LIETUVOS POLICIJOS GENERALINIS KOMISARAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ IMPORTUOTŲ, ATVEŽTŲ, PAGAMINTŲ AR SPECIALIOJO STATUSO SUBJEKTŲ Į CIVILINĘ APYVARTĄ PERDUOTŲ GINKLŲ ŽYMĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2019 m. rugpjūčio 12 d. Nr. 5-V-618

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. liepos 31 d. nutarimo Nr. 808 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymą“ 1.6 papunkčiu ir įgyvendindamas 1991 m. birželio 18 d. Tarybos direktyvos 91/477/EEB dėl ginklų įsigijimo ir laikymo kontrolės (OL 2004 m. specialusis leidimas, 13 skyrius, 11 tomas, p. 3) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2017 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2017/853 (OL 2017 L 137, p. 22), 4 straipsnio nuostatas:

1. Tvirtinu Į Lietuvos Respubliką importuotų, atvežtų, pagamintų ar specialiojo statuso subjektų į civilinę apyvartą perduotų ginklų žymėjimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pripažįstu netekusiu galios Lietuvos policijos generalinio komisaro 2016 m. rugsėjo 22 d. įsakymą Nr. 5-V-753 „Dėl Į Lietuvos Respubliką įvežtų (importuotų) šaunamųjų ginklų žymėjimo taisyklių patvirtinimo“.

3. Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja 2019 m. rugsėjo 1 d.

 

 

 

Policijos generalinio komisaro pavaduotojas,

atliekantis policijos generalinio komisaro funkcijas                                                 Edvardas Šileris

 

PATVIRTINTA

Lietuvos policijos generalinio komisaro

2019 m. rugpjūčio 12 d. įsakymu Nr. 5-V-618

 

 

Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ IMPORTUOTŲ, ATVEŽTŲ, PAGAMINTŲ AR SPECIALIOJO STATUSO SUBJEKTŲ Į CIVILINĘ APYVARTĄ PERDUOTŲ GINKLŲ ŽYMĖJIMO TVARKOS APRAŠAS

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1Į Lietuvos Respubliką importuotų, atvežtų, pagamintų ar specialiojo statuso subjektų į civilinę apyvartą perduotų ginklų žymėjimo tvarkos aprašas (toliau – aprašas) nustato į Lietuvos Respubliką importuotų, atvežtų, pagamintų ar specialiojo statuso subjektų į civilinę apyvartą perduotų Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo 3 straipsnio 6–10 punktuose nurodytų ir B kategorijos šaunamųjų ginklų (toliau – šaunamieji ginklai) ar jų pagrindinių dalių žymėjimo tvarką.

2Aprašo nuostatos netaikomos:

2.1.   Pavienių B, C, D kategorijų ginklų, jų šaudmenų įvežimo į Lietuvos Respubliką, išvežimo iš jos, vežimo Lietuvos Respublikoje ir informacijos apie ginklų vežimą pateikimo užsienio valstybėms taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 15 d. nutarimu Nr. 739 „Dėl ginklų ir šaudmenų vežimo“, nustatyta tvarka įvežtiems šaunamiesiems ginklams ar jų pagrindinėms dalims;

2.2.   ypatingos istorinės svarbos šaunamiesiems ginklams ar jų pagrindinėms dalims.

3Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatyme vartojamas sąvokas.

 

II SKYRIUS

ŠAUNAMŲJŲ GINKLŲ AR JŲ PAGRINDINIŲ DALIŲ ŽYMĖJIMO REIKALAVIMAI

 

4Europos juridiniai ar Europos fiziniai asmenys, importavę ar atvežę šaunamuosius ginklus ir (ar) atskirai importavę ar atvežę jų pagrindines dalis arba perėmę į civilinę apyvartą perduotus specialiojo statuso subjektų šaunamuosius ginklus, turinčius identifikacinius numerius, tačiau neatitinkančius žymėjimo reikalavimų, iki jų išleidimo į civilinę apyvartą ar perleidimo tretiesiems asmenims, bet ne vėliau kaip per 20 darbo dienų, juos pažymi nustatyta tvarka arba per 10 darbo dienų juos perduoda pažymėti subjektams, turintiems teisę taisyti ginklus. 

5Importuotų šaunamųjų ginklų kiekviena pagrindinė dalis ar atskirai importuotos šaunamųjų ginklų pagrindinės dalys žymimos unikaliu žymeniu. Unikaliame žymenyje nurodomas gamintojo pavadinimas arba prekinis ženklas, gamybos šalis arba vieta, identifikacinis numeris, gamybos metai (jei jie nėra identifikacinio numerio dalis) ir, kai įmanoma, modelis (kai šie duomenys yra žinomi). Kai pagrindinė dalis yra pernelyg maža, kad būtų pažymėta unikaliu žymeniu, ji žymima bent identifikaciniu numeriu. Importuotų šaunamųjų ginklų vamzdžiai ir (ar) atskirai importuotos pagrindinės šaunamųjų ginklų dalys taip pat pažymimos raidėmis LT. Unikalus žymuo formuojamas iš ant ginklo esančių žymų ir indentifikacinių numerių.

6Atvežtų šaunamųjų ginklų vamzdžiai ir (ar) atskirai įvežtos pagrindinės šaunamųjų ginklų dalys pažymimos raidėmis LT.

7Į civilinę apyvartą perduotų specialiojo statuso subjektų šaunamųjų ginklų vamzdžiai pažymimi raidėmis LT.

8 Europos juridiniai ar Europos fiziniai asmenys, gaminantys šaunamuosius ginklus ir jų pagrindines dalis, šaunamuosius ginklus ir jų pagrindines dalis žymi gamybos proceso metu, vadovaudamiesi Ginklų, šaudmenų, žaliavų ginklams ir šaudmenims gaminti, ginklų priedėlių, ginklų ir šaudmenų dalių gamybos aprašu, patvirtintu Europos juridinio ar Europos fizinio asmens.

 

III SKYRIUS

ŠAUNAMŲJŲ GINKLŲ AR JŲ PAGRINDINIŲ DALIŲ, NETURINČIŲ IDENTIFIKACINIŲ NUMERIŲ, ŽYMĖJIMAS IDENTIFIKACINIAIS NUMERIAIS

 

9Šaunamuosius ginklus ar jų pagrindines dalis, kurių gamintojai nepažymėjo identifikaciniais numeriais, leidžiama pažymėti identifikaciniais numeriais tik gavus leidimą parduoti (perdirbti) ginklą.

10.    Leidimą parduoti (perdirbti) ginklą išduoda Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Policijos departamentas).

11.    Europos juridiniai ar Europos fiziniai asmenys, pageidaujantys gauti leidimą parduoti (perdirbti) ginklą, apskrities vyriausiajam policijos komisariatui (toliau – aps. VPK) pateikia:

11.1. prašymą išduoti leidimą parduoti (perdirbti) ginklą. Prašyme nurodomas Europos fizinio asmens vardas, pavardė, gimimo data, deklaruota gyvenamoji vieta arba Europos juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinės adresas, telefono numeris, įgalioto pateikti dokumentus bei atsiimti šaunamąjį ginklą ar jo pagrindinę dalį ir leidimą parduoti (perdirbti) ginklą asmens vardas, pavardė, gimimo data. Prašyme taip pat nurodomi šaunamojo ginklo ar pagrindinės dalies gamintojas, gamybos šalis, modelis ir kalibras bei būdas, kuriuo pareiškėjas pageidauja gauti pranešimą apie priimtą sprendimą;

11.2. šaunamąjį ginklą ar jo pagrindinę dalį.

12.    Aps. VPK pareigūnas (toliau – pareigūnas), priėmęs prašymą ir šaunamąjį ginklą ar jo pagrindinę dalį, asmeniui išduoda dokumentą, patvirtinantį šaunamojo ginklo ar jo pagrindinės dalies paėmimą.

13.    Pareigūnas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas šaunamąjį ginklą ar jo pagrindinę dalį pateikia Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centrui ar jo padaliniams, kad būtų nustatyta, ar šaunamojo ginklo ar jo pagrindinės dalies identifikaciniai numeriai nebuvo ištrinti ar kitokiu būdu panaikinti.

14.    Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centras ar jo padalinys ne vėliau kaip per 20 darbo dienų atlieka patikrinimą ir aps. VPK pateikia atsakymą, ar šaunamasis ginklas arba jo pagrindinė dalis buvo (nebuvo) gamintojo pažymėti identifikaciniais numeriais.

15.    Aps. VPK, gavęs atsakymą, kad šaunamasis ginklas ar jo pagrindinė dalis nebuvo gamintojo pažymėti identifikaciniais numeriais, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo atsakymo gavimo dienos Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centro ar jo padalinio atsakymą kartu su šaunamuoju ginklu ar jo pagrindine dalimi persiunčia Policijos departamentui.

16.    Policijos departamentas, gavęs raštą dėl identifikacinio numerio suteikimo, šaunamąjį ginklą ar jo pagrindinę dalį, per 10 darbo dienų išduoda leidimą parduoti (perdirbti) ginklą. Leidime nurodo, kokiu numeriu ir kurioje šaunamojo ginklo vietoje (ar vietose) turi būti pažymėtas šaunamasis ginklas ar jo pagrindinė dalis. Apie leidimo išdavimą pareiškėjas informuojamas prašyme nurodytu būdu.

17.    Aps. VPK, gavęs atsakymą, kad šaunamasis ginklas ar jo pagrindinė dalis buvo gamintojo pažymėti identifikaciniais numeriais, bet šie numeriai buvo ištrinti ar kitaip panaikinti, sprendžia dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo.

18.    Policijos departamentas nurodo šaunamojo ginklo ar jo pagrindinės dalies žymėjimo identifikaciniais numeriais vietas. Identifikacinį numerį sudaro raidės LT ir keturi skaitmenys.

19.    Leidimai parduoti (perdirbti) ginklą išduodami ir registruojami Policijos licencijuojamos veiklos informacinėje sistemoje. Policijos departamentas visus dokumentus, susijusius su ginklų žymėjimu, sega į atskirą bylą.

20.    Leidimas parduoti (perdirbti) ginklą galioja 1 mėnesį nuo leidimo išdavimo dienos.

21.    Leidimas parduoti (perdirbti) ginklą ir šaunamasis ginklas ar jo pagrindinė dalis atiduodami prašyme nurodytam įgaliotam asmeniui arba prašymą pasirašiusiam asmeniui.

22.    Šaunamuosius ginklus ar jų pagrindines dalis identifikaciniais numeriais žymėti gali tik subjektai, turintys teisę taisyti ginklus.

23.    Šaunamasis ginklas ar jo pagrindinė dalis pažymimi tokiais numeriais ir tokiose vietose, kokios yra nurodytos Policijos departamento leidime parduoti (perdirbti) ginklą.

 

IV SKYRIUS

ŠAUNAMŲJŲ GINKLŲ AR JŲ PAGRINDINIŲ DALIŲ ŽYMĖJIMO TECHNINĖS SĄLYGOS

 

24.    Šaunamieji ginklai ir jų pagrindinės dalys (ir integruotos į ginklą, ir atskiros) turi būti pažymėti aiškiu, nenusitrinančiu ir unikaliu žymeniu. Jei šaunamųjų ginklų pagrindinės dalys tarpusavyje yra sujungtos taip, kad jas nepažeidus atskyrimas neįmanomas (pvz., ginklo vamzdis pritvirtintas prie rėmo), gali būti žymima tik viena to ginklo pagrindinė dalis.

25.    Žymenyje naudojamas mažiausias šrifto dydis yra 1,6 mm, didžiausias – 2,5 mm. Pagrindinėms šaunamųjų ginklų dalims, kurios yra per mažos, kad būtų tinkamai pažymėtos, gali būti naudojamas mažesnis šrifto dydis.

26.    Rėmai arba uoksai, pagaminti iš nemetalinės medžiagos, žymimi metalinėje plokštelėje, kuri yra visam laikui pritvirtinama prie rėmo arba uokso medžiagos taip, kad plokštelės nebūtų galima lengvai arba iš karto nuimti, o pašalinus plokštelę būtų suardyta rėmo arba uokso dalis, arba pažymimi giluminiu lazeriniu graviravimu, kuriuo užtikrinama, kad iš nemetalinių medžiagų pagamintų rėmų ir uoksų žymenys būtų aiškūs ir nenutrinami.

27.    Žymenyje gali būti naudojama lotynų, kirilicos arba graikų abėcėlė.

28.    Žymenyje gali būti naudojama arabiškoji arba romėniškoji skaitmenų sistema.

29.    Raidės LT ant šaunamųjų ginklų ar jų pagrindinių dalių žymimos taip, kad nebūtų suprantamos kaip identifikacinio numerio dalis.

30.    Šaunamieji ginklai ir jų pagrindinės dalys žymimos šiais būdais:

30.1. lazerinio graviravimo;

30.2. įkalimo;

30.3. valcavimo.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

31.    Aprašo sąlygų laikymąsi Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka kontroliuoja Policijos departamentas ir aps. VPK.

 

 

______________