LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2003 M. GRUODŽIO 24 D. ĮSAKYMO NR. 710 „DĖL EKSPLOATUOTI NETINKAMŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ TVARKYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2017 m. gegužės 29 d. Nr. D1-454

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymą Nr. 710 „Dėl Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisyklių patvirtinimo“:

1.1. pripažįstu netekusiu galios 4 punktą;

1.2. pakeičiu 5 punktą ir jį išdėstau taip:

5. Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisyklių reikalavimų vykdymo kontrolę pavedu Aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentams.“;

2. Pakeičiu nurodytuoju įsakymu patvirtintas Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisykles:

2.1. pakeičiu 6.9 papunktį ir jį išdėstau taip:

6.9. Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-528 „Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“, arba Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. D1-259 „Dėl Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ [6.9.].“;

2.2. pakeičiu 10 punktą ir jį išdėstau taip:

10. Apdorojimo įmonė gali pagal sutartį įgalioti jos vardu priimti eksploatuoti netinkamas transporto priemones ir išduoti sunaikinimo pažymėjimą kita panašia veikla (pavyzdžiui, automobilių remontu) užsiimančią įmonę. Tokia eksploatuoti netinkančias transporto priemones priimanti įmonė turi būti įregistruota Atliekų tvarkytojų valstybės registre pagal [6.3.] reikalavimus, o sutartyje turi būti nustatytos eksploatuoti netinkamų transporto priemonių surinkimo, laikymo ir pervežimo į apdorojimo įmonę sąlygos, atitinkančios šių Taisyklių reikalavimus. Sutarties kopija pateikiama Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentui, kurio veiklos teritorijoje apdorojimo įmonė vykdo veiklą.“;

2.3. pakeičiu 13.1 papunktį ir išdėstau jį taip:

13.1. užpildo du Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių sunaikinimo pažymėjimo egzempliorius, vienas atiduodamas eksploatuoti netinkamos transporto priemonės savininkui, kurį jis pateikia transporto priemones Lietuvos Respublikoje registruojančiai, registravimo dokumentus išduodančiai ir registravimo duomenis tvarkančiai valstybės įmonei „Regitra“, kitas laikomas pažymėjimą išdavusioje įmonėje. Naudojantis Vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema, pildant atliekų tvarkymo apskaitos žurnalą, pateikia pažymėjimo skenuotą kopiją;“;

2.4. pakeičiu 36 punktą ir jį išdėstau taip:

36. Gamintojai, importuotojai per šešis mėnesius nuo naujo transporto priemonės modelio išleidimo į rinką turi įmonės interneto svetainėje paskelbti informaciją, prieinamą eksploatuoti netinkamų transporto priemonių apdorojimo įmonėms, apie kiekvieno išleidžiamo į rinką transporto priemonės tipo išmontavimą. Pateikiama informacija turi būti pakankama, kad apdorojimo įmonės galėtų laikytis šių Taisyklių reikalavimų. Informacijoje turi būti nurodytos transporto priemonių dalys, medžiagos ir vietos, kuriose yra pavojingų medžiagų.“;

2.5. pripažįstu netekusiais galios 43–44 punktus;

2.6. pakeičiu 1 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama);

2.7. pripažįstu netekusiais galios 4 ir 5 priedus.

3. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2018 m. sausio 1 d.

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                             Kęstutis Navickas


 

Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių

tvarkymo taisyklių

1 priedas

 

(Pažymėjimo formos pavyzdys)

________________________________________________________________________________

(eksploatuoti netinkamas transporto priemones surenkančios įmonės arba apdorojimo įmonės pavadinimas)

________________________________________________________________________________

(įmonės kodas, identifikacinis kodas Atliekų tvarkytojų valstybės registre, adresas)

________________________________________________________________________________

(taršos leidimo arba taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimo Nr., išdavimo data, kas išdavė)

 

EKSPLOATUOTI NETINKAMOS TRANSPORTO PRIEMONĖS SUNAIKINIMO PAŽYMĖJIMAS

 

_______________________  Nr. ______

(data)

 

Šiuo pažymėjimu patvirtiname, kad

________________________________________________________________________________

(savininko vardas, pavardė, asmens kodas, adresas arba įmonės pavadinimas, registracijos numeris, adresas)

atidavė, o _______________________________________________ priėmė išmontuoti ir sunaikinti

                                                                    (įmonės pavadinimas)

________________________________________________________________________________

                                                           (transporto priemonės pavadinimas, markė, modelis)

 

valstybinis Nr.______________________________ ,

identifikavimo Nr.__________________________ ,

masė be krovinio, kg_________________________ ,

kategorija, klasė____________________________ .

 

Transporto priemonės registravimą patvirtinantis dokumentas Nr.____________________________

 

Transporto priemonę atidavė

 

_______________________           __________________                                                                   

                (pareigų pavadinimas[1])                              (parašas)                                                 (vardas, pavardė)

 

Transporto priemonę priėmė

 

_______________________         .______________                                                                            

                 (pareigų pavadinimas)                                  (parašas)                                              (vardas, pavardė)

 

______________

 [1] pildo tik juridiniai asmenys.