LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PRIEGLOBSČIO, MIGRACIJOS IR INTEGRACIJOS FONDO 2014–2020 METŲ NACIONALINĖS PROGRAMOS 1 KONKRETAUS TIKSLO BENDROJI EUROPOS PRIEGLOBSČIO SISTEMA“ 1 NACIONALINIO TIKSLO „PRIĖMIMO IR PRIEGLOBSČIO SISTEMOS“ 1 VEIKSMO „PRIEGLOBSČIO PRAŠYTOJŲ APGYVENDINIMO SĄLYGŲ GERINIMAS (ESAMO STATINIO PAPRASTASIS REMONTAS)“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO

NR. PMIF-1.1.1-V-02 PATVIRTINIMO

 

2017 m. rugpjūčio 17 d. Nr. A1-437

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. vasario 19 d. nutarimo Nr. 149 „Dėl institucijų, atsakingų už Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo administravimą Lietuvoje, paskyrimo“ 1 punktu ir Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. A1-319 „Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“, 2930 punktais:

1. T v i r t i n u Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos 1 konkretaus tikslo „Bendroji Europos prieglobsčio sistema“ 1 nacionalinio tikslo „Priėmimo ir prieglobsčio sistemos“ 1 veiksmo „Prieglobsčio prašytojų apgyvendinimo sąlygų gerinimas (esamo statinio paprastasis remontas)“ projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. PMIF-1.1.1-V-02 (pridedama).

2. P a v e d u šio įsakymo vykdymo kontrolę viceministrui pagal veiklos sritį.

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministras                                                          Linas Kukuraitis


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro

2017 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu

Nr. A1-437

 

 

PRIEGLOBSČIO, MIGRACIJOS IR INTEGRACIJOS FONDO 2014–2020 METŲ NACIONALINĖS PROGRAMOS 1 KONKRETAUS TIKSLO „BENDROJI

EUROPOS PRIEGLOBSČIO SISTEMA“ 1 NACIONALINIO TIKSLO

PRIĖMIMO IR PRIEGLOBSČIO SISTEMOS“ 1 VEIKSMO „PRIEGLOBSČIO PRAŠYTOJŲ APGYVENDINIMO SĄLYGŲ GERINIMAS (ESAMO STATINIO PAPRASTASIS REMONTAS)“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS

NR. PMIF-1.1.1-V-02

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos 1 konkretaus tikslo „Bendroji Europos prieglobsčio sistema“ 1 nacionalinio tikslo „Priėmimo ir prieglobsčio sistemos“ 1 veiksmo „Prieglobsčio prašytojų apgyvendinimo sąlygų gerinimas (esamo statinio paprastasis remontas)“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. PMIF-1.1.1-V-02 (toliau – PFSA) nustato reikalavimus, kuriais turi vadovautis pareiškėjas, rengdamas ir teikdamas paraišką finansuoti iš Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo (toliau – PMIF) 2014–2020 metų lėšų bendrai finansuojamą projektą (toliau – paraiška) pagal Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos, patvirtintos Europos Komisijos 2015 m. kovo 20  d. sprendimu Nr. C(2015) 1731, kuriuo patvirtinama Lietuvos nacionalinė programa dėl paramos iš Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų laikotarpiu (kartu su visais vėlesniais pakeitimais) (toliau – PMIF programa), 1 konkretaus tikslo „Bendroji Europos prieglobsčio sistema“ 1 nacionalinio tikslo „Priėmimo ir prieglobsčio sistemos“ 1 veiksmo „Prieglobsčio prašytojų apgyvendinimo sąlygų gerinimas (esamo statinio paprastasis remontas)“ (toliau – Veiksmas) finansuojamas veiklas, taip pat institucija, atliekanti paraiškų vertinimą, atranką ir iš PMIF lėšų bendrai finansuojamo projekto (toliau – projektas) įgyvendinimo priežiūrą.

2. PFSA yra parengtas vadovaujantis:

2.1. Lietuvos Respublikos statybos įstatymu;

2.2. Viešojo saugumo plėtros 2015–2025 metų programos įgyvendinimo tarpinstituciniu veiklos planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. balandžio 13 d. nutarimu Nr. 370 „Dėl Viešojo saugumo plėtros 2015–2025 metų programos įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ (toliau – Tarpinstitucinis veiklos planas);

2.3. Statybos techniniu reglamentu STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. 622 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ patvirtinimo“ (toliau – statybos techninis reglamentas STR 1.01.08:2002);

2.4. Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos veiksmų ir ypatingų atvejų įgyvendinimo planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. gegužės 20 d. įsakymu Nr. A1-284 „Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos veiksmų ir ypatingų atvejų įgyvendinimo plano patvirtinimo“;

2.5. Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos projektų administravimo ir finansavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. A1-319 „Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – PAFT);

2.6. Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos rodiklių skaičiavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. A1-432 „Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos rodiklių skaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Rodiklių skaičiavimo aprašas);

2.7. Instrukcijomis dėl projektų išlaidų atitikties Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo reikalavimams, patvirtintomis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. A1-608 „Dėl Instrukcijų dėl projektų išlaidų atitikties Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo reikalavimams patvirtinimo“ (toliau – Instrukcijos dėl išlaidų atitikties).

3. PFSA vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos PFSA 2 punkte nurodytuose teisės aktuose, Lietuvos Respublikos įstatyme „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ (toliau – UTPĮ), Lietuvos Respublikos pelno įstatyme, Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 m. nacionalinę programą, taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. A1-641 „Dėl Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 m. nacionalinę programą, taisyklių patvirtinimo“, ir Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos administravimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. kovo 24 d. įsakymu Nr. A1-145 „Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos administravimo taisyklių patvirtinimo“.

4. Pagal PFSA teikiamas projektas turi prisidėti prie Tarpinstitucinio veiklos plano 4 tikslo „Užtikrinti veiksmingą Europos Sąjungos išorės sienos kontrolę ir užkirsti kelią neteisėtai migracijai ir neteisėtai tarptautinei prekybai“ 4.2 uždavinio „Sustiprinti neteisėtos migracijos prevenciją ir kontrolę“ 4.2.1 priemonės nuostatų „Rekonstruoti ir remontuoti Valstybės sienos apsaugos tarnybos pastatus, naudojamus Valstybės sienos apsaugos tarnybos Užsieniečių registracijos centro reikmėms, siekiant gerinti sulaikytų trečiųjų šalių piliečių ir prieglobsčio prašytojų apgyvendinimo ir priėmimo sąlygas“ įgyvendinimo.

5. Projekto atranka pagal Veiksmą bus atliekama valstybės projektų planavimo būdu.

6. Pagal PFSA projektui įgyvendinti numatoma skirti iki 136 665,00 Eur (vieno šimto trisdešimties šešių tūkstančių šešių šimtų šešiasdešimt penkių eurų), iš kurių iki 102 498,75 Eur (vieno šimto dviejų tūkstančių keturių šimtų devyniasdešimt aštuonių eurų ir 75 ct)  − PMIF lėšos ir iki 34 166,25 Eur (trisdešimt keturių tūkstančių vieno šimto šešiasdešimt šešių eurų ir 25 ct) − Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

7. Veiksmo tikslas – sukurti tinkamas sąlygas, būtinas prieglobsčio prašytojų priėmimui ir apgyvendinimui užtikrinti Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – VSAT) Užsieniečių registracijos centre (toliau – URC), siekiant pagerinti prieglobsčio prašytojų, ypatingą dėmesį skiriant pažeidžiamų prieglobsčio prašytojų poreikiams, priėmimo ir apgyvendinimo sąlygų kokybę URC.

8. Pagal PFSA remiamos šios veiklos:

8.1. esamo pastato, skirto PFSA 17 punkte nurodytiems tikslinės grupės atstovams VSAT URC teritorijoje apgyvendinti (toliau – pastatas), paprastasis remontas, įskaitant panduso su turėklais prie įėjimo į pastatą įrengimą bei visų pastato langų pakeitimą;

8.2. tikslinės grupės atstovų, nurodytų PFSA 17 punkte, priėmimo ir apgyvendinimo sąlygų gerinimas, įskaitant gyvenamosios patalpos, pritaikytos žmonėms su negalia, įrengimą pastato pirmame aukšte (įrangos, baldų, inventoriaus, kito ilgalaikio ir trumpalaikio turto, reikalingo tinkamoms priėmimo ir apgyvendinimo sąlygoms sudaryti, įsigijimas).

9. Visos veiklos, būtinos projektui įgyvendinti, nurodytos PFSA 8 punkte, privalo būti įtrauktos į paraišką.

 

II SKYRIUS

REIKALAVIMAI PAREIŠKĖJUI

 

10. Pagal PFSA galimas pareiškėjas yra VSAT.

11. Pagal PFSA projekto partneriai negalimi.

 

III SKYRIUS

PROJEKTUI TAIKOMI REIKALAVIMAI

 

12.  Projektas turi atitikti PAFT 20 punkte nustatytus bendruosius projektų reikalavimus. Projekto atitiktis bendriesiems projektų reikalavimams nustatoma atliekant projektų tinkamumo finansuoti vertinimą.

13. Projektas turi atitikti šį specialųjį projektų atrankos kriterijų: projektu prisidedama prie Lietuvos migracijos politikos gairių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. sausio 22 d. nutarimu Nr. 79 „Dėl Lietuvos migracijos politikos gairių patvirtinimo“, 20.2 papunkčio nuostatų „Naudojantis ES fondų teikiamomis finansinėmis galimybėmis, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir kitų finansavimo šaltinių lėšomis, būtina siekti, kad prieglobsčio prašytojų priėmimo ir apgyvendinimo sąlygos atitiktų teisės aktų reikalavimus. Ypač turėtų būti rūpinamasi pažeidžiamų, turinčių ypatingų poreikių asmenų apgyvendinimo sąlygomis“  įgyvendinimo.

14. Projekto veiklos gali būti pradėtos įgyvendinti anksčiau, nei pasirašoma projekto sutartis, tačiau ne anksčiau kaip nuo 2014 m. sausio 1 d. Projekto veiklas pradėjęs vykdyti anksčiau, nei pasirašoma projekto sutartis (ar anksčiau kaip 2014 m. sausio 1 d.), projekto vykdytojas įsipareigoja iš savo lėšų apmokėti su šių veiklų vykdymu susijusias išlaidas, jei jos nebus pripažintos tinkamomis finansuoti.

15. Teikiamo pagal PFSA projekto įgyvendinimo trukmė turi būti ne ilgesnė kaip iki 2019 m. gruodžio 31 d. Teikiamo projekto įgyvendinimo trukmė turi būti pagrįsta ir pakankama projekto veikloms įgyvendinti ir rezultatams pasiekti. Dėl objektyvių priežasčių, kurių projekto vykdytojas negalėjo numatyti paraiškos pateikimo ir vertinimo metu, projekto vykdymo laikotarpis gali būti pratęstas PAFT nustatyta tvarka.

16. Projekto veiklos turi būti vykdomos Lietuvos Respublikoje.

17. Tikslinės grupės atstovai yra trečiosios šalies (ne Europos Sąjungos (toliau – ES) valstybės narės) piliečiai arba asmenys be pilietybės, kurie UTPĮ nustatyta tvarka yra pateikę prašymus suteikti prieglobstį ir dėl kurių dar nėra priimti galutiniai sprendimai.

18. Pareiškėjas, planuodamas PMIF programos rodiklių reikšmes, turi vadovautis Rodiklių skaičiavimo aprašu. Projektu turi būti siekiama šiame PFSA punkte nurodytos privalomos PMIF programos rodiklio reikšmės, už kurios pasiekimą yra atsiskaitoma įgaliotajai institucijai PAFT IV skyriaus penktajame skirsnyje nurodyta tvarka. Turi būti siekiama šios PMIF programos rodiklio privalomos reikšmės: PMIF programos rodiklio „Naujos priėmimo ir apgyvendinimo infrastruktūros, sukurtos laikantis Europos Sąjungos acquis nustatytų bendrų reikalavimų, taikomų priėmimo sąlygoms, ir esamos priėmimo ir apgyvendinimo infrastruktūros, patobulintos vykdant PMIF lėšomis remiamus projektus, laikantis tų pačių reikalavimų, pajėgumai (t. y. vietų skaičius)“ (kodas PR1.2) reikšmė – pastate pagerintų apgyvendinimo vietų PFSA 17 punkte nurodytiems tikslinės grupės atstovams skaičius – ne mažiau nei 90.

19. Projekto vykdytojui nepasiekus PMIF programos rodiklio, nurodyto PFSA 18 punkte, reikšmės, taikomos PAFT IV skyriaus penktojo skirsnio nuostatos.

20. Projekto parengtumo reikalavimai, kurie turi būti įvykdyti iki paraiškos pateikimo: numatomas remontuoti pastatas turi būti pareiškėjo valdomas nuosavybės ar patikėjimo teise arba gautas panaudos (nuomos) sutartimi ne trumpesniam kaip projekto įgyvendinimo ir 1 (vienerių) metų nuo projekto finansavimo pabaigos laikotarpiui.

21. Jei netaikomi statybos techniniame reglamente STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. 317 „Dėl STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“ patvirtinimo“, nustatyti reikalavimai, pastato pirmame aukšte turi būti:

21.1. vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.01.08:2002, užtikrinta galimybė žmonėms su negalia savarankiškai patekti į pastato pirmą aukštą, laisvai judėti ir naudotis visomis pagrindinėmis ir pagalbinėmis lankytojams skirtomis patalpomis pastato pirmame aukšte;

21.2. įrengtos gyvenamosios patalpos (mažiausiai 1 (viena) su atskiru sanitariniu mazgu, pritaikytos žmonėms su negalia, – ne mažiau nei 2 (dvi) apgyvendinimo vietos, iš kurių 1 (viena) pritaikyta žmonėms su negalia, judantiems su judėjimo techninės pagalbos priemone.

22. Pagal PFSA valstybės pagalba, kaip ji apibrėžta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (OL 2010 C 83, p. 47) 107 straipsnyje, ir de minimis pagalba, kaip ji apibrėžta 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (OL 2013 L 352, p. 1) 3 straipsnyje, neteikiama. Paraiškos vertinimo ir projekto įgyvendinimo metu įgaliotoji institucija, pildydama Patikros lapą dėl valstybės pagalbos ir de minimis pagalbos buvimo ar nebuvimo, turi įsitikinti, kad valstybės pagalba ir de minimis pagalba neteikiama (PFSA 2 priedas).

23. Projektas ir (arba) projekto veiklos negali būti finansuoti ar finansuojami, ar, suteikus finansavimą, teikiami finansuoti iš kitų priemonių ar programų, finansuojamų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis, kitų piniginių išteklių, kuriais disponuoja valstybė, ES struktūrinių fondų, kitų fondų ar finansinių mechanizmų, jei dėl to tų pačių projektų ar jų dalių tinkamos finansuoti išlaidos gali būti finansuotos daugiau nei vieną kartą.

 

IV SKYRIUS

TINKAMŲ FINANSUOTI PROJEKTO IŠLAIDŲ IR FINANSAVIMO REIKALAVIMAI

 

24. Projekto išlaidos turi atitikti projekto išlaidoms taikomus reikalavimus, nustatytus PFSA, PAFT V skyriuje ir Instrukcijose dėl išlaidų atitikties.

25. Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis sudaro iki 100 procentų visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, neviršijant PFSA 6 punkte nurodytos sumos projektui įgyvendinti.

26. Pagal PFSA tinkamų finansuoti išlaidų kategorijos yra šios:

Išlaidų kategorijos Nr.

Išlaidų kategorijos pavadinimas

Reikalavimai ir paaiškinimai

1.

Statyba, remontas ir kiti darbai

Tinkamomis finansuoti išlaidomis yra laikomos tik paprastojo remonto išlaidos ir panduso su turėklais įrengimas.

Išlaidos, susijusios su projekto parengtumo reikalavimais, nurodytais PFSA 20 punkte, yra tinkamos finansuoti.

Projekto įgyvendinimo laikotarpiu tinkamomis finansuoti taip pat laikomos išlaidos, reikalingos PFSA 49 punkte numatytam reikalavimui įgyvendinti.

2.

Įranga, įrenginiai ir kitas turtas

Tinkamomis finansuoti išlaidomis yra laikomos baldų, buitinės technikos, įrangos, įrenginių ir kito trumpalaikio ir ilgalaikio turto (kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos pelno įstatymo 13 straipsnyje), reikalingo PFSA 8 punkte nurodytoms veikloms įgyvendinti, pirkimo išlaidos, neatsižvelgiant į nusidėvėjimą (įskaitant transportavimo, projektavimo, sumontavimo, instaliavimo, paruošimo naudoti, išbandymo, apmokymo naudotis, saugos instruktažo, techninės priežiūros iki naudojimo pradžios ir susijusias išlaidas).

3.

Projekto vykdymas

Tinkamomis finansuoti išlaidomis yra laikomos iš išorės tiekėjų perkamų paslaugų ir prekių, reikalingų PFSA 8.2 papunktyje nurodytoms veikloms įgyvendinti, išlaidos, jei jos atitinka PAFT ir Instrukcijose dėl išlaidų atitikties prekėms ir paslaugoms keliamus reikalavimus.

4.

Informavimas apie projektą

Tinkamomis finansuoti išlaidomis yra laikomos:

4.1. privalomų viešinimo priemonių, nurodytų PAFT 310.1–310.2 papunkčiuose, neatsižvelgiant į nusidėvėjimą, išlaidos;

4.2. kitų informavimo apie projektą priemonių išlaidos: pranešimų žiniasklaidai, projekto viešinimo spaudoje, informacinių leidinių, lankstinukų, plakatų ir kt. reprezentacinių ir (ar) informavimo apie projektą priemonių išlaidos.

Projekto viešinimo išlaidos neturi sudaryti daugiau kaip 1 procento nuo išlaidų kategorijos Nr. 1 „Statyba, remontas ir kiti darbai“ tinkamų finansuoti išlaidų sumos.

5.

Netiesioginės išlaidos ir kitos išlaidos pagal fiksuotąją projekto išlaidų normą

Projektui taikoma fiksuotoji projekto išlaidų norma netiesioginėms išlaidoms skaičiuojama vadovaujantis Fiksuotosios normos taikymo netiesioginėms projekto išlaidoms apmokėti tvarkos aprašu (PAFT 5 priedas).

 

27. Projekto biudžetas sudaromas vadovaujantis Instrukcijomis dėl išlaidų atitikties.

28. Pagal PFSA netinkamomis finansuoti išlaidomis laikomos šios išlaidos:

28.1. nustatytos PAFT V skyriaus trečiajame skirsnyje;

28.2. PFSA 26 punkte kaip tinkamos finansuoti nenurodytos išlaidos.

 

V SKYRIUS

PARAIŠKOS RENGIMAS, PAREIŠKĖJO INFORMAVIMAS, KONSULTAVIMAS, PARAIŠKOS TEIKIMAS IR VERTINIMAS

 

29. Siekdamas gauti finansavimą, pareiškėjas turi užpildyti paraišką, kurios forma nustatyta PAFT 2 priede.

30. Pareiškėjas pildo paraiškos formą ir PAFT III skyriaus penktajame skirsnyje nustatyta tvarka teikia ją ir PFSA 31 punkte nurodytus priedus įgaliotajai institucijai raštu, kartu pateikdamas ir skaitmenines paraiškos bei pridedamų dokumentų kopijas vienu iš šių būdų: siunčia paštu, pristato pats arba per kurjerį, elektroniniu paštu, PAFT 354.2 papunktyje nustatytu būdu. Kai paraiška teikiama PAFT 354.2 papunktyje nustatytu būdu, kartu teikiami dokumentai ir (ar) skaitmeninės pridedamų dokumentų kopijos elektroniniu parašu gali būti netvirtinami. Faksu ar kitu nei įgaliotosios institucijos adresu pristatytos paraiškos neregistruojamos ir nevertinamos.

31. Kartu su paraiška pareiškėjas turi pateikti šiuos priedus:

31.1. Klausimyną apie pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokesčio tinkamumą finansuoti iš Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo ir (arba) Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų (paraiškos formos 3 priedas) (taikoma, jeigu projekto biudžete tinkamų finansuoti išlaidų suma numatyta su pridėtinės vertės mokesčiu);

31.2. projekto finansavimo šaltinius (netinkamomis finansuoti pripažintų išlaidų padengimą) pagrindžiančius dokumentus, pavyzdžiui, pažymą, kurioje nurodytas banko (kitų kredito įstaigų, juridinių asmenų) sprendimas suteikti paskolą konkrečiam projektui, paskolos sutartis ir kt.;

31.3. dokumentus, pagrindžiančius projekto biudžeto pagrįstumą (pavyzdžiui, preliminarius darbų, prekių tiekėjų ir (arba) paslaugų teikėjų komercinius pasiūlymus ir (arba) kainų apklausos suvestines išlaidų dydžiui pagrįsti arba sudarytas sutartis bei kitus planuojamas išlaidas pagrindžiančius dokumentus);

31.4. numatomų remontuoti patalpų planus arba brėžinius (iš inventorinės bylos arba parengto projekto), preliminarius darbų apskaičiavimus, kuriuose nurodytos orientacinės darbų kainos ir įkainiai, arba dokumentus, kuriuose nustatyta orientacinė patalpų paprastojo remonto kvadratinio metro kaina, ir projekto atitikties PFSA 21 punkte nurodytiems reikalavimams aprašymą;

31.5. objekto (pastato ar patalpų), kurį planuojama remontuoti, valdymo nuosavybės, panaudos ar nuomos teise dokumento kopiją (-as);

31.6. įvykdytų viešųjų pirkimų procedūrų dokumentus (tuo atveju, jei pareiškėjas yra įvykdęs viešųjų pirkimų procedūras) (turi būti pateikta sutartis su rangovu ir (ar) kiti dokumentai, kuriuose nurodytas darbų objektas, apimtis ir kaina);

31.7. kitus dokumentus, pagrindžiančius išlaidų dydį ir kitą paraiškoje pateiktą informaciją.

32. Pareiškėjas informuojamas ir konsultuojamas PAFT II skyriuje nustatyta tvarka. Konkreti įgaliotosios institucijos konsultuojančių asmenų kontaktinė informacija nurodoma įgaliotosios institucijos pareiškėjui siunčiamame pasiūlyme pateikti paraišką.

33. Įgaliotoji institucija atlieka projekto tinkamumo finansuoti vertinimą PAFT III skyriaus šeštajame skirsnyje nustatyta tvarka pildydama Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo lentelę (PFSA 1 priedas).

34. Paraiškos vertinimo metu įgaliotoji institucija gali paprašyti pareiškėjo pateikti paraiškai vertinti trūkstamą informaciją ir (arba) dokumentus. Pareiškėjas privalo pateikti šią informaciją ir (arba) dokumentus per įgaliotosios institucijos nustatytą terminą, kuris neturi būti trumpesnis kaip 7 dienos ir ilgesnis kaip 14 dienų. Terminas gali būti pratęstas įgaliotosios institucijos sprendimu, jei pareiškėjas, norėdamas pateikti prašomus dokumentus ar informaciją, turi kreiptis į kitą (-as) instituciją (-as).

35. Paraiška vertinama ne ilgiau kaip 60 dienų nuo paraiškos gavimo įgaliotojoje institucijoje dienos.

36. Dėl objektyvių priežasčių negalint paraiškos įvertinti per nustatytą terminą, vertinimo terminas gali būti pratęstas motyvuotu atsakingos institucijos sprendimu, tačiau ne ilgiau nei 30 dienų. Apie naują paraiškos vertinimo terminą įgaliotoji institucija informuoja pareiškėją raštu ne vėliau nei per 5 (penkias) darbo dienas nuo sprendimo gavimo dienos.  

37. Paraiška gali būti atmetama PAFT III skyriaus penktajame ir šeštajame skirsniuose nustatyta tvarka ir pagrindais. Apie paraiškos atmetimą pareiškėjas informuojamas raštu per 3 darbo dienas nuo sprendimo dėl paraiškos atmetimo priėmimo dienos.

38. Pareiškėjas sprendimą dėl paraiškos atmetimo gali apskųsti PAFT VII skyriuje nustatyta tvarka.

39. Sprendimą dėl projekto finansavimo priima atsakinga institucija vadovaudamasi PAFT 86–87 punktuose nustatyta tvarka.

40. Atsakingai institucijai priėmus sprendimą dėl projekto finansavimo, įgaliotoji institucija raštu pateikia šį sprendimą pareiškėjui PAFT 91 punkte nustatyta tvarka.

41. Pagal PFSA finansuojamam projektui įgyvendinti sudaroma trišalė projekto sutartis tarp atsakingos, įgaliotosios institucijų ir projekto vykdytojo. Projekto sutartis yra keičiama ar nutraukiama PAFT IV skyriaus antrajame skirsnyje nustatyta tvarka.

42. Įgaliotoji institucija PAFT IV skyriaus pirmajame skirsnyje nustatyta tvarka pagal PAFT 4 priede nustatytą formą, pritaikytą PFSA, parengia ir pateikia pareiškėjui projekto sutarties projektą ir nurodo siūlymo pasirašyti projekto sutartį galiojimo terminą, kuris turi būti ne trumpesnis nei 14 dienų nuo įgaliotosios institucijos rašto gavimo dienos. Pareiškėjas turi teisę kreiptis į įgaliotąją instituciją su prašymu dėl objektyvių priežasčių pratęsti projekto sutarties pasirašymo terminą. Jeigu pareiškėjas atsisako pasirašyti projekto sutartį ar per įgaliotosios institucijos nustatytą terminą jos nepasirašo, įgaliotoji institucija per 7 dienas nuo šios informacijos gavimo dienos arba nustatyto termino pabaigos apie tai informuoja atsakingą instituciją ir pareiškėją, kad pasiūlymas pasirašyti projekto sutartį neteko galios. Tokiu atveju atsakinga institucija sprendimą dėl projekto finansavimo turi pripažinti netekusiu galios ne vėliau kaip per 14 dienų nuo įgaliotosios institucijos informacijos, kad pareiškėjas per įgaliotosios institucijos nustatytą terminą nepasirašė projekto sutarties arba atsisakė ją pasirašyti, gavimo dienos.

43. Projekto sutarties originalas rengiamas ir teikiamas kaip pasirašytas popierinis dokumentas.  

 

VI SKYRIUS

PROJEKTO ĮGYVENDINIMO REIKALAVIMAI

 

44. Projektas įgyvendinamas pagal projekto sutartyje, PAFT ir PFSA nustatytus reikalavimus.

45. Projektui gali būti skiriamas papildomas finansavimas PAFT IV skyriaus trečiajame skirsnyje nustatyta tvarka, jei projektas atitinka reikalavimus, nustatytus PAFT 124–125 punktuose.

46. Projekto vykdytojas projekto pirkimų planą pateikia įgaliotajai institucijai per 30 (trisdešimt) dienų nuo projekto sutarties įsigaliojimo dienos, jei įgaliotoji institucija nenustato kitaip.

47. Projekto vykdytojas privalo vykdyti informavimo apie įgyvendinamą ar įgyvendintą projektą veiklas PAFT VI skyriaus pirmajame skirsnyje nustatyta tvarka.

48. Investicijų tęstinumas turi būti užtikrintas 1 (vienerius) metus nuo projekto finansavimo pabaigos PAFT IV skyriaus vienuoliktajame skirsnyje nustatyta tvarka.

49. Projekto vykdytojas turi apdrausti projektui įgyvendinti skirtą ilgalaikį materialųjį turtą, nurodytą PFSA 8.1–8.2 papunkčiuose, kuris įsigytas ar suremontuotas iš projektui skirto finansavimo lėšų, maksimaliu turto atkuriamosios vertės draudimu nuo visų galimų rizikos atvejų. Turtas turi būti apdraustas projekto įgyvendinimo laikotarpiui nuo tada, kai yra sukuriamas ar įsigyjamas.

50. Projekto vykdytojas, pasibaigus projekto įgyvendinimo laikotarpiui, nurodytam projekto sutartyje, turi savo lėšomis apdrausti projekto metu įsigytą ir suremontuotą turtą, nurodytą PFSA 8.1–8.2 papunkčiuose, maksimaliu turto atkuriamosios vertės draudimu nuo visų galimų rizikos atvejų ne trumpesniam nei 1 (vienerių) metų nuo projekto finansavimo pabaigos laikotarpiui. Esant draudžiamajam įvykiui projekto vykdytojas turi atkurti prarastą turtą.

51. Projekto vykdytojas projektui administruoti turi sudaryti darbo grupę, kurios nariai turėtų kvalifikaciją ir (arba) patirties statybos ir (arba) remonto, finansų valdymo, viešųjų pirkimų vykdymo, statybos ir (arba) remonto projektų valdymo srityse.

52. Projekto vykdytojas privalo užtikrinti, kad pagal PFSA nebus finansuojamos:

52.1. projekto, finansuojamo pagal Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos 1 konkretaus tikslo „Bendroji Europos prieglobsčio sistema“ 1 nacionalinio tikslo „Priėmimo ir prieglobsčio sistemos“ 2 veiksmo „Sąlygų apklausoms atlikti ir prieglobsčio procedūroms vykdyti sukūrimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. PMIF-1.1.2-V-01, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. A1-414 „Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos 1 konkretaus tikslo „Bendroji Europos prieglobsčio sistema“ 1 nacionalinio tikslo „Priėmimo ir prieglobsčio sistemos“ 2 veiksmo „Sąlygų apklausoms atlikti ir prieglobsčio procedūroms vykdyti sukūrimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. PMIF-1.1.2-V-01 patvirtinimo“, veiklos;

52.2. projekto, finansuojamo pagal Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos 1 konkretaus tikslo „Bendroji Europos prieglobsčio sistema“ 1 nacionalinio tikslo „Priėmimo ir prieglobsčio sistemos“ 1 veiksmo „Prieglobsčio prašytojų apgyvendinimo sąlygų gerinimas (naujo statinio statyba)“ projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. PMIF-1.1.1-V-01, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. spalio 18 d. įsakymu Nr. A1-564 „Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos 1 konkretaus tikslo „Bendroji Europos prieglobsčio sistema“ 1 nacionalinio tikslo „Priėmimo ir prieglobsčio sistemos“ 1 veiksmo „Prieglobsčio prašytojų apgyvendinimo sąlygų gerinimas (naujo statinio statyba)“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. PMIF-1.1.1-V-01 patvirtinimo“, veiklos.

53. Visi su projekto įgyvendinimu susiję dokumentai turi būti saugomi PAFT VI skyriaus šeštajame skirsnyje nustatyta tvarka.

 

VII SKYRIUS

PFSA KEITIMO TVARKA

 

54. PFSA keitimo tvarka nustatyta PAFT III skyriaus ketvirtajame skirsnyje.

55. Jei PFSA keičiamas jau atrinkus projektą, šie pakeitimai, nepažeidžiant lygiateisiškumo principo, PAFT 42 punkte nustatytais atvejais taikomi ir įgyvendinamam projektui.

 

_____________________________