HERB21

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2014 M. SAUSIO 2 D. ĮSAKYMO NR. D1-8 „DĖL KOMPLEKSINIO TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTŲ RENGIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2023 m. kovo 29 d. Nr. D1-89

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu 2 punktą ir jį išdėstau taip:

2. Taisyklės yra privalomos kompleksinio teritorijų planavimo organizatoriams (toliau – planavimo organizatoriai), kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengėjams ir teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančioms institucijoms, taip pat kompleksinio teritorijų planavimo dokumentus derinančioms ir tvirtinančioms institucijoms.“

1.2. Pakeičiu 3 punktą ir jį išdėstau taip:

3. Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos architektūros įstatyme, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatyme, Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatyme, Lietuvos Respublikos savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatyme, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatyme, Lietuvos Respublikos žemės įstatyme, kituose teritorijų planavimą ir aplinkos apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose.“

1.3. Papildau I skyrių 41 punktu:

41. Valstybės teritorijos ar jos dalies, savivaldybės teritorijos ar jos dalies bendrųjų planų projektų tekstinė dalis – aiškinamasis raštas – turi atitikti Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatyme teisės akto projektui nustatytus reikalavimus.“

1.4. Pakeičiu 127 punktą ir jį išdėstau taip:

127. Savivaldybės meras savivaldybės bendrąjį planą kartu su jame suplanuotai prioritetinei savivaldybės infrastruktūrai vystyti reikalingu preliminariu lėšų poreikiu teikia tvirtinti savivaldybės tarybai.“

1.5. Pakeičiu 218 punktą ir jį išdėstau taip:

218. Savivaldybės meras savivaldybės dalies bendrąjį planą kartu su jame suplanuotai prioritetinei savivaldybės infrastruktūrai vystyti reikalingu preliminariu lėšų poreikiu teikia tvirtinti savivaldybės tarybai.“

1.6. Pakeičiu 249 punktą ir jį išdėstau taip:

249. Detalieji planai pradedami rengti savivaldybės merui priėmus sprendimą dėl detaliojo plano rengimo pradžios ir planavimo tikslų.“

1.7. Pakeičiu 250.3.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

250.3.1. savivaldybės mero sprendimas dėl detaliojo plano rengimo pradžios ir planavimo tikslų;“.

1.8. Pakeičiu 307 punktą ir jį išdėstau taip:

307. Detaliuosius planus tvirtina savivaldybės meras.“

1.9. Pakeičiu 308 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

308. Savivaldybės meras gali atsisakyti tvirtinti detalųjį planą Teritorijų planavimo įstatymo 27 straipsnio 5 dalyje nurodytais atvejais:“.

1.10. Pakeičiu 309 punktą ir jį išdėstau taip:

309. Planavimo iniciatorius, savivaldybės merui nepatvirtinus detaliojo plano per 10 darbo dienų nuo teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančios institucijos detaliojo plano patikrinimo akto gavimo dienos arba atsisakius patvirtinti detalųjį planą ir nepranešus atsisakymo tvirtinti motyvų, turi teisę taikyti Teritorijų planavimo įstatymo 27 straipsnio 7 dalies nuostatas.“

1.11. Pakeičiu 313 punktą ir jį išdėstau taip:

313. Detalusis planas keičiamas savivaldybės mero sprendimu dėl detaliojo plano keitimo vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatyme nustatytais teritorijų planavimo proceso reikalavimais ir taikant tą pačią detaliojo plano tvirtinimo procedūrą. Fiziniai, juridiniai asmenys ar jų padaliniai, kitos organizacijos ar jų padaliniai turi iniciatyvos teisę siūlyti planavimo organizatoriui keisti detalųjį planą, teikti pasiūlymus dėl jo finansavimo Teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 ir 4 dalyse nustatyta tvarka.“

1.12. Pakeičiu 314 punktą ir jį išdėstau taip:

314. Detalieji planai keičiami, kai savivaldybės meras nusprendžia suplanuotai arba didesnei teritorijai, į kurią patenka anksčiau suplanuota teritorija, rengti naują (jį keičiantį) detalųjį planą. Keičiant detalųjį planą, planuojama teritorija gali neatitikti kvartalo apibrėžties, jeigu detaliuoju planu anksčiau suplanuota teritorija mažesnė kaip kvartalas – šiais atvejais planavimo darbų programoje papildomai nurodoma ne mažesnė kaip kvartalas nagrinėjama teritorija, kurios kraštovaizdis, želdynai, urbanistinės struktūros, inžinerinė ir socialinė infrastruktūra apibūdinami esamos būklės brėžinyje ir aiškinamajame rašte.“

1.13. Pakeičiu 318.3 papunkčio pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

318.3. vadovaujantis šio straipsnio 9, 10 dalimis ir Taisyklių 320 punktu, Teritorijų planavimo įstatymo 28 straipsnio 9 dalyje nustatytais atvejais savivaldybės mero sprendimu koreguojama: “.

1.14. Pakeičiu 320 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

320. Taisyklių 230.3 ir 318.3 papunkčiuose nurodyti detaliojo plano arba savivaldybės dalies bendrojo plano, kuriame nustatomas detaliojo plano teritorijos naudojimo reglamentas, sprendiniai keičiami šį teritorijų planavimo dokumentą tvirtinančio subjekto sprendimu Teritorijų planavimo įstatymo 28 straipsnio 9 ir 10 dalyse nurodytomis sąlygomis:“.

1.15. Pakeičiu 321 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

321. Planavimo organizatoriui priėmus sprendimą dėl detaliojo plano koregavimo pradžios ir planavimo tikslų, sprendime arba pridedamoje schemoje nurodoma planuojama teritorija (šiuo detaliuoju planu suplanuota teritorija (įvertinus Taisyklių 319 punkte nurodytą suplanuotos teritorijos padidėjimą) ar jos dalis, kurioje numatoma keisti sprendinius ir (ar) nustatyti papildomus sprendinius, jeigu šie sprendiniai keičiami ir (ar) nustatomi ne visoje suplanuotoje teritorijoje), nagrinėjama teritorija (kai ji privaloma), pagal nustatytus planavimo tikslus parengiama ir patvirtinama detaliojo plano koregavimo planavimo darbų programa, įstatymų nustatyta tvarka parenkamas koreguojamo detaliojo plano rengėjas, kuriam pateikiami Taisyklių 278 ir 279 punktuose nurodyti dokumentai, duomenys ir informacija (įvertinus nagrinėjamą teritoriją, kai ji privaloma). Šiame punkte nurodyti reikalavimai neprivalomi koreguojant detalųjį planą Taisyklių 318.1.1 ir 318.3 papunkčiuose numatytais atvejais. Šiais atvejais koreguotą detalųjį planą gali parengti galiojančio detaliojo plano rengėjas (Taisyklių 318.3 papunktyje nurodytu atveju – ir vietovės lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumento rengėjui keliamus reikalavimus atitinkantis statinio projekto rengėjas, jeigu detalusis planas atitinkamai koreguojamas rengiant statinio projektą) arba rengiamas tik savivaldybės mero sprendimas, jeigu detalusis planas koreguojamas taisant techninę klaidą, padarytą tik tekstinėje dalyje.“

1.16. Pakeičiu 323.1 papunkčio pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

323.1. Teritorijų planavimo įstatymo 28 straipsnio 9 dalyje ir Taisyklių 318.3 papunktyje nurodyti detaliojo plano sprendiniai Teritorijų planavimo įstatymo 28 straipsnio 9, 10 dalyse ir Taisyklių 320 punkte nustatytomis sąlygomis gali būti keičiami savivaldybės mero sprendimu, prieš tai šio plano koregavimui turi raštu pritarti visi žemės sklypo (sklypų), kuriame keičiami nustatyti sprendiniai, valdytojai, naudotojai ir Teritorijų planavimo komisija. Informacija visuomenei apie šiame papunktyje nurodytą detaliojo plano koregavimą skelbiama Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatuose nustatyta supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų viešinimo procedūrų tvarka, koreguotas detalusis planas registruojamas Teritorijų planavimo įstatyme nustatyta tvarka. Naudojantis Teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacine sistema, Teritorijų planavimo komisijai pateikiama:“.

1.17. Pakeičiu 323.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

323.2. Taisyklių 318.1.1 papunktyje nurodytu atveju detalusis planas neteikiamas derinti ir tikrinti, tvirtinamas tik savivaldybės mero sprendimu (pateikus techninės klaidos taisymo aiškinamąjį raštą ir detaliojo plano (jo dalies) grafinę dalį, jeigu techninė klaida padaryta grafinėje dalyje) ir registruojamas Teritorijų planavimo įstatyme nustatyta tvarka. Informacija apie priimtą sprendimą detaliajame plane ištaisyti techninę klaidą skelbiama savivaldybės interneto svetainėje ir Teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje.“

1.18. Pakeičiu 2 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad:

2.1. šis įsakymas įsigalioja 2023 m. balandžio 1 d.;

2.2. šio įsakymo nuostatos, išskyrus šio įsakymo 1.1–1.3 papunkčius, pradedamos taikyti, kai 2023 m. naujai išrinktos savivaldybių tarybos susirenka į pirmuosius posėdžius. Iki pirmųjų 2023 m. naujai išrinktų savivaldybių tarybų posėdžių taikomos iki 2023 m. kovo 31 d. galiojusios Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymo Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ nuostatos;

2.3. iki šio įsakymo įsigaliojimo dienos pradėtos teritorijų planavimo procedūros baigiamos pagal iki šio įsakymo įsigaliojimo dienos galiojusius teisės aktus.

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                             Simonas Gentvilas


 

Kompleksinio teritorijų planavimo

dokumentų rengimo taisyklių

2 priedas

 

TERITORIJOS NAUDOJIMO REGLAMENTAS

 

1. Kai nustatomas teritorijos naudojimo tipas (detaliajame plane ar savivaldybės dalies bendrajame plane, rengiamame masteliu M 1:2 000), pagrindiniame brėžinyje jis žymimas Teritorijų planavimo erdvinių duomenų specifikacijoje nurodomu erdvinio objekto kodu ir spalva, galimi žemės sklypų naudojimo būdai – tik erdvinio objekto kodu, reglamentų aprašomojoje lentelėje pateikiant kiekvieną žemės sklypo naudojimo būdą atitinkančius apribojimus.

2. Kai nustatomi konkretūs žemės sklypo ar jo dalies naudojimo būdai (detaliajame plane ar savivaldybės dalies bendrajame plane, rengiamame masteliu M 1:2 000), pagrindiniame brėžinyje jie žymimi Teritorijų planavimo erdvinių duomenų specifikacijoje nurodomu erdvinio objekto kodu ir spalva, o pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – tik erdvinio objekto kodu reglamentų aprašomojoje lentelėje.

3. Statybos zona, statybos linija, statybos riba, inžinerinių komunikacijų koridoriai pagrindiniame brėžinyje žymimi grafiškai, numatomi servitutai – grafiškai, kartu nurodomas erdvinio objekto kodas. Teritorijos naudojimo reglamento, kitų sprendinių žymėjimų reikšmės nurodomos pagrindinio brėžinio sutartiniuose ženkluose.

4. Teritorijos naudojimo reglamentas pagrindiniame brėžinyje nurodomas pagal pateiktą pavyzdį:

T

1

2

3

4

5

6

a

b

Teritorijos naudojimo reglamentas:

 

T– teritorijos naudojimo tipas arba pagrindinė žemės naudojimo paskirtis;

1 – žemės sklypo naudojimo būdas (būdai);

2 – leidžiamasis pastatų aukštis (metrais);

3 – leidžiamasis žemės sklypo užstatymo tankis;

4 – leidžiamasis žemės sklypo užstatymo intensyvumas;

5 – užstatymo tipas;

6 – priklausomųjų želdynų ir želdinių teritorijų dalys, %;

a, b – papildomi reglamentai.

MIŠRI CENTRO TERITORIJA (GC)

 

G2; K

15

50 %

1,2; 1,6

lp

30 %; 15 %

a

b

Žemės sklypo numerio ir jo ploto žymėjimas:

n

m

n – žemės sklypo numeris; 

m – žemės sklypo plotas, m2.   

 

 

1

––––

1600

 

5. Kai detaliajame plane (ar savivaldybės dalies bendrajame plane, rengiamame masteliu M 1:2 000) nustatomas teritorijos naudojimo tipas ir nurodomi keli galimi žemės sklypo ar jo dalies žemės naudojimo būdai, pirmasis įrašytas žemės sklypo naudojimo būdas yra prioritetinis, pagal jį nustatomas konkretus žemės sklypo ar jo dalies žemės naudojimo būdas tvirtinant detalųjį planą (ar savivaldybės dalies bendrąjį planą, rengiamą masteliu M 1:2 000), kitais detaliajame plane (ar savivaldybės dalies bendrajame plane, rengiamame masteliu M 1:2 000) pagal teritorijos naudojimo tipą nurodytais žemės naudojimo būdais žemės sklypo ar jo dalies žemės naudojimo būdai keičiami savivaldybės mero sprendimu, Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079 „Dėl Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų patvirtinimo“, nustatyta tvarka informuojama visuomenė.

_____________________

 

part_9ec07385ee8b48b1a6f4923f7617acd0_end