LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO

2016 m. balandžio 25 d. įsakymO Nr. 3-140(1.5 E) „DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 6 PRIORITETODARNaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra 06.2.1-TID-R-511 PRIEMONĖS VIETINIŲ KELIŲ vystymas“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO NR. 1 PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. birželio 26 d. Nr. 3-317

Vilnius

 

 

P a k e i č i u 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.2.1-TID-R-511 priemonės „Vietinių kelių vystymas“ projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. 1, patvirtintą Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2016 m. balandžio 25 d. įsakymu Nr. 3-140(1.5 E) „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.2.1-TID-R-511 priemonės „Vietinių kelių vystymas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“:

1.   Pakeičiu 10.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

10.1. Pagal Aprašą skiriamų finansavimo lėšų paskirstymas regionams:

 

Regiono pavadinimas

ES struktūrinių fondų lėšų suma, Eur

ES struktūrinių fondų lėšų suma  su veiklos lėšų rezervu, Eur

Alytaus

3052809

3247669

Kauno

11819817

12574273

Klaipėdos

6800603

7234684

Marijampolės

3306569

3517627

Panevėžio

5313478

5652636

Šiaulių

6404467

6813263

Tauragės

2848542

3030364

Telšių

3537057

3762827

Utenos

3840129

4085244

Vilniaus

16520319

17574807

Iš viso:

63443790

67493394.

 

2. Pakeičiu 15 punktą ir jį išdėstau taip:

15. Regionų projektų sąrašai turi būti sudaryti iki 2019 m. gruodžio 31 d. Jeigu iki šios datos regionas nepaskirstytų viso Aprašo 10.1 papunktyje nurodyto ES struktūrinių fondų lėšų limito, Ministerija gali imtis 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklių 139 punkte nustatytų veiksmų spartesniam ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimui užtikrinti.“

3.   Pakeičiu 36 punktą ir jį išdėstau taip:

36. Projekto išlaidos turi atitikti Projektų taisyklių VI skyriuje ir Rekomendacijose dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams išdėstytus projekto išlaidoms taikomus reikalavimus. Pagal Aprašą Projektų taisyklių 405.2 papunktyje nustatytas reikalavimas pateikti rangovo, prekių tiekėjo ar paslaugų teikėjo gautą kredito įstaigos išankstinio mokėjimo grąžinimo garantiją, laidavimo ar laidavimo draudimo dokumentą netaikomas.“

 

 

 

Susisiekimo ministras                                                                                                  Rokas Masiulis

 

 

 

SUDERINTA                                                             SUDERINTA

VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros                Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

2019 m. balandžio 24 d. raštu Nr. 2019/2-2657         2019 m. gegužės 22 d. raštu Nr. 1D-2678