LOGOnespalv-maz2

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL GEODEZIJOS IR KARTOGRAFIJOS TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ REGLAMENTO GKTR 2.01:2020 „INŽINERINIŲ TINKLŲ OBJEKTŲ GEODEZINIŲ MATAVIMŲ ATLIKIMO IR INŽINERINIŲ TINKLŲ PLANŲ SUDARYMO TVARKA“

PATVIRTINIMO

 

2021 m. liepos 1 d. Nr. 3D-421

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos geodezijos ir kartografijos įstatymo 9 straipsnio 2 dalies 8 punktu:

1.    T v i r t i n u Geodezijos ir kartografijos techninių reikalavimų reglamentą GKTR 2.01:2020 „Inžinerinių tinklų objektų geodezinių matavimų atlikimo ir inžinerinių tinklų planų sudarymo tvarka“ (pridedama).

2.    N u s t a t a u, kad iki 2021 m. liepos 1 d. pradėtos topografinio plano derinimo procedūros yra užbaigiamos per  Lietuvos erdvinės informacijos portalo Topografinių planų informacijos teikimo, priėmimo ir derinimo elektroninę paslaugą. Pradėtos topografinio plano sudarymo procedūros yra atliekamos vadovaujantis Geodezijos ir kartografijos techninio reglamento GKTR 2.08.01.2000 „Statybiniai inžineriniai geodeziniai tyrinėjimai“, patvirtinto Valstybinės geodezijos ir kartografijos tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2000 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. 28 „Dėl techninių reikalavimų reglamento GKTR 2.08.01:2000 patvirtinimo“, Geodezijos ir kartografijos techninio reglamento GKTR 2.01.01.1999 „Lietuvos Respublikos teritorijoje statomų požeminių tinklų ir komunikacijų geodezinių nuotraukų atlikimo tvarka“, patvirtinto Valstybinės geodezijos ir kartografijos tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 1999 m. gegužės 4 d. įsakymu Nr. 17 „Dėl Statomų požeminių tinklų ir komunikacijų geodezinių nuotraukų atlikimo tvarkos patvirtinimo“, Geodezijos ir kartografijos techninių reikalavimų reglamento GKTR 2.11.03:2014 „Topografinių erdvinių objektų rinkinys ir topografinių erdvinių objektų sutartiniai ženklai“, patvirtinto Valstybinės geodezijos ir kartografijos tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2000 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 45 „Dėl techninių reikalavimų reglamento GKTR 2.11.03:2014 „Topografinių erdvinių objektų rinkinys ir topografinių erdvinių objektų sutartiniai ženklai“ patvirtinimo“, nuostatomis.

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                                               Kęstutis Navickas

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio

ministro 2021 m. liepos 1 d.

įsakymu Nr. 3D-421

 

 

 

GEODEZIJOS IR KARTOGRAFIJOS TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ REGLAMENTAS GKTR 2.01:2020 „INŽINERINIŲ TINKLŲ OBJEKTŲ GEODEZINIŲ MATAVIMŲ ATLIKIMO IR INŽINERINIŲ TINKLŲ PLANŲ SUDARYMO TVARKA“

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.  Geodezijos ir kartografijos techninių reikalavimų reglamentas GKTR 2.01:2020 „Inžinerinių tinklų objektų geodezinių matavimų atlikimo ir inžinerinių tinklų planų sudarymo tvarka“ (toliau – Reglamentas) nustato Lietuvos Respublikoje tiesiamų, nutiestų, rekonstruojamų ir (arba) remontuojamų, suprojektuotų inžinerinių tinklų padėties schemų, inžinerinių tinklų ir įrenginių geodezinių matavimų atlikimo ir inžinerinių tinklų planų sudarymo tvarką ir turinį, inžinerinių tinklų būdingųjų taškų bei inžinerinių tinklų elementų savybių nustatymo tvarką ir inžinerinių tinklų geodezinių matavimų dokumentacijos sudėtį.

2.  Reglamentas yra privalomas geodezininkams.

3.  Inžinerinių tinklų planai sudaromi valstybinėje 1994 m. Lietuvos koordinačių sistemoje LKS-94 ir Lietuvos valstybinėje aukščių sistemoje LAS07.

4.  Reglamente vartojamos sąvokos ir jų apibrėžtys:

4.1. Inžinerinio tinklo būdingasis taškas – vieta, kur keičiasi inžinerinio tinklo elemento savybės, įrengti vamzdyno įtaisai arba kur yra inžinerinio tinklo pradžios, pabaigos, posūkio, sujungimo ar atsišakojimo vieta.

4.2. Inžinerinio tinklo dalies planas – planas, kuriame vaizduojama dalis tiesiamo inžinerinio tinklo objektų ir jų savybės.

4.3. Inžinerinio tinklo nužymėjimo darbai – žymių, kuriomis parodoma suprojektuoto,  ieškikliais nustatyto arba anksčiau geodeziniais metodais išmatuoto inžinerinio tinklo padėtis, padarymas vietovėje.

4.4. Inžinerinio tinklo objektas tiesiamo arba nutiesto inžinerinio tinklo elementas (statinys, įrenginys, vamzdynas, kabelis, būdingasis taškas ir pan.).  

4.5. Išmatuotas inžinerinio tinklo objektasinžinerinio tinklo objektas, kurio padėtis erdvėje nustatyta geodeziniais metodais.

4.6. Nutiestas inžinerinis tinklas – inžinerinis tinklas, kurio projekte numatyti tiesimo darbai yra visiškai užbaigti.

4.7. Suprojektuoto inžinerinio tinklo padėties schemaschema, kurioje parodoma vietovėje nužymėto suprojektuoto inžinerinio tinklo padėtis.

4.8. Tiesiamas inžinerinis tinklas – inžinerinis tinklas, kurio projekte numatyti tiesimo darbai nėra baigti.

5.  Kitos Reglamente vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos geodezijos ir kartografijos įstatyme, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatyme, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro tvirtinamame geodezijos ir kartografijos techniniame reglamente GKTR 3.01:2020 „Išmatuotų topografinių ir inžinerinių tinklų objektų erdvinių duomenų rinkinys“, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro tvirtinamame geodezijos ir kartografijos techniniame reglamente GKTR 3.01:2020 „Išmatuotų topografinių ir inžinerinių tinklų objektų erdvinių duomenų rinkinys“ (toliau – GKTR 3.01:2020), Statybos techniniame reglamente STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. 390 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.07.01:2003 Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“ patvirtinimo“.

6.  Sudarant suprojektuotų inžinerinių tinklų padėties schemas, inžinerinių tinklų arba inžinerinio tinklo dalies planus, išmatuotų inžinerinių tinklų objektų erdvinių duomenų rinkinys (toliau – IITO_EDR) sudaromas vadovaujantis GKTR 3.01:2020 reikalavimais.

7.  Inžinerinių tinklų geodezinių matavimų ir suprojektuotų objektų nužymėjimo matavimų planinės padėties vidutinė kvadratinė (su 95 proc. tikimybe) paklaida (toliau – VKP) geodezinio pagrindo atžvilgiu turi būti ne didesnė kaip 10 cm, aukščio paklaida – 4 cm. Skaičiavimai atliekami pagal žemės ūkio ministro patvirtintą geodezijos ir kartografijos techninių reikalavimų reglamento GKTR 1.01:2020 „Topografinių objektų geodezinių matavimų atlikimo ir topografinių planų sudarymo tvarka“ 8 punkto ir VI skyriaus reikalavimus.

8.  Inžinerinių tinklų nužymėjimo darbus, tiesiamų ir nutiestų inžinerinių tinklų geodezinių matavimų darbus, suprojektuotų inžinerinių tinklų padėties schemų, inžinerinio tinklo dalies ar inžinerinių tinklų planų sudarymą atlieka geodezininkas pagal išvardytų darbų užsakovo pasirašytą laisvos formos užsakymą, kuriame nurodomi užsakomų darbų reikalavimai (pvz.: vidiniai ar išoriniai vamzdžių skersmenys, profiliai ir kita užsakovui ir darbams atlikti svarbi informacija) (toliau – užsakymas).

9.  Geodezininkas, sudarydamas inžinerinių tinklų šulinių ir kamerų korteles (toliau – kortelė), inžinerinių tinklų planus, nustato matomus inžinerinių tinklų techninius parametrus (skersmenį, vizualiai atskiriamą medžiagą (metalas, plastmasė, keramika, cementas ar pan.), suvirinimo siūles ir t. t.). Jeigu inžinerinio tinklo plane įrašomi inžinerinių tinklų parametrai, kurių geodeziniais matavimais neįmanoma nustatyti ir (arba) kurie negali būti nustatyti vizualiai, šiuos parametrus nustatęs asmuo turi pateikti parašu patvirtintą informacijos apie įrenginius suteikimo aktą, jame nurodydamas savo vardą ir pavardę ir, jeigu yra, pareigas, kurias vykdo statant ar įrengiant inžinerinį tinklą.

10.  Geodezininkas, atlikdamas inžinerinių tinklų nužymėjimo darbus, tiesiamų ir nutiestų inžinerinių tinklų geodezinių matavimų darbus ir parengęs suprojektuoto inžinerinio tinklo padėties schemą, inžinerinio tinklo dalies ar inžinerinių tinklų planus, savo parašu patvirtina, kad atlikti darbai ir parengti planai atitinka teisės aktų, reglamentuojančių geodezijos darbus, reikalavimus.

 

II SKYRIUS

TIESIAMŲ INŽINERINIŲ TINKLŲ GEODEZINIAI MATAVIMAI

 

11. Inžinerinių tinklų geodeziniai matavimai atliekami inžinerinių tinklų tiesimo metu ir (arba) užbaigus tiesimo darbus:

11.1.    kai inžineriniai tinklai tiesiami uždaroje tranšėjoje arba betranšėju (uždaruoju) būdu, inžinerinio tinklo geodezinių matavimų darbai atliekami tiesimo metu. Jeigu inžinerinio tinklo padėtis nustatoma pagal betranšėjo tiesimo ataskaitą, kartu su inžinerinio tinklo planu turi būti pateikta betranšėjo tiesimo ataskaita, kurią turi būti pasirašęs šią ataskaitą parengęs asmuo, nurodydamas savo vardą ir pavardę ir, jeigu yra, pareigas, kurias vykdo statant ar įrengiant inžinerinį tinklą;

11.2.    savitakių nuotakynų tiesių atkarpų tarp šulinių geodeziniai matavimai gali būti atliekami ir užbaigus tiesimo darbus;

11.3.    visais kitais atvejais, kai inžineriniai tinklai tiesiami atviroje tranšėjoje, geodeziniai matavimai turi būti atliekami iki užkasant inžinerinį tinklą.

12.  Atliekant inžinerinių tinklų geodezinius matavimus, padėtis ir altitudė nustatomi inžinerinio tinklo:

12.1.    vertikalaus ir horizontalaus inžinerinių tinklų posūkio vietų;

12.2.    kamerų ir šulinių kontūrų;

12.3.    kamerų ir šulinių liukų centrų (jei yra keli liukai, nustatoma visų liukų);

12.4.    perėjimo iš požemio į antžemį vietos ir atvirkščiai;

12.5.    atsišakojimų;

12.6.    įvadų į pastatus vietų;

12.7.    skersmens ir medžiagos pasikeitimo vietų;

12.8.    nuolydžio pasikeitimo vietų;

12.9.    dujotiekio, vandentiekio ir šilumotiekio vamzdžių sujungimo siūlų (sandūros vietų);

12.10.  nuotakyno išleidimo žiočių;

12.11.  ryšių, elektros tinklo vamzdžių pluošto ribų;

12.12.  taškų, esančių tiesėje, – ne rečiau kaip kas 50 m;

12.13.  sankirtos su kitais, matomais tranšėjoje, inžineriniais tinklais;

12.14.  vamzdyno įtaisų;

12.15.  kabelių movų.

13.  Atliekant inžinerinio tinklo elementų, esančių inžinerinių tinklų šuliniuose ir kamerose, geodezinius matavimus, nustatoma padėtis ir altitudė:

13.1.    įtekėjimo ir ištekėjimo vamzdžių viršaus, o savitakinių inžinerinių tinklų – vamzdžio latako dugno;

13.2.    kabelinio tinklo vamzdžių viršaus, o kai yra vamzdžių pluoštas – apačios ir viršaus;

13.3.    šilumotiekio tinklų kamerose esančios kanalų ertmės;

13.4.    kabelinių linijų viršaus;

13.5.    visų 13.1–13.4 Reglamento papunkčiuose nenurodytų inžinerinių tinklų linijų vamzdžių, esančių šulinyje arba kameroje;

13.6.    inžinerinių tinklų įtaisų.

14.  Kameros arba šulinio dugno ir lubų geodeziniais matavimais nustatoma tik altitudė.

15.  Savitakio nuotakyno linijų pradžios ir pabaigos altitudės nustatomos:

15.1.    4 cm tikslumu geodezinio pagrindo atžvilgiu, kai savitakio nuotakyno nuolydis yra 2 proc. ir didesnis;

15.2.    2 cm tikslumu geodezinio pagrindo atžvilgiu, kai savitakio nuotakyno nuolydis yra mažesnis nei 2 proc.

16.  Inžinerinių tinklų geodezinių matavimų metu turi būti fiksuojami visi tranšėjoje esantys matomi inžineriniai tinklai.

17.  Inžinerinių tinklų būdingųjų taškų, vamzdyno įtaisų, esančių šuliniuose ir kamerose, aukštis gali būti nustatomas matuojant nuo dangčio viršaus, o padėtis – nuo kameros arba šulinio sienelių iki matuojamo inžinerinių tinklų būdingųjų taškų ar vamzdyno įtaisų.

18.  Taip pat nustatomos šios inžinerinių tinklų elementų savybės:

18.1.    inžinerinių tinklų paskirtis;

18.2.    priklausomai nuo užsakymo – vamzdžių vidinis arba išorinis skersmuo;

18.3.    vamzdžių medžiaga;

18.4.    savitakinių inžinerinių tinklų skysčio tekėjimo kryptis, kuri nurodoma plane ir kurios viršuje nurodomas nuolydis, o apačioje – tinklo atkarpos ilgis.

19.  Šuliniuose ir (ar) kamerose inžinerinių tinklų padėtis nustatoma šulinio angos projekcijos atžvilgiu.

20.  Nustatomos šulinio dangčio ir žemės paviršiaus prie šulinio dangčio altitudės.

 

III SKYRIUS

INŽINERINIŲ TINKLŲ STATINIŲ INVENTORIZAVIMAS

 

21.     Inžinerinių tinklų šuliniams ir kameroms sudaromos kortelės (Reglamento 1 priedas).

22.     Kortelės sudaromos vadovaujantis šiais reikalavimais:

22.1.  kai šulinys arba kamera turi daugiau nei vieną dangtį, kortelėje šulinio dangčiai turi būti pažymėti didžiosiomis raidėmis, pradedant nuo raidės „A“;

22.2kortelėje nurodomos visų šulinio arba kameros dangčių altitudės. Jeigu dangčių altitudės yra nevienodos, kortelės skiltyje „altitudė“, eilutėje „dangtis“ nurodoma altitudė to dangčio, nuo kurio buvo matuojami atstumai iki vamzdžių. Likusių dangčių altitudės rašomos eilutėje „pastabos“;

22.3.  nurodomi vidiniai šulinių ir kamerų matmenys ir skersmenys;

22.4.  priklausomai nuo užsakymo – vamzdžių vidinis arba išorinis skersmuo;

22.5.  kortelėse visi duomenys nurodomi metrais, vamzdžių skersmenys – milimetrais;

22.6.  įrenginio sąsajos schemoje, orientuotoje šiaurės kryptimi, pažymima įrenginio centro padėtis ir visų vamzdžių kryptys   vaizduojami artimiausi vietovės objektai, užrašomi atstumai nuo įrenginio centro iki jų ir (arba) užrašomos įrenginio centro arba šulinio dangčio (jei šulinys turi tik vieną dangtį) koordinatės;

22.7.  kortelėje nubraižomi ne mažiau kaip du šulinio ar kameros pjūviai: horizontalusis ir vertikalusis. Vertikalusis pjūvis braižomas pagrindinių vamzdžių kryptimi;

22.8.  kabelinių inžinerinių tinklų šuliniams sudaroma tiek vertikaliųjų pjūvių, kiek yra sienų, iš kurių išeina kabeliai. Vamzdžiai vaizduojami atitinkamos sienelės vertikaliajame ir horizontaliajame pjūvyje;

22.9.  šulinyje arba kameroje esantys vamzdžiai vaizduojami dviejuose pjūviuose (horizontaliajame ir vertikaliajame). Šiuose pjūviuose turi būti pažymėti šulinyje arba kameroje sumontuoti įtaisai. Įtaisus pakanka pavaizduoti tik viename (rekomenduojama horizontaliajame) pjūvyje. Jeigu horizontaliajame pjūvyje įtaisų pavaizduoti nėra galimybės, jie braižomi vertikaliajame pjūvyje. Jeigu viename horizontaliajame arba vertikaliajame pjūvyje visų įtaisų arba vamzdžių pavaizduoti nėra galimybės, braižomi keli vertikalieji arba horizontalieji pjūviai. Dalį įtaisų galima braižyti viename, o likusią dalį – kitame vertikaliajame arba horizontaliajame pjūvyje;

22.10.       ne apvalių kamerų pjūviuose pateikiami vamzdžių atstumai nuo sienelių. Jei dangčio centras nesutampa su šulinio centru, taip pat žymimi atstumai nuo dangčio centro iki sienelių;

22.11.    šulinių ar kamerų dangčiai horizontaliuosiuose pjūviuose vaizduojami punktyrinėmis linijomis;

22.12.    pjūviuose vamzdžiai braižomi ištisinėmis linijomis. Buitinių ir gamybinių nuotekų šalinimo, lietaus ir uždaro drenažo savitakiai vamzdžiai braižomi dviem, o visų kitų inžinerinių tinklų vamzdžiai – viena linija;

22.13.    latakai šuliniuose braižomi punktyrinėmis linijomis;

22.14.    ryšių tinklo šulinių vertikaliuosiuose pjūviuose:

22.14.1. juodu skrituliuku žymimi vamzdžiai, kuriuose yra išvesti laidai;

22.14.2. baltu skrituliuku žymimi vamzdžiai, kuriuose neišvesti laidai;

22.14.3. kryžiuku vaizduojami kabeliai, išvesti ne vamzdžiuose.

23.     Įeinantieji ir išeinantieji vamzdžiai, kabeliai numeruojami šia tvarka:

23.1.  pirmasis numeris suteikiamas svarbiausiam įeinančiajam, o antrasis – svarbiausiam išeinančiajam vamzdžiui. Kiti vamzdžiai numeruojami eilės tvarka pagal laikrodžio rodyklę pradedant nuo pirmojo vamzdžio;

23.2.  ryšių tinklo šuliniuose visi viena kryptimi einantys vamzdžiai žymimi vienu numeriu, o kortelėje skiltyse „vamzdžių skersmenys“ nurodoma, kiek toje kryptyje yra vamzdžių ir kokie jų skersmenys;

23.3.  kai į jau įrengtą šulinį arba kamerą atvedamas dar vienas vamzdis, jam suteikiamas paskesnis laisvas numeris, neatsižvelgiant į tai, kad tai gali būti svarbesnis įeinantysis arba išeinantysis vamzdis;

23.4.  kai šulinyje yra tik vienas išeinantysis vamzdis, jam suteikiamas antrojo vamzdžio numeris. Pirmasis vamzdžio numeris rezervuojamas ateityje į šulinį atvedamam svarbiausiam įeinančiajam vamzdžiui;

23.5.  vamzdžiai, įtaisai, esantys šulinio viduje ir iš jo neišeinantys, nenumeruojami.

24.     Pildant korteles (Reglamento 1 priedas), nurodoma:

24.1.  šulinių, kamerų ir vamzdžių medžiaga;

24.2.  ryšių tinklų kanalų skaičius, vamzdžių medžiaga, atstumai nuo dangčio (gyliai);

24.3.  šulinio arba kameros dugno altitudė. Jeigu šulinyje yra išbetonuotas latakas, šulinio dugnu laikomas aukščiausias dugno taškas;

24.4.  vandentiekio, dujotiekio ir šilumos tinklų vamzdžių viršaus ir šulinių arba kamerų dugno altitudės;

24.5.  buitinių ir gamybinių nuotekų ir uždaro drenažo šuliniuose – vamzdžio apačios (latako) altitudės, o visų kitų inžinerinių tinklų (taip pat ir slėginių nuotekų) – vamzdžių viršaus altitudės;

24.6.  ryšių tinklų šuliniuose, kuriuose yra daug vamzdžių, – vamzdžių pluošto viršaus ir apačios altitudės.

 

IV SKYRIUS

INŽINERINIŲ TINKLŲ PLANO SUDARYMAS

 

25.     Atlikus inžinerinių tinklų objektų geodezinius matavimus, sudaromas inžinerinių tinklų planas.

26.     Inžinerinių tinklų plane:

26.1nurodomos išmatuotos arba apskaičiuotos inžinerinio tinklo objektų ir jo būdingųjų taškų altitudės;

26.2.  pažymimi šulinių bei kamerų liukų ir kitų inžinerinio tinklo plano masteliu neišreiškiamų įrenginių centrai;

26.3.  atvaizduojami išoriniai šulinių ir kamerų kontūrai, kurių išorinio kontūro skersmuo arba matmenys lygūs arba didesni už 1000 mm. Užsakovui pageidaujant gali būti atvaizduojami ir mažesnio skersmens arba matmenų šulinių / kamerų kontūrai;

26.4.  sunumeruojami inžinerinio tinklo plane esantys šuliniai ir kameros, suteikiant numerį remiantis LKS-94 koordinačių sistemos M 1:500 žemėlapių skaidymu lapais. Šie numeriai įrašomi į įrenginį išreiškiančio identifikavimo taško bloko atributinių duomenų laukus Nom_nr (pvz., 48470004, kur 4847 yra M 1:10000 lapo numeris, 0004 – M 1:500 lapo numeris) ir Kort_nr (pvz., 246, kur 246 yra šulinio ar kameros numeris eilės tvarka M 1:500 lape);

26.5.  pažymimos inžinerinių tinklų linijos tarp šulinių ir (ar) kamerų bei posūkio taškų, taip pat atsišakojimai ir įvadai į pastatus arba statinius. Inžinerinių tinklų linijos, kurių padėtis nesutampa su šulinių liukų centrais, inžinerinių tinklų plane pažymimos pagal faktinę padėtį;

26.6.  užrašomi šulinyje arba kameroje esantys vamzdžiai ir kiti inžinerinių tinklų įrenginiai, sunumeruoti atitinkama tvarka (21 punktas);

26.7.  atvaizduojami savitakio nuotakyno nuolydžiai ir atstumai tarp gretimų šulinių, taip pat nuo šulinio ir įvado į pastatą;

26.8.  vamzdžių skersmenys ir medžiagos žymimi skersmenų ir (arba) medžiagų pasikeitimo vietose;

26.9.  neveikiantys, bet iš grunto neiškelti tos pačios paskirties, kaip ir nutiestas inžinerinis tinklas, inžineriniai tinklai žymimi raidėmis „nv“ (neveikiantys);

26.10inžinerinių tinklų savybės, priklausomai nuo inžinerinio tinklo rūšies ir reikalavimų, užrašomos nurodyta tvarka: „kiekis medžiaga diametras“, arba „kiekis slėgis medžiaga diametras“ arba „kiekis medžiaga įtampa įtampos matavimo vienetai“ kiekvieną savybę atskiriant vieno tarpo atstumu;

26.11.  parodomi visi tranšėjoje esantys matomi ir ją kertantys inžineriniai tinklai. Naujai nutiesti inžineriniai tinklai inžinerinių tinklų plane vaizduojami storesnėmis linijomis;

26.12.  užrašomos inžinerinių tinklų posūkio, padėties taškų ir aukščio taškų (jeigu nesutampa su posūkio, padėties taškais) koordinatės arba šie taškai pažymimi ir sunumeruojami, o duomenys pateikiami koordinačių žiniaraštyje. Prie koordinačių arba taškų numerių gali būti braižomos rodyklės arba linijos, parodančios, kurios vietos koordinatės nurodytos;

26.13.  koordinačių ir altitudžių reikšmės nurodomos rašant 2 ženklus po kablelio arba taško, pvz., „100,01“ (atskiriant dešimtainę dalį kableliu arba tašku);

26.14.  kai inžinerinis tinklas ar inžinerinio tinklo dalis buvo nutiesta betranšėju (uždaruoju) būdu ir prognozuojama paklaida yra didesnė negu 25 cm, inžinerinių tinklų plane kontūru pažymima, kuri dalis buvo statoma šiuo būdu; kontūro plotis turi atitikti betranšėjo tiesimo ataskaitoje nurodytą tiesimo paklaidos dydį;

26.15.  užrašomas pavadinimas, kuriame nurodoma inžinerinio tinklo paskirtis, pvz., „Vandentiekio tinklo planas M 1: (nurodomas mastelis)“;

26.16.  dešiniajame apatiniame kampe užpildoma lentelė, kurioje nurodoma:

26.16.1. išmatuoto inžinerinio tinklo paskirtis;

26.16.2. koordinačių sistema;

26.16.3. aukščių sistema;

26.16.4. inžinerinių tinklų plano sudarymo darbų užsakovas (fizinio, juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos pavadinimas);

26.16.5. inžinerinių tinklų statybos darbų rangovas (fizinio, juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos pavadinimas);

26.16.6. inžinerinių tinklų geodezinių matavimų vieta (savivaldybė, miestas, gatvė);

26.16.7. juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos, kurioje dirba geodezininkas, pavadinimas, įmonės kodas;

26.16.8. geodezininko, atlikusio inžinerinių tinklų geodezinius matavimus, vardas, pavardė, geodezininko kvalifikacijos pažymėjimo numeris, parašas, inžinerinių tinklų geodezinių matavimų atlikimo data;

26.16.9. lapų skaičius. Jeigu buvo daromi šulinių ar kamerų padėties vietovėje planai, inžinerinių tinklų įrenginių sąsajos schemos ar kiti paaiškinantys papildomi inžinerinių tinklų planai atskiruose lapuose, privalo būti nurodytas pridedamų lapų skaičius;

26.17.  kai inžinerinių tinklų planus sudaro keli lapai, dešiniajame apatiniame kampe užpildoma lentelė braižoma kiekviename lape, nurodant lapo eilės numerį ir bendrą inžinerinio tinklo plano lapų skaičių. Kiekviename lape braižoma lapų išdėstymo schema, joje pažymint konkretaus lapo padėtį.

 

 

V SKYRIUS

INŽINERINIŲ TINKLŲ PLANŲ SUDARYMO DOKUMENTACIJA

 

27.         Atlikus inžinerinių tinklų objektų geodezinius matavimus, per 10 darbo dienų parengiamas IITO_EDR ir inžinerinių tinklų plano sudarymo dokumentacija.

28.         Inžinerinių tinklų plano sudarymo dokumentaciją sudaro:

28.1       Inžinerinių tinklų plano sudarymo ataskaita, kurioje turi būti:

28.2.      aiškinamasis raštas, kuriame nurodoma:

28.3.      geodezinių matavimų data, laikas;

28.4.      jeigu yra – geodezinių matavimų vykdytojo įmonės pavadinimas, įmonės registracijos numeris, kontaktinė informacija:

28.4.1.   geodezinių matavimų vykdytojo vardas ir pavardė, kvalifikacijos pažymėjimo numeris, kitų matavimuose dalyvavusių asmenų vardai, pavardės ir darbai, kuriuos atliko (geodeziniai matavimai, IITO_EDR parengimas ir pan.);

28.4.2.   naudotų valstybinio ar (ir) savivaldybės teritorijos geodezinio pagrindo punktų kodai arba pavadinimai, jų koordinatės ir aukščiai;

28.4.3.   pasiektas geodezinių matavimų tikslumas, pagrįstas skaičiavimais, pateiktais GKTR 1.01:2020 VI skyriuje. Geodezininkas privalo deklaruoti atliktų matavimų tikslumą remdamasis prielaida, kad atsitiktinės ir sisteminės paklaidos yra panaikintos. Realus matavimų tikslumas nustatomas pagal poreikį, atliekant nepriklausomus kontrolinius matavimus. Viso tikslumo skaičiavimo proceso pateikimas neprivalomas ataskaitoje;

28.4.4. užsakymas;

28.5.    inžinerinių tinklų planas PDF formatu;

28.6.    kortelės skaitmenine (PDF formatu) ir (arba) spausdintine formomis. Jeigu PDF formato byloje naudojami rastriniai kortelių vaizdai, jie turi būti formuojami taikant ne mažesnę kaip 150 dpi rezoliuciją. Inžinerinių tinklų šulinių arba kamerų inventorizacijos kortelių PDF formato byloms suteikiamas pavadinimas turi sutapti su šiuos šulinius arba kameras išreiškiančio identifikavimo taško bloko atributinių duomenų lauko Nom_nr ir Kort_nr reikšmėmis, kurios tarpusavyje sujungiamos apatinio pabraukimo ženklu „_“ (pvz., 48470004_246);

28.7.  IITO_EDR 3.01:2020 nustatytu formatu.

29.     Naujai nutiesto dujotiekio tinklo ir geodezinių matavimų dokumentaciją sudaro Reglamento 28 punkte nurodyti dokumentai ir dujotiekio trasos profilis.

30.     Betranšėju (uždaruoju) būdu pastatytų tinklų geodezinių matavimų dokumentaciją sudaro Reglamento 28 punkte nurodyti dokumentai ir betranšėju (uždaruoju) būdu pakloto tinklo schema, betranšėjo tiesimo ataskaita.

31.     Vadovaudamasis Topografinių planų ir inžinerinių tinklų planų derinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. 3D-754 „Dėl Topografinių planų ir inžinerinių tinklų planų derinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, reikalavimais, geodezininkas vieną parengto IITO_EDR ir inžinerinių tinklų plano sudarymo dokumentacijos egzempliorių perduoda inžinerinio tinklo valdytojui, savivaldybės, į kurios teritoriją patenka topografinio plano teritorija, administracijai ir užsakovui. Tiesiamų inžinerinių tinklų įvadų planas pateikiamas tik savivaldybės administracijai.

 

VI SKYRIUS

TIESIAMO INŽINERINIO TINKLO DALIES PLANAS

 

32.       Inžinerinių tinklų tiesimo metu gali būti atliekami inžinerinio tinklo dalies geodeziniai matavimai ir parengiamas tiesiamo inžinerinio tinklo dalies planas.

33.       Tiesiamo inžinerinio tinklo dalies plane atvaizduojami:

33.1.    tik vietovėje įrengti / nutiesti inžinerinio tinklo įrenginiai ir įtaisai, kurie vaizduojami vadovaujantis Reglamento 24.1–24.15 papunkčiais;

33.2.    užrašomas pavadinimas, kuriame nurodoma inžinerinio tinklo paskirtis, pvz., „Tiesiamo vandentiekio tinklo dalies planas M 1: (nurodomas mastelis)“;

33.3.    dešiniajame apatiniame kampe užpildoma lentelė, kurioje nurodoma:

33.3.1. tiesiamas inžinerinis tinklas;

33.3.2. koordinačių sistema;

33.3.3. aukščių sistema;

33.3.4. inžinerinių tinklų plano sudarymo darbų užsakovas (fizinio, juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos pavadinimas);

33.3.5. inžinerinių tinklų statybos darbų užsakovo (fizinio, juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos) pavadinimas;

33.3.6. inžinerinių tinklų geodezinių matavimų adresas (savivaldybė, miestas, miestelis, kaimas, gatvė);

33.3.7. juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos, kurioje dirba geodezininkas, pavadinimas, įmonės kodas;

33.3.8. geodezininko, atlikusio inžinerinių tinklų geodezinius matavimus, vardas, pavardė, geodezininko kvalifikacijos pažymėjimo numeris, parašas, inžinerinių tinklų paskutinių matavimų data;

33.3.9. lapų skaičius. Jeigu buvo daromi šulinių arba kamerų padėties vietovėje planai, mažų inžinerinių tinklų įrenginių sąsajos schemos ar kiti paaiškinantys papildomi inžinerinių tinklų planai atskiruose lapuose, privalo būti nurodytas pridedamų lapų skaičius.

34.       IIOT_EDR per 10 darbo dienų nuo inžinerinio tinklo dalies nutiesimo turi būti pateiktas pagal 28 punkto reikalavimus.

 

 

VII SKYRIUS

IEŠKOMO INŽINERINIO TINKLO GEODEZINIAI MATAVIMAI

 

35.     Ieškomo (užkasto) (toliau – ieškomas) inžinerinio tinklo planas sudaromas tais atvejais, kai anksčiau inžinerinio tinklo planas nebuvo sudarytas arba šis planas yra prarastas.

36.     Atliekant ieškomų inžinerinių tinklų geodezinius matavimus:

36.1.  tyrinėjami ieškomi inžinerinių tinklų šuliniai ir kameros;

36.2.  nustatoma ieškomo inžinerinio tinklo padėtis pagal matomus inžinerinio tinklo objektus.

37.     Tyrinėjant ieškomų inžinerinių tinklų šulinius ir kameras:

37.1.  matuojami šulinių (kamerų) ir kanalų matmenys ir nustatoma jų medžiaga;

37.2.  matuojami vamzdynų ir jų fasoninių dalių konstruktyviniai elementai;

37.3.  nustatoma įvadų ir išleidėjų tarpusavio padėtis.

38.     Tyrinėjant ieškomą inžinerinį tinklą pagal matomus požymius nustatomos vietos, kuriose vamzdynų ar kabelių padėtį reikės nustatyti ieškikliais.

39.     Jeigu ieškomi inžineriniai tinklai įrengti iš elektros srovei laidžių medžiagų, šių tinklų padėtis ir posūkio taškai gali būti nustatomi kabelių ieškikliais, kurie veikia elektromagnetinės indukcijos principu, arba kitais principais veikiantys ieškikliai.

40.     Ieškomų inžinerinių tinklų posūkio taškų ir kitų paslėptų taškų padėtis, taip pat jų gylis nustatomas 39 punkte nurodyta įranga, o išimtiniais atvejais – šurfavimu.

41.     Tiesiose atkarpose ieškomų inžinerinių tinklų padėtis nustatoma 39 punkte nurodyta įranga ir yra fiksuojama kas 20 m.

42.     Ieškomų inžinerinių tinklų gylis nustatomas posūkio taškuose, reljefo lūžio vietose, bet ne rečiau kaip kas 20 m.

43.     Ieškomų inžinerinių tinklų gylis kabelių ieškikliais nustatomas du kartus. Skirtumas tarp matavimo rezultatų neturi skirtis daugiau kaip 15 proc. Padėčiai nustatyti naudojamas matavimų vidurkis.

44.     Atliekant tyrinėjimus, šurfuose nustatomi tokie pat parametrai kaip ir tiesiamo inžinerinio tinklo plano atveju.

45.     Jeigu ieškomo inžinerinio tinklo padėtis nustatoma pagal kitų asmenų vietovėje pažymėtas vietas, ieškomų inžinerinių tinklų padėtį vietovėje pažymėjęs asmuo turi pateikti geodezininkui pažymėtų vietų schemą, kurioje turi būti pažymėtos vietos, susietos su stabiliais vietovės objektais, ir kurią turi pasirašyti vietas pažymėjęs asmuo, nurodydamas savo vardą ir pavardę ir, jeigu yra, pareigas, kurias vykdo statant ar įrengiant inžinerinį tinklą.

46.     Atlikus ieškomo inžinerinio tinklo geodezinius matavimus, sudaroma geodezinių matavimų dokumentacija, kurią sudaro Reglamento 28 punkte nurodyti dokumentai.

47.     Jeigu pagal geodezinius matavimus nustatyto klaidingoje padėtyje esančio inžinerinio tinklo planas sudaromas ne inžinerinio tinklo savininko lėšomis, inžinerinio tinklo dokumentacija apima tik vamzdžio ar kabelio padėties planą, nesudarant tinklo įrenginių kortelių.

 

VIII SKYRIUS

IŠMATUOTŲ INŽINERINIŲ TINKLŲ OBJEKTŲ APRAŠOMOSIOS SAVYBĖS

 

48.     Išmatuoti inžinerinių tinklų objektai ir IIOT_EDR formuojamas vadovaujantis GKTR 3.01:2020.

49.     Taškinių objektų ir identifikavimo taškų atributai, kurie pildomi atsižvelgiant į užsakymą ir į poreikį plane išreikšti objektų parametrus:

Nr.

Atributinis laukas

Objekto savybė

Lauko ilgis, tipas

1

Altitude

Inžinerinės komunikacijos aukščio taško altitudės reikšmė Lietuvos valstybinėje aukščių sistemoje.

Inžinerinės komunikacijos kryptį aprašančio taško altitudės reikšmė.

Inžinerinio tinklo šulinio / kameros dangčio altitudės reikšmė.

Inžinerinio tinklo vamzdžio arba kabelio jungties, akligalio, movos altitudės reikšmė.

Realusis skaičius iki 3 skaitmenų po kablelio.

2

Atskaita

Aukščio matavimo vieta (atskaita: vamzdžio viršus, kanalo apačia ir pan.).

Tekstas. Reikšmė parenkama iš klasifikatoriaus.

3

Aukstis

Inžinerinės komunikacijos kolektoriaus, tunelio, kameros, įrenginio aukštis nuo apačios iki viršaus, m.

Realusis skaičius iki 3 skaitmenų po kablelio.

4

Diam_vid

Inžinerinės komunikacijos vamzdžio vidinis skersmuo (diametras), mm.

Inžinerinės komunikacijos kameros diametras, mm.

Sveikasis skaičius.

5

Diam_isor

Inžinerinės komunikacijos vamzdžio išorinis skersmuo (diametras), mm.
Inžinerinės komunikacijos įrenginio (sklendės ir pan.) pajungimo skersmuo (diametras), mm.

Sveikasis skaičius.

6

Ilgis

Inžinerinės komunikacijos dalies (kabelio, vamzdžio) ilgis, m.
Inžinerinės komunikacijos kameros ilgis, m.

Realusis skaičius iki 3 skaitmenų po kablelio.

7

Imones_nr

Inžinerinį tinklą eksploatuojančios įmonės įrenginiui (stulpui, spintai ir pan.) suteiktas unikalus numeris.
Inžinerinio įrenginio vienos kameros skirtingų dangčių žymos („A“, „B“, „C“ ir pan.).

Tekstas.

8

Itampa

Nominali elektros kabelio ar laido įtampa, V.

Sveikasis skaičius.

9

Izol_stor

Inžinerinio tinklo objekto (vamzdžio) izoliacijos storis, mm.

Sveikasis skaičius.

10

Kiekis

Inžinerinės komunikacijos vamzdžių, kabelių, laidų, apsauginių vamzdžių kiekis, kai keli objektai išreiškiami viena linija.

Sveikasis skaičius.

11

Medziaga

Pastato laikančiosios konstrukcijos medžiaga.

Inžinerinio tinklo objekto (įrenginio, šulinio / kameros, vamzdžio, kanalo, apsauginio vamzdžio ir pan.) apibendrinta arba tiksli medžiaga.

Tekstas. Reikšmė parenkama iš klasifikatoriaus.

12

Nuolydis

Inžinerinio tinklo vamzdžio nuolydis.

Realusis skaičius.

13

Slegis_kat

Dujotiekio slėgio kategorija (didelis, mažas ir vidutinis.).

Tekstas. Reikšmė parenkama iš klasifikatoriaus.

14

Kita_info

Kita informacija apie objektą, kurios negalima įrašyti į kitus atributinius laukus. Pildoma pagal poreikį.

Tekstas.

 

50.  Inžinerinio tinklo įrenginį aprašančio taško (erdviniai objektai, kurių kodai 3109, 3209, 3309, 3409, 3509, 3609, 3709, 3809, 3909) atributai:

Nr.

Atributinis laukas

Objekto savybė

Lauko ilgis, tipas

1.                     

Kort_nr

Inžinerinio tinklo įrenginio kortelės numeris LKS-94 M 1:500 plane.

Sveikasis skaičius.

2.                     

Nom_nr

LKS-94 M 1:500 plano numeris, kuriame yra inžinerinio tinklo įrenginys.

Sveikasis skaičius.

3.                     

Tinklo_pav

Inžinerinio tinklo pavadinimas.

Tekstas.

4.                     

Ireng_pav

Inžinerinio tinklo įrenginio pavadinimas.

Tekstas.

5.                     

Adresas

Inžinerinio tinklo įrenginio adresas (savivaldybė, seniūnija, miestas, miestelis, kaimas, gatvė).

Tekstas.

6.                     

Medz_dan

Inžinerinio tinklo įrenginio dangčio medžiaga.

Tekstas. Reikšmė parenkama iš klasifikatoriaus.

7.                     

Medz_zem

Žemės paviršiaus ties inžinerinio tinklo įrenginiu medžiaga.

Tekstas. Reikšmė parenkama iš klasifikatoriaus.

8.                     

Medziaga

Inžinerinio tinklo įrenginio sienų apibendrinta arba tiksli medžiaga.

Tekstas. Reikšmė parenkama iš klasifikatoriaus.

9.                     

Medz_lub

Inžinerinio tinklo įrenginio lubų apibendrinta arba tiksli medžiaga.

Tekstas. Reikšmė parenkama iš klasifikatoriaus.

10.                     

Medz_dug

Inžinerinio tinklo įrenginio dugno apibendrinta arba tiksli medžiaga.

Tekstas. Reikšmė parenkama iš klasifikatoriaus.

11.                     

Matm_dan

Inžinerinio tinklo įrenginio dangčio matmenys (įrašoma ilgisxplotis) arba skersmuo, mm.

Tekstas.

12.                     

Matm_lub

Inžinerinio tinklo įrenginio viršaus, lubų matmenys (įrašoma ilgisxplotis) arba skersmuo, mm.

Tekstas.

13.                     

Matm_dug

Inžinerinio tinklo įrenginio apačios, dugno, grindų matmenys (įrašoma ilgisxplotis) arba skersmuo, mm.

Tekstas.

14.                     

Altitude

Inžinerinio tinklo įrenginio dangčio, nuo kurio matuoti atstumai iki vamzdžių, altitudės reikšmė.

Realusis skaičius iki 3 skaitmenų po kablelio.

15.                     

H_pavirs

Žemės paviršiaus altitudės reikšmė ties inžinerinio tinklo įrenginiu.

Realusis skaičius iki 3 skaitmenų po kablelio.

16.                     

H_virsus

Inžinerinio tinklo įrenginio viršaus, lubų altitudės reikšmė.

Realusis skaičius iki 3 skaitmenų po kablelio.

17.                     

H_apacia

Inžinerinio tinklo įrenginio apačios, dugno, grindų altitudės reikšmė.

Realusis skaičius iki 3 skaitmenų po kablelio.

18.                     

Medz1, Medz2, ... ,MedzN

Vamzdžių Nr. 1 – N apibendrintos arba tikslios medžiagos. N – paskutinio vamzdžio numeris.

Tekstas. Reikšmė parenkama iš klasifikatoriaus.

19.                     

Diam_v1, Diam_v2, ..., Diam_vN

Vamzdžių Nr. 1 – N vidiniai skersmenys (diametrai), mm. Jeigu viena kryptimi einantys vamzdžiai žymimi vienu numeriu, skersmuo įrašomas taip: kiekisxskersmuo (pvz. 6x100).

Tekstas.

20.                     

Diam_i1, Diam_i2, ..., Diam_iN

Vamzdžių Nr. 1 – N išoriniai skersmenys (diametrai), mm. Jeigu viena kryptimi einantys vamzdžiai žymimi vienu numeriu, skersmuo įrašomas taip: kiekisxskersmuo (pvz. 6x110).

Tekstas.

21.                     

H_vv1, H_vv2, ..., H_vvN

Vamzdžių Nr. 1 – N viršaus altitudės reikšmės.

Realusis skaičius iki 3 skaitmenų po kablelio.

22.                     

H_va1, H_va2, ..., H_vaN

Vamzdžių Nr. 1 – N apačios altitudės reikšmės.

Realusis skaičius iki 3 skaitmenų po kablelio.

23.                     

Lipynes

Lipynių, esančių inžinerinio tinklo įrenginyje, medžiaga ir kiekis.

Tekstas.

24.                     

Yra_vand

Ar įrenginyje yra vandens?

Tekstas. Reikšmė parenkama iš „Taip“ arba „Ne“

25.                     

Yra_duju

Ar įrenginyje yra dujų?

Tekstas. Reikšmė parenkama iš „Taip“ arba „Ne“

26.                     

Pastaba1, Pastaba2, ..., Pastaba7

Kita informacija apie inžinerinio tinklo įrenginį. Lauko ilgis – 30 simbolių.

Tekstas.

27.                     

Objektas1, Objektas2, Objektas3

Informacija apie objektą. Lauko ilgis – 30 simbolių.

Tekstas.

28.                     

Kv_paz1, Kv_paz2, Kv_paz3

Matavimus atlikusio ir inžinerinio tinklo įrenginio kortelę sudariusio geodezininko kvalifikacijos pažymėjimo numeris.

Tekstas.

29.

VP1, VP2, VP3

Matavimus atlikusio ir inžinerinio tinklo įrenginio kortelę sudariusio geodezininko vardas ir pavardė.

Tekstas.

30.

Data1, Data2, Data3

Inžinerinio tinklo įrenginio matavimo data.

Tekstas.

 

51.  Klasifikatoriai, kurie pateikti toliau lentelėse, apima daugiau reikšmių, negu jų būtina inžinerinio tinklo planui sudaryti. Pateiktos papildomos klasifikatorių reikšmės gali būti panaudotos, jei papildomą informaciją prašo nurodyti užsakovas.

52.     Taškinių objektų ir identifikavimo taškų atributinių reikšmių klasifikatoriai:

Nr.

Klasifikatoriaus pavadinimas

Klasifikatoriaus aprašymas

Atributinis laukas

Klasifikatorius, taikomas taškinių objektų kodams

1

Aukščio matavimo atskaita

Aukščio matavimo vieta (atskaita: vamzdžio viršus, kanalo apačia ir pan.).

Atskaita

3156, 3256, 3356, 3456, 3556, 3656, 3756, 3856, 3956, 3155, 3255, 3355, 3455, 3555, 3655, 3755, 3855, 3955, 3222, 3322, 3422, 3522, 3422, 3522, 3622, 3722, 3821, 3922, 3223, 3323, 34,23, 3523, 3623, 3723, 3121.

 

 

Nr.

Klasifikatoriaus kodo reikšmė (UTF-8 koduotė)

Aprašymas

1.1

vv

Inžinerinės komunikacijos vamzdžio viršus.

1.2

va

Inžinerinės komunikacijos vamzdžio, latako apačia.

1.3

avv

Inžinerinės komunikacijos apsauginio vamzdžio viršus.

1.4

ava

Inžinerinės komunikacijos apsauginio vamzdžio apačia.

1.5

kv

Inžinerinės komunikacijos kanalo, tunelio, kolektoriaus viršus.

1.6

kl

Inžinerinės komunikacijos šulinio, kameros, kanalo, tunelio, kolektoriaus lubos.

1.7

kd

Inžinerinės komunikacijos šulinio, kameros, kanalo, tunelio, kolektoriaus dugnas.

1.8

ka

Inžinerinės komunikacijos šulinio, kameros, kanalo, tunelio, kolektoriaus apačia.

1.9

kbv

Kabelio, laido viršus.

 

Nr.

Klasifikatoriaus pavadinimas

Klasifikatoriaus aprašymas

Atributinis laukas

Klasifikatorius, taikomas identifikavimo taškų kodams

2

Dujotiekio slėgio kategorija

Dujų inžinerinio tinklo nominalaus slėgio kategorija (mažas, didelis ir pan.).

Slegis_kat

3201, 3202, 3203, 3204

 

Nr.

Klasifikatoriaus kodo reikšmė (UTF-8 koduotė)

Aprašymas

2.1

as

Aukšto slėgio dujotiekis.

2.2

ds

Didelio slėgio dujotiekis.

2.3

ms

Mažo slėgio dujotiekis.

2.4

vs1

Vidutinis slėgis 1.

2.5

vs2

Vidutinis slėgis 2.

 

Nr.

Klasifikatoriaus pavadinimas

Klasifikatoriaus aprašymas

Atributinis laukas

Klasifikatorius, taikomas taškinių objektų ir identifikavimo taškų kodams

3

Inžinerinio objekto medžiaga

Inžinerinio tinklo objekto apibendrinta arba patikslinta medžiaga.

Medziaga

3*** (taikoma pagal poreikį inžinerinių tinklų objektams)

 

 

 

 

 

Nr.

Klasifikatoriaus kodo reikšmė (UTF-8 koduotė)

Aprašymas

3.1

pls

Plastikas (jeigu žinoma plastiko rūšis, pasirenkama kita reikšmė iš šio klasifikatoriaus).

3.2

met

Metalas (jeigu žinoma, kad ketus, plienas, bronza, aliuminis ar pan., pasirenkama kita reikšmė iš šio klasifikatoriaus).

3.3

bet

Betonas.

3.4

ker

Keramika.

3.5

mūr

Mūras.

3.6

med

Medis.

3.7

PE

Polietilenas.

3.8

HDPE

Didelio tankio polietilenas.

3.9

LDPE

Mažo tankio polietilenas.

3.10

PVC

Polivinilchloridas.

3.11

ABS

Akrilnitrilo butadieno stirenas.

3.12

PP

Polipropilenas.

3.13

PC

Polikarbonatas.

3.14

PET

Polietileno tereftalatas.

3.15

PS

Polisterenas.

3.16

arm

Armuotas plastikas, pvz., stiklo plastikas.

3.17

kmpz

Kombinuotas plastikas, vamzdžiai dviguba sienele ir pan. Išskyrus armuotą plastiką.

3.18

pln

Plienas.

3.19

ket

Ketus.

3.20

al

Aliuminis.

3.21

var

Varis.

3.22

brz

Bronza.

3.23

asbc

Asbesto cementas.

3.24

bet

Betonas.

3.25

glžb

Surenkama gelžbetonio konstrukcija.

3.26

mnlt

Monolitinė betono ar gelžbetonio konstrukcija.

3.27

plyt

Plytų mūras.

3.28

blok

Blokelių mūras.

3.29

akm

Akmenų mūras.

 

Nr.

Klasifikatoriaus pavadinimas

Klasifikatoriaus aprašymas

Atributinis laukas

Klasifikatorius, taikomas identifikavimo taškų kodams

4

Pastato konstrukcijos medžiaga

Pastato laikančiosios konstrukcijos medžiaga.

Medziaga

2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618

 

Nr.

Klasifikatoriaus kodo reikšmė (UTF-8 koduotė)

Aprašymas

4.1

mūr

Plytų, akmenų mūro sienos.

4.2

mūr bl

Keraminių, silikatinių, akyto betono blokelių mūro sienos.

4.3

blok

Gelžbetonio plokščių sienos.

4.4

mon

Monolitinio betono, gelžbetonio sienos.

4.5

bet k

Surenkamas arba monolitinis gelžbetonio karkasas.

4.6

met k

Plieno karkasas.

 

Nr.

Klasifikatoriaus pavadinimas

Klasifikatoriaus aprašymas

Atributinis laukas

Klasifikatorius taikomas identifikavimo taškų kodams

5

Dirbtinės dangos medžiaga

Dirbtinės dangos medžiaga (asfaltas, betonas ir pan.).

Medz_zem

3109, 3209, 3309, 3409, 3509, 3609, 3709, 3809, 3909

 

 

Nr.

Klasifikatoriaus kodo reikšmė (UTF-8 koduotė)

Aprašymas

5.1

asf

Asfaltbetonio danga.

5.2

tr

Betono trinkelių arba akmens trinkelių danga.

5.3

c

Plokščių (plytelių) danga.

5.4

žv

Žvyro, skaldos ar pan. danga be rišiklių.

5.5

gr

Natūralių ar skaldytų akmenų danga, grindinys.

5.6

bet

Betono monolito ar plokščių danga.

5.7

met

Plieno lakštų, ketaus plokščių danga.

5.8

grunt

Suplūktas (nuvažinėtas) gruntas be sutvirtinimo ir be dangos.

5.9

asf gum

Asfaltbetonio su guma danga.

5.10

gum

Gumos danga.

5.11

med

Medžio lentų, tašų danga.

5.12

bet kor

Betono danga su angomis vandeniui praleisti, žolei augti.

5.13

met kor

Plieno, ketaus danga su angomis vandeniui praleisti, žolei augti.

5.14

pls kor

Plastikinė danga, laidi vandeniui.

5.15

pls

Plastiko danga.

5.16

dirbt

Dirbtinės vejos danga.

5.17

dek

Dekoratyvinė danga be rišiklių (dekoratyvinis mulčas ir pan.).

__________________________________________