VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

 

NUTARIMAS

DĖL valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016 m. gruodžio 22 d. nutarimo Nr. O3-450 „DĖL PREKYBOS ELEKTROS ENERGIJA IR GAMTINĖMIS DUJOMIS PRIEŽIŪROS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. kovo 27 d. Nr. O3E-90

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 9 straipsnio 3 dalies 15 punktu, Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo 7 straipsnio 2 dalies 2 punktu ir atsižvelgdama į Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) Dujų ir elektros departamento Dujų skyriaus 2019 m. kovo 20 d. pažymą Nr. O5E-67 „Dėl Prekybos elektros energija ir gamtinėmis dujomis priežiūros taisyklių pakeitimo“, Komisija n u t a r i a:

Pakeisti Prekybos elektros energija ir gamtinėmis dujomis priežiūros taisykles, patvirtintas Komisijos 2016 m. gruodžio 22 d. nutarimu Nr. O3-450 „Dėl Prekybos elektros energija ir gamtinėmis dujomis priežiūros taisyklių patvirtinimo“:

1. Pripažinti netekusiu galios XI skyrių.

2. Pripažinti netekusiu galios 6 priedą.

3. Pripažinti netekusiu galios 7 priedą.

 

 

 

Komisijos pirmininkė                                                                                                           Inga Žilienė