LIETUVOS RESPUBLIKOS

NEKILNOJAMOJO TURTO KADASTRO ĮSTATYMO NR. VIII-1764 4, 7, 9, 10, 13, 15 IR 17 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2023 m. gruodžio 19 d. Nr. XIV-2425

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 4 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 4 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Kadastro tvarkytojas įstatymų nustatyta tvarka atsako, kad Nekilnojamojo turto kadastre kaupiami ir Nekilnojamojo turto registre įregistruoto nekilnojamojo daikto duomenys atitiktų dokumentus, kurių pagrindu jie buvo įrašyti, ir už šių duomenų apsaugą.“ 

 

2 straipsnis. 7 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 7 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Nekilnojamasis daiktas laikomas baigtu formuoti, kai yra nustatyti jo kadastro duomenys ir teisės aktų nustatyta tvarka priimtas viešojo administravimo subjekto sprendimas nekilnojamąjį daiktą suformuoti, o kai statinio statyba Statybos įstatymo nustatyta tvarka užbaigiama statytojo surašytu ir Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“ (toliau – IS „Infostatyba“) įregistruotu dokumentu arba statytojo surašytu, statinio projekto (jo dalies) ekspertizės rangovo arba statinio (jo dalies) ekspertizės rangovo patvirtintu ir IS „Infostatyba“ įregistruotu dokumentu, – nuo šių dokumentų įregistravimo IS „Infostatyba“.“

 

3 straipsnis. 9 straipsnio pakeitimas 

1. Pakeisti 9 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip: 

1. Nekilnojamojo turto kadastre įrašyti statinių kadastro duomenys turi būti keičiami, jeigu statiniai buvo rekonstruoti, kapitaliai remontuoti, nugriauti ar jeigu buvo atlikti nekilnojamosios kultūros paveldo vertybės tvarkymo statybos darbai ir jeigu šie pakitimai nebuvo nustatyti šio straipsnio 2 dalyje numatytu atveju, taip pat Statybos įstatymo nustatytais atvejais.“

2. Pakeisti 9 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Nekilnojamojo turto kadastre įrašyti žemės sklypų kadastro duomenys turi būti keičiami, jeigu žemės sklype buvo pastatyti, rekonstruoti, suremontuoti ar nugriauti statiniai ar atlikti nekilnojamosios kultūros paveldo vertybės tvarkymo statybos darbai (išskyrus atvejus, kai dėl rekonstruotų ar suremontuotų statinių ar dėl kilnojamosios kultūros paveldo vertybės tvarkymo statybos darbų žemės sklypo užstatytas plotas ir statinių forma (konfigūracija) nepasikeičia), nutiesti keliai, iškasti tvenkiniai, įrengti valymo ar melioracijos ir kiti žemės sklypo įrenginiai, taip pat atlikti kiti veiksmai, pakeitę kadastro duomenis, bei įstatymų nustatyta tvarka nustačius, kad dėl gamtinių procesų pakito žemės naudmenų sudėtis.“

3. Papildyti 9 straipsnį 21 dalimi:

21. Nekilnojamojo turto kadastre įrašyto žemės sklypo, kurį kerta Nekilnojamojo turto kadastro žemėlapyje šio Įstatymo 17 straipsnio 4 dalies 4 punkte nustatytu atveju pažymėtas kelias, ribos turi būti patikslintos ir šie patikslinimai Nekilnojamojo turto kadastre įrašyti ne vėliau kaip per 3 metus nuo tokio kelio ribų pažymėjimo Nekilnojamojo turto kadastro žemėlapyje. Žemės sklypo ribos turi būti tikslinamos rengiant šio Įstatymo 7 straipsnio 2 dalyje nurodytus dokumentus. Jeigu valstybinės žemės sklypas išnuomotas ar suteiktas naudotis kitais pagrindais, valstybinės žemės patikėtinis apie į jo patikėjimo teise valdomą žemės sklypą patenkančią kelio dalį turi pranešti nuomininkui ir (ar) kitam naudotojui per 3 mėnesius nuo tokio kelio ribų pažymėjimo Nekilnojamojo turto kadastro žemėlapyje.

 

4 straipsnis. 10 straipsnio pakeitimas

Papildyti 10 straipsnį 21 dalimi:

21. Statytojui (užsakovui) IS „Infostatyba“ užregistravus pranešimą apie statybos pradžią ir pateikus privalomus dokumentus, per IS „Infostatyba“ ne vėliau kaip kitą darbo dieną Kadastro tvarkytojui perduodamas pranešimas apie šiuos statytojo (užsakovo) IS „Infostatyba“ paskelbtus duomenis. Kadastro tvarkytojas padaro atitinkamą žymą Nekilnojamojo turto kadastre.

 

5 straipsnis. 13 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 13 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip: 

2. Prašymą įrašyti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis į Nekilnojamojo turto kadastrą ar juos pakeisti turi teisę pateikti:

1) nekilnojamojo daikto savininkas, jo įgaliotas asmuo arba bet kuris šio nekilnojamojo daikto bendraturtis;

2) valstybei nuosavybės teise priklausančio turto patikėtiniai;

3) teismo proceso, kurio metu buvo priimtas teismo sprendimas dėl nekilnojamojo daikto ar nuosavybės teisės į jį, dalyviai;

4) šio Įstatymo 9 straipsnio 4 dalyje nurodyti asmenys ir šio Įstatymo 9 straipsnio 4 dalyje nustatytais atvejais;

5) sodininkų bendrijos pirmininkas, jo įgaliotas asmuo arba sodininkų bendrijos valdyba, jeigu ji yra sudaryta, kai Kadastro nuostatuose nustatyta tvarka įrašomas sodininkų bendrijos, kurioje yra mėgėjų sodo sklypas, pavadinimas ir kodas;

6) statytojas, kurio vardu yra išduotas statybą leidžiantis dokumentas, kai Kadastro nuostatuose nustatyta tvarka keičiami (atnaujinami) žemės sklypo kadastro duomenys, nes jame buvo pastatyti ar rekonstruoti statiniai;

7) mokesčių administratorius, kai nekilnojamojo daikto kadastro duomenys į Nekilnojamojo turto kadastrą įrašomi ar pakeičiami mokesčių administravimo tikslais;

8) kiti asmenys, kuriems pagal įstatymus suteikiama ši teisė.“

2. Pakeisti 13 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:

5. Informacija apie Kadastro tvarkytojo priimtus sprendimus prašymą pateikusiam asmeniui teikiama Vyriausybės nustatyta tvarka.“

3. Papildyti 13 straipsnį 6 dalimi:

6. Sprendimas dėl nekilnojamojo daikto kadastro duomenų įrašymo į Nekilnojamojo turto kadastrą ar jų pakeitimo turi būti priimtas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos. Asmens, pateikusio prašymą, pageidavimu sprendimas dėl nekilnojamojo daikto kadastro duomenų įrašymo į Nekilnojamojo turto kadastrą ar jų pakeitimo gali būti priimtas skubos tvarka – per vieną arba 3 darbo dienas.

 

6 straipsnis. 15 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 15 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Suinteresuoti asmenys, sužinoję, kad Nekilnojamojo turto kadastre įrašyti duomenys yra netikslūs ar neišsamūs, gali pareikalauti, kad Kadastro tvarkytojas neatlygintinai ištaisytų netikslius, o neišsamius papildytų. Kadastro tvarkytojas, gavęs tokį prašymą, per 5 darbo dienas turi jį išnagrinėti ir priimti sprendimą. Apie priimtą sprendimą per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos Kadastro tvarkytojas raštu praneša suinteresuotam asmeniui. Kadastro tvarkytojas, pastebėjęs, kad nekilnojamojo turto kadastre įrašyti nekilnojamojo daikto kadastro duomenys neatitinka duomenų, įrašytų dokumentuose, kurių pagrindu šie duomenys įrašyti į Nekilnojamojo turto kadastrą, gali ištaisyti klaidą, jeigu nėra pagrindo manyti, kad toks ištaisymas pažeis teisių į tą nekilnojamąjį daiktą turėtojų ar trečiųjų asmenų teisėtus interesus.“

 

7 straipsnis. 17 straipsnio pakeitimas

1. Papildyti 17 straipsnio 2 dalį 12 punktu:

12) nustatytų teritorijų, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, ribos valstybinėje koordinačių sistemoje.

2. Pakeisti 17 straipsnio 4 dalies 4 punktą ir jį išdėstyti taip:

4) žemės sklypo ribos nekerta su šio sklypo ribomis besiribojančių kelių ar hidrografijos objektų ribų dėl priežasčių, nesusijusių su Nekilnojamojo turto kadastro žemėlapiui naudojamos kartografinės medžiagos tikslumu. Jeigu kelias kerta valstybinės žemės sklypo, išskyrus žemės sklypą, valdomą bendrosios dalinės nuosavybės teise su kitais bendraturčiais, ribas ir yra pateiktas valstybinės žemės sklypo patikėtinio rašytinis sutikimas, kad dalis kelio, kuris kerta nurodytą valstybinės žemės sklypą, patektų į valstybinės žemės sklypą ir tokio kelio ribos gali būti pažymėtos Nekilnojamojo turto kadastro žemėlapyje, – Kadastro tvarkytojas kelio ribas pažymi nekilnojamojo turto kadastro žemėlapyje. Valstybinės žemės sklypo patikėtinio rašytinis sutikimas neišduodamas, kai su keliu besiribojantis valstybinis žemės sklypas suprojektuotas teritorijų planavimo dokumente kaip grąžinamas natūra, perduodamas neatlygintinai nuosavybėn, parduodamas, išnuomojamas, perduodamas neatlygintinai naudoti ar valdyti patikėjimo teise arba numatoma jį panaudoti visuomenės poreikiams, nurodytiems Žemės įstatymo 45 straipsnyje arba Lietuvos Respublikos žemės paėmimo visuomenės poreikiams įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektus įstatyme.

3. Pakeisti 17 straipsnio 6 dalį ir ją išdėstyti taip:

6. Leistini Nekilnojamojo turto kadastro objektų ir (ar) kitų objektų neatitikimų dydžiai ir Nekilnojamojo turto kadastro žemėlapio tikslinimo dėl to, kad buvo naudota skirtingo tikslumo kartografinė medžiaga, tvarka nustatoma Kadastro nuostatuose.“

 

8 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

1. Šis įstatymas įsigalioja 2024 m. sausio 1 d.

2. Šio įstatymo 7 straipsnio 1 dalis galioja iki 2024 m. gruodžio 31 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas                                                                                          Gitanas Nausėda