ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL APLEISTO AR NEPRIŽIŪRIMO NEKILNOJAMOJO TURTO NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2018 m. liepos 3 d. Nr. T-215

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, 16 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 2 straipsnio 1 dalimi, Šiaulių rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto nustatymo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gegužės 15 d. sprendimo Nr. T-104 „Dėl nekilnojamojo turto mokesčio tarifo nustatymo 2015 metams“ 2 punktą.

Šis sprendimas skelbiamas Teisės aktų registre ir gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. 

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                      Antanas Bezaras

 

 

PATVIRTINTA

Šiaulių rajono savivaldybės tarybos

2018 m. liepos 3 d. sprendimu Nr. T-215

 

 

APLEISTO AR NEPRIŽIŪRIMO NEKILNOJAMOJO TURTO NUSTATYMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1Apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto nustatymo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) reglamentuoja nekilnojamojo turto, kuris yra apleistas ar neprižiūrimas, nustatymą, jo sąrašo sudarymo ir keitimo procedūras.

2Apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto sąrašas (toliau – Sąrašas) tvirtinamas Šiaulių rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) tarybos sprendimu.

3.  Tvarkos aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymu ir kitais teisės aktais. Tvarkos apraše vartojamos pagrindinės sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatyme, Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ir kituose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

 

II SKYRIUS

SĄRAŠO SUDARYMO IR KEITIMO TVARKA

 

4.  Į Savivaldybės tarybos sprendimu tvirtinamą Sąrašą gali būti įrašomas fizinių ir juridinių asmenų nekilnojamasis turtas, kuris:

4.1. pagal Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 4 straipsnį yra pripažįstamas mokesčio objektu ir nepatenka į šio įstatymo 7 straipsnyje išvardytų nekilnojamojo turto mokesčiu neapmokestinamų objektų sąrašą bei atitinka kriterijus, nustatytus Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos;

4.2. vadovaujantis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymu, yra apmokestinamas nekilnojamojo turto mokesčiu.

5. Savivaldybės administracijos seniūnijų seniūnai (toliau – seniūnai) savo seniūnijų teritorijose pagal kriterijus, nustatytus Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos, įvertina nekilnojamojo turto techninės priežiūros būklę, identifikuoja statinius ir patalpas, parengia preliminarius Sąrašus (priedas) ir iki kiekvienų metų rugpjūčio 1 d. pateikia Savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriaus (toliau – Turto valdymo skyrius) atsakingam darbuotojui.

6. Seniūnai, sudarydami preliminarius Sąrašus, surenka šiuos duomenis apie nekilnojamąjį turtą: adresą, objekto unikalų numerį (jeigu žinomas), savininką ar valdytoją (jeigu žinomas), savininko gyvenamosios vietos adresą, techninės priežiūros būklę (apleistas, neprižiūrimas ar pan.), nurodo kriterijus, nustatytus Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos, pagal kurį nekilnojamojo turto objektas bus įrašomas į Sąrašą, nurodo bei prideda turimą vaizdinę medžiagą (nuotraukas, žemėlapius ir pan.).

7. Turto valdymo skyriaus atsakingas darbuotojas, gavęs seniūnų informaciją, per 20 darbo dienų patikslina duomenis, sudaro bendrą Savivaldybės preliminarų Sąrašą.

8. Preliminarų Sąrašą Turto valdymo skyriaus atsakingas darbuotojas iki rugsėjo 1 d. teikia Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudarytai Apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto nustatymo nuolatinei komisijai (toliau – Komisija) svarstyti dėl nekilnojamojo turto objektų išbraukimo iš rengiamo Sąrašo arba palikimo Sąraše.

9. Komisija išnagrinėja sudarytą preliminarų Sąrašą ir registruotais laiškais per 10 darbo dienų informuoja savininkus, valdytojus ar jų įgaliotus asmenis apie ketinimą įrašyti į Sąrašą jų nekilnojamąjį turtą, pridedant iš seniūnijų gautą medžiagą, dokumentus, liudijančius apie atitikimą kriterijams, nustatytiems Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos, ir nekilnojamojo turto mokesčio tarifo nustatymą šiam turtui.

10. Savininkas, valdytojas ar jo įgaliotas asmuo per 20 kalendorinių dienų nuo pranešimo apie jo valdomo nekilnojamojo turto ketinimą įrašyti į Sąrašą gavimo dienos gali pateikti Komisijai dokumentus, įrodančius, kad nekilnojamasis turtas nėra apleistas ar neprižiūrėtas arba, kad atitikimas yra nulemtas vienos ar keleto šių aplinkybių:

10.1. kompetentingos institucijos sprendimu yra nustatytas apribojimas disponuoti nekilnojamuoju turtu (išskyrus šio turto areštą, uždėtą jo savininkui ar valdytojui dėl neteisėtos veikos, ir įkeitimą ar hipoteką) ir turtu negalima naudotis ar jį valdyti dėl teisėsaugos institucijų (ar kitų kompetentingų institucijų) atliekamo tyrimo ar sprendimo byloje, susijusioje su šiuo nekilnojamuoju turtu, įsiteisėjimo;

10.2. dėl trečiųjų asmenų neteisėtų veiksmų nekilnojamasis turtas buvo suniokotas, šis faktas buvo konstatuotas kompetentingos institucijos ir nuo įvykio praėjo mažiau kaip šeši mėnesiai;

10.3. nekilnojamojo turto savininkas ar valdytojas kreipėsi į kompetentingas institucijas dėl statybą leidžiančių dokumentų išdavimo nekilnojamajam turtui statyti, rekonstruoti, atnaujinti (modernizuoti), remontuoti, griauti, specialiųjų architektūros reikalavimų, specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų išdavimo arba teritorijų, kuriose yra nekilnojamasis turtas, planavimo ar projektavimo inicijavimo ir sąlygų šiems dokumentams rengti nustatymo ir nebuvo baigtas minėtų dokumentų derinimo procesas arba po atitinkamo sprendimo (išduoto statybą leidžiančio dokumento, specialiųjų architektūros reikalavimų, priimto Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo dėl teritorijos planavimo ar žemės sklypų formavimo pertvarkymo organizavimo) priėmimo praėjo mažiau kaip šeši mėnesiai;

10.4. turtas buvo įsigytas ne anksčiau kaip prieš šešis mėnesius iki šio nekilnojamojo turto įrašymo į Sąrašą patvirtinimo dienos.

11. Komisija, susipažinusi su pateikta medžiaga, priima sprendimą dėl nekilnojamojo turto objektų išbraukimo ar palikimo preliminariame Sąraše.

12. Po preliminaraus Sąrašo suderinimo su Komunalinio ir vietinio ūkio komitetu, kuris turi teisę tikslinti Sąrašą, Turto valdymo skyriaus atsakingas darbuotojas kasmet iki lapkričio 30 d. teikia Savivaldybės tarybai sprendimo projektą dėl Sąrašo tvirtinimo (pakeitimo).

 

III SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

13. Turto valdymo skyriaus atsakingas darbuotojas, kuris, įsigaliojus Savivaldybės tarybos sprendimui dėl Sąrašo tvirtinimo, patvirtintą Savivaldybės tarybos sprendimo kopiją per 10 darbo dienų pateikia Šiaulių apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos Šiaulių skyriui ir registruotais laiškais informuoja nekilnojamojo turto objektų savininkus, valdytojus ar jų įgaliotus asmenis apie nekilnojamojo turto objektų įtraukimą į Sąrašą.

14. Tvarkos aprašas gali būti keičiamas, papildomas ir pripažįstamas netekusiu galios Savivaldybės tarybos sprendimu.

 

 

____________________

 

 

 

 

 

Apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto nustatymo tvarkos aprašo

priedas

 

 

(Šiaulių rajono savivaldybės ____________ seniūnijos teritorijoje esančio apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto sąrašo forma)

 

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS (SENIŪNIJOS PAVADINIMAS) SENIŪNIJOS TERITORIJOJE ESANČIO APLEISTO AR NEPRIŽIŪRIMO NEKILNOJAMOJO TURTO SĄRAŠAS

 

 

Eil. Nr.

Statinio ar patalpos pavadinimas

Statinio adresas

 

Statinio unikalus Nr.

(jei nežinomas, pažymima, kad nežinomas)

 

 

Pagrindinė tikslinė paskirtis

Statinio savininkas

(jei nežinomas, pažymima, kad nežinomas)

Techninės priežiūros būklė (apleistas ar neprižiūrimas ir pan.)

Pridedama vaizdinė medžiaga (surašoma, kokia vaizdinė medžiaga pridedama: nuotraukos, brėžiniai, žemėlapių schemos)

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________