąlygų 4 punkte;

Atributas 14 - užpildomas data, kada buvo suformuotas atsakymas;

Atributas 16 - užpildomas naujos užregistruotos to asmens PK sutarties fondo identifikatoriumi, jei į sutarties nutraukimą 13 atributas užpildomas „00“ reikšme;

Atributas 17 – nepildomas.

4.14. „M“ tipo įrašas: įrašas naudojamas kai Bendrovė nori išregistruoti PK sutartį dėl Dalyvio mirties. Sutartis išregistruojama tik tais atvejais, kai Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro duomenimis asmuo yra miręs.

Atributų reikšmės „M“ tipo įraše:

Atributai 2-7 užpildomi kaip nurodyta Teikimo sąlygų 4 punkte;

Atributas 8 – nutraukiamos PK sutarties numeris. Tikrinamas Bendrovės identifikatorius, reikšmės ilgis ir PK sutarties egzistavimas Dalyvių ir sutarčių registre;

Atributai 9–10 nepildomi;

Atributas 11 –PK sutarties nutraukimo data

Atributai 12 užpildomi kaip nurodyta Teikimo sąlygų 4 punkte;

Atributai 13 – 17 nepildomi.

4.15. „O“ tipo įrašas: įrašas yra VSDF valdybos atsakymas į pateiktą M tipo įrašą. Visi atributai grąžinami tokie patys, kokie buvo siųsti VSDF valdybai, išskyrus šiuos atvejus:

Atributas 13 - užpildomas atsakymo reikšme nurodyta Teikimo sąlygų 4 punkte;

Atributas 14 - užpildomas data, kada buvo suformuotas atsakymas.

4.16. „I“ tipo įrašas: įrašas naudojamas kai Bendrovė prieš sudarant išmokų sutartį nori patikrinti ar dalyvis buvo draudžiamas užklausos pateikimo ir apdorojimo momentu. Naudojantis šia funkcija, Bendrovė gali gauti informaciją tik apie tos Bendrovės valdomuose PK fonduose pensijas kaupiančius Dalyvius ir tik tuomet, kai iki pensinio amžiaus Dalyviui lieka ne daugiau kaip šeši mėnesiai.

Atributų reikšmės „I“ tipo įraše:

Atributai 2-7 užpildomi kaip nurodyta Teikimo sąlygų 4 punkte;

Atributas 8 – Dalyvio PK sutarties numeris. Tikrinamas Bendrovės identifikatorius, reikšmės ilgis ir PK sutarties egzistavimas Dalyvių ir sutarčių registre;

Atributas 9 – 10 nepildomi;

Atributas 11 – užpildoma mirties data, kuri yra Gyventojų ir Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registre;

Atributai 12 - užpildomas kaip nurodyta Teikimo sąlygų 4 punkte;

Atributai 13– 17 nepildomi.

4.17. „J“ tipo įrašas: įrašas yra VSDF valdybos atsakymas į pateiktą „I“ tipo įrašą. Visi atributai grąžinami tokie patys, kokie buvo siųsti VSDF valdybai, išskyrus šiuos atvejus:

Atributas 13 - užpildomas atsakymo reikšme nurodyta Teikimo sąlygų 4 punkte;

Atributas 14 - užpildomas data, kada buvo suformuotas atsakymas.

4.18. „B“ tipo įrašas: įrašas yra VSDF valdybos informacija apie Dalyvio asmens rekvizitų pasikeitimą Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registre. Pildomi tik tie asmens duomenų atributai, kurie Dalyvių ir sutarčių registre nesutampa su Gyventojų registro ir Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro duomenimis.

Atributų reikšmės „B“ tipo įraše:

Atributas 2 – PK sutartį sudariusios Bendrovės įmonės kodas.

Atributai 2-7 užpildomi kaip nurodyta Teikimo sąlygų 4 punkte;

Atributas 8 – būtų užpildomas dalyvio galiojančiu PK sutarties numeriu arba PK numeriu, kuris galiojo prieš išmokų sutartį dėl periodinės išmokos mokėjimo arba atidėto anuiteto mokėjimo sutartį sudariusio dalyvio galiojusios pensijų kaupimo sutarties numeriu, kai informuojama apie jo mirtį;

Atributas 9 – jei Dalyvis, kuris buvo sudaręs išmokų sutartį dėl periodinės išmokos mokėjimo arba atidėto anuiteto mokėjimo sutartį VSDF valdybos duomenimis mirė, įrašoma raidė „M“;

Atributas 10 – PK sutarties sudarymo data;

Atributas 11 – PK sutarties įsigaliojimo data, o jei dalyvis miręs, Dalyvio mirties data;

Atributai 12 - užpildomas kaip nurodyta Teikimo sąlygų 4 punkte;

Atributas 13 – nepildomas;

Atributas 14 – įrašo formavimo data;

Atributai 15 – 17 nepildomi.

4.19. „C“ tipo įrašas: įrašas yra VSDF valdybos informacija apie konkretaus Dalyvio įmokų sumą pervedamą į atitinkamą pensijų fondą. Įrašas gali būti formuojamas tik į detalizuotų žiniaraščių elektroninę bylą.

Atributų reikšmės „C“ tipo įraše:

Atributai 2-7 užpildomi kaip nurodyta Teikimo sąlygų 4 punkte;

Atributas 8 – Dalyvio PK sutarties numeris;

Atributais 9 – 11 nepildomi;

Atributas 12 - užpildomas kaip nurodyta Teikimo sąlygų 4 punkte;

Atributais 13 – 14 nepildomi;

Atributas 15 –Dalyviui pervedama suma;

Atributai 16– 17 nepildomi.

4.20. „U“ tipo įrašas: įrašas yra VSDF valdybos formuojamų detalizuotų žiniaraščių elektroninės bylos kontrolinis įrašas. Šis įrašas elektroninėje byloje formuojamas tik vienas ir nurodo bendrą elektroninės bylos „C“ įrašų kiekį ir 15 atributo reikšmių sumą.

Atributų reikšmės „U“ tipo įraše:

Atributai 12 - užpildomas kaip nurodyta Teikimo sąlygų 4 punkte;

Atributas 3 –nepildomas.

Atributas 4 – elektroninėje byloje esančių „C“ įrašų skaičius. Skaičiaus formatas – “9999999990”.

Atributas 5 – visų šios elektroninės bylos „C“ įrašų 15 atributo bendra suma. Suma nurodoma centų tikslumu. Dešimtainis skirtukas – “.”(taškas). Skaičiaus formatas – “999999990D00”.

Atributai 6 – 11 nepildomi;

Atributas 12 - užpildomas kaip nurodyta Teikimo sąlygų 4 punkte;

Atributas 13 – nepildomas.

Atributas 14 – įrašo formavimo data.

Atributai 15– 17 nepildomi.

4.21. „D“ tipo įrašas: įrašas yra Bendroves informacija apie neįskaitytą konkretaus Dalyvio įmokų sumą pervedamą į atitinkamą pensijų fondą. Įrašas gali būti formuojamas tik į detalizuotų žiniaraščių elektroninę bylą. Visos VSDF valdybos „C“ įrašais siųstos sumos, į kurias nėra atsakoma „D“ įrašu nurodant neįskaitymo priežastį, yra laikomos sėkmingai užskaitytomis ir patvirtintomis.

Atributų reikšmės D tipo įraše:

Atributai 2-7 užpildomi kaip nurodyta Teikimo sąlygų 4 punkte;

Atributas 8 – Dalyvio PK sutarties numeris;

Atributais 9 – 11 nepildomi;

Atributas 12 - užpildomas kaip nurodyta Teikimo sąlygų 4 punkte;

Atributas 13 – neįskaitymo priežastis, kaip nurodyta Teikimo sąlygų 4 punkte naudojant „01“, 05“, „20“, „21“, „22“, „23“, „24“ ir „99“ atsakymo kodus;

Atributas 14 – nepildoma.

Atributas 15 – šiam Dalyviui pervesta, tačiau neįskaityta ir grąžinama suma.

Atributai 16-17 nepildomi.

4.22. „F“ tipo įrašas: įrašas yra Bendrovės formuojamų detalizuotų žiniaraščių elektroninės bylos kontrolinis įrašas. Šis įrašas elektroninėje byloje formuojamas tik vienas ir nurodo bendrą elektroninės bylos „D“ įrašų kiekį ir 15 atributo reikšmių sumą.

Atributų reikšmės F tipo įraše:

Atributas 2 - užpildomas kaip nurodyta Teikimo sąlygų 4 punkte;

Atributas 3 –nepildomas.

Atributas 4 – elektroninėje byloje esančių „D“ įrašų skaičius. Skaičiaus formatas – “9999999990”.

Atributas 5 – visų šios elektroninės bylos „D“ įrašų 15 atributo bendra suma. Suma nurodoma centų tikslumu. Dešimtainis skirtukas – “.”(taškas). Skaičiaus formatas – “999999990D00”.

Atributai 6 – 11 nepildomi;

Atributas 12 - užpildomas kaip nurodyta Teikimo sąlygų 4 punkte;

Atributas 13 – nepildomas.

Atributas 14 – įrašo formavimo data.

Atributai 15 – 17 nepildomi.

4.23. „H“ tipo įrašas: įrašas yra Bendrovės formuojamų detalizuotų žiniaraščių elektroninės bylos kontrolinis įrašas. Šis įrašas elektroninėje byloje formuojamas tik vienas ir nurodo VSDF valdybos siųstos elektroninės bylos, į kurią yra atsakoma, sėkmingai įskaitytų „C“ įrašų kiekį ir 15 atributo reikšmių sumą.

Atributų reikšmės H tipo įraše:

Atributas 2 - užpildomas kaip nurodyta Teikimo sąlygų 4 punkte;

Atributas 3 –nepildomas.

Atributas 4 – elektroninėje byloje esančių „C“ įrašų skaičius. Skaičiaus formatas – “9999999990”.

Atributas 5 – visų šios elektroninės bylos „C“ įrašų 15 atributo bendra suma. Suma nurodoma centų tikslumu. Dešimtainis skirtukas – “.”(taškas). Skaičiaus formatas – “999999990D00”.

Atributai 6 – 11 nepildomi;

Atributas 12 - užpildomas kaip nurodyta Teikimo sąlygų 4 punkte;

Atributas 13 – nepildomas.

Atributas 14 – įrašo formavimo data.

Atributai 15 – 17 nepildomi.

4.24. „Q“ tipo įrašas: įrašas yra VSDF valdybos informacija Bendrovei apie pensijų kaupimo dalyvius, kurie praeitą dieną išėjo į kitos pensijų kaupimo bendrovės valdomą pensijų fondą.

Atributų reikšmės Q tipo įraše:

Atributai 2-8 užpildomi kaip nurodyta Teikimo sąlygų 4 punkte;

Atributas 9 – 10 nepildomi;

Atributas 11 – PK sutarties nutraukimo data;

Atributas 12 – pensijų fondo identifikatorius;

Atributas 13 – galimos reikšmės visada užpildyta atsakymo kodu „00“, tai yra. PK sutartis išregistruota;

Atributas 14 – 15 nepildomi;

Atributas 16 – PK fondo, į kurį nuėjo dalyvis, identifikatorius;

Atributas 17 – nepildomas.

4.25. „V“ tipo įrašas: įrašas yra VSDF valdybos informacija Bendrovei apie pensijų kaupimo dalyvius, kurie automatiniu būdu buvo įtraukti į dalyvavimą pensijų kaupime.

Atributai 2-7 užpildomi kaip nurodyta Teikimo sąlygų 4 punkte.

Atributas 8 užpildomas unikaliu VSDF valdybos pensijų kaupimo dalyviui priskirtu numeriu, kurio struktūra identiška PK sutarties numeriui.

Atributas 9 – nepildomas.

Atributas 10 – įtraukimo į dalyvavimą data (pensijų įmokų sutarties sudarymo data - sutartims sudarytoms iki 2018-12-31).

Atributas 11 – data, nuo kurios prasideda dalyvavimas arba atitinkamai data, nuo kada atnaujinamas pensijų įmokų pervedimas (sutartims sudarytoms iki 2018-12-31).

Atributas 12 – pensijų fondo identifikatorius.

Atributas 13 – 17 nepildomi.

4.26. „Z“ tipo įrašas: įrašas yra Bendroves patvirtinimas į VSDF valdybos „V tipo“ įrašą, kad Bendrovė gavo informaciją apie automatiškai įtrauktus dalyvius. Gražinas tik vienas įrašas su užpildytu 1 ir 2 atributu, o trečiame atribute įrašomas žodis „GAUTA“.

 

 

 

 


 

5. Duomenų apsikeitimo schema:

PK bendrovė,VSDF valdyba,K įrašas,A įrašas,Užklausa apie galimybę sudaryti sutartį,S įrašas,R įrašas,Sudarytos sutarties registravimas,T įrašas,G įrašas,Sutarties įsigaliojimo patikrinimas,Sutarties nutraukimas,Y įrašas,Registrų sulyginimas,E įrašas,L įrašas,Sutarties rekvizitų pakeitimas,M įrašas,O įrašas,PK dalyvio mirties registravimas,I įrašas,J įrašas,Užklausa ar draudžiamas einamąjį ketvirtį,N įrašas,P įrašas,X įrašas
 

PK bendrovė VSDF valdyba   vvaldyba
C ir U įrašai,Detalizuota informacija apie pervestas sumas,D, F ir H įrašai,V įrašas,Informacija apie automatiniu būdu įtrauktus dalyvius
duomenis
,Z įrašas,„7“ įrašas,Informacija apie prašymo skirti gavimą ir išmokų sutartį sumas,PK bendrovė,VSDF valdyba   vvaldyba,„6“ įrašas
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 


6. Informacijos apie pensijų kaupimo fondų, į kurias VSDF valdyba perveda pensijų įmokas, sąskaitas teikimas:

6.1. Informacija rašoma į tekstinę bylą kurios pavadinimas „INFOyyyymmddxx.SAS“, kur yyyymmdd – failo suformavimo data, xx – unikalus dviženklis skaičius nusakantis failo versiją;

6.2. Informacijos apie PK fondų sąskaitas failas dedamas į FTP serverio katalogą „INFO“, į kurį visos Bendrovės turi skaitymo teises;

6.3. Duomenys apie vieno PF fondo sąskaitą rašomi į vieną failo eilutę;

6.4. Eilutės struktūra:

Nr.

Pozicija

Duomenų

tipas

Lauko

ilgis

Pavadinimas

Aprašymas

1

1

N

3

Fondo identifikatorius

Pensijų kaupimo fondo identifikatorius

2

4

S

20

Fondo sąskaitos numeris

Pensijų kaupimo fondo sąskaitos numeris

3

24

D

8

Data

Data nuo kurios pensijų kaupimo fondo sąskaitos numeris yra aktualus. Datos formatas - YYYYMMDD

4

32

S

50

Bendrovės pavadinimas

Pensijų kaupimo fondą valdančios bendrovės pavadinimas

5

82

N

12

Bendrovės rejestro kodas

Pensijų kaupimo fondą valdančios bendrovės rejestro kodas

6

 

94

S

1

Bendrovės fondo galiojimo požymis

Bendrovės fondo galiojimo požymis („T“ – galioja, „N“ – negalioja)

Bendras eilutės ilgis – 94 simboliai

 

7. Informacija apie dalyvių įtrauktų į pensijų kaupimą kontaktinius duomenis formuojami ir pateikiami vieną kartą, kartu su duomenimis apie dalyvių įtraukimą į dalyvavimą pensijų kaupime.

7.1. Informacija rašoma į tekstinę bylą kurios pavadinimas „KFyyyymmdd.ADR“, kur yyyymmdd – failo suformavimo data;

7.2. Suformuotas, užšifruotas ir pasirašytas elektronines bylas VSDF valdyba nukopijuoja į FTP serverio Bendrovės, kuriai skirtas elektroninė byla, šakninį katalogą.

7.3. Duomenys apie vieno dalyvį rašomi į vieną failo eilutę;

7.4. Eilutės struktūra:

Nr.

Pozicija

Duomenų

tipas

Lauko

ilgis

Pavadinimas

Aprašymas

1

1

S

3

Fondo identifikatorius

Fondo, kuriam priskirtas dalyvis identifikatorius

3

4

S

10

Unikalus dalyvio numeris, kurį suteikė Fondo valdyba

Asmens/pensijų kaupimo dalyvio unikalus numeris

 

4.

15

S

11

Dalyvio telefonas

Dalyvio telefonas 11 skaičių, be „+“

5.

27

S

40

Dalyvio elektroninis paštas

Dalyvio elektroninis paštas

6.

67

S

50

Dalyvio adresas

Dalyvio adresas

Bendras eilutės ilgis – 117 simboliai

Pastaba. Pateikti duomenys formuojami konkrečiai datai gali nebeatitikti jeigu asmuo buvo pateikęs neteisingus duomenis arba juos keitė po duomenų formavimo.

 

8. Informacija apie pensijų kaupimo dalyvio pensijų išmokos prašymus ir anuitetų išmokos sutartis. Formuojami ir teikiami „KFyymmddbb.Vnn“, „KFyymmddbb.Ann“ ir „KFyymmddbb.Pnn“ tipo failuose (Sutarties 1 priedo 3 punktas).

8.1. Eilutės duomenų struktūra:

Atributo Nr.

Pozicija

Duomenų

tipas

Lauko

ilgis

Atributo pavadinimas

Trumpas aprašymas

1

1

S

1

Įrašo tipas

Nurodo, kokia operacija šiuo įrašu yra atliekama.

2

2

S

12

Bendrovės įmonės kodas

Bendrovės įmonės kodas. Tikrinamas pagal bb reikšmę elektroninės bylos pavadinime.

3

14

S

11

Asmens kodas

Asmens/pensijų kaupimo dalyvio (toliau – dalyvio) kodas. Tikrinamas pagal Lietuvos Respublikos pensijų kaupimo dalyvių, pensijų kaupimo ir pensijų išmokos sutarčių registro duomenis

4

25

S

50

Vardas

Asmens (dalyvio) vardas. Tikrinamas pagal Lietuvos Respublikos pensijų kaupimo dalyvių, pensijų kaupimo ir pensijų išmokos sutarčių registro duomenis

5

75

S

50

Pavarde

Asmens (dalyvio) pavardė. Tikrinamas pagal Lietuvos Respublikos pensijų kaupimo dalyvių, pensijų kaupimo ir pensijų išmokos sutarčių registro duomenis

6

125

S

5

Asmens socialinio draudimo numerio pirmos dvi raidės

Asmens (dalyvio) socialinio draudimo numerio pirmos dvi raidės. Tikrinamas tik jeigu nėra asmens kodo.

7

130

S

7

Asmens socialinio draudimo numeris be pirmų dviejų raidžių

Asmens (dalyvio) socialinio draudimo numeris be pirmų dviejų raidžių. Tikrinamas tik jeigu nėra asmens kodo

8

137

S

10

PK sutarties numeris

PK sutarties arba Fondo valdybos suteiktas dalyvio numeris.

9

147

S

20

Prašymo skirti anuitetą numeris arba Fondo valdybos sprendimo skirti anuiteto išmoką numeris

Bet koks unikalus numeris susidedantis iš raidžių ir skaičių, o taip pat gali būti naudojami ir šie simboliai: „(“, „)“, „-“, „_“, „.“.

10

167

D

8

Data

Prašymo dėl pensijų išmokos sutarties sudarymo gavimo PKB data

11

175

D

8

Data

Prašymo dėl pensijų anuiteto įsigijimo, atsisakymo įsigyti pensijų anuitetą, gavimo (skyrimo) data, priklausomai nuo įrašo paskirties

12

183

D

8

Pensijų išmokos sutarties data

Pensijų išmokos sutarties sudarymo data

13

191

S

2

Atsakymas

Atsakymo kodas pagal 4 punkto duomenų elementų lentelę.

14

193

D

8

Atsakymo data

Įrašo apdorojimo data

15

201

N

12

Suma

Suma, kuri pensijų anuiteto gavėjo vardu bus pervesta pensijų anuitetų fondui

16

213

S

1

Lytis

Pensijų kaupimo dalyvio lytis (pildomas, jei nėra pensijų kaupimo dalyvio asmens kodo)

17

214

S

10

Pensijų išmokų sutarties numeris

Pensijų išmokų sutarties numeris, kuris atitinka pensijų kaupimo sutarties numerio sąlygas ir struktūrą (gali būti ir paliktas pensijų kaupimo dalyvio numeris, jei tai atitinka Bendrovės pensijų išmokos sutarties numerio suteikimo taisyklėms)

18

224

S

10

Pensijų anuiteto rūšis

Pensijų anuiteto rūšis

19

234

S

10

Įrašo paskirtis

Įrašo paskirtis

20

244

N

12

Suma

Dalyvio sukauptos lėšos (dalyviui priklausančios lėšų suma, skaičiuojamas atidėtas anuitetas arba kuri bus naudojama anuiteto skaičiavimui, skaičiuoklei)

21

256

S

35

Sąskaita

Pensijų anuiteto gavėjo prašyme nurodyta sąskaita kredito įstaigoje

22

291

S

11

SWIFT (BIC) kodas

Privaloma, kai nurodoma sąskaita užsienyje

23

302

N

20

Telefono numeris

Išmokų gavėjo telefono numeris (nurodomas be tarpų ir „+“)

24

322

S

40

Elektroninis paštas

Išmokų gavėjo elektroninis paštas

25

362

S

300

Adresas

Išmokų gavėjo adresas

26

662

S

1

Anuiteto mokėjimo būdas arba atsiradus poreikiui kiti žymėjimai

VSDF valdyba reikšmes apie mokėjimo būdus ar kitus žymėjimus praneš PK bendrovės nurodytiems kontaktiniams asmenims prieš 20 darbo dienų pradedant juos naudoti.

Bendras eilutės ilgis – 663 simbolių;

Įrašo tipas identifikuojamas pagal 1-mojo atributo reikšmę;

Jeigu įrašas nepildomas, tai visas lauko ilgis užpildomas tarpais;

Esant eilutės ilgio padidinimo poreikiui ar(ir) naujo atributo padidinimui, apie pakeitimus VSDF valdyba informuoja PK bendroves ne vėliau, kaip prieš 20 darbo dienų apie būsimus pokyčius.

 

8.2. „9“ tipo įrašas teikiamas VSDF valdybos PK bendrovei, kai užregistruoja dalyvio prašymą dėl pensijų anuiteto įsigijimo, įsigalioja sprendimas mokėti pensijų anuitetą arba dalyvis atsisako įsigyti pensijų anuitetą.

8.2.1 kai „Sodra“ užregistruoja dalyvio prašymą dėl pensijų anuiteto įsigijimo:

„9“ tipo įraše 1-9, 11 ir 23-25 atributai teikiami pagal 8.1 punkte nurodyta struktūrą.

Atributas 18 užpildomas šiomis reikšmėmis:

- ANUITETAS – dalyvis pasirinko standartinį pensijų anuitetą;

- GMLSANUIT – dalyvis pasirinko standartinį pensijų anuitetą su garantuotu mokėjimo laikotarpiu;

- ATIDETANUI - dalyvis pasirinko atidėtąjį pensijų anuitetą.

Atributas 19 užpildomas įrašu: „ANPRASYMAS“.

Kiti atributai nepildomi.

8.2.2. kai dalyvis atsisako įsigyti pensijų anuitetą ir „Sodra“ užregistruoja dalyvio atsisakymą įsigyti pensijų anuitetą:

„9“ tipo įraše 1-8, 11 pagal 8.1 punkte nurodytą struktūrą.

Atributas 9 užpildomas prašymo dėl pensijų anuiteto įsigijimo arba sprendimo numeriu;

Atributas 19 užpildomas įrašu: „NEGALIOJA“;

Kiti atributai nepildomi.

8.2.3. kai įsigalioja VSDF valdybos sprendimas dėl pensijų anuiteto mokėjimo:

„9“ tipo įraše 1-8, 11, 14 ir 17 atributai teikiami pagal 8.1 punkte nurodyta struktūrą, kai:

Atributas 9 užpildomas sprendimo numeriu;

Atributas 15 užpildomas suma, kurią Bendrovė turi pervesti į pensijų anuiteto fondą.

Atributas 18 užpildomas šiomis reikšmėmis:

- ANUITETAS – dalyvis pasirinko standartinį pensijų anuitetą;

- GMLSANUIT – dalyvis pasirinko standartinį pensijų anuitetą su garantuojamu mokėjimo laikotarpiu;

- ATIDETANUI - dalyvis pasirinko atidėtąjį pensijų anuitetą .

Atributas 19 užpildomas įrašu: „SPRENDIMAS“;

Kiti atributai nepildomi.

8.3. „8“ tipo įrašas yra Bendrovės atsakymas į VSDF valdybos „9“ tipo įrašą. Visi įrašo atributai grąžinami tokie patys, išskyrus 13 atributą, kur PK bendrovė įrašo atsakymo kodą „00“ ir 14 atributą, kur PK bendrovė įrašo įrašo apdorojimo datą.

8.4. „7“ tipo įrašas yra Bendrovės informacija apie gautą prašymą dėl pensijų anuiteto įsigijimo ir anuiteto išmokos sutarties sudarymo:

8.4.1. Kai Bendrovė teikia prašymą dėl pensijų anuiteto įsigijimo. Tais atvejais, kai kartu ketinamas ir prašymas ir anuiteto sutartis iš karto, gali būti teikiamas tik 8.4.2 punkte numatytas įrašas:

„7“ tipo įraše 1-11, 14, 16 ir 21-26 atributai teikiami pagal 8.1 punkte nurodyta struktūrą, kai:

Atributas 18 užpildomas šiomis reikšmėmis:

- ANUITETAS – dalyvis pasirinko standartinį pensijų anuitetą;

- GMLSANUIT – dalyvis pasirinko standartinį pensijų anuitetą su garantuojamu mokėjimo laikotarpiu;

- ATIDETANUI - dalyvis pasirinko atidėtąjį pensijų.

Atribute 19 įrašoma „ANPRASYMAS“;

Atributai 22 pildomas tik jei asmuo pageidauja gauti pensijų išmokas į užsienyje esančią sąskaitą, kitais atvejais - nepildomas.

Kiti atributai nepildomi.

8.4.2. Kai Bendrovė sudaro pensijų anuiteto išmokos sutartį

„7“ tipo įraše 1-12, 14-17, 20-25 atributai teikiami pagal 8.1 punkte nurodyta struktūrą, kai:

Atributas 18 užpildomas šiomis reikšmėmis:

- ANUITETAS – dalyvis pasirinko standartinį pensijų;

- GMLSANUI – dalyvis pasirinko standartinį pensijų anuitetą su garantuojamu mokėjimo laikotarpiu;

- ATIDETANUI - dalyvis pasirinko atidėtąjį pensijų anuitetą.

Atribute 19 įrašoma „ANSUTARTIS“;

Kiti atributai nepildomi.

Pastaba: - jeigu registre yra įregistruotas galiojantis prašymas dėl anuiteto mokėjimo ir „9“ atributas nesutampa su pensijų kaupimo bendrovės teikiamu „9 atributu“ – išmokų sutartis neregistruojama ir teikiamas klaidos kodas „48“

8.4.3. Kai dalyvis atsisako įsigyti anuitetą (anuliuojamas prašymas ar sutartis, jei nėra priimto sprendimo):

„7“ tipo įraše 1-9 ir 11 atributai teikiami pagal 8.1 punkte nurodyta struktūrą. Visi atributai tikrinami (validuojami) pagal įregistruotos prašymo skirti anuitetą arba išmokų sutarties duomenis: jiems nesutapus, teikiamas atitinkamas klaidos kodas.

Atributas 17 pildomas jei yra išmokų sutartis;

Atribute 19 įrašoma „ANULIUOJA“;

Kiti atributai nepildomi.

8.5. „6“ tipo įrašas yra VSDF valdybos atsakymas į Bendrovės „7“ tipo įrašą.

Visi rekvizitai grąžinami tokie patys, kaip nurodė Bendrovė, išskyrus 13, kuriame nurodomas atsakymo kodas. Jei visi asmens rekvizitai teisingi, 13 atribute įrašomas „00“, o 14 atribute įrašoma įrašo suformavimo VSDF valdyboje data. Jei įrašai neteisingi, gražinami atitinkami atsakymo kodai numatyti 4 punkte.

9. Apsaugos priemonės:

9.1. Visos siunčiamos elektroninės bylos išskyrus esančias kataloge „INFO“ turi būti šifruojamos ir pasirašomos panaudojant PGP programinę įrangą;

9.2. Iš VSDF valdybos Bendrovei siunčiamos elektroninės bylos yra šifruojamos Bendrovės viešuoju raktu ir pasirašomi VSDF valdybos privačiuoju raktu, o iš Bendrovės VSDF valdybai siunčiamos elektroninės bylos šifruojamos VSDF valdybos viešuoju raktu ir pasirašomos Bendrovės privačiuoju raktu. Viešaisiais raktais VSDF valdybos ir Bendrovės atsakingi asmenys apsikeičia per 3 darbo dienas nuo duomenų teikimo ir pensijų įmokų sutarties pasirašymo dienos.

9.3. Raktai generuojami naudojantis DH/DSS (Diffie-Hellman/Digital Signature Standart) algoritmą. Naudojamų raktų ilgis 3072 bitai.

9.4. Iškilus grėsmei, kad raktai tapo nesaugūs, žinomi tretiesiems asmenims ar vienai iš šalių reikalaujant, nedelsiant generuojamos naujos raktų poros ir apsikeičiama viešaisiais raktai, o sena raktų pora nebenaudojama.

9.5. Vartotojo vardui yra naudojamas Bendrovės dviejų raidžių identifikatorius, o slaptažodis duodamas sutarties pasirašymo metu. Slaptažodžiai keičiami vienai iš šalių pareikalavus, sistemos administratorių susitarimu.

 

 

______________________

(bendrovė)

(adresas)

Juridinio asmens kodas: __________

Tel.: ___________

Faksas: _________

 

 

___________________

(bendrovės vadovas)

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

Konstitucijos pr. 12, Vilnius

Juridinio asmens kodas: 191630223

Tel. (8 5) 272 4864

 

 

___________________

(VSDFV direktorius)

 

 

20__ m._________ __ d.

Duomenų teikimo ir pensijų įmokų pervedimo sutarties Nr. ____

2 priedas

 

DUOMENŲ TEIKIMO SĄLYGOS – REALAUS LAIKO (ONLINE) REŽIMAS

 

 

1. Duomenų teikimas nuolatinis.

2. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau - VSDF valdyba) su pensijų kaupimo bendrove (toliau - Bendrovė) keičiasi duomenimis kaip binarinį resursą POST metodu prisegdami XML failą prie HTTPS (SSLv3 over HTTP) užklausos. Į kiekvieną užklausą VSDF valdyba atsako tokiu pačiu būdu.

3. Vartotojų autorizacija vykdoma naudojantis X.509 sertifikatais.

Sertifikatus Bendrovės įsigyja iš tokių paslaugų tiekėjo arba susigeneruoja pačios ir atsiunčia VSDF valdybai pasirašyti, kuri juos pasirašo savo pačios susigeneruotu ir pasirašytu šakniniu sertifikatu. Šiuo sertifikatu bus pasirašytas ir VSDF valdybos serverio sertifikatas.

4. Duomenų formatas:

4.1. Bendrovė kaip identifikatorių naudoja Duomenų teikimo ir pensijų įmokų pervedimo sutarties 1 priedo 3.1. punkte nurodytą identifikatorių;

4.2. Naudojamas XML kodavimas – ISO-8859-13 arba UTF-8.

4.3. Visi XML failai pasirašomi elektroniniu parašu pagal W3C XML-Signature 2002 vasario 12 d standartą;

4.4. Elementas <Signature> (ir visi jo vaikai) turi priklausyti vardų sričiai http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#

4.5. Elementas <Reference> privalo turėti atributą URI kurio reikšmė yra tuščia eilutė:

<Reference URI=""> Toks URI pagal RFC2396 (http://www.ietf.org/rfc/rfc2396.txt, skyrius 4.2) apibrėžia nuorodą į dokumentą, kuriame apibrėžtas pats elementas. Tai reiškia, kad pasirašomas dokumentas ir yra dokumentas, kuriame paskelbtas elementas <Reference>.

4.6. Visų algoritmų pavadinimai turi būti tokie:

<CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315"/>

 

<SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#rsa-sha1" />

<DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1" />

4.7. Būtinos transformacijos:

<Transform Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#enveloped-signature" />

<Transform Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315" />

4.8. Bendrovių VSDF valdybai siunčiamą XML failų schemą VSDF valdybos atsakingi asmenys pateikia bendrovių atsakingiems asmenims.

5. Bendrovių kviečiamos funkcijos:

5.1. AR_GALI_TAPTI_PK_DALYVIU

Funkcija naudojama, kai Bendrovė nori patikrinti, ar asmuo gali tapti Dalyviu, ar turi sudaręs PK sutartį, ir ar ta PK sutartis pirmoji, ar užregistruotas prašymas dėl pensijų anuiteto įsigijimo Funkcijos parametrai:

p_asm_kodas – asmens kodas. Tikrinamas pagal Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro duomenis.

p_asm_vardas – asmens vardas. Tikrinamas pagal Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro duomenis.

p_asm_pavarde – asmens pavardė. Tikrinamas pagal Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro duomenis.

p_sdp_ser – asmens socialinio draudimo numerio pirmos dvi raidės. Tikrinama pagal Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro duomenis.

p_sdp_num – asmens socialinio draudimo numeris be pirmų dviejų raidžių. Tikrinamas pagal Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro duomenis.

5.2. REGISTRUOTI_SUTARTI

Funkcija naudojama, kai Bendrovė nori užregistruoti sudarytą PK sutartį. Registruojant PK sutartį galimi tokie parametrų perdavimo variantai:

a)      registruojama pirmoji asmens PK sutartis. Jos įsigaliojimo data, perduodama funkcijai, turi atitikti įstatymais nustatytą datą. Šiuo atveju parametras p_sen_sut_nr nesiunčiamas.

b)      registruojama nebe pirmoji asmens PK sutartis kitame tos pačios Bendrovės valdomame pensijų fonde. Tokiu atveju reikia nurodyti nebegaliojančios PK sutarties arba unikalaus pensijų kaupimo dalyvio (toliau – PK sutartis) numerį  – parametru p_sen_sut_nr. Ši PK sutartis nutraukiama nuo dienos nurodytos parametru p_sut_isig_nutr_data-1 ir naujoji sutartis įsigalioja nuo datos, nurodytos parametru p_sut_isig_nutr_data.

c)      registruojama nebe pirmoji asmens PK sutartis kitos Bendrovės fonde. Tuo atveju parametras p_sen_sut_nr pildomas sutartiniu žodžiu ‚KEITIMAS‘.

d)      atstatyti PK sutarties registraciją, kai teisės aktų numatyta tvarka, nutraukiama išmokų sutartis;

e)      užregistruoti dalyvio pranešimą sustabdyti pensijų įmokų pervedimą į pensijų fondą;

f)      užregistruoti dalyvio pageidavimą atnaujinti pensijų įmokų pervedimą į pensijų fondą, jei buvo užregistruotas vienašališkas dalyvio pageidavimas sustabdyti pensijų įmokų pervedimą į pensijų fondą;

g)      užregistruoti dalyvio pageidavimą mokėti papildomą įmoką nestandartiniu tarifu;

h)      jei anuliuojams neteisingai įregistruotas sustabdymas (to pačio mėnesio intervale);

i)       jei anuliuojamas neteisingai įregistruotas pensijų įmokų pervedimo atnaujinimas (to pačio mėnesio intervale).

Funkcijos parametrai:

p_asm_kodas – asmens kodas. Tikrinamas pagal Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro duomenis.

p_asm_vardas – asmens vardas. Tikrinamas pagal Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro duomenis.

p_asm_pavarde – asmens pavardė. Tikrinamas pagal Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro duomenis.

p_sdp_ser – asmens socialinio draudimo numerio pirmos dvi raidės. Tikrinama pagal Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro duomenis.

p_sdp_num – asmens socialinio draudimo numeris be pirmų dviejų raidžių. Tikrinamas pagal Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro duomenis.

p_sut_nr – sudarytos PK sutarties numeris arba žodis „ISMOKU“ arba, priklausomai nuo išmokų sutarties rūšies (sąlygos 1 priedo 4.4.7 punkte): „VIENKARTIS“, „PERIODINE“.

„NEISMOKU“, jeigu atstatoma nutraukta PK sutartis (tik vienkartinėms ir periodinėms);

„SUSTABDO“, jeigu registruojamas vienašališkas dalyvio pageidavimas sustabdyti pensijų įmokų pervedimą į pensijų fondą;

„ATNAUJINA“, jeigu registruojamas dalyvio pageidavimas atnaujinti pensijų įmokų pervedimą į pensijų fondą;

„TARIFAS“, jeigu Dalyvis pageidauja mokėti papildomą įmoką maksimaliu tarifu;

„FONDAS“, jeigu dalyvis perkeliamas Bendrovės iniciatyva dalyvį perkeliant į tikslinį fondą (galioja PK sutartims sudarytoms iki 2018-12-31) ir turto išsaugojimo fondą;

„NESTABDYTI“, jei anuliuojamas neteisingai įregistruotas sustabdymas;

„NENAUJINA“, jeigu anuliuojamas neteisingai įregistruotas pensijų įmokų pervedimas.

p_sut_sum – kai registruojama išmokų sutartis – įrašoma dalyvio lėšų suma.

Šiais atvejais tikrinamas Bendrovės identifikatorius, reikšmės ilgis ir unikalumas.

p_sen_sut_nr – nutraukiamos PK sutarties numeris arba atstatomos sutarties numeris, jei nutraukiama išmokų sutartis. Tikrinamas šios PK sutarties egzistavimas toje Bendrovėje;

p_sut_sud_data – PK sutarties sudarymo data;

p_sut_isig_nutr_data – PK sutarties įsigaliojimo data;

p_pkf_id – VSDF valdybos išduotas pensijų fondo identifikatorius. Tikrinamas pagal Bendrovę;

p_pkf_tr – dalyvio pasirinktas tarifas

5.3. KEISTI_SUTARTIES_REKVIZITUS

Funkcija naudojama, kai Bendrovė nori Dalyvių ir sutarčių registre pakeisti pasikeitusius PK sutarties rekvizitus, ar koreguojamas duomenų įvedimo klaidas: dalyvio vardą, pavardę, asmens kodą, asmens socialinio draudimo numerio pirmas dvi raides ir/ar numerį b e pirmųjų dviejų raidžių. Privaloma nurodyti keičiamos PK sutarties numerį - p_sut_nr. Kiti rekvizitai nurodomi tik tada, kai juos reikia keisti. Leidžiama keisti tik tuos rekvizitus, kurių elektroninis keitimas numatytas Dalyvių ir sutarčių registro administravimą reglamentuojančiuose dokumentuose.

 

Funkcijos parametrai:

p_asm_kodas – asmens kodas. Tikrinamas pagal Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro duomenis.

p_asm_vardas – asmens vardas. Tikrinamas pagal Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro duomenis.

p_asm_pavarde – asmens pavardė. Tikrinamas pagal Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro duomenis.

p_sdp_ser – asmens socialinio draudimo numerio pirmos dvi raidės. Tikrinama pagal Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro duomenis.

p_sdp_num – asmens socialinio draudimo numeris be pirmų dviejų raidžių. Tikrinamas pagal Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro duomenis.

p_sut_nr – keičiamos PK sutarties numeris. Tikrinamas PK sutarties egzistavimas toje Bendrovėje;

p_sut_sud_data – PK sutarties sudarymo data;

p_sut_isig_data – PK sutarties įsigaliojimo data

p_pkf_id – VSDF valdybos išduotas pensijų fondo identifikatorius. Tikrinamas pagal Bendrovę

5.4. REGISTRUOTI_PRASYMA_NUTRAUKTI

Funkcija naudojama, kai Bendrovė nori nutraukti PK sutartį.

 

Funkcijos parametrai:

p_asm_kodas – asmens kodas. Tikrinamas pagal Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro duomenis.

p_asm_vardas – asmens vardas. Tikrinamas pagal Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro duomenis.

p_asm_pavarde – asmens pavardė. Tikrinamas pagal Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro duomenis.

p_sdp_ser – asmens socialinio draudimo numerio pirmos dvi raidės. Tikrinama pagal Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro duomenis.

p_sdp_num – asmens socialinio draudimo numeris be pirmų dviejų raidžių. Tikrinamas pagal Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro duomenis.

p_sut_nr – nutraukiamos PK sutarties numeris. tikrinamas Bendrovės identifikatorius, reikšmės ilgis ir PK sutarties egzistavimas VSDF valdybos Dalyvių ir sutarčių registre.

p_sen_sut_nr – nutraukiant PK sutartį per 30 dienų nuo jos pasirašymo – pildoma frazė ‘N30D‘

p_pkf_id – VSDF valdybos išduotas pensijų fondo identifikatorius. Tikrinamas pagal Bendrovę

5.5. AR_ISIGALIOJO_SUTARTIS

Funkcija naudojama, kai Bendrovė nori patikrinti ar įsigaliojo jų sudaryta PK sutartis.

Funkcijos parametrai:

p_asm_kodas – asmens kodas. Tikrinamas pagal Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro duomenis;

p_asm_vardas – asmens vardas. Tikrinamas pagal Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro duomenis;

p_asm_pavarde – asmens pavardė. Tikrinamas pagal Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro duomenis;

p_sdp_ser – asmens socialinio draudimo numerio pirmos dvi raidės. Tikrinama pagal Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro duomenis;

p_sdp_num – asmens socialinio draudimo numeris be pirmų dviejų raidžių. Tikrinamas pagal Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro duomenis;

p_sut_nr – sudarytos PK sutarties numeris. Tikrinamas Bendrovės identifikatorius, reikšmės ilgis;

p_sut_sud_data – PK sutarties sudarymo data;

p_pkf_id – VSDFV išduotas pensijų fondo identifikatorius. Tikrinamas pagal Bendrovę.

5.6. AR_TUREJO_PAJAMU

Funkcija naudojama kai Bendrovė prieš sudarant išmokų sutartį nori patikrinti ar dalyvis buvo draudžiamas einamąjį ketvirtį, tai yra, ar gali už einamąjį ketvirtį būti įmokų. Naudojantis šia funkcija, Bendrovė gali gauti informaciją tik apie tos Bendrovės valdomuose PK fonduose pensijas kaupiančius Dalyvius ir tik tuomet kai iki pensinio amžiaus Dalyviui lieka ne daugiau kaip šeši mėnesiai.

Funkcijos parametrai:

p_asm_kodas – asmens kodas. Tikrinamas pagal Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro duomenis;

p_asm_vardas – asmens vardas. Tikrinamas pagal Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro duomenis;

p_asm_pavarde – asmens pavardė. Tikrinamas pagal Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro duomenis;

p_sdp_ser – asmens socialinio draudimo numerio pirmos dvi raidės. Tikrinama pagal Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro duomenis;

p_sdp_num – asmens socialinio draudimo numeris be pirmų dviejų raidžių. Tikrinamas pagal Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro duomenis;

p_sut_nr – sudarytos PK sutarties numeris. Tikrinamas Bendrovės identifikatorius, reikšmės ilgis.

5.7. REGISTRUOTI_DALYVIO_MIRTI

Funkcija naudojama kai Bendrovė nori išregistruoti PK sutartį dėl Dalyvio mirties. Sutartis išregistruojama tik tais atvejais, kai Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro duomenimis asmuo yra miręs.

Funkcijos parametrai:

p_asm_kodas – asmens kodas. Tikrinamas pagal Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro duomenis;

p_asm_vardas – asmens vardas. Tikrinamas pagal Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro duomenis;

p_asm_pavarde – asmens pavardė. Tikrinamas pagal Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro duomenis;

p_sdp_ser – asmens socialinio draudimo numerio pirmos dvi raidės. Tikrinama pagal Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro duomenis;

p_sdp_num – asmens socialinio draudimo numeris be pirmų dviejų raidžių. Tikrinamas pagal Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro duomenis;

p_sen_sut_nr – išregistruojamos PK sutarties numeris. Tikrinamas šios PK sutarties egzistavimas toje Bendrovėje;

p_sut_isig_nutr_data – PK sutarties išregistravimo data;

p_pkf_id – VSDFV išduotas pensijų fondo identifikatorius. Tikrinamas pagal Bendrovę.

5.8. BENDROVĖ INFORMUOJA APIE GAUTĄ PRAŠYMĄ DĖL PENSIJŲ ANUITETO ĮSIGIJIMO ARBA REGISTRUOJA ANUITETŲ IŠMOKŲ SUTARTĮ, ARBA ANULIUOJA PRAŠYMĄ/SUTARTĮ

Funkcijos parametrai:

p_asm_kodas – asmens kodas. Tikrinamas pagal Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro duomenis;

p_asm_vardas – asmens vardas. Tikrinamas pagal Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro duomenis;

p_asm_pavarde – asmens pavardė. Tikrinamas pagal Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro duomenis;

p_sdp_ser – asmens socialinio draudimo numerio pirmos dvi raidės. Tikrinama pagal Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro duomenis;

p_sdp_num – asmens socialinio draudimo numeris be pirmų dviejų raidžių. Tikrinamas pagal Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro duomenis;

p_sen_sut_nr – išregistruojamos PK sutarties numeris (dalyvio identifikatorius). Tikrinamas šio dalyvio egzistavimas toje Bendrovėje;

p_anu_pr_nr – unikalus prašymo numeris;

p_anu_ism_nr – unikalus pensijų išmokų sutarties numeris;

p_ism_pr_data_an – prašymo mokėti išmoką data;

p_anu_pr_data – prašymo įsigyti anuitetą data;

p_anu_sut_sud_data – pensijų anuiteto mokėjimo sutarties sudarymo data;

p_anu_sum – anuiteto mokėjimui skirta suma;

p_lyt_ - dalyvio lytis (jei nėra asmens kodo);

p_anu_rusis - priklausomai nuo anuiteto rūšies žodis:

- „ANUITETAS“ – dalyvis pasirinko standartinį pensijų anuitetą;

- „GMLSANUIT“ – dalyvis pasirinko standartinį pensijų anuitetą su garantuojamu mokėjimo laikotarpiu;

- „ATIDETANUI“ - dalyvis pasirinko atidėtąjį pensijų.

p_anu_paskirtis – įrašo paskirtis. Priklausomai nuo įrašo paskirties įrašomas žodis:

- „ANPRASYMAS“ – anuiteto prašymas;

- „ANSUTARTIS“ – anuiteto sutartis;

- „ANULIUOJA“ – kai dalyvis atsisako įsigyti anuitetą;

p_anu_mok_lesos – dalyvio sukauptos lėšos (naudojama skaičiuoklei arba atidėto anuiteto skaičiavimui);

p_anu_saskaita – įrašoma dalyvio nurodyta sąskaita;

p_anu_swift – kai dalyvio sąskaita užsienyje

p_anu_tel – išmokų gavėjo telefonas (iki 20 skaičių be „+“)

p_anu_el_pastas_1 – elektroninis anuiteto gavėjo paštas (iki 40 skaičių);

p_anu_adresas – rašomas iki 300 simbolių;

p_anu_budas – anuiteto mokėjimo būdas arba kiti numatyti žymėjimai.

6. Atsakyme Bendrovei VSDF valdyba grąžina jos siųstą XML failą (jei užklausa atitinka XML schemą), atsakymą į jį ir datą kada ši funkcija buvo įvykdyta.

7. Atsakymų kodai ir jų reikšmės tokie patys kaip nurodyta duomenų teikimo ir pensijų įmokų pervedimo sutarties 4 punkte.

8. Apsaugos priemonės:

8.1. VSDF valdybos serverio sertifikatas naudojamas SSL sesijai ir XML failo pasirašymui, kuris pateikiamas Bendrovės atsakingiems asmenims per 3 darbo dienas nuo Duomenų teikimo ir pensijų įmokų pervedimo sutarties pasirašymo;

8.2. Bendrovės serverio sertifikatas naudojamas SSL sesijai ir XML failo pasirašymui, kuris pateikiamas VSDF valdybai bendrovės atsakingiems asmenims per 3 darbo dienas nuo Duomenų teikimo ir pensijų įmokų pervedimo sutarties pasirašymo.

 

______________________

(bendrovė)

(adresas)

Juridinio asmens kodas: __________

Tel.: ___________

Faksas: _________

 

________________

(bendrovės vadovas)

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

Konstitucijos pr. 12, Vilnius

Juridinio asmens kodas: 191630223

Tel. (8 5) 272 4864

 

________________

(VSDFV direktorius)