LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2017 M. GEGUŽĖS 22 D. ĮSAKYMO NR. A1-256/V-584 „DĖL NACIONALINIO DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS 2017–2021 METŲ VEIKSMŲ PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. gruodžio 2 d. Nr. A1-732/V-1362

Vilnius

 

Pakeičiame Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. gegužės 22 d. įsakymą Nr. A1‑256/V-584 „Dėl Nacionalinio darbuotojų saugos ir sveikatos 2017–2021 metų veiksmų plano patvirtinimo“:

1. Pakeičiame preambulę ir ją išdėstome taip:

„Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. liepos 17 d. nutarimu Nr. 892 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 8.3.1 papunkčiu, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 926 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 9.1 papunkčiu, atsižvelgdami į 2015 m. kovo 10 d. Tarybos išvadas „2014–2020 m. ES darbuotojų saugos ir sveikatos strateginė programa. Prisitaikymas prie naujų uždavinių“ ir 2014 m. birželio 12 d. Europos Komisijos komunikatą Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „2014–2020 m. ES darbuotojų saugos ir sveikatos strateginė programa“ ir siekdami gerinti darbuotojų saugą ir sveikatą:“.

2. Pakeičiame nurodytu įsakymu patvirtintą Nacionalinį darbuotojų saugos ir sveikatos 2017–2021 metų veiksmų planą:

2.1. Pakeičiame III skyriaus lentelės 1.1 papunktį ir jį išdėstome taip:

„1.1.

Uždavinys – tobulinti teisės aktus, įgyvendinant nelaimingų atsitikimų darbe prevencijos politiką ir iniciatyvas

1.1.1.

Priemonė – parengti miško darbų saugos reikalavimus

Lietuvos Respubli-kos aplinkos ministerija

2017–2018 metai

3

6

 

 

 

Valstybės biudžeto lėšos

1.1.2.

Priemonė – atsižvelgiant į miško darbų saugos reikalavimus, parengti darbuotojų saugos ir sveikatos vykdant miško darbus metodines rekomendacijas

VDI, socialiniai partneriai

2018–2019 metai

 

7

 

 

 

Valstybės biudžeto lėšos

1.1.3.

Priemonė – parengti Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. A1‑22/D1-34 „Dėl Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatų patvirtinimo“, pakeitimo projektą, patikslinant saugos ir sveikatos koordinatorių teises bei atsakomybę

Lietuvos Respubli-kos socialinės apsaugos ir darbo ministeri-ja, Aplinkos ministeri-ja, VDI, socialiniai partneriai

2018 metai

 

 

 

 

 

–“.

 

2.2. Papildome III skyriaus lentelę 1.3.8 papunkčiu:

„1.3.8.

Priemonė – parengti OiRA priemonę socialinių paslaugų srities darbuotojams

VDI, socialiniai partneriai

2019 metai

 

 

14

 

 

Valstybės biudžeto lėšos“.

 

2.3. Pakeičiame III skyriaus lentelės 1.6.1 papunktį ir jį išdėstome taip:

„1.6.1.

Priemonė – vykdyti DSS informacinę-konsultacinę veiklą ūkininkams ir ūkio darbuotojams

Lietuvos Respubli-kos žemės ūkio ministerija

2017–2020 metai

12

12

12

12

 

Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos ir Valstybės biudžeto lėšos“.

 

2.4. Pakeičiame III skyriaus lentelės 2.1.1 papunktį ir jį išdėstome taip:

„2.1.1.

Priemonė – parengti Profesinių ligų nustatymo kriterijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. V-1087 „Dėl Profesinių ligų nustatymo kriterijų patvirtinimo“, pakeitimo projektą

Lietuvos Respubli-kos sveikatos apsaugos ministeri-ja, Higienos institutas, aukštosios mokyklos

2018 metai

 

12

 

 

 

Valstybės biudžeto lėšos“.

 

2.5. Pakeičiame III skyriaus lentelės 2.5.2 papunktį ir jį išdėstome taip:

„2.5.2.

Priemonė – parengti profesinės sveikatos priežiūros paslaugų teikimo labai mažoms ir mažoms įmonėms modelį

Sveikatos apsaugos ministeri-ja, Higienos institutas, socialiniai partneriai

2019–2020 metai

 

 

10

5

 

Valstybės biudžeto lėšos“.

 

2.6. Pakeičiame III skyriaus lentelės 3.1.2 papunktį ir jį išdėstome taip:

„3.1.2.

Priemonė – organizuoti VDI inspektoriams mokymus, stiprinant gebėjimus identifikuoti profesinės rizikos veiksnius darbo vietose bei vertinti rizikos šalinimo ar mažinimo priemonių veiksmingumą

VDI

 

2018–2021 metai

 

7

 

7

7

Valstybės biudžeto lėšos“.

 

2.7. Pakeičiame III skyriaus lentelės 3.2.1 papunktį ir jį išdėstome taip:

„3.2.1.

Priemonė – organizuoti įmonių profesinės sveikatos specialistų kvalifikacijos tobulinimo renginius

Higienos institutas

2017–2021 metai

5

5

5

1,7

1,7

Valstybės biudžeto lėšos“.

 

2.8. Pakeičiame IV skyriaus lentelės pastraipą, kurios vertinimo kriterijaus kodas – „P-2-5-2“, ir ją išdėstome taip:

„P-2-5-2 Parengtas profesinės sveikatos priežiūros paslaugų teikimo labai mažoms ir mažoms įmonėms modelis, skaičius

ne mažiau kaip 1

Sveikatos apsaugos ministerija,

Higienos institutas, socialiniai partneriai“.

 

2.9. Pakeičiame IV skyriaus lentelės pastraipą, kurios vertinimo kriterijaus kodas  – „P-3-2-1“, ir ją išdėstome taip:

„P-3-2-1 organizuotas renginys, kuriame išduoti kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai, skaičius

ne mažiau kaip

3

ne mažiau kaip

3

ne mažiau kaip

3

ne mažiau kaip

1

ne mažiau kaip

1

Higienos institutas“.

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministras                                               Linas Kukuraitis

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                             Aurelijus Veryga