Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL PERIODINIŲ LEIDINIŲ PRISTATYMO KAIMO GYVENAMŲJŲ VIETOVIŲ IR MIESTŲ, KURIE PATENKA Į RETAI IR VIDUTINIŠKAI TANKIAI APGYVENDINTAS GYVENAMĄSIAS VIETOVES, PRENUMERATORIAMS PASLAUGOS 2024–2026 METAMS DIDŽIAUSIŲ TARIFŲ SĄRAŠO IR MIESTŲ, KURIE PATENKA Į RETAI IR VIDUTINIŠKAI TANKIAI APGYVENDINTAS GYVENAMĄSIAS VIETOVES 2024–2026 METAIS, SĄRAŠO PATVIRTINIMO

 

2023 m. lapkričio 15 d. Nr. 881

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos pašto įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 4 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:

1. Patvirtinti pridedamus:

1.1. Periodinių leidinių pristatymo kaimo gyvenamųjų vietovių ir miestų, kurie patenka į retai ir vidutiniškai tankiai apgyvendintas gyvenamąsias vietoves, prenumeratoriams paslaugos 2024–2026 metams didžiausių tarifų sąrašą (toliau – Sąrašas);

1.2. Miestų, kurie patenka į retai ir vidutiniškai tankiai apgyvendintas gyvenamąsias vietoves 2024–2026 metais, sąrašą.

2. Nustatyti, kad:

2.1. periodinių leidinių pristatymo kaimo gyvenamųjų vietovių ir miestų, kurie patenka į retai ir vidutiniškai tankiai apgyvendintas gyvenamąsias vietoves, prenumeratoriams paslaugos 2024–2026 metams didžiausią tarifą sudaro Sąrašo 1 punkte nustatytos didžiausio tarifo dalies už periodinio leidinio vienetą ir Sąrašo 2 punkte nustatytos didžiausio tarifo dalies už periodinio leidinio svorį, skaičiuojamą už kiekvieną periodinio leidinio gramą, suma; vienam periodiniam leidiniui taikoma viena iš Sąrašo 1 punkte nustatytų didžiausio tarifo dalių;

2.2. šis nutarimas įsigalioja 2024 m. sausio 1 d.

 

 

 

Ministrė Pirmininkė                                                                                       Ingrida Šimonytė

 

 

Susisiekimo ministras                                                                                   Marius Skuodis