baltos zuvys

ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL SU ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS INVESTUOTOJAIS SUDAROMŲ INVESTICIJŲ SUTARČIŲ KRITERIJŲ NUSTATYMO

 

2015 m. birželio 11 d. Nr. T-98

Švenčionys

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos investicijų įstatymo 13 straipsnio 1 dalies 7 punktu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, siekiant sudaryti palankias sąlygas privačioms investicijoms ir naujų darbo vietų steigimui Švenčionių rajone, Švenčionių rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Nustatyti su Švenčionių rajono savivaldybės investuotojais sudaromų investicijų sutarčių kriterijus:

1.1. įgyvendinamų projektų vertė yra ne mažesnė kaip 100 000 Eur;

1.2. planuojama sukurti ne mažiau kaip 20 darbo vietų ir išlaikyti jas ne mažiau kaip 3 metus;

1.3. investuojama į nebaigtus statyti pastatus (statinius), kurių negalima užbaigti dėl lėšų stokos ar kurie dėl užsitęsusio statybos proceso tampa nereikalingi (netinkami naudoti pagal paskirtį);

1.4. projekto įgyvendinimas prisideda prie Švenčionių rajono socialinės ir ekonominės plėtros arba sudaro sąlygas šiai plėtrai;

1.5. projektas atitinka Švenčionių rajono savivaldybės 2014-2020 metų strateginės plėtros plano tikslus;

1.6. jeigu investuotojas pagal savivaldybės ir privataus subjektų partnerystės sutartį įsipareigoja vykdyti veiklą, susijusią su infrastruktūros, taip pat naujo arba jam perduoto valdyti ir naudoti savivaldybės turto projektavimo, statyba, rekonstravimu, remontu, atnaujinimu, valdymu, naudojimu ir priežiūra bei viešųjų paslaugų teikimu šiose srityse:

1.6.1. transporto;

1.6.2. švietimo;

1.6.3. sveikatos ir socialinės apsaugos;

1.6.4. kultūros;

1.6.5. turizmo;

1.6.6. viešosios tvarkos ir visuomenės apsaugos;

1.6.7. kitose įstatymų nustatytose savivaldybės veiklą ir funkcijas apimančiose srityse.

1.7. investuojama į Švenčionėlių, Švenčionių ir Pabradės miestų pramonės zonų plyną lauką.

2. Nustatyti, kad investuotojas turi atitikti ne mažiau kaip du kriterijus, nustatytus 1 punkte.

3. Pavesti rajono savivaldybės administracijai rengti investicinių sutarčių projektus ir juos teikti rajono savivaldybės tarybai tvirtinti.

Šis sprendimas skelbiamas Teisės aktų registre.

 

 

 

SAVIVALDYBĖS MERAS                                                                         RIMANTAS KLIPČIUS