HERB21

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2002 M. RUGSĖJO 30 D. ĮSAKYMO NR. 510 „DĖL MEDŽIOKLĖS EGZAMINO TVARKOS IR PROGRAMOS IR MEDŽIOTOJŲ MOKYMO KURSŲ IR STAŽUOTĖS PROGRAMOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. birželio 26 d. Nr. D1-577

Vilnius

 

1. P a k e i č i u Medžioklės egzamino tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 510 „Dėl medžioklės egzamino tvarkos ir programos ir medžiotojų mokymo kursų ir stažuotės programos patvirtinimo:

1.1. pakeičiu 2 punktą ir jį išdėstau taip:

2. Stojantysis į medžiotojus, įvykdęs Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymo ir Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių reikalavimus, Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos (toliau – Departamentas) teisės medžioti suteikimo ir panaikinimo komisijos (toliau – Komisija) paskelbtu laiku turi teisę laikyti Medžioklės egzaminą.“;

1.2.      pakeičiu 24 punkto pirmą pastraipą ir ją išdėstau taip:

24. Su Medžioklės egzamino teorijos egzamino rezultatais nesutinkantis egzaminuojamasis ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po minėto egzamino gali pateikti Departamento direktoriui apeliaciją dėl minėto egzamino įvertinimo.“;

1.3.      pakeičiu pirmą priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama);

1.4.      pakeičiu antrą priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2018 m. liepos 1 d.

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                          Kęstutis Navickas

 

Medžioklės egzamino tvarkos aprašo

1 priedas

(medžioklės egzamino teorijos egzamino protokolo formos pavyzdys)

 

APLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTO PRIE APLINKOS MINISTERIJOS teisės medžioti suteikimo ir panaikinimo komisija

 

MEDŽIOKLĖS EGZAMINO

teoriJOS egzamino

protokolas

200__ m. ___________ d. Nr.

______________

(vieta)

 

Teisės medžioti suteikimo ir panaikinimo komisijos pirmininkas _______________________

__________________________________________________________________________

Nariai ____________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Medžioklės egzamino teorijos egzamino rezultatai:

Eil.

Nr.

Egzaminuojamojo vardas, pavardė

Rezultatai (procentais)

Žyma apie egzamino išlaikymą/ neišlaikymą

1-oji testo dalis

2-oji testo dalis

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

Medžioklės egzamino teorijos egzaminą išlaikė _______ asmenų, neišlaikė _______ asmenų.

Komisijos pirmininkas _______________________________________________________

(parašas)        (vardas, pavardė)

Nariai ____________________________________________________________________

(parašas)        (vardas, pavardė)

__________________________________________________________________________

(parašas)        (vardas, pavardė)

__________________________________________________________________________

(parašas)        (vardas, pavardė)

__________________________________________________________________________

(parašas)        (vardas, pavardė)

 

_________________

 

Medžioklės egzamino tvarkos aprašo

2 priedas

(medžioklės egzamino šaudymo egzamino protokolo formos pavyzdys)

 

APLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTO PRIE APLINKOS MINISTERIJOS teisės medžioti suteikimo ir panaikinimo komisija

 

MEDŽIOKLĖS EGZAMINO

šaudymo egzamino

protokolas

200__ m. _________________ d. Nr.

_______________

(vieta)

 

Teisės medžioti suteikimo ir panaikinimo komisijos pirmininkas _______________________

Nariai ____________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Medžioklės egzamino šaudymo egzamino rezultatai:

 

1. Pratimas „Šaudymas į bėgantį šerną“:

Eil. Nr.

Egzaminuojamojo vardas, pavardė

Rezultatas (kartai)/

Įvertinimas (taškai)

Žyma apie egzamino išlaikymą/neišlaikymą

1 bandymas

2 bandymas

1.

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

2. Pratimas „Šaudymas į lėkšteles“:

Eil. Nr.

Egzaminuojamojo vardas, pavardė

Rezultatas (lėkštelių skaičius)

Žyma apie egzamino išlaikymą/neišlaikymą

1 bandymas

2 bandymas

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

Medžioklės egzamino šaudymo egzaminą išlaikė ___ asmenų, neišlaikė ___ asmenų.

Komisijos pirmininkas _______________________________________________________

(parašas)        (vardas, pavardė)

Nariai ____________________________________________________________________

(parašas)        (vardas, pavardė)

__________________________________________________________________________

(parašas)        (vardas, pavardė)

__________________________________________________________________________

(parašas)        (vardas, pavardė)

__________________________________________________________________________

(parašas)        (vardas, pavardė)

 

_________________