VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL TARYBOS 2011-11-23 SPRENDIMO NR. 1-326 „DĖL TVARKYMO IR ŠVAROS TAISYKLIŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2017 m. spalio 11 d. Nr. 1-1181

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 36 punktu ir 18 straipsnio 1 dalimi, Vilniaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 23 d. sprendimu Nr. 1-326 patvirtintų Tvarkymo ir švaros taisyklių 20 punktą ir jį išdėstyti taip:

20. Taisyklėse numatyta renginių organizavimo tvarka taikoma viešosiose vietose organizuojamiems ir vykstantiems renginiams, išskyrus:

20.1. renginius uždarose patalpose ir susirinkimus, organizuojamus Lietuvos Respublikos susirinkimų įstatymo nustatyta tvarka;

20.2. renginius fiziniam ar privačiam juridiniam asmeniui (asmenims) priklausančioje teritorijoje (išskyrus atvejus, kai to prašo teritorijos savininkas, teisėtas valdytojas ar kitas asmuo);

20.3. religinių švenčių apeigas ir kulto ceremonijas, vykstančias kulto pastatuose ir aplink juos. Jei tokių pastatų prieigose vykstančių švenčių metu bus trukdomas transporto priemonių eismas, apie šiuos trukdymus religinių bendruomenių atstovai prieš 5 darbo dienas privalo raštu pranešti Savivaldybės administracijos direktoriui;

20.4. renginius Lietuvos Respublikai ar Savivaldybei nuosavybės teise priklausančioje teritorijoje, kurią nuomos, panaudos ar kitu teisėtu pagrindu valdo fizinis, privatus juridinis asmuo ar valstybės (savivaldybės) biudžetinė (viešoji) įstaiga (išskyrus Vilniaus pilių valstybinį kultūrinį rezervatą ar jei to prašo teritorijos savininkas, teisėtas valdytojas ar kitas asmuo);

20.5. renginius bendrosios nuosavybės teise valdomoje teritorijoje, kurios ne daugiau kaip 50 procentų priklauso Lietuvos Respublikai (išskyrus atvejus, kai to prašo teritorijos savininkas, teisėtas valdytojas ar kitas asmuo);

20.6. reportažų, žinių, programų ar kitų informacinių laidų filmavimą, nekomerciniam (asmeniniam) naudojimui skirtą filmavimą (fotografavimą) ir filmavimą (fotografavimą), kai nenaudojama scena, pakyla, apšvietimo, kėlimo ar kita įranga (technika), trukdanti pėsčiųjų ar transporto priemonių eismui;

20.7. Savivaldybės teritorijoje esančiuose miškuose, kuriuos galima rasti naudojantis nuoroda http://www.amvmt.lt:81/mgis/ (išskyrus Vilniaus pilių valstybinį kultūrinį rezervatą ir viešosios įstaigos „Vilniaus miesto parkai“ prižiūrimus parkus), organizuojamus renginius, kuriais netrikdant transporto priemonių eismo ir neprekiaujant, neteikiant paslaugų viešosiose vietose bus skatinama Vilniaus miesto kultūrinė, edukacinė, socialinė, aplinkos apsaugos plėtra, sportas, sveika gyvensena, tradicijų puoselėjimas arba renginys bus skirtas vaikams.“

 

 

 

 

Meras                                                                       Remigijus Šimašius