LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PRIEGLOBSČIO, MIGRACIJOS IR INTEGRACIJOS FONDO 2014–2020 METŲ NACIONALINĖS PROGRAMOS PROJEKTŲ ADMINISTRAVIMO IR FINANSAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2015 m. birželio 5 d. Nr.A1-319

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. vasario 19 d. nutarimu Nr. 149 „Dėl institucijų, atsakingų už Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo administravimą Lietuvoje, paskyrimo“ ir Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 m. nacionalinę programą, taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. A1-641 „Dėl Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 m. nacionalinę programą, taisyklių patvirtinimo“, 3.18 papunkčiu:

1. T v i r t i n u Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos projektų administravimo ir finansavimo taisykles (pridedama).

2. P a v e d u šio įsakymo vykdymo kontrolę viceministrui pagal veiklos sritį.

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė                                                       Algimanta Pabedinskienė


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos socialinės

apsaugos ir darbo ministro

2015 m. birželio 5 d. įsakymu

Nr. A1- 319

 

PRIEGLOBSČIO, MIGRACIJOS IR INTEGRACIJOS FONDO 2014–2020 METŲ NACIONALINĖS PROGRAMOS PROJEKTŲ ADMINISTRAVIMO IR FINANSAVIMO TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.  Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos projektų administravimo ir finansavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato iš Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo (toliau – PMIF) lėšų bendrai finansuojamų projektų (toliau – projektas), įgyvendinamų pagal Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinę programą, patvirtintą Europos Komisijos 2015 m. kovo 20 d. sprendimu Nr. C(2015) 1731, kuriuo patvirtinama Lietuvos nacionalinė programa dėl paramos iš Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 m. laikotarpiu (toliau – PMIF programa), vertinimo, atrankos, finansavimo, įgyvendinimo ir priežiūros tvarką.

2.  Atlikdami Taisyklėse nustatytus veiksmus atsakinga, įgaliotoji, audito institucijos, pareiškėjai ir projektų vykdytojai:

2.1. naudoja formas ir vadovaujasi instrukcijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos teisės aktais;

2.2. vadovaujasi rekomendacijomis ir kitais metodiniais dokumentais, kurie skelbiami atsakingos institucijos interneto svetainėje http://esf.socmin.lt (toliau – atsakingos institucijos interneto svetainė).

3.  Atsakinga ir įgaliotoji institucijos, pagal kompetenciją planuodamos PMIF programos veiksmų ir projektų įgyvendinimą, vertindamos paraiškas dėl projektų finansavimo ir vykdydamos projektų įgyvendinimo priežiūrą, turi užtikrinti, kad bus laikomasi šių principų:

3.1. lygiateisiškumo – visoms tam tikro kvietimo teikti paraiškas paraiškoms ir (ar) projektams turi būti taikomi vienodi planavimo, vertinimo ir įgyvendinimo priežiūros principai;

3.2. aiškios atsakomybės, nešališkumo ir skaidrumo:

3.2.1. PMIF programos lėšas administruojančioms ir tikrinimą atliekančioms institucijoms turi būti sudaromos sąlygos nustatyti vertinimą ar tikrinimą atlikusius ar sprendimą priėmusius asmenis;

3.2.2. visi vertintojai, tikrinimus atliekantys ir Taisyklėse nurodytus sprendimus priimantys darbuotojai privalo deklaruoti galimą interesų konfliktą ir būti supažindinti su savo funkcijomis ir atsakomybe;

3.2.3. apie vertinimo ir tikrinimo rezultatus, priimtus sprendimus turi būti informuojama Taisyklių nustatyta tvarka;

3.3. profesionalumo ir efektyvumo:

3.3.1. vertinimui ar tikrinimui atlikti, sprendimams priimti turi būti pasitelkiami tinkamos kompetencijos specialistai;

3.3.2. vertinimas, tikrinimas, sprendimų priėmimas turi būti tinkamai organizuojami; iš pareiškėjo ir (ar) projekto vykdytojo tos pačios informacijos ir (ar) dokumentų neturi būti prašoma daugiau nei vieną kartą;

3.4. konfidencialumo – turi būti užtikrintas paraiškoje ir projekto sutartyje pateiktos informacijos naudojimas tik vertinimo, tikrinimo ar projekto įgyvendinimo priežiūros tikslais ir informacijos apie projektą neskleidimas, išskyrus Taisyklėse ir kituose teisės aktuose nustatytus atvejus.

4.    Taisyklėse vartojamos sąvokos:

4.1. Fiksuotasis projekto išlaidų vieneto įkainis (toliau – fiksuotasis įkainis) – iš anksto nustatytas vienodas projekto išlaidų vieneto įkainis, taikomas projekto tinkamoms finansuoti išlaidoms apskaičiuoti ir apmokėti remiantis pateiktais dokumentais, kuriais įrodomas projekto kiekybinio rezultato pasiekimas, kai projekto vykdytojas neteikia išlaidas pagrindžiančių ir išlaidų apmokėjimą įrodančių dokumentų.

4.2. Fiksuotoji projekto išlaidų norma (toliau – fiksuotoji norma) – teisės aktais ar tyrimais arba kitais teisės aktuose numatytais būdais nustatyta išlaidų norma (išreikšta procentais nuo visų ar dalies projekto tinkamų finansuoti išlaidų), taikoma apmokant dalį projekto išlaidų, kai projekto vykdytojas neteikia projekto tinkamų finansuoti išlaidų patvirtinimo dokumentų.

4.3. Fiksuotoji projekto išlaidų suma (toliau – fiksuotoji suma) – iš anksto nustatyta bendra projekto ar jo dalies išlaidų suma, taikoma projekto tinkamoms finansuoti išlaidoms apskaičiuoti ir apmokėti remiantis pateiktais dokumentais, kuriais įrodomas projekto veiklos įgyvendinimas, kai projekto vykdytojas neteikia išlaidas pagrindžiančių ir išlaidų apmokėjimą įrodančių dokumentų.

4.4. Galutinis mokėjimo prašymas – įgyvendinus visas projekto veiklas projekto vykdytojo įgaliotajai institucijai pateiktas mokėjimo prašymas.

4.5. Investicijų tęstinumas – reikalavimas projektų vykdytojams neperleisti nuosavybės teisių į nekilnojamąjį turtą, į kurį investuotos projektui skiriamos finansavimo lėšos, ir naudoti jį pagal projekto sutartyje nustatytą paskirtį. Šis reikalavimas taikomas projekto įgyvendinimo laikotarpiu ir atitinkamą laikotarpį po projekto įgyvendinimo: kai tai naujo statinio statyba, kaip ji suprantama pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 2 straipsnio 17 dalį, − 3 metus, kai paprastasis remontas, kaip jis suprantamas pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 2 straipsnio 21 dalį, − 1 metus.

4.6. Išlaidas pagrindžiantys dokumentai – rangovų, paslaugų teikėjų ar prekių tiekėjų pateiktos sąskaitos faktūros, perdavimo aktai, darbo užmokesčio apskaitos dokumentai, kelionių ir (ar) kiti dokumentai, kuriais pagrindžiamos patirtos išlaidos.

4.7. Išlaidų apmokėjimą įrodantys dokumentai – banko arba kitos kredito įstaigos sąskaitos išrašai, kasos išlaidų orderiai ir (ar) kiti dokumentai, kuriais įrodoma, kad pagal išlaidas pagrindžiančius dokumentus buvo atliktas mokėjimas.

4.8. Lygiavertis įrodomasis dokumentas – išlaidas pagrindžiantiems ir (arba) jų apmokėjimą įrodantiems dokumentams lygiavertis popierinis arba elektroninis liudijimas, kuriuo patvirtinamas ūkinės operacijos arba ūkinio įvykio tapatumas. Lygiavertis įrodomasis dokumentas privalo būti pasirašomas, jeigu tokia prievolė nustatyta teisės aktuose.

4.9. Mokėjimo prašymas – projekto vykdytojo užpildytas ir įgaliotajai institucijai pateiktas atsakingos institucijos patvirtintos formos prašymas išmokėti projekto sutartyje numatytą avansą ar jo dalį arba apmokėti ir (ar) kompensuoti projekto išlaidas ir (ar) atsiskaityti už projekto veiklas.

4.10. Netiesioginės projekto išlaidos – išlaidos, kurios nėra skiriamos tiesiogiai projekto veikloms įgyvendinti, tačiau yra būtinos ir tiesiogiai susijusios su tiesioginėmis projekto išlaidomis. Tokios išlaidos turi būti patirtos ir pagrįstos išlaidas pagrindžiančiais ir jų apmokėjimą įrodančiais ar lygiaverčiais įrodomaisiais dokumentais arba apskaičiuotos naudojant fiksuotąją normą.

4.11. Pareiškėjas – viešasis ar privatusis juridinis asmuo, teikiantis paraišką finansuoti projektą. Paraiškas taip pat gali teikti tarptautinės organizacijos ar jų padaliniai, teisėtai veikiantys Lietuvos Respublikoje, taip pat Tarptautinis Raudonojo Kryžiaus komitetas, Tarptautinė nacionalinių Raudonojo Kryžiaus ir Raudonojo Pusmėnulio draugijų federacija.

4.12. Patirtos išlaidos – išlaidos, nurodytos sąskaitoje faktūroje ar lygiaverčiame įrodomajame dokumente arba išankstinio mokėjimo dokumente, prekėms, paslaugoms, darbams apmokėti, išlaidos, apskaičiuotos kaip darbo užmokestis ar kitos išmokos, taip pat kitos pagal projekto vykdytojo įsipareigojimą mokėti dar neapmokėtos išlaidos.

4.13. Pirkimas pagal projektą (toliau – pirkimas) – siekiant įgyvendinti projekto veiklas pareiškėjo, projekto vykdytojo ar partnerio, kurie yra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas) reikalavimus, vykdomas pirkimas, kuriam taikomas ar iš dalies taikomas Viešųjų pirkimų įstatymas arba kuriam jis netaikomas šiame įstatyme nustatytais atvejais, arba pareiškėjo, projekto vykdytojo ar partnerio, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimus, vykdomas pirkimas.

4.14. PMIF programos įgyvendinimo teritorija – projektų finansavimo sąlygų apraše (toliau – PFSA) nustatyta teritorija, kurioje turi būti įgyvendinami projektai.

4.15. Projekto dalyvis – tiesioginėse projekto veiklose dalyvaujantis, bet tuo pačiu metu jų neadministruojantis ir nevykdantis, tiesioginę naudą iš projekto gaunantis fizinis asmuo, kurio dalyvavimo projekto veiklose išlaidos yra numatytos projekto biudžete ir kurį projekto vykdytojas gali įvardyti ir paprašyti jį pateikti asmens duomenis, reikalingus informacijai apie projekto įgyvendinimą surinkti.

4.16. Projekto finansavimo pabaiga – galutiniame mokėjimo prašyme nurodytų išlaidų apmokėjimo projekto vykdytojui data arba data, kai projekto vykdytojas apmoka visas galutiniame mokėjimo prašyme nurodytas išlaidas rangovui, paslaugų teikėjui arba prekių tiekėjui (kai galutiniame mokėjimo prašyme deklaruotos išlaidos apmokamos taikant sąskaitų apmokėjimo būdą), atsižvelgiant į tai, kuris veiksmas atliekamas vėliau, arba galutinio mokėjimo prašymo patvirtinimo data, jei su galutiniu mokėjimo prašymu nėra apmokamos projekto išlaidos.

4.17. Projekto finansuojamoji dalis – projektui skirtų finansavimo lėšų santykis su projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma.

4.18. Projekto įgyvendinimo trukmė – projekto sutartyje nustatytas projekto įgyvendinimo laikotarpis nuo projekto sutarties įsigaliojimo dienos iki jo veiklų įgyvendinimo pabaigos.

4.19. Projekto išlaidų tinkamumo finansuoti laikotarpis – projekto sutartyje nustatytas laikotarpis (nuo projekto veiklų įgyvendinimo pradžios iki galutinio mokėjimo prašymo pateikimo termino), per kurį turi būti patirtos ir apmokėtos visos su projekto įgyvendinimu susijusios tinkamos finansuoti išlaidos (išlaidos gali būti apmokėtos ir pasibaigus šiam laikotarpiui, jei teikiant galutinį mokėjimo prašymą išlaidas prašoma apmokėti sąskaitų apmokėjimo būdu).

4.20. Projekto pajamos – pajamos, gautos per projekto išlaidų tinkamumo finansuoti laikotarpį iš pardavimo (pvz., pardavus įgyvendinant projektą sukurtus rezultatus), nuomos, paslaugų, registracijos mokesčių (pvz., projekto dalyvių mokymo mokestis) ir kitų panašių pajamų. Projekto vykdytojui išmokamų lėšų suma atitinkamai sumažinama projekto pajamų suma.

4.21. Projekto partneris – viešasis ar privatusis juridinis asmuo arba tarptautinė organizacija ar jos padalinys (atstovybė, filialas, biuras ir kt.), teisėtai veikiantis Lietuvos Respublikoje, kartu su projekto vykdytoju atsakingas už PMIF projekto įgyvendinimą. Projekto partneriu taip pat gali būti Tarptautinis Raudonojo Kryžiaus komitetas, Tarptautinė nacionalinių Raudonojo Kryžiaus ir Raudonojo Pusmėnulio draugijų federacija.

4.22. Projekto tinkamų finansuoti išlaidų finansavimo šaltiniai (toliau – finansavimo šaltiniai) – lėšų šaltiniai, iš kurių finansuojamos projekto tinkamos finansuoti išlaidos, t. y. projektui skiriamos PMIF bei Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos ir projekto vykdytojo ir (ar) partnerio (-ių) nuosavos lėšos.

4.23. Projekto tinkamų finansuoti išlaidų patvirtinimo dokumentai – projekto tinkamas finansuoti išlaidas pagrindžiantys ir jų apmokėjimą įrodantys ar lygiaverčiai įrodomieji dokumentai, taip pat dokumentai, kuriais įrodomas projekto kiekybinio rezultato pasiekimas, kai išlaidos apmokamos taikant fiksuotuosius įkainius, ar projekto veiklos įgyvendinimas, kai išlaidos apmokamos taikant fiksuotąją sumą.

4.24. Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga – projekto sutartyje nustatyta projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos data.

4.25. Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia – projekto sutartyje nustatyta pirmosios projekto veiklos pradžios data, kuri yra ir projekto išlaidų tinkamumo finansuoti laikotarpio pradžios data.

4.26. Projekto vykdytojas – viešasis ar privatusis juridinis asmuo arba tarptautinė organizacija ar jos padalinys (atstovybė, filialas, biuras ir kt.), teisėtai veikiantis Lietuvos Respublikoje, atsakingas už PMIF projekto inicijavimą ir įgyvendinimą. Projekto vykdytoju taip pat gali būti Tarptautinis Raudonojo Kryžiaus komitetas, Tarptautinė nacionalinių Raudonojo Kryžiaus ir Raudonojo Pusmėnulio draugijų federacija.

4.27. Projekto vykdytojo ir (ar) partnerio (-ių) nuosavos lėšos – lėšų suma, kuria projekto vykdytojas ir (ar) partneris (-iai) prisideda prie projekto įgyvendinimo ir kurią gali sudaryti nacionalinės viešosios ir privačios lėšos.

4.28. Projektui skiriamos finansavimo lėšos – finansavimo iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų valdytojo programų, kuriose numatytos PMIF lėšos ir (ar) Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos PMIF programai finansuoti, lėšų suma, skiriama visoms projekto tinkamoms finansuoti išlaidoms ar daliai jų apmokėti.

4.29. Strateginio planavimo dokumentai – dokumentai, parengti vadovaujantis Strateginio planavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 827 „Dėl Strateginio planavimo metodikos patvirtinimo“, jų įgyvendinamieji teisės aktai, kiti teisės aktai, kuriais nustatomos valstybės įgyvendinamos politikos kryptys, priemonės ir (arba) paskiriamos atsakingos institucijos.

4.30. Supaprastintas išlaidų apmokėjimas – projekto tinkamų finansuoti išlaidų apmokėjimas, kai projekto vykdytojui nereikia pateikti išlaidas pagrindžiančių ir jų apmokėjimą įrodančių dokumentų. Projekto išlaidos apmokamos supaprastintai, kai joms taikomi fiksuotieji įkainiai, fiksuotoji suma ar fiksuotoji norma.

4.31. Tiesioginės projekto išlaidos – tiesiogiai projekto veikloms įgyvendinti būtinos išlaidos, kai tiesioginį projekto veiklų ir jų išlaidų ryšį įmanoma aiškiai parodyti.

4.32. Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 516/2014, kuriuo įsteigiamas Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondas ir iš dalies keičiamas Tarybos sprendimas Nr. 2008/381/EB ir panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos sprendimai Nr. 573/2007/EB ir 575/2007/EB bei Tarybos sprendimas Nr. 2007/435/EB (OL 2014 L 150, p. 168), 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 514/2014, kuriuo nustatomos Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo ir policijos bendradarbiavimo, nusikalstamumo prevencijos, kovos su juo ir krizių valdymo finansinės paramos priemonės bendrosios nuostatos (OL 2014 L 150, p. 112) (toliau – Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas Nr. 514/2014), Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 m. nacionalinę programą, taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. A1-641 „Dėl Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 m. nacionalinę programą, taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo taisyklės), ir Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos administravimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. kovo 24 d. įsakymu Nr. A1-145 „Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos administravimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – PMIF programos administravimo taisyklės).

 

II SKYRIUS

INFORMACIJOS TEIKIMAS PAREIŠKĖJAMS, PROJEKTŲ VYKDYTOJAMS, PARTNERIAMS IR VISUOMENEI, PAREIŠKĖJŲ IR PROJEKTŲ VYKDYTOJŲ KONSULTAVIMAS

 

PIRMASIS SKIRSNIS

INFORMACIJOS TEIKIMAS PAREIŠKĖJAMS, PROJEKTŲ VYKDYTOJAMS IR PARTNERIAMS, VISUOMENEI

 

5.    Visa pareiškėjams, projektų vykdytojams ir partneriams, taip pat visuomenei svarbi informacija apie teikiamą PMIF finansavimą, šio finansavimo prašymo ir gavimo tvarką, gautas ir vertinamas paraiškas, projektų įgyvendinimo reikalavimus, įgyvendinamus projektus, naujienas ir renginius, Europos Sąjungos (toliau – ES) ir Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius PMIF administravimą, metodinius nurodymus, rekomendacijas ir kita aktuali informacija skelbiama atsakingos institucijos interneto svetainėje.

6.    Projekto įgyvendinimo metu sukurti produktai (parengtos metodikos, leidiniai, galimybių studijos, atlikti tyrimai ir kita) ir (ar) informacija apie juos yra skelbiami atsakingos institucijos interneto svetainėje, išskyrus atvejus, kai projekto vykdytojas nurodo, kad šios informacijos skelbimas prieštarautų Lietuvos Respublikos teisės aktams. Už produktų ir informacijos apie juos skelbimą šioje svetainėje atsako atsakinga institucija, o už jų turinį – projekto vykdytojas. Projekto vykdytojas Taisyklių VI skyriaus pirmojo skirsnio nustatyta tvarka turi užtikrinti projekto įgyvendinimo metu sukurtų produktų prieinamumą projekte nedalyvavusiems subjektams.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

PAREIŠKĖJŲ IR PROJEKTŲ VYKDYTOJŲ KONSULTAVIMAS

 

7.    Galimi pareiškėjai raštu ir žodžiu gali pateikti įgaliotajai institucijai klausimus dėl dalyvavimo projektų konkurse tvarkos ir sąlygų, valstybės projektų rengimo, paraiškos pildymo, informavimo apie projektą ir kitus susijusius klausimus. Įgaliotoji institucija savo vidaus procedūrų apraše nustatyta tvarka privalo informuoti galimus pareiškėjus šiais klausimais nuo PFSA įsigaliojimo dienos iki paskutinės paraiškų pateikimo įgaliotajai institucijai dienos. Į galimų pareiškėjų raštu pateiktus klausimus turi būti atsakoma naudojantis tomis pačiomis ryšio priemonėmis, kuriomis galimas pareiškėjas pateikė klausimą, ne vėliau kaip per 14 dienų nuo klausimo gavimo įgaliotojoje institucijoje dienos.

8.    Paskelbus kvietimą teikti paraiškas, įgaliotoji ir atsakinga institucijos savo vidaus procedūrų apraše nustatyta tvarka turi surengti informacinius susitikimus ir (ar) galimų pareiškėjų mokymą, siekiant paaiškinti projektų finansavimo sąlygas, paraiškų rengimo ir teikimo tvarką. Informacinių susitikimų (išskyrus individualias konsultacijas) ir galimų pareiškėjų mokymų data, vieta ir turinys turi būti skelbiami atsakingos institucijos interneto svetainėje. Jei projektai atrenkami valstybės projektų planavimo būdu, informaciniai susitikimai ir (ar) galimų pareiškėjų mokymai gali būti nerengiami, kai galimi pareiškėjai jau yra vykdę panašius projektus, tačiau turi būti rengiami tuo atveju, kai pareiškėjas informuoja įgaliotąją instituciją, kad tokie susitikimai ir (ar) mokymai yra reikalingi.

9.    Projekto įgyvendinimo laikotarpiu įgaliotoji institucija projektų vykdytojams privalo teikti informaciją, reikalingą įgyvendinant projektą, organizuoti mokymus ir (ar) parengti kitas informavimo ir mokymo priemones, siekdama užtikrinti veiksmingą projekto įgyvendinimą pagal projekto sutarties sąlygas. Trejus metus po projekto, kuris skirtas investicijoms į naujo statinio statybą, ir vienerius metus po projekto, skirto investicijoms į statinio paprastąjį remontą, įgyvendinimo, įgaliotoji institucija projektų vykdytojams privalo teikti informaciją, reikalingą rengiant Ataskaitą po projekto finansavimo pabaigos (Taisyklių 1 priedas) (toliau – ataskaita po projekto įgyvendinimo pabaigos).

 

III SKYRIUS

PROJEKTŲ ATRANKA

 

10.  Projektai atrenkami finansuoti vienu iš šių būdų:

10.1. valstybės projektų planavimo būdu;

10.2. projektų konkurso būdu.

 

PIRMASIS SKIRSNIS

VALSTYBĖS PROJEKTŲ PLANAVIMAS

 

11.  Valstybės projektų planavimo būdu atrenkami valstybės projektai.

12. Atsakinga institucija valstybės projektus planuoja vadovaudamasi nacionaliniais strateginio planavimo dokumentais, PMIF programa, PFSA, Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo programos veiksmų įgyvendinimo planu, tvirtinamu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu (toliau – Veiksmų įgyvendinimo planas), kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais taip, kad būtų galima įsitikinti, jog projektai planuojami skaidriai, laikantis patikimo finansų valdymo principo.

13. Įgaliotoji institucija raštu prašo į PFSA ir Veiksmų įgyvendinimo planą įtrauktų valstybės projektų pareiškėjų pateikti Paraišką finansuoti iš Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 m. lėšų bendrai finansuojamą projektą (Taisyklių 2 priedas) (toliau – paraiška) per įgaliotosios institucijos rašte nurodytą terminą. Paraiškų pateikimo terminas negali būti trumpesnis kaip 45 dienos nuo PFSA įsigaliojimo dienos, išskyrus atvejus, kai, atsakingai institucijai suderinus su pareiškėju ir jam sutikus, tinkamai parengta paraiška gali būti pateikta per trumpesnį laiką. Atskirais atvejais, valstybės projekto pareiškėjui nurodžius paraiškos nepateikimo laiku priežastis, įgaliotoji institucija apie tai informuoja atsakingą instituciją, kuri įvertinusi gautą informaciją priima sprendimą dėl termino pratęsimo. Apie termino pratęsimą atsakinga institucija raštu informuoja įgaliotąją instituciją ir pareiškėją, nurodydama naują paraiškos pateikimo terminą.

14. Kai nacionaliniuose strateginio planavimo dokumentuose nėra nustatyti projektai ir (ar) projektų vykdytojai, ir reikia nustatyti, kuris pareiškėjas yra tinkamiausias nacionaliniame strateginio planavimo dokumente numatytiems tikslams pasiekti, turi būti vykdomas projektų konkursas Taisyklėse nustatyta tvarka.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

PROJEKTŲ KONKURSAI

 

15. Projektų konkursas vykdomas, kai reikia nustatyti, kuris pareiškėjas galėtų geriau prisidėti prie PMIF programos konkretaus tikslo, nacionalinio tikslo ir (ar) veiksmo įgyvendinimo.

16. Pareiškėjas iki kvietimo teikti paraiškas skelbime nurodyto termino pabaigos turi pateikti įgaliotajai institucijai užpildytą paraišką (Taisyklių 2 priedas) ir PFSA nustatytus pridedamus dokumentus. Atrenkami tinkami finansuoti, geriausiai įvertinti projektai, kurie surinko PFSA nustatytą minimalią balų sumą ir kuriems įgyvendinti pagal įgaliotosios institucijos nustatytą didžiausią projektams leidžiamą skirti finansavimo lėšų sumą užtenka PFSA ir (arba) kvietimo teikti paraiškas skelbime nurodytos pagal konkretų kvietimą teikti paraiškas numatytos lėšų sumos (toliau – kvietimui teikti paraiškas skirta lėšų suma).

17. Paraiškų pateikimo terminas negali būti trumpesnis kaip 45 dienos nuo PFSA įsigaliojimo dienos.

18. Vykdant projektų konkursą, PFSA turi būti nustatyta privaloma surinkti minimali balų suma.

 

TREČIASIS SKIRSNIS

BENDRIEJI PROJEKTŲ REIKALAVIMAI, SPECIALIEJI IR PRIORITETINIAI PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJAI

 

19. Bendruosius projektų reikalavimus, išdėstytus Taisyklių 20 punkte, ir PFSA nustatytus specialiuosius projektų atrankos kriterijus turi atitikti visi projektai, kuriuos ketinama finansuoti iš PMIF lėšų.

20. Bendrieji projektų reikalavimai yra šie:

20.1. projektu turi būti prisidedama prie PFSA nurodyto PMIF programos veiksmo įgyvendinimo bei su juo susijusio PMIF programos rodiklio pasiekimo ir įgyvendinama (-os) PFSA nurodyta (-os) veikla (-os);

20.2. projektas turi atitikti PFSA nurodyto (-ų) nacionalinio (-ių) strateginio planavimo dokumento (-ų) nuostatas (taikoma valstybės projektams);

20.3. projektu turi būti siekiama aiškių ir realių kiekybinių uždavinių;

20.4. projektas turi atitikti moterų ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo principus, projekto įgyvendinimas turi būti suderinamas su ES konkurencijos politikos nuostatomis;

20.5. pareiškėjas ir partneris (-iai) (jeigu taikoma) organizaciniu požiūriu turi būti pajėgūs tinkamai ir laiku įgyvendinti teikiamą projektą ir atitikti jiems keliamus reikalavimus;

20.6. projektas turi turėti aiškiai nustatytus ir užtikrintus projekto išlaidų finansavimo šaltinius;

20.7. turi būti užtikrintas efektyvus projektui įgyvendinti reikalingų lėšų panaudojimas;

20.8. projekto veiklos turi būti vykdomos PFSA nurodytoje teritorijoje.

21. PFSA gali būti nustatyta papildomų reikalavimų pareiškėjui ir (ar) partneriui (-iams).

22. Pagal kiekvieną PMIF programos nacionalinį tikslą ir (ar) veiksmą turi būti patvirtintas bent vienas specialusis projektų atrankos kriterijus. Kai projektai atrenkami projektų konkurso būdu, pagal kiekvieną PMIF programos veiksmą taip pat turi būti patvirtinti prioritetiniai projektų atrankos kriterijai.

23. Specialieji projektų atrankos kriterijai taikomi visiems PMIF programos projektams, o prioritetiniai projektų atrankos kriterijai – tik projektų konkurso būdu atrenkamiems projektams. Prioritetiniai projektų atrankos kriterijai nustatomi PFSA.

24. Atsakinga institucija PFSA gali detalizuoti reikalavimus, susijusius su projektų atitiktimi bendriesiems projektų reikalavimams, specialiesiems ir prioritetiniams projektų atrankos kriterijams. Šiais detalizuotais reikalavimais patikslinamas atitinkamų bendrųjų projektų reikalavimų, specialiųjų ir prioritetinių projektų atrankos kriterijų taikymas.

25. Kai projektai atrenkami projektų konkurso būdu, įgaliotoji institucija projektų tinkamumo finansuoti vertinimo metu įvertina projektų atitiktį bendriesiems projektų reikalavimams ir specialiesiems projektų atrankos kriterijams, naudos ir kokybės vertinimo metu – projektų atitiktį prioritetiniams projektų atrankos kriterijams.

26. Projektų atitiktis bendriesiems projektų reikalavimams ir specialiesiems projektų atrankos kriterijams vertinama pagal Metodiniuose nurodymuose vertintojams dėl projektų atitikties bendriesiems projektų reikalavimams ir specialiesiems projektų atrankos kriterijams (Taisyklių 3 priedas) išdėstytus vertinimo aspektus, atsižvelgiant į pateikiamus paaiškinimus. Tik teigiamai įvertinus projektą pagal visus projektui taikomus bendrųjų projektų reikalavimų ir specialiųjų projektų atrankos kriterijų vertinimo aspektus galima patvirtinti, kad projektas atitinka bendruosius projektų reikalavimus ir specialiuosius projektų atrankos kriterijus.

27. Projektas turi atitikti visus jam taikomus bendruosius projektų reikalavimus, specialiuosius ir, jei taikoma, prioritetinius projektų atrankos kriterijus ne tik projekto vertinimo ir atrankos metu, bet ir viso projekto įgyvendinimo metu, išskyrus atsakingos institucijos PFSA patvirtintas išimtis dėl projektų atrankos kriterijų taikymo įgyvendinant projektus.

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS

KVIETIMO TEIKTI PARAIŠKAS DOKUMENTAI

 

28. Kvietimo teikti paraiškas projektų konkursui dokumentai ir kvietimo teikti paraiškas dėl valstybės projektų finansavimo dokumentai (toliau kartu – kvietimo teikti paraiškas dokumentai) yra šie:

28.1. PFSA;

28.2. kvietimo teikti paraiškas skelbimas (taikoma tik projektų konkursui). Vienu skelbimu galima paskelbti vieną arba daugiau kvietimų teikti paraiškas pagal tą patį PFSA;

28.3. paraiškos forma (Taisyklių 2 priedas) ir kitų Taisyklėse ar PFSA nustatytų su paraiška teikiamų dokumentų formos;

28.4. Iš Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo lėšų bendrai finansuojamo projekto sutarties pavyzdinė forma (Taisyklių 4 priedas) (toliau – pavyzdinė projekto sutarties forma). Su PFSA gali būti tvirtinamas konkrečiam PMIF programos veiksmui pagal Taisyklių 4 priede nustatytą pavyzdinę projekto sutarties formą parengtas projekto sutarties projektas.

 

PFSA ir kvietimo teikti paraiškas skelbimas

 

29. Projektai vertinami ir atrenkami vadovaujantis Taisyklėse bei atitinkamame PFSA nustytais reikalavimais.

30. Atsakinga institucija derina PFSA projektą su įgaliotąja institucija. PFSA tvirtinamas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu.

31. PFSA nurodoma:

31.1. nacionaliniai strateginio planavimo dokumentai, kuriuos turi atitikti valstybės projektai (jei projektai atrenkami valstybės projektų planavimo būdu);

31.2. reikalavimai, susiję su projektų atitiktimi Taisyklių 20 punkte nustatytiems bendriesiems projektų reikalavimams;

31.3. numatomos finansuoti veiklos;

31.4. reikalavimai pareiškėjui ir (ar) partneriui (-iams), kai tai valstybės projektas − konkretus pareiškėjas;

31.5. reikalavimai, taikomi projektų tinkamoms finansuoti išlaidoms, taip pat fiksuotosios normos taikymui projektų netiesioginėms projektų išlaidoms apmokėti, vadovaujantis Fiksuotosios normos taikymo netiesioginėms projekto išlaidoms apmokėti tvarkos aprašu (Taisyklių 5 priedas), ir išlaidų kompensavimo tvarka;

31.6. projektais privalomi pasiekti PMIF programos rodikliai;

31.7. projektų parengtumo sąlygos (jeigu taikoma);

31.8. paraiškų teikimo, vertinimo ir atrankos tvarka;

31.9. kita projektų atrankai ir (ar) įgyvendinimui reikalinga informacija.

32. PFSA turi būti patvirtintas ir paskelbtas Teisės aktų registre bei atsakingos institucijos interneto svetainėje prieš paskelbiant kvietimą teikti paraiškas.

33. Atsakinga institucija, patvirtinus PFSA, raštu apie tai informuoja įgaliotąją instituciją.

34. Įgaliotoji institucija kvietimo teikti paraiškas skelbimą publikuoja leidinyje „Informaciniai pranešimai“ ir gali pasirinkti papildomus kvietimo teikti paraiškas skelbimo būdus ir priemones, atsižvelgdama į tai, kokiomis iš jų efektyviausiai būtų informuojamos tikslinės pareiškėjų grupės pagal kiekvieną kvietimą teikti paraiškas. Atsakinga institucija kvietimo teikti paraiškas skelbimą publikuoja atsakingos institucijos interneto svetainėje.

35. Tam tikram projektui taikomos PFSA nuostatos, susijusios su reikalavimais projekto vykdytojui, projekto veiklų ir projekto išlaidų, investicijų tęstinumo, rezultatų ir PMIF programos rodiklių pasiekimo reikalavimais, kita svarbi informacija turi būti perkeltos į projekto sutarties nuostatas.

 

Paraiškos forma ir su paraiška teikiami dokumentai

 

36. Taisyklių 2 priede nustatyta paraiškos forma ir jos pildymo instrukcija, tipinių prie paraiškos pridedamų dokumentų formos skelbiamos atsakingos institucijos interneto svetainėje. Jei paraiškos formoje nustatytos informacijos nepakanka projekto paraiškai įvertinti, atsakinga institucija PFSA gali nustatyti papildomus su paraiška teikiamus dokumentus (taip pat jų formas).

37. Spręsdama klausimą dėl su paraiška privalomų pateikti dokumentų skaičiaus, atsakinga institucija privalo atsižvelgti į šiuos reikalavimus:

37.1. prašoma informacija turi būti būtina siekiant įvertinti pareiškėjo ir (ar) partnerio (-ių) tinkamumą, projekto pagrįstumą ir atitiktį bendriesiems projektų reikalavimams, specialiesiems bei prioritetiniams (jeigu taikoma) projektų atrankos kriterijams;

37.2. pareiškėjo neturi būti prašoma pateikti nepagrįstai daug informacijos ir pažymų, kurios nebūtų svarbios vertinant paraiškas, o tik apsunkintų paraiškos parengimą;

37.3. pateikiamos informacijos ir dokumentų kiekis turi būti nustatytas atsižvelgiant į tai, kurie dokumentai ir informacija būtini paraiškos vertinimo metu, o kurie gali būti pateikiami prieš pasirašant projekto sutartį. Dokumentai ir informacija, kuriuos pareiškėjas turi pateikti, turi būti nustatyti PFSA.

38. Jeigu paraiška teikiama kartu su partneriu (-iais), prie paraiškos turi būti pridedama kiekvieno partnerio pasirašyta deklaracija, kad visi partneriai yra susipažinę su prašomu finansuoti projektu, savo teisėmis ir pareigomis įgyvendinant projektą. Partnerio deklaracijos forma nustatyta paraiškos 1 priede.

 

Kvietimo teikti paraiškas dokumentų keitimas

 

39. Jeigu paskelbus kvietimą teikti paraiškas arba pakvietus valstybės projektų pareiškėjus teikti paraiškas yra keičiami kvietimo teikti paraiškas dokumentai ir juose keičiama informacija yra esminė (keičiamos paraiškų teikimo sąlygos, turinčios įtakos paraiškų vertinimo rezultatams (išskyrus atvejus, kai pratęsiamas paraiškų pateikimo terminas), pavyzdžiui, kai keičiamos remtinos veiklos, projektų atrankos kriterijai, reikalavimai, susiję su PMIF programos rodikliais, tinkamomis finansuoti išlaidomis, ir (ar) kiti pareiškėjams ir projektams taikomi reikalavimai), atsakinga institucija informuoja įgaliotąją instituciją apie būtinybę keisti kvietimo teikti paraiškas dokumentus, paprašo įgaliotosios institucijos sustabdyti paraiškų priėmimą (arba paraiškų vertinimą, jeigu paraiškų pateikimo terminas jau pasibaigęs). Atsakinga institucija keičiamus kvietimo teikti paraiškas dokumentus derina su įgaliotąja institucija. Atsakinga ir įgaliotoji institucijos Taisyklių 32 ir 34 punktuose nustatyta tvarka paskelbia pakeistus kvietimo teikti paraiškas dokumentus ir nustato kitą galutinį paraiškų teikimo terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 30 dienų nuo PFSA pakeitimo įsigaliojimo dienos, išskyrus atvejus, kai, suderinus su valstybės projekto pareiškėju ir jam sutikus, tinkamai parengta paraiška gali būti pateikta per trumpesnį terminą.

40. Jeigu paskelbus kvietimą teikti paraiškas arba pakvietus valstybės projektų pareiškėjus teikti paraiškas yra keičiami kvietimo teikti paraiškas dokumentai ir juose keičiama informacija yra neesminė (nekeičiamos paraiškų teikimo sąlygos, ši informacija neturi įtakos paraiškų vertinimo rezultatams), atsakinga institucija apie būtinybę keisti kvietimo teikti paraiškas dokumentus informuoja įgaliotąją instituciją, parengia ir patvirtina kvietimo teikti paraiškas dokumentų pakeitimus ir paskelbia pakeistus kvietimo dokumentus Taisyklių 32 punkte nustatyta tvarka, o jei yra pratęstas tik paraiškų pateikimo terminas, atsakinga ir įgaliotoji institucijos apie tai paskelbia Taisyklių 34 punkte nustatyta tvarka.

41. Apie pakeistus kvietimo teikti paraiškas dokumentus įgaliotoji institucija raštu informuoja pareiškėjus, pateikusius paraiškas iki kvietimo teikti paraiškas dokumentų pakeitimo dienos, ir prireikus paprašo per nustatytą terminą, kuris negali būti trumpesnis nei Taisyklių 39 punkte nurodytas terminas, Taisyklių 40 punkte nurodytu atveju − per 14 dienų nuo informavimo apie pakeistus kvietimo teikti paraiškas dokumentus dienos pateikti su kvietimo teikti paraiškas dokumentų pakeitimais susijusią papildomą informaciją ir (ar) dokumentus ir (ar) patikslinti paraišką.

42. Jei PFSA keičiamas jau atrinkus projektus, šie pakeitimai, nepažeidžiant lygiateisiškumo principo, taikomi ir įgyvendinamiems projektams, jei tokie pakeitimai nepablogina projektų finansavimo sąlygų ir jei PFSA keičiamas dėl to, kad:

42.1. paaiškėjo nuo projekto vykdytojo nepriklausančios aplinkybės, dėl kurių projektai negali būti įgyvendinti tinkamai;

42.2. projektų finansavimo sąlygos keičiamos atsižvelgiant į numatomą projektams skirti papildomą finansavimą.

 

PENKTASIS SKIRSNIS

PARAIŠKŲ TEIKIMAS IR REGISTRAVIMAS

 

43. Kai vykdomas projektų konkursas arba projektai atrenkami valstybės projektų planavimo būdu, pareiškėjas paraišką įgaliotajai institucijai siunčia paštu, pristato pats arba per kurjerį. Kai paraiška teikiama Taisyklių 354.2 papunktyje nustatytu būdu, ji gali būti teikiama ir elektroniniu paštu, kai tokia galimybė numatyta PFSA, o kartu teikiami dokumentai ir (ar) skaitmeninės pridedamų dokumentų kopijos teikiami tokiu pat būdu, kaip paraiška.

44. Kitais būdais arba po kvietimo teikti paraiškas skelbime ar kvietime valstybės projektų pareiškėjams pateikti paraiškas nustatyto termino pateiktos paraiškos atmetamos, išskyrus Taisyklių 45 punkte nurodytą atvejį.

45. Valstybės projekto pareiškėjui praleidus nustatytą paraiškos pateikimo terminą, sprendimą dėl paraiškos priėmimo, atsižvelgdama į termino praleidimo priežastis, priima įgaliotoji institucija. Šį sprendimą įgaliotoji institucija suderina su atsakinga institucija.

46. Kartu su paraiška pareiškėjas turi pateikti PFSA nustatytus prie paraiškos pridedamus dokumentus.

47. Pateikusiam paraišką pareiškėjui ne vėliau kaip per 7 dienas nuo paraiškos įgaliotojoje institucijoje gavimo dienos išsiunčiamas dokumentas, kuriame nurodomas paraiškos kodas.

48. Informaciją apie pagal kiekvieną kvietimą teikti paraiškas registruotas paraiškas ne vėliau kaip per 7 dienas nuo paraiškų pateikimo termino paskutinės dienos (kai atrenkami valstybės projektai – nuo paraiškos pateikimo dienos) įgaliotoji institucija raštu pateikia atsakingai institucijai, nurodydama pareiškėjo pavadinimą, projekto pavadinimą, trumpą projekto aprašymą, paraiškos kodą ir prašomų skirti finansavimo lėšų sumą. Taip pat nurodomas bendras pagal kvietimą teikti paraiškas gautų paraiškų skaičius ir bendra prašomų skirti finansavimo lėšų suma. Visą šią informaciją atsakinga institucija skelbia atsakingos institucijos interneto svetainėje.

 

ŠEŠTASIS SKIRSNIS

PARAIŠKŲ VERTINIMO ORGANIZAVIMAS

 

49. Paraiškų vertinimą sudaro šie etapai:

49.1. projekto tinkamumo finansuoti vertinimas, taikomas visiems projektams;

49.2. projekto naudos ir kokybės vertinimas, atliekamas tik tuo atveju, kai projektai atrenkami projektų konkurso būdu.

50. Paraiškų vertinimą atlieka įgaliotoji institucija. Įgaliotoji institucija vidaus procedūrų apraše nustatyta tvarka gali pasirinkti, kurį paraiškų vertinimo etapą vykdyti anksčiau, arba šiuos vertinimus atlikti vienu metu. Jei pirma atliekamas projekto naudos ir kokybės vertinimas, projekto tinkamumo finansuoti vertinimas pradedamas nuo paraiškų, surinkusių daugiausia balų naudos ir kokybės vertinimo metu. Tokiu atveju projekto tinkamumo finansuoti vertinimas atliekamas tol, kol pagal pateiktas paraiškas paskirstoma visa kvietimui teikti paraiškas skirta lėšų suma, atsižvelgiant į nustatytą didžiausią galimą projektui skiriamų finansavimo lėšų dydį (kitų paraiškų tinkamumas finansuoti nevertinamas). Atlikusi projekto tinkamumo finansuoti vertinimą, įgaliotoji institucija turi patikrinti, ar projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu nustatytos aplinkybės neturi įtakos naudos ir kokybės vertinimo rezultatams, ir, jeigu reikia, patikslinti naudos ir kokybės vertinimo rezultatus.

51. Paraiškas vertina vertintojai, kurie yra įgaliotosios institucijos darbuotojai ir (ar) šios institucijos pasitelkti ekspertai (toliau – vertintojai).

52. Vertintojai, atlikdami paraiškų vertinimą, turi pildyti PFSA nustatytos formos paraiškų vertinimo lenteles.

53. Jeigu vertinant paraišką nustatoma, kad vertinimui atlikti pateikti ne visi reikiami dokumentai ir (ar) informacija, arba jei dėl paraiškoje pateiktos neišsamios ar netikslios informacijos, trūkstamų dokumentų įgaliotoji institucija negali tinkamai įvertinti projekto, ji turi raštu paprašyti pareiškėjo per nustatytą terminą pateikti papildomus duomenis ir dokumentus, papildyti ar patikslinti paraiškoje pateiktą informaciją. Šis terminas neturi būti trumpesnis kaip 7 dienos ir ilgesnis kaip 14 dienų. Terminas gali būti pratęstas, jei pareiškėjas, norėdamas pateikti prašomus dokumentus ar informaciją, turi kreiptis į kitą (-as) instituciją (-as). Į pareiškėjo prašymą pratęsti terminą įgaliotoji institucija atsako kuo operatyviau, bet ne vėliau kaip per 7 dienas nuo tokio prašymo gavimo dienos. Jeigu pareiškėjas per nustatytą terminą PFSA nustatytais būdais prašomų dokumentų ir (ar) informacijos nepateikia arba pateikia ne visus prašomus dokumentus ir (ar) informaciją, įgaliotoji institucija turi teisę priimti sprendimą atmesti paraišką (išskyrus Taisyklių 78 punkte nurodytą atvejį). PFSA gali būti nustatyta, kada paraiška atmetama neprašius pareiškėjo pateikti papildomų duomenų ar dokumentų, papildyti ar patikslinti paraiškoje pateiktos informacijos.

54. Vertintojai gali kreiptis į atitinkamas institucijas su prašymu pateikti papildomą informaciją apie pareiškėją ir paraišką bei vertindami pareiškėjo pateiktus duomenis ir informaciją naudotis kitais išoriniais oficialiais informacijos šaltiniais.

55. Kiekvieno paraiškų vertinimo etapo metu įgaliotoji institucija savo vidaus procedūrų apraše nustatyta tvarka gali kviesti pareiškėjus pokalbio, taip pat prireikus kitais būdais įsitikinti, ar paraiškoje pateikta informacija yra pagrįsta. Kai vykdomas projektų konkursas, pokalbyje su pareiškėju turi dalyvauti ne mažiau kaip 2 įgaliotosios institucijos atstovai. Pokalbis su pareiškėju turi būti protokoluojamas ir (arba), apie tai įspėjus pokalbyje dalyvaujančius asmenis, įrašomas.

56. Tais atvejais, kai pareiškėjas, norėdamas pateikti prašomus dokumentus ar informaciją, turi kreiptis į kitą (-as) instituciją (-as) arba kai pareiškėjas turi įvykdyti pirkimą, įgaliotoji institucija gali priimti sprendimą baigti paraiškos vertinimą su išlyga, kad konkretūs veiksmai bus atlikti arba reikiami dokumentai ir (ar) informacija bus pateikti iki sprendimo dėl projekto finansavimo priėmimo dienos, projekto sutarties pasirašymo dienos arba kito projekto sutartyje konkrečiu atveju įgaliotosios institucijos nustatyto termino. Pareiškėjui nepateikus reikiamų dokumentų ir (ar) informacijos iki nustatyto termino, paraiška atmetama arba, jei priimtas sprendimas dėl projekto finansavimo, projekto sutartis nepasirašoma, apie tai informuojamas pareiškėjas ir atliekami kiti veiksmai Taisyklių 100 punkte nustatyta tvarka, arba sudaryta projekto sutartis gali būti nutraukiama Taisyklių 121 punkte nustatyta tvarka. Visais atvejais turi būti užtikrinamas Taisyklių 3 punkte nurodytų principų laikymasis.

57. Įgaliotoji institucija taip pat gali atmesti paraišką, jei vertinimo metu nustatyta, kad pareiškėjas ar su paraiška susiję asmenys siekė gauti konfidencialią informaciją arba daryti įtaką vertinimo rezultatams ar vertintojams.

58. Prieš priimdama sprendimą atmesti paraišką, įgaliotoji institucija turi išnagrinėti nustatytus neatitikimus, papildomos informacijos, duomenų ir dokumentų nepateikimo aplinkybes ir įsitikinti, kad atmetimas yra pagrįstas ir paraiškos vertinimą atlikę vertintojai nepažeidė įgaliotosios institucijos vidaus procedūrų, jei tai turėjo ar galėjo turėti įtakos vertinimo rezultatams.

59. Priėmusi sprendimą atmesti paraišką, įgaliotoji institucija per 3 darbo dienas raštu pareiškėjui pateikia sprendimą dėl paraiškos atmetimo, kuriame nurodo paraiškos atmetimo priežastis, paraiškos atmetimo teisinį pagrindą ir šio sprendimo apskundimo tvarką, o jei priimtas sprendimas atmesti valstybės projekto paraišką, įgaliotoji institucija apie tai taip pat raštu informuoja atsakingą instituciją.

60. Įgaliotoji institucija turi užtikrinti, kad:

60.1. valstybės projektų vertinimas ir atranka truktų ne ilgiau kaip 45 dienas nuo valstybės projekto paraiškos gavimo dienos;

60.2. projektų konkurso būdu gautų paraiškų vertinimas ir atranka truktų ne ilgiau kaip 60 dienų nuo kvietimo teikti paraiškas skelbime nurodytos paskutinės paraiškų pateikimo dienos.

61. PFSA gali būti nustatyti ilgesni paraiškų vertinimo ir atrankos terminai, jei pagal konkretų valstybės projektą arba kvietimą teikti paraiškas numatoma prašyti paraiškos vertinimo metu įvykdyti pirkimą, vertinimui atlikti pasitelkti ekspertus arba dėl kitų objektyvių aplinkybių, tačiau neviršijant 62 punkte nurodyto pratęsimo termino.

62. Paraiškų vertinimo ir projektų atrankos pabaiga laikoma: kai projektai atrenkami valstybės projektų planavimo būdu − Projektų tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaitos (Taisyklių 6 priedas) patvirtinimo diena, kai vykdomas projektų konkursas − Atrinktų projektų ataskaitos (Taisyklių 7 priedas) patvirtinimo diena. Jei dėl svarbių aplinkybių paraiškų vertinimas negali būti užbaigtas ir ataskaitos (Taisyklių 6 ir 7 priedai) negali būti pateiktos atsakingai institucijai per Taisyklių 60 punkte nurodytą terminą, jis gali būti pratęstas motyvuotu atsakingos institucijos sprendimu, tačiau ne ilgiau kaip 30 dienų. Apie naują paraiškų vertinimo terminą įgaliotoji institucija turi raštu informuoti pareiškėjus.

63. Jei, baigus paraiškos vertinimą ir atranką arba priėmus sprendimą dėl projekto finansavimo, iki projekto sutarties sudarymo įgaliotoji institucija įtaria, kad esama informacijos, arba gauna informacijos, turinčios įtakos paraiškos vertinimo rezultatams, ji atlieka pakartotinį paraiškos vertinimą ir apie tai raštu informuoja atsakingą instituciją ir pareiškėją. Sprendimai dėl projektų finansavimo prireikus gali būti pakeisti atsižvelgiant į pakartotinio paraiškos vertinimo rezultatus.

64. Informacija apie projekto tinkamumo finansuoti vertinimo, naudos ir kokybės vertinimo etapus perėjusias ir atmestas paraiškas (taip pat apie projekto naudos ir kokybės vertinimo metu suteiktą galutinę balų sumą) ne vėliau kaip per 7 dienas skelbiama atsakingos institucijos interneto svetainėje ir apie rezultatus raštu informuojami pareiškėjai.

 

Valstybės projekto ir projekto, atrenkamo projektų konkurso būdu, tinkamumo finansuoti vertinimas

 

65. Valstybės projekto ir projekto, atrenkamo projektų konkurso būdu, tinkamumo finansuoti vertinimo metu įgaliotoji institucija nustato, ar projektas tinkamas finansuoti pagal PFSA reikalavimus, įvertina projekto atitiktį bendriesiems projektų reikalavimams ir specialiesiems projektų atrankos kriterijams, nustato didžiausią galimą projekto tinkamų finansuoti išlaidų sumą, didžiausią Europos Komisijai tinkamų deklaruoti išlaidų sumą ir didžiausią galimą projektui skiriamų finansavimo lėšų dydį.

66. Valstybės projekto ir projekto, atrenkamo projektų konkurso būdu, tinkamumo finansuoti vertinimą atlieka įgaliotosios institucijos paskirtas (-i) vertintojas (-ai).

67. Valstybės projekto ir projekto, atrenkamo projektų konkurso būdu, tinkamumo finansuoti vertinimo metu nustatydama didžiausią galimą projekto tinkamų finansuoti išlaidų sumą, didžiausią Europos Komisijai tinkamų deklaruoti išlaidų sumą ir didžiausią galimą projektui skiriamų finansavimo lėšų dydį, įgaliotoji institucija turi įvertinti, ar įgyvendinant projektą planuojama gauti projekto pajamų.

68. Jeigu įgaliotosios institucijos valstybės projekto ir projekto, atrenkamo projektų konkurso būdu, tinkamumo finansuoti vertinimo metu nustatyta didžiausia galima projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma ir didžiausias galimas projektui skiriamų finansavimo lėšų dydis yra mažesni už paraiškoje nurodytą projekto tinkamų finansuoti išlaidų sumą ir prašomų projektui skirti finansavimo lėšų dydį, įgaliotoji institucija turi raštu apie tai informuoti pareiškėją ir su juo suderinti, ar jis sutinka įgyvendinti projektą už nustatyto dydžio skiriamų finansavimo lėšų sumą. Jeigu pareiškėjas su tuo nesutinka, paraiška atmetama.

69. Valstybės projekto ir projekto, atrenkamo projektų konkurso būdu, tinkamų finansuoti išlaidų dalis, kurios nepadengia projektui skiriamos finansavimo lėšos, turi būti finansuojama iš projekto vykdytojo ir (ar) partnerio (-ių) lėšų. 

70. Valstybės projektų tinkamumo finansuoti vertinimą įgaliotoji institucija turi organizuoti kaip derybas su pareiškėju, t. y. įgaliotajai institucijai pateikus pastabas dėl paraiškos atitikties bendriesiems projektų reikalavimams, pareiškėjui leidžiama patikslinti paraišką.

71. Jeigu projektas neatitinka bent vieno PFSA nustatyto reikalavimo, bendrojo projektų reikalavimo arba specialiojo projektų atrankos kriterijaus, įgaliotoji institucija turi priimti sprendimą atmesti paraišką, išskyrus Taisyklių 56 punkte numatytus atvejus.

72. Jeigu tai numatyta PFSA, įgaliotoji institucija valstybės projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu gali nustatyti pirkimus, kuriuos pareiškėjas turi įvykdyti iki projekto tinkamumo finansuoti vertinimo pabaigos.

73. Jeigu pareiškėjas įvykdo pirkimus savo nuožiūra ar vykdydamas PFSA nustatytą reikalavimą arba įgaliotosios institucijos nurodymu Taisyklių 72 punkte nustatyta tvarka, įgaliotoji institucija, vadovaudamasi vidaus procedūrų apraše nustatyta tvarka ir apimtimi, paraiškos vertinimo metu turi įvertinti įvykdyto pirkimo tinkamumą. Nustačiusi, kad pareiškėjas nesilaikė pirkimus reglamentuojančių teisės aktų, įgaliotoji institucija, vadovaudamasi Su pažeidimu susijusių netinkamų finansuoti projekto išlaidų apskaičiavimo tvarkos aprašu (Taisyklių 8 priedas), sumažina didžiausią galimą projekto tinkamų finansuoti išlaidų sumą arba, tais atvejais, kai dėl pritaikytos finansinės korekcijos dydžio projektas negali būti įgyvendintas, atmeta paraišką. Toks sprendimas įrašomas projekto tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaitoje. Jei didžiausia galima projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma buvo sumažinta vertinimo metu, projekto finansavimas dėl tos pačios priežasties negali būti pakartotinai sumažintas projekto įgyvendinimo metu.

74. Jei PFSA nustatomi santykiniai ar procentiniai išlaidų kategorijų (eilučių) dydžio apribojimai nuo projekto tinkamų finansuoti išlaidų sumos (išskyrus fiksuotąją normą), jie taikomi tik paraiškos vertinimo metu.

 

Projektų naudos ir kokybės vertinimas

 

75. Projektų naudos ir kokybės vertinimo metu projektai vertinami pagal atitinkamo PMIF programos nacionalinio tikslo ir (ar) veiksmo PFSA nurodytus prioritetinius projektų atrankos kriterijus. Projektai vertinami balais. Kiekvienam kriterijui nurodomas galimas surinkti maksimalus balų skaičius. Didžiausia projektui galima skirti balų suma sudaro 100 balų. Privalomą surinkti minimalią balų sumą atsakinga institucija turi nustatyti PFSA. Projektai, kurie per naudos ir kokybės vertinimo etapą nesurenka nustatytos minimalios balų sumos, nėra tinkami finansuoti ir paraiškos atmetamos.

76. Projektų naudos ir kokybės vertinimą atlieka mažiausiai 2 vertintojai. Informacija apie skirtus vertintojus laikoma konfidencialia.

77. Projektui suteikiamas balas yra dviejų vertintojų suteiktų balų vidurkis. Vertintojui individualiai atlikus projekto naudos ir kokybės vertinimą, turi būti organizuojamas (-i) visų to kvietimo teikti paraiškas vertintojų arba vertinimo komisijos (jeigu ji sudaroma) susitikimas (-ai), kuriame (-iuose) aptariami kiekvieno vertintojo tam tikrai paraiškai suteikti balai ir jų suteikimo argumentai. Atsižvelgdami į aptarimo rezultatus, vertintojai turi teisę tikslinti individualaus paraiškos vertinimo metu paraiškai suteiktus balus. Jeigu įvykus aptarimui individualaus paraiškos vertinimo rezultatai skiriasi daugiau kaip 10 balų, įgaliotoji institucija paskiria papildomą vertintoją ar vertintojų grupę. Tokiu atveju paraiškai suteikiamas balas yra dviejų artimiausius balus suteikusių vertintojų balų vidurkis. Jeigu artimiausių balų negalima vienareikšmiškai nustatyti, skaičiuojamas pareiškėjui naudingesnių artimiausių balų vidurkis.

78. Jeigu projekto naudos ir kokybės vertinimo metu vertintojams kyla neaiškumų ar trūksta informacijos, įgaliotoji institucija paprašo pareiškėjo pateikti paaiškinimus ar trūkstamą informaciją Taisyklių 53 punkte nustatyta tvarka. Jeigu pareiškėjas per nustatytą terminą nepateikia trūkstamos informacijos arba pareiškėjo pateiktos informacijos nepakanka, projekto naudos ir kokybės vertinimas atliekamas vadovaujantis tik turima informacija.

79. Projekto naudos ir kokybės vertinimą atlikus po to, kai projekto tinkamumo finansuoti vertinimas jau atliktas, įgaliotosios institucijos sprendimu gali būti pakartotinai atliekamas projekto tinkamumo finansuoti vertinimas, patikslinant nustatytą didžiausią galimą projekto tinkamų finansuoti išlaidų sumą, didžiausią Europos Komisijai tinkamų deklaruoti išlaidų sumą ir didžiausią galimą projektui skiriamų finansavimo lėšų dydį. Pakartotinis projekto tinkamumo finansuoti vertinimas gali būti atliekamas dėl projekto naudos ir kokybės vertinimo metu priimtų sprendimų, susijusių su projekto veiklų optimizavimu (pavyzdžiui, pagrįstai siūloma atsisakyti dalies projekto veiklų ar jas pakeisti kitomis). Apie pakartotinai atlikto projekto tinkamumo finansuoti vertinimo rezultatus įgaliotoji institucija raštu informuoja pareiškėją, Taisyklių 68 punkte nustatyta tvarka suderina su juo patikslintą didžiausią galimą projekto tinkamų finansuoti išlaidų sumą ir didžiausią galimą projektui skiriamų finansavimo lėšų dydį.

80. Jei projektų konkurso būdu gautų paraiškų vertinimo metu paaiškėja, kad numatytos projekto veiklos iš esmės sutampa su suplanuotomis ir (ar) įgyvendinamomis kitų projektų veiklomis, dėl kurių finansavimo ir (ar) įgyvendinimo jau yra priimti sprendimai, įgaliotoji institucija, pagrindusi, kad tokių veiklų pakartotinis finansavimas yra netikslingas, ir suderinusi su atsakinga institucija, gali priimti sprendimą laikyti tokias veiklas netinkamomis finansuoti ir atitinkamai patikslinti paraiškos vertinimo rezultatus (t. y. prireikus pakartoti projekto tinkamumo finansuoti vertinimą ir (arba) projekto naudos ir kokybės vertinimą). Jeigu kelių tam pačiam konkursui pateiktų projektų paraiškų veiklos sutampa, įgaliotoji institucija, pagrindusi, kad tokių sutampančių veiklų finansavimas yra netikslingas, ir suderinusi su atsakinga institucija, gali priimti sprendimą laikyti tinkama finansuoti tik atlikus naudos ir kokybės vertinimą geriausiai įvertinto projekto veiklą ir atitinkamai patikslinti paraiškų vertinimo rezultatus.

 

SEPTINTASIS SKIRSNIS

PROJEKTŲ ATRANKA IR SPRENDIMAS DĖL PROJEKTO FINANSAVIMO

 

81. Projektų atrankos pabaiga yra paraiškų vertinimo pabaiga:

81.1. įgaliotoji institucija, baigusi gautų valstybės projektų paraiškų vertinimą, parengia Projektų tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaitą (Taisyklių 6 priedas) ir raštu teikia ją atsakingai institucijai kartu pateikdama valstybės projektų paraiškų elektronines versijas elektroniniu paštu;

81.2. kai vertinamos projektų konkurso būdu gautos paraiškos, įgaliotoji institucija, baigusi visų pagal vieną kvietimą teikti paraiškas pateiktų projektų konkurso būdu atrenkamų paraiškų vertinimą, parengia Projektų tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaitą (Taisyklių 6 priedas), Projektų naudos ir kokybės vertinimo ataskaitą (Taisyklių 9 priedas) ir Atrinktų projektų ataskaitą (Taisyklių 7 priedas) bei pateikia jas atsakingai institucijai kartu pateikdama atrinktų projektų paraiškų elektronines versijas elektroniniu paštu. Jeigu visose pagal vieną kvietimą pateiktose paraiškose arba paraiškose, kurių projekto tinkamumo finansuoti vertinimas atliktas, prašoma bendra lėšų suma neviršija šiam kvietimui teikti paraiškas skirtos lėšų sumos, įgaliotoji institucija paraiškų vertinimo ataskaitas gali rengti dalimis, užtikrindama Taisyklių 3 punkte išdėstytų principų laikymąsi.

82. Kai projektams, surinkusiems vienodą balų skaičių, finansuoti nepakanka kvietimui teikti paraiškas skirtos lėšų sumos, pirmenybė suteikiama projektams, surinkusiems daugiau balų pagal pirmąjį PFSA nustatytą prioritetinį projektų atrankos kriterijų, o jei projektai vienodai įvertinti pagal šį prioritetinį projektų atrankos kriterijų, pirmenybė suteikiama projektams, surinkusiems daugiau balų pagal kitą iš eilės nurodytą prioritetinį projektų atrankos kriterijų. Jei pagal visus prioritetinius projektų atrankos kriterijus tokie projektai įvertinti vienodai, įgaliotoji institucija atrinktų projektų ataskaitoje nurodo juos Paraiškų, kurios nebuvo atmestos tinkamumo finansuoti bei naudos ir kokybės vertinimo etape, tačiau joms finansuoti nepakanka kvietimo teikti paraiškas lėšų sąraše (Taisyklių 7 priedas).

83. Atsakinga institucija, nustačiusi, kad jai pateiktos paraiškų vertinimo ataskaitos užpildytos netinkamai, turi apie tai raštu informuoti įgaliotąją instituciją ir nustatyti terminą, per kurį įgaliotoji institucija turi jas pataisyti.

84. Atsakinga institucija, nustačiusi, kad jai pateiktos paraiškų vertinimo ataskaitos yra tinkamos, apie pritarimą ataskaitoms elektroniniu paštu informuoja įgaliotąją instituciją ir organizuoja Stebėsenos komiteto, sudaromo Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu, posėdį dėl projekto (-ų) finansavimo.

85. Stebėsenos komitetas savo darbo reglamento nustatyta tvarka analizuoja projektų vertinimo ir atrankos rezultatus, įgaliotosios institucijos siūlomus finansuoti projektus ir teikia atsakingai institucijai rekomendacijas dėl finansuotinų projektų sąrašo. Stebėsenos komiteto rekomendacijos įforminamos protokolu.

86. Sprendimą dėl projektų finansavimo priima atsakinga institucija, atsižvelgdama į Stebėsenos komiteto rekomendacijas dėl finansuotinų projektų sąrašo, ne vėliau kaip per 14 dienų nuo Taisyklių 85 punkte nurodyto protokolo užregistravimo dienos. Sprendimas dėl projektų finansavimo įforminamas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu.

87. Sprendime dėl projekto finansavimo nurodoma:

87.1. teisinis pagrindas finansuoti projektą arba jo nefinansuoti (įgaliotosios institucijos patvirtintos paraiškų vertinimo ataskaitos, taip pat teisės aktai, kuriais vadovaujantis priimtas sprendimas dėl projekto finansavimo);

87.2. projektas arba sąrašas projektų, kurie finansuojami, ir lėšų, skiriamų kiekvienam projektui, didžiausias dydis (nurodant projekto vykdytojo pavadinimą, paraiškos kodą, projekto pavadinimą ir jo tikslą, taip pat Europos Sąjungos įnašo sumą ir didžiausią visų tinkamų finansuoti išlaidų bendrojo finansavimo dalį);

87.3. projektas arba sąrašas projektų, kurie nefinansuojami (sprendimas nefinansuoti projekto nėra priimamas, jei įgaliotoji institucija, vertindama paraišką, priėmė sprendimą atmesti paraišką);

87.4. projektas arba sąrašas projektų, kurie įrašomi į rezervinių projektų sąrašą (kai vykdomas projektų konkursas; jeigu taikoma);

87.5. sprendimo dėl projekto finansavimo apskundimo tvarka.

88. Kai vykdomas projektų konkursas, rezervinių projektų sąrašas sudaromas, jei atsakinga institucija, įvertinusi pagal kvietimą teikti paraiškas skirtos lėšų sumos likutį ir prašomą skirti finansavimo lėšų sumą pagal teigiamai įvertintas paraiškas, kurioms finansuoti neužteko lėšų, nusprendžia, kad ateityje bus galimybių šiam kvietimui teikti paraiškas skirti papildomą lėšų sumą. Į rezervinių projektų sąrašą projektai įrašomi ta pačia eile, kaip jie buvo išdėstyti Atrinktų projektų ataskaitoje (Taisyklių 7 priedas). Priėmusi sprendimą dėl papildomos lėšų sumos skyrimo kvietimui teikti paraiškas, atsakinga institucija gali priimti sprendimą finansuoti projektus iš rezervinių projektų sąrašo, laikydamasi nustatytos projektų eilės. Jei atsakinga institucija nusprendžia papildomos lėšų sumos kvietimui teikti paraiškas neskirti arba skirti jų mažiau, nei reikia į rezervinių projektų sąrašą įrašytiems projektams finansuoti, ji turi priimti sprendimą nefinansuoti tų projektų, kuriems neužteko kvietimui teikti paraiškas skirtos lėšų sumos ar skiriamos papildomos lėšų sumos. Jeigu skiriamos papildomos lėšų sumos neužtenka visiems pagal prioritetinius projektų atrankos kriterijus vienodai įvertintiems projektams, nefinansuojamas nė vienas iš šių projektų.

89. Prieš priimdama sprendimą dėl į rezervinį projektų sąrašą įtraukto projekto finansavimo, jei yra aplinkybių, darančių įtaką sprendimui dėl projekto finansavimo, atsakinga institucija turi kreiptis į įgaliotąją instituciją, kad ji patikrintų, ar nepasikeitė projekto įgyvendinimo sąlygos, dėl kurių šio projekto nebūtų galima įgyvendinti visa apimtimi. Tokiu atveju įgaliotoji institucija gali, o jei nuo sprendimo įtraukti projektą į rezervinių projektų sąrašą praėjo daugiau nei 6 mėnesiai, turi iš naujo atlikti šio projekto tinkamumo finansuoti vertinimą.

90. Atsakinga institucija raštu pateikia įgaliotajai institucijai sprendimą dėl projekto finansavimo ne vėliau kaip per 5 dienas nuo sprendimo priėmimo dienos, kartu nurodydama, iš kokių Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto programų priemonių lėšų yra finansuojamas projektas, t. y. nurodo priemonių pavadinimus ir kodus, finansavimo šaltinių kodus, taip pat ekonominės biudžeto pajamų ir asignavimų klasifikacijos (toliau – ekonominė klasifikacija) ir funkcinės asignavimų klasifikacijos (toliau – funkcinė klasifikacija) kodus. Vienam projektui nurodomas vienas ekonominės klasifikacijos kodas pagal didžiąją projekto numatomų patirti išlaidų dalį. Pasikeitus Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto programos priemonės, iš kurios lėšų yra finansuojamas projektas, kodui ar pavadinimui, finansavimo šaltinio, ekonominės ir funkcinės klasifikacijos kodui, atsakinga institucija per 7 dienas apie pasikeitimus raštu informuoja įgaliotąją instituciją.

91. Įgaliotoji institucija per 5 dienas nuo atsakingos institucijos sprendimo dėl projekto finansavimo gavimo dienos raštu informuoja pareiškėjus apie priimtą sprendimą.

92. Atsakinga institucija sprendimą dėl projekto finansavimo turi pripažinti netekusiu galios ne vėliau kaip per 14 dienų nuo įgaliotosios institucijos informacijos, kad pareiškėjas per įgaliotosios institucijos nustatytą terminą nepasirašė projekto sutarties arba atsisakė ją pasirašyti, gavimo dienos.

93. Jei dėl objektyvių priežasčių pareiškėjas ar projekto vykdytojas prašo leidimo perleisti projekto vykdytojo teises ir pareigas kitam juridiniam asmeniui, įgaliotoji institucija, įvertinusi priežastis ir teisių perėmėjo tinkamumą pagal PFSA reikalavimus, apie tai raštu informuoja atsakingą instituciją. Jei įgaliotoji institucija siūlo patenkinti šį pareiškėjo ar projekto vykdytojo prašymą, atsakinga institucija gali pakeisti sprendimą dėl projekto finansavimo, skirdama projekto finansavimo lėšas pareiškėjo ar projekto vykdytojo teises ir pareigas perėmusiam juridiniam asmeniui.

94. Informaciją apie priimtus sprendimus dėl projektų finansavimo ir kiekvienam projektui skirtų finansavimo lėšų sumą atsakinga institucija skelbia atsakingos institucijos interneto svetainėje ne vėliau kaip per 7 dienas nuo šių sprendimų priėmimo dienos. Vykdant projektų konkursą taip pat skelbiama bendra pagal kvietimą teikti paraiškas paskirstytų finansavimo lėšų suma.

 

IV SKYRIUS

PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMAS

 

PIRMASIS SKIRSNIS

PROJEKTO SUTARTIES SUDARYMAS

 

95. Su pareiškėju, kurio projektą nuspręsta bendrai finansuoti iš PMIF lėšų, atsakinga ir įgaliotoji institucijos raštu sudaro trišalę projekto sutartį. Projekto sutartis sudaroma su pareiškėju, pateikusiu paraišką, išskyrus Taisyklių 93 punkte nurodytą atvejį. Su pareiškėju sudarius projekto sutartį, pareiškėjas tampa projekto vykdytoju.

96. Tuo atveju, jeigu projektas įgyvendinamas kartu su partneriu (-iais), projekto vykdytojas atstovauja visiems partneriams projekto sutarties vykdymo ir projekto įgyvendinimo klausimais ir privalo užtikrinti, kad partneris (-iai) būtų tinkamai informuotas (-i) apie jo (jų) pareigas, susijusias su projekto sutarties vykdymu ir projekto įgyvendinimu, taip pat laikytųsi visų su projekto įgyvendinimu susijusių įsipareigojimų, nustatytų projekto sutartyje ir Taisyklėse. Šiems įsipareigojimams užtikrinti projekto vykdytojas su partneriu (-iais) sudaro sutartį, kurioje nustato tarpusavio teises ir pareigas įgyvendinant projektą, išskyrus atvejus, kai PFSA nustatyta kitaip.

97. Projektų sutartys gali būti sudaromos iki 2020 m. gruodžio 31 dienos. Atsakingai institucijai nusprendus, galutinis projektų sutarčių sudarymo terminas gali būti pratęstas.

98. Projekto sutartis susideda iš projekto sutarties sąlygų ir nustatytos formos priedų. Taisyklių II, IV, V ir VI skyriuose yra pateikiamos bendrosios projekto sutarties sąlygos, kurios yra vienodos visų projektų sutartims. Specialiosios projekto sutarties sąlygos pritaikomos pagal tam tikrą projektą, neprieštaraujant Taisyklėse ir PFSA nustatytiems reikalavimams ir laikantis su PFSA patvirtintos arba, jei su PFSA nepatvirtinta, Taisyklių 4 priede nustatytos pavyzdinės projekto sutarties formos reikalavimų. Atsižvelgiant į paraiškų vertinimo metu ir prieš skiriant finansavimą projektams iškilusį poreikį nustatyti papildomus projektų įgyvendinimo reikalavimus, į projektų sutarčių sąlygas gali būti įtraukiamos papildomos specialiosios sąlygos, kurias įgaliotoji institucija raštu suderina su atsakinga institucija. Atsakinga institucija per 7 dienas nuo įgaliotosios institucijos pranešimo gavimo dienos pateikia savo pritarimą arba pastabas dėl projekto sutarties sąlygų įtraukimo.

99. Gavusi atsakingos institucijos sprendimą dėl projekto finansavimo, įgaliotoji institucija parengia ir pateikia pareiškėjui projekto sutarties projektą ir nurodo pasiūlymo pasirašyti projekto sutartį galiojimo terminą, kuris turi būti ne trumpesnis nei 14 dienų nuo įgaliotosios institucijos rašto gavimo dienos. Pareiškėjui per įgaliotosios institucijos nustatytą pasiūlymo galiojimo terminą nepasirašius projekto sutarties, pasiūlymas pasirašyti projekto sutartį netenka galios. Pareiškėjas turi teisę kreiptis į įgaliotąją instituciją su prašymu pratęsti projekto sutarties pasirašymo terminą. Įgaliotoji institucija, įvertinusi prašymo priežastis, ir jei šis prašymas neprieštarauja PFSA, turi teisę pakeisti projekto sutarties pasirašymo terminą ir apie savo sprendimą privalo informuoti pareiškėją ir atsakingą instituciją ne vėliau kaip per 7 dienas nuo prašymo gavimo dienos.

100. Jeigu pareiškėjas atsisako pasirašyti projekto sutartį ar per nustatytą terminą jos nepasirašo, įgaliotoji institucija per 7 dienas nuo šios informacijos gavimo dienos arba nustatyto termino pabaigos apie tai informuoja atsakingą instituciją ir pareiškėją, kad pasiūlymas pasirašyti projekto sutartį neteko galios. Tokiu atveju atsakinga institucija priima sprendimą Taisyklių 92 punkte nustatyta tvarka.

101. Įgaliotoji institucija ne vėliau kaip per 14 dienų nuo projekto sutarties pasirašymo dienos informaciją apie pasirašytą projekto sutartį pateikia atsakingai institucijai, nurodydama projekto vykdytojo pavadinimą, projekto pavadinimą ir jo tikslą, projekto kodą, bendrą projekto tinkamų finansuoti išlaidų sumą, nurodant sumas pagal finansavimo šaltinius, projekto sutarties pasirašymo datą, numatomą projekto veiklų įgyvendinimo pradžios ir pabaigos datą ir pateikdama trumpą projekto aprašymą. Atsakinga institucija skelbia šią informaciją atsakingos institucijos interneto svetainėje.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

PROJEKTO SUTARTIES KEITIMAS IR NUTRAUKIMAS

 

102. Projekto vykdytojas privalo raštu informuoti įgaliotąją instituciją apie įvykusius arba numatomus planuoto projekto įgyvendinimo nukrypimus, dėl kurių keičiasi projekto apimtis, projekto išlaidos, pratęsiamas projekto įgyvendinimo laikotarpis ar kitaip keičiasi projektas ar projekto sutartyje nustatyti projekto vykdytojo įsipareigojimai.

103. Jeigu projekto sutarties keitimas atitinka vieną iš Taisyklių 104 punkte nurodytų aplinkybių, jis laikomas esminiu keitimu, kurį įgaliotoji institucija turi suderinti su atsakinga institucija Taisyklių 108 punkte nustatyta tvarka.

104. Projekto sutarties esminiai pakeitimai yra daromi, kai:

104.1. projekto įgyvendinimo laikotarpis pratęsiamas ilgiau, nei numatyta PFSA, arba ilgiau nei 6 mėnesiams, jeigu PFSA šio laikotarpio pratęsimo sąlyga neaptarta;

104.2. projekto sutartyje nustatytos PMIF programos rodiklio pasiekimo reikšmės mažinamos daugiau kaip 10 procentų;

104.3. keičiasi projekto veiklos ir (ar) techniniai sprendimai, turintys esminę įtaką projekto apimčiai, tikslams ir uždaviniams;

104.4. projekto vykdytojo teisės ir pareigos perleidžiamos kitam juridiniam asmeniui arba valstybės projektui įgyvendinti įtraukiamas naujas arba keičiamas esamas partneris (-iai);

104.5. leidžiama panaudoti įgyvendinant projektą sutaupytas lėšas Taisyklių III skyriaus trečiajame skirsnyje nurodytais atvejais ir perkeliant lėšas kurio nors veiklos rodiklio tinkamų finansuoti išlaidų suma nukrypsta nuo projekto sutartyje planuotos sumos daugiau kaip 20 procentų;

104.6. projekto vykdytojui Taisyklių 132 punkte nustatyta tvarka skiriamas papildomas finansavimas.

105. Neatitinkantys nė vienos iš Taisyklių 104 punkte nurodytų aplinkybių projekto sutarties keitimai laikomi neesminiais. Projektų sutarčių neesminius keitimus atlieka įgaliotoji institucija kartu su projekto vykdytoju. Projekto vykdytojui pakanka raštu informuoti įgaliotąją instituciją apie neesminius pakeitimus, o įgaliotajai institucijai – raštu pritarti pakeitimams.

106. Įgaliotoji institucija įvertina iš projekto vykdytojo ar kitų šaltinių gautą informaciją ir, jeigu nurodyti projekto planuoto įgyvendinimo nukrypimai yra negalimi, per 14 dienų nuo informacijos gavimo dienos raštu apie tai informuoja projekto vykdytoją, įpareigodama imtis priemonių nukrypimams ištaisyti. Tais atvejais, kai įgaliotajai institucijai reikia kreiptis į kitas institucijas ar įstaigas, šiame Taisyklių punkte arba Taisyklių 108 punkte nurodytas terminas, per kurį įgaliotoji institucija turi išnagrinėti gautą informaciją apie projekto planuoto įgyvendinimo nukrypimus, pagrįstais atvejais gali būti pratęstas ir apie tai informuojamas projekto vykdytojas (jeigu informacija buvo gauta iš projekto vykdytojo).

107. Įvertinusi iš projekto vykdytojo ar kitų šaltinių gautą informaciją, jeigu nurodyti projekto planuoto įgyvendinimo pakeitimai yra galimi, įgaliotoji institucija gali inicijuoti projekto sutarties keitimą. Taisyklių 105 punkte nurodytais atvejais įgaliotoji institucija raštu pateikia projekto vykdytojui pritarimą projekto sutarties keitimui per 14 dienų nuo informacijos gavimo įgaliotojoje institucijoje dienos. Jeigu atliekamas projekto sutarties keitimas Taisyklių 104 punkte nurodytais atvejais, įgaliotoji institucija, Taisyklių 107 punkte nustatyta tvarka suderinusi projekto sutarties keitimo projektą su atsakinga institucija, pateikia projekto sutarties keitimo sąlygas projekto vykdytojui pasirašyti per 30 dienų.

108. Taisyklių 104 punkte nurodytais atvejais įgaliotoji institucija per 10 dienų raštu informuoja atsakingą instituciją apie poreikį pakeisti projekto sutartį. Atsakinga institucija per 14 dienų raštu pritaria sutarties keitimui, pritaria tik daliai keitimo arba jam nepritaria (nepritardama projekto sutarties ar jos dalies keitimui, nurodo nepritarimo priežastis). Jeigu atsakinga institucija projekto sutarties keitimui nepritaria, įgaliotoji institucija informuoja projekto vykdytoją, kad planuoti projekto sutarties pakeitimai negalimi, nurodydama nepritarimo priežastis.

109. Jei keičiami projekto sutarties duomenys apie įgaliotosios ar atsakingos institucijų, projekto vykdytojo ir (ar) partnerio (-ių) pavadinimus, adresus, kitą kontaktinę informaciją ar projekto sąskaitos numerį, projekto sutarties šalims užtenka apie tai informuoti vienai kitą raštu. Projekto sutartis laikoma pakeista nuo tokios informacijos gavimo iš duomenis keičiančios projekto sutarties šalies dienos.

110. Įgaliotajai institucijai paprašius, projekto vykdytojas per įgaliotosios institucijos nustatytą terminą turi pateikti dokumentus, kuriais pagrindžiama informacija, ir (arba) papildomą informaciją, reikalingą sprendimui dėl projekto sutarties keitimo priimti.

111. Įgaliotoji institucija, priimdama sprendimą dėl projekto sutarties keitimo, ir (arba) atsakinga institucija, pritardama arba nepritardama projekto sutarties keitimui, atsižvelgia į šias aplinkybes:

111.1. ar pakeitus projekto sutartį bus pasiekti projekto tikslai (įgaliotoji institucija ir (arba) atsakinga institucija turi atsižvelgti į aplinkybes, kurių projekto vykdytojas negalėjo numatyti teikdamas paraišką, taip pat įvertinti numatomo projekto sutarties pakeitimo įtaką projektui taikytiems atrankos kriterijams);

111.2. ar dar neįgyvendinus projekto veiklų projekto sutartyje nustatyta PMIF programos rodiklio reikšmė mažinama dėl mažesnės projekto veiklos (-ų) apimties arba dėl veiksnių, kurių įtakos projekto vykdytojas negali sumažinti (tokiu atveju projekto sutartis gali būti keičiama; projekto sutartis nėra keičiama, jei dar neįgyvendinus projekto veiklų projekto sutartyje nustatyta PMIF programos rodiklio reikšmė mažinama dėl veiksnių, kurių įtaką projekto vykdytojas dar gali sumažinti, arba dar nėra galimybės nustatyti, kad įgyvendinus visas projekto veiklas ir (arba) PMIF programos rodiklio pasiekimo momentu nebus pasiekta projekto sutartyje nustatyta PMIF programos rodiklio reikšmė, taip pat jei įgyvendinus projekto veiklas galutiniame mokėjimo prašyme nurodyta, kad projekto sutartyje nustatyta PMIF programos rodiklio reikšmė nepasiekta).

112. Vertindama gautą informaciją apie projekto įgyvendinimo nukrypimus, įgaliotoji institucija turi įvertinti jų įtaką projektui skirtų finansavimo lėšų dydžiui, projekto tinkamumui finansuoti ir projekto atitikčiai Taisyklių 27 punkto reikalavimams. Nustačiusi, kad projektui turi būti skirta mažiau projekto finansavimo lėšų, nei numatyta projekto sutartyje, įgaliotoji institucija gali tai įtraukti į projekto sutarties keitimo sąlygas arba atlikti vienašalį projekto sutarties keitimą, vadovaudamasi Taisyklių 115.1 papunkčiu. Atlikusi projekto sutarties keitimą, kuriuo buvo sumažinta projekto sutartyje nurodyta projektui skirtų finansavimo lėšų suma, įgaliotoji institucija prireikus inicijuoja išmokėtų projektui skirtų finansavimo lėšų dalies sugrąžinimą, vadovaudamasi Taisyklių IV skyriaus dešimtuoju skirsniu.

113. Jeigu reikia, įgaliotoji institucija projekto vykdytojui nurodo, kokius veiksmus ir per kokį terminą jis turi atlikti, kad būtų atliktas projekto sutarties pakeitimas. Jeigu projekto vykdytojas per nurodytą terminą nepasirašo (nepatvirtina) projekto sutarties pakeitimo arba neatlieka kitų nurodytų veiksmų, laikoma, kad jis nesutiko su pasiūlytu projekto sutarties keitimu.

114. Projekto sutarties pakeitimo nuostatos taikomos iki projekto sutarties pakeitimo atsiradusiems šalių santykiams, jei projekto sutarties pakeitime nenustatoma kitaip.

115. Įgaliotoji institucija turi teisę vienašaliu sprendimu pakeisti projekto sutartį, kai:

115.1. mažėja projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma, didžiausia Europos Komisijai tinkamų deklaruoti išlaidų suma ir (arba) didžiausias galimas projektui skiriamo finansavimo lėšų dydis Taisyklių 112, 136, 179, 255, 282, 342 punktuose nurodytais atvejais ir dėl to reikia sumažinti projekto sutartyje nurodytą projektui skirtų finansavimo lėšų dydį;

115.2. keičiasi Lietuvos Respublikos ir (ar) ES teisės aktai, dėl kurių reikia keisti projekto sutartį (įskaitant PFSA, kai jis keičiamas Taisyklių 42 punkte nustatytais atvejais ir kai jį keičiant nurodyta, kad pakeitimai taikomi įgyvendinamiems projektams).

116. Įgaliotoji institucija, priėmusi vienašalį sprendimą pakeisti projekto sutartį, raštu pateikia sprendimą projekto vykdytojui ir atsakingai institucijai per 7 dienas nuo jo priėmimo dienos. Projekto vykdytojui nevykdant projekto sutarties sąlygų įgaliotajai institucijai vienašališkai pakeitus projekto sutartį, projekto sutartis gali būti nutraukiama Taisyklių 120 punkte nustatyta tvarka. Projekto sutartis negali būti nutraukta, jeigu Vyriausiojoje administracinių ginčų komisijoje ar teisme Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka yra nagrinėjamas projekto vykdytojo skundas dėl įgaliotosios institucijos priimto vienašalio sprendimo dėl projekto sutarties pakeitimo.

117. Keičiant projekto sutartį šalių sutarimu arba priimant vienašalį sprendimą pakeisti projekto sutartį Taisyklių 115 punkte nurodytais atvejais, sprendimas dėl projekto finansavimo nėra keičiamas, išskyrus atvejus, kai Taisyklėse nustatyta kitaip.

118. Įgaliotoji institucija, suderinusi su atsakinga institucija, turi teisę nutraukti projekto sutartį Taisyklių 116 punkte nustatytais atvejais, priėmusi Taisyklių 242.5 papunktyje nurodytą sprendimą, taip pat kitais atvejais, kai projekto vykdytojas nevykdo projekto sutarties sąlygų.

119. Įgaliotoji institucija, ketindama nutraukti projekto sutartį, raštu informuoja atsakingą instituciją apie poreikį nutraukti sutartį. Atsakinga institucija per 14 dienų pritaria arba nepritaria projekto sutarties nutraukimui (nepritardama projekto sutarties nutraukimui nurodo nepritarimo priežastis).

120. Įgaliotoji institucija, priėmusi sprendimą nutraukti projekto sutartį Taisyklių 116 ir 118 punktuose nurodytais atvejais, pradeda projekto sutarties nutraukimo procedūrą: raštu informuoja projekto vykdytoją apie pradėtą projekto sutarties nutraukimo procedūrą ir nustato ne trumpesnį kaip 14 dienų terminą, per kurį projekto vykdytojas gali pateikti motyvuotus paaiškinimus. Kai įgaliotoji institucija išnagrinėja gautą informaciją arba kai projekto vykdytojas per nustatytą terminą nepateikia motyvuotų paaiškinimų (po termino gauti paaiškinimai nėra nagrinėjami), įgaliotoji institucija priima sprendimą dėl projekto sutarties nutraukimo. Sprendimas nutraukti projekto sutartį gali būti priimtas ne anksčiau kaip po 30 dienų nuo projekto vykdytojo informavimo apie pradėtą projekto sutarties nutraukimo procedūrą rašto išsiuntimo dienos. Savo sprendimą įgaliotoji institucija raštu siunčia projekto vykdytojui ir atsakingai institucijai. Priimdama sprendimą nutraukti projekto sutartį, įgaliotoji institucija prireikus inicijuoja išmokėtų projektui skirtų finansavimo lėšų ar jų dalies sugrąžinimą, vadovaudamasi Taisyklių IV skyriaus dešimtojo skirsnio nuostatomis.

121. Projekto vykdytojas turi teisę atsisakyti vykdyti projekto sutartį apie tai informuodamas įgaliotąją instituciją raštu. Jeigu projekto vykdytojui buvo išmokėta projektui skirtų finansavimo lėšų, projekto sutartis laikoma nutraukta po to, kai išmokėtos projektui skirtos finansavimo lėšos susigrąžinamos iš projekto vykdytojo vadovaujantis Taisyklių IV skyriaus dešimtuoju skirsniu. Kitais atvejais projekto sutartis laikoma nutraukta nuo informacijos apie projekto vykdytojo ketinimą nutraukti projekto sutartį gavimo įgaliotojoje institucijoje dienos. Įgaliotoji institucija raštu informuoja projekto vykdytoją, kad projekto sutartis nutraukta.

122. Įgaliotoji institucija raštu informuoja atsakingą instituciją apie užbaigtas Taisyklių 120 ir 121 punktuose nustatytas projekto sutarties nutraukimo procedūras. Atsakinga institucija, gavusi informaciją apie nutrauktą projekto sutartį, keičia sprendimą dėl projekto finansavimo arba pripažįsta jį netekusiu galios.

123. Projekto sutartis gali būti keičiama ir nutraukiama šiame Taisyklių skirsnyje nustatyta tvarka nuo projekto sutarties įsigaliojimo dienos iki visų projekto sutartį pasirašiusių šalių įsipareigojimų pagal projekto sutartį įvykdymo dienos, t. y. projekto įgyvendinimo laikotarpiu, poprojektiniu laikotarpiu (jeigu taikoma) ir dokumentų saugojimo laikotarpiu, kuris nustatomas vadovaujantis Taisyklių VI skyriaus šeštuoju skirsniu.

 

TREČIASIS SKIRSNIS

PAPILDOMAS ĮGYVENDINAMO PROJEKTO FINANSAVIMAS IR SUTAUPYTŲ LĖŠŲ PANAUDOJIMAS

 

124. Papildomas finansavimas projektui gali būti skiriamas vadovaujantis Taisyklių 3 punkte nurodytais principais. Įgyvendinami projektai gali būti papildomai finansuojami šiais atvejais:

124.1. valstybės projektą numatoma įgyvendinti didesnės apimties: pasiekti daugiau kiekybinių rezultatų ir (ar) įgyvendinti daugiau veiklų, jeigu dėl didesnės apimties projektas duotų daugiau socialinės ir (ar) ekonominės naudos, taip pat geriau prisidėtų prie PMIF programos konkrečių tikslų įgyvendinimo;

124.2. dėl objektyvių priežasčių, kurios atsirado valstybės projekto įgyvendinimo metu ir kurių nebuvo įmanoma numatyti paraiškos rengimo, vertinimo, projekto atrankos ir sprendimo dėl projekto finansavimo priėmimo metu, padidėja projekto sutartyje numatytoms veikloms įgyvendinti nustatytų projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma;

124.3. didinama valstybės projekto finansuojamoji dalis, kai projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma nesikeičia;

124.4. atsiranda išlaidų, kurios susidaro projekto įgyvendinimo metu dėl atsakingos ir (arba) įgaliotosios institucijų keliamų papildomų su projekto įgyvendinimu susijusių reikalavimų (pavyzdžiui, kai prašoma pateikti pažymas, turto vertinimo ataskaitą ar kt.), kurie nebuvo keliami paraiškos teikimo metu.

125. Taisyklių 124 punkte numatytais atvejais papildomas finansavimas projektui gali būti skiriamas, jeigu tenkinamos šios sąlygos:

125.1. projekto vykdytojas, vadovaudamasis ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktais, ėmėsi priemonių, galinčių sumažinti papildomas išlaidas;

125.2. projekto vykdytojas neturi galimybių papildomas išlaidas apmokėti iš nuosavų lėšų;

125.3. projekto vykdytojui nėra apmokėtos galutiniame mokėjimo prašyme nurodytos išlaidos;

125.4. skyrus papildomą finansavimą nebus viršytas didžiausias galimas projektui skiriamo finansavimo lėšų dydis, jei jis nustatytas PFSA;

125.5. papildomas finansavimas skiriamas finansuoti toms projekto veiklos išlaidoms, kurios nebuvo pripažintos netinkamomis finansuoti nustačius pažeidimą, vadovaujantis Taisyklių IV skyriaus devintuoju skirsniu;

125.6. papildomas finansavimas skiriamas finansuoti toms veiklos išlaidoms, kurios atitinka PFSA nustatytus reikalavimus;

125.7. papildomas finansavimas skiriamas neviršijant Veiksmų įgyvendinimo plane atitinkamam PMIF programos veiksmui numatyto finansavimo;

125.8. projekto vykdytojas įsipareigoja įgyvendinti papildomus informavimo apie projektą veiksmus, jeigu skyrus papildomą finansavimą pasikeičia privalomiems informavimo apie projektą veiksmams taikomi reikalavimai, nustatyti Taisyklių VI skyriaus pirmajame skirsnyje.

126. Papildomus reikalavimus dėl papildomo finansavimo skyrimo gali nustatyti atsakinga institucija PFSA.

127. Projekto vykdytojas, siekdamas gauti papildomą finansavimą, raštu kreipiasi į atsakingą instituciją. Atsakinga institucija, išnagrinėjusi projekto vykdytojo prašymą ir įvertinusi, ar papildomas finansavimas atitiktų Taisyklių 125.7 papunktyje nurodytą sąlygą (Taisyklių 124.1 papunktyje nurodytais atvejais, taip pat įvertinusi, ar planuojamos papildomai finansuoti veiklos atitinka Taisyklių 20 punkto sąlygas), apie preliminarų pritarimą skirti papildomą finansavimą informuoja raštu projekto vykdytoją ir įgaliotąją instituciją. Projekto vykdytojas, gavęs atsakingos institucijos preliminarų pritarimą, įgaliotajai institucijai teikia prašymą skirti papildomą finansavimą projektui.

128. Kartu su prašymu skirti papildomą finansavimą projekto vykdytojas turi pateikti dokumentus, kuriais pagrindžiama, kad tenkinamos papildomo finansavimo skyrimo sąlygos, nustatytos Taisyklių 124 ir 125 punktuose, arba paaiškinimus ir kitą informaciją, kuri, jo manymu, yra svarbi sprendimui dėl papildomo finansavimo skyrimo priimti. Dokumentų, kurie buvo anksčiau pateikti įgaliotajai institucijai, pakartotinai teikti nereikia.

129. Įgaliotoji institucija, vadovaudamasi Taisyklių III skyriaus šeštuoju ir septintuoju skirsniais, atlieka prašymų skirti papildomą finansavimą vertinimą. Vertindama prašymą skirti papildomą finansavimą įgaliotoji institucija įvertina įgyvendinant projektą sutaupytas lėšas (kaip nurodyta Taisyklių 133 punkte), kuriomis būtų galima apmokėti prašyme nurodytas papildomas išlaidas ar jų dalį.

130. Įgaliotoji institucija, atlikdama prašymų skirti papildomą finansavimą vertinimą, patikrina, ar tenkinamos projektų finansavimo sąlygos pagal su PFSA patvirtintą projekto tinkamumo finansuoti vertinimo lentelę (kuri rengiama pagal Taisyklių 3 priede pateiktą formą), t. y. Taisyklių 124.1 papunktyje nurodytais atvejais patikrina atitiktį pagal visus projekto tinkamumo finansuoti vertinimo lentelės bendrųjų projektų reikalavimų aspektus, Taisyklių 124.2 ir 124.4 papunkčiuose nurodytais atvejais patikrina atitiktį pagal projekto tinkamumo finansuoti vertinimo lentelės 4.3, 5.3, 6.1, 6.2 ir 7.3–7.6 papunkčiuose nurodytus vertinimo aspektus, Taisyklių 124.3 papunktyje nurodytu atveju patikrina atitiktį pagal projekto tinkamumo finansuoti vertinimo lentelės 4.3 ir 5.3 papunkčiuose nurodytus vertinimo aspektus.

131. Įgaliotoji institucija, atlikusi projekto papildomų išlaidų tinkamumo finansuoti vertinimą, per 30 dienų (Taisyklių 124.3 papunktyje numatytu atveju – per 14 dienų) nuo prašymo skirti papildomą finansavimą gavimo dienos nustato projektui galimą skirti papildomų lėšų dydį ir baigusi vertinimą parengia Išvadą dėl prašymo skirti papildomą finansavimą (Taisyklių 10 priedas) (toliau – išvada), kurią pateikia atsakingai institucijai.

132. Atsižvelgdama į išvadą, atsakinga institucija priima sprendimą skirti projektui papildomą finansavimą arba jo neskirti. Sprendimas rengiamas ir apie jį informuojama Taisyklių 87 ir 90 punktų nustatyta tvarka. Priėmus sprendimą skirti projektui papildomą finansavimą, atliekamas projekto sutarties keitimas, kaip nustatyta Taisyklių 104 punkte.

133. Jei projekto vykdytojas, įgyvendindamas projektą, sutaupo lėšų (t. y. kai įvykdžius visus ar pagrindinius numatytus projekto pirkimus paaiškėja, kad kai kuriems projekto rezultatams pasiekti reikia mažiau lėšų, nei numatyta projekto sutartyje, arba kai atsisakoma įgyvendinti tam tikras projekto sutartyje numatytas veiklas ar jų dalį), jis gali kreiptis į įgaliotąją instituciją ir prašyti leisti įgyvendinant projektą sutaupytas lėšas panaudoti šiais atvejais:

133.1. jei numatoma projektą įgyvendinti didesnės apimties: pasiekti daugiau kiekybinių rezultatų ir (ar) įgyvendinti daugiau veiklų, jeigu dėl didesnės apimties projektas geriau prisidėtų prie PMIF programos konkrečių tikslų įgyvendinimo;

133.2. jei reikia padidinti valstybės projekto finansuojamąją dalį, neviršijant projekto sutartyje nurodytos projektui skirtų finansavimo lėšų sumos;

133.3. jei reikia apmokėti išlaidas, kurios susidaro projekto įgyvendinimo metu dėl atsakingos ir (arba) įgaliotosios institucijos keliamų papildomų su projekto įgyvendinimu susijusių reikalavimų (pavyzdžiui, kai prašoma pateikti pažymas, turto vertinimo ataskaitą ar kt.), kurie nebuvo keliami paraiškos teikimo metu;

133.4. jei dėl objektyvių aplinkybių trūksta lėšų projekto sutartyje numatytiems rezultatams pasiekti.

134. Kai atsiranda Taisyklių 133 punkte nurodytos aplinkybės ir projekto vykdytojas kreipiasi į įgaliotąją instituciją prašydamas leisti panaudoti įgyvendinant projektą sutaupytas lėšas padidinant veiklų kiekybinį rezultatą projekto sutartyje jau numatytoms veikloms įgyvendinti arba perkeliant trūkstamas lėšas projekto sutartyje numatytam veiklos rezultatui pasiekti, atliekamas Taisyklių 104.5 papunktyje arba 105 punkte nurodytas projekto sutarties keitimas.

135. Projekto įgyvendinimo metu sutaupytos lėšos gali būti panaudojamos, jei leidžiant jas panaudoti vadovaujamasi skaidrumo, nešališkumo, viešumo ir lygiateisiškumo principais ir laikomasi Taisyklių 125.1–125.3, 125.5–125.6 papunkčiuose nustatytų sąlygų ir PFSA nuostatų.

136. Jei projekto vykdytojas neprašo ir nenumato prašyti panaudoti įgyvendinant projektą sutaupytų lėšų arba įgaliotoji institucija nepritaria šių lėšų panaudojimui, įgaliotoji institucija gali sumažinti projekto sutartyje nurodytą didžiausią galimą tinkamų finansuoti išlaidų sumą ir didžiausią galimą projektui skiariamų finansavimo lėšų dydį nelaukdama projekto finansavimo pabaigos.

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS

MOKĖJIMAI PROJEKTO VYKDYTOJUI

 

Mokėjimų projekto vykdytojui tvarka

 

137. Projekto vykdytojas ne vėliau kaip per 30 dienų nuo projekto sutarties įsigaliojimo dienos įgaliotajai institucijai turi pateikti Mokėjimo prašymų teikimo grafiką (Taisyklių 11 priedas), kurį turi patvirtinti įgaliotoji institucija, apie tai informuodama projekto vykdytoją. Prireikus, projekto vykdytojas gali siūlyti keisti mokėjimo prašymų teikimo grafiką, pateikdamas įgaliotajai institucijai derinti patikslintą mokėjimo prašymų teikimo grafiką. Mokėjimo prašymai pagal patikslintą mokėjimo prašymų teikimo grafiką teikiami tik gavus įgaliotosios institucijos patvirtinimą. Mokėjimo prašymų teikimo grafike nurodoma informacija apie planuojamus pateikti mokėjimo prašymus: jų datos ir sumos. Projekto vykdytojas turi atnaujinti ir kartu su kiekvienu Mokėjimo prašymu (Taisyklių 12 priedas) įgaliotajai institucijai pateikti atnaujintą mokėjimo prašymų teikimo grafiką, jei įgaliotoji institucija nenustato kitaip.

138. Projekto vykdytojas įgaliotajai institucijai teikia tarpinius ir galutinį mokėjimo prašymus, taip pat gali teikti Avanso mokėjimo prašymą (Taisyklių 13 priedas), jei tai numatyta projekto sutartyje. Mokėjimo prašymus projekto vykdytojas įgaliotajai institucijai gali teikti nuo projekto sutarties įsigaliojimo dienos iki projekto finansavimo pabaigos, bet ne vėliau kaip iki 2023 m. kovo 1 dienos.

139. Mokėjimo prašymų teikimo terminai:

139.1. avanso mokėjimo prašymas gali būti teikiamas įsigaliojus projekto sutarčiai ir (arba) viso projekto įgyvendinimo metu, kai projekto vykdytojui reikia apyvartinių lėšų projektui įgyvendinti, jei dar nebuvo išmokėta maksimali projekto sutartyje numatyta avanso suma;

139.2. pirmąjį tarpinį mokėjimo prašymą projekto vykdytojas teikia ne vėliau kaip po 90 dienų nuo projekto sutarties įsigaliojimo dienos, jeigu su įgaliotąja institucija derinant mokėjimo prašymų teikimo grafiką nenustatyta kitaip;

139.3. tarpinius mokėjimo prašymus projekto vykdytojas teikia ne rečiau kaip kas 90 dienų, jei įgaliotoji institucija, atsižvelgdama į projekto specifiką ir projekto vykdytojo pinigų srautų poreikį, projekto sutartyje arba mokėjimo prašymų teikimo grafike nenustato kitaip;

139.4. galutinis mokėjimo prašymas teikiamas iki projekto sutartyje nustatyto termino, kuris negali būti trumpesnis kaip 30 dienų nuo projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos. Šis terminas netaikomas tuo atveju, kai įgaliotoji institucija galutinį mokėjimo prašymą atmeta Taisyklių 262.4 papunktyje nustatyta tvarka.

140. Projekto išlaidos gali būti apmokamos šiais būdais:

140.1. išlaidų kompensavimo būdu, kai projekto vykdytojas deklaruoja patirtas ir apmokėtas išlaidas (taip pat išlaidas, apmokamas supaprastintai). Tokiu atveju projekto vykdytojas įgyvendina projektą iš projekto vykdytojo ir (ar) partnerio (-ių) lėšų arba avansu gautų lėšų;

140.2. sąskaitų apmokėjimo būdu, kai projekto vykdytojas deklaruoja patirtas, bet dar neapmokėtas išlaidas (taip pat išlaidas, apmokamas pagal fiksuotąją normą). Tokiu atveju projekto vykdytojas, gavęs lėšas, per 7 dienas išmoka jas (taip pat nuosavas ir (ar) partnerio (-ių) lėšas projektui įgyvendinti, jeigu buvo įsipareigojęs skirti tam lėšų ir jos nepervestos anksčiau) rangovui, paslaugų teikėjui arba prekių tiekėjui ir įgaliotajai institucijai per 7 dienas raštu praneša apie patirtų išlaidų apmokėjimą bei pateikia išlaidų apmokėjimą įrodančių dokumentų kopijas. Kol projekto vykdytojas neišmoka mokėjimo prašyme nurodytų lėšų rangovui, paslaugų teikėjui ar prekių tiekėjui ir įgaliotajai institucijai raštu nepraneša apie patirtų išlaidų apmokėjimą, įgaliotoji institucija vidaus procedūrų apraše nustatyta tvarka gali netvirtinti vėliau projekto vykdytojo teikiamo (-ų) mokėjimo prašymo (-ų) ar jo (jų) dalies.

141. Kiekvienam projektui taikytinas (-i) išlaidų apmokėjimo būdas (-ai) nustatomas (-i) projekto sutartyje. Į vieną mokėjimo prašymą gali būti įtrauktos projekto išlaidos, kurioms apmokėti taikomi abu Taisyklių 140 punkte nurodyti išlaidų apmokėjimo būdai.

142. Projekto vykdytojas projekto įgyvendinimo metu privalo užtikrinti tinkamą projekto išlaidų buhalterinės apskaitos atskyrimą nuo projekto vykdytojo bendros buhalterinės apskaitos. Su projektu susiję buhalterinės apskaitos įrašai turi būti lengvai atskiriami nuo kitų įprastinių operacijų arba su kitais vykdomais projektais susijusių operacijų. Projekto operacijų apskaitai tvarkyti rekomenduojama naudoti atskiras sąskaitų plano subsąskaitas arba kitaip jas atskirti, pavyzdžiui, naudojant kodavimą.

143. Prieš sudarydamas projekto sutartį, projekto vykdytojas turi turėti kredito įstaigoje atskirą sąskaitą projektui skiriamų finansavimo lėšų apskaitai tvarkyti (išskyrus tinkamai pagrįstus atvejus), jeigu numatoma išmokėti avansą projektui finansuoti ir (ar) projekto išlaidoms taikyti sąskaitų apmokėjimo būdą. Kai projekto vykdytojo projekto finansavimo lėšoms tvarkyti banko sąskaitoje taikomos Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lietuvos banko valdybos 1994 m. balandžio 27 d. nutarimo Nr. 320 „Dėl palūkanų už Lietuvos valstybės biudžeto ir biudžetinių įstaigų sąskaitų einamuosius depozitus bankuose“ (toliau − Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lietuvos banko valdybos 1994 m. balandžio 27 d. nutarimas Nr. 320) nuostatos, projekto vykdytojas gali atskiroje banko sąskaitoje tvarkyti tik iš PMIF programos lėšų finansuojamiems projektams skiriamas lėšas.

144. Įgyvendinęs visas projekto sutartyje nustatytas projekto veiklas, projekto vykdytojas įgaliotajai institucijai pateikia galutinį mokėjimo prašymą. Jeigu įgaliotoji institucija, patikrinusi galutinį mokėjimo prašymą, nustato, kad projekto vykdytojui lėšų išmokėta mažiau, nei numatyta projekto sutartyje ir (ar) pagal projekto tinkamų finansuoti išlaidų patvirtinimo dokumentus, trūkstamos lėšos jam išmokamos patvirtinus galutinį mokėjimo prašymą. Jeigu įgaliotoji institucija, patikrinusi galutinį mokėjimo prašymą, nustato, kad lėšų išmokėta daugiau, nei numatyta projekto sutartyje ir (ar) pagal projekto tinkamų finansuoti išlaidų patvirtinimo dokumentus, išmokėtų projekto finansavimo lėšų perviršis turi būti susigrąžinamas vadovaujantis Taisyklių IV skyriaus dešimtojo skirsnio nuostatomis.

 

Avanso mokėjimo sąlygos

 

145. Projekto sutartyje gali būti numatytas avansas projektams finansuoti (projekto tinkamoms finansuoti išlaidoms apmokėti). 

146. Avansas negali būti skirtas apmokėti tai išlaidų daliai, kurią numatoma apmokėti sąskaitų apmokėjimo būdu.

147. Visais atvejais projekto vykdytojui išmokėto ir tarpiniuose mokėjimo prašymuose neįvertinto avanso suma negali viršyti 30 procentų projektui įgyvendinti skirtos projekto finansavimo lėšų sumos.

148. Kartu su avanso mokėjimo prašymu privatūs juridiniai asmenys turi pateikti avanso draudimo dokumentą: finansų įstaigos ar draudimo įmonės garantiją ar laidavimo raštą arba laidavimo draudimo raštą dėl visos avanso sumos, viešieji juridiniai asmenys – avanso draudimo dokumentą dėl avanso sumos, kai ji didesnė kaip 30 000 (trisdešimt tūkstančių) eurų. Reikalavimas pateikti avanso draudimo dokumentą netaikomas biudžetinėms įstaigoms, taip pat viešosioms įstaigoms, kurių savininkė arba viena iš dalininkų yra valstybė, labdaros ir paramos fondams, kurių vienintelė dalininkė yra valstybė. Avanso draudimo dokumente nurodytas naudos gavėjas turi būti atsakinga institucija. Avanso draudimo dokumente turi būti nurodyta avanso draudimo suma ir galiojimo terminas, kuris negali būti trumpesnis nei mokėjimo prašymo, kuriame galutinai įvertinamas turimas avansas, patvirtinimo data.

149. Gavęs avansą, projekto vykdytojas tarpinį mokėjimo prašymą teikia įgaliotajai institucijai ne vėliau kaip po 90 dienų nuo sutarties įsigaliojimo datos, jei projekto sutartyje ar mokėjimo prašymų teikimo grafike nenurodyta kitaip. Jeigu per 90 dienų nuo avanso gavimo dienos projekto vykdytojas nepradeda įgyvendinti projekto ir nepatiria išlaidų, avansu išmokėtos lėšos arba jų dalis turi būti susigrąžinamos vadovaujantis Taisyklių IV skyriaus dešimtuoju skirsniu.

150. Jeigu tikrindama mokėjimo prašymą arba gavusi informaciją iš atsakingos institucijos įgaliotoji institucija nustato, kad įgyvendinant projekto veiklas neužtikrinamas efektyvus avanso panaudojimas, ji avansu išmokėtų lėšų suma ar jos dalimi sumažina pagal patvirtintą mokėjimo prašymą mokėtiną sumą arba inicijuoja avansu išmokėtų projekto finansavimo lėšų arba jų dalies susigrąžinimą vadovaujantis Taisyklių IV skyriaus dešimtuoju skirsniu.

 

Mokėjimo prašymų ir išlaidų patvirtinimo dokumentų teikimas

 

151. Mokėjimo prašymai rengiami pagal atitinkamo mokėjimo prašymo formą (Taisyklių 12 ir 13 priedai). Projekto vykdytojas, užpildęs mokėjimo prašymo formą, teikia ją įgaliotajai institucijai raštu. Projekto vykdytojas mokėjimo prašymus teikia ne vėliau, nei nustatyta mokėjimo prašymų teikimo grafike.

152. Įgaliotoji institucija kartu su tarpiniais ir galutiniu mokėjimo prašymais gali prašyti projekto vykdytojo pateikti šiuos projekto tinkamų finansuoti išlaidų patvirtinimo dokumentus:

152.1. kai išlaidas prašoma apmokėti išlaidų kompensavimo būdu, – išlaidas pagrindžiančių ir išlaidų apmokėjimą įrodančių dokumentų kopijas bei veiklas ir rezultatą pagrindžiančių dokumentų kopijas; o jei išlaidos apmokamos supaprastintai:

152.1.1. neprašo pateikti jokių dokumentų, jei išlaidos apmokamos pagal fiksuotąją normą;

152.1.2. prašo pateikti dokumentus ar jų kopijas, kuriais įrodomas projekto kiekybinio rezultato pasiekimas, jei išlaidos apmokamos taikant fiksuotuosius įkainius;

152.1.3. prašo pateikti dokumentų, kuriais įrodomas projekto veiklos įgyvendinimas, kopijas, jei išlaidos apmokamos taikant fiksuotąją sumą;

152.2. kai išlaidas prašoma apmokėti sąskaitų apmokėjimo būdu, – išlaidas pagrindžiančių dokumentų kopijas. Išlaidų apmokėjimą įrodančių dokumentų kopijas prašoma pateikti įvykdžius mokėjimus kartu su pranešimu apie patirtų išlaidų apmokėjimą, kaip nurodyta Taisyklių 140.2 papunktyje.

153. Prieš pateikdamas įgaliotajai institucijai rangovo, paslaugų teikėjo ar prekių tiekėjo išrašytą sąskaitą, projekto vykdytojas turi patikrinti ją, jos atitiktį rangos, paslaugų teikimo ar prekių tiekimo sutarties sąlygoms, patikrinti ir priimti atliktus darbus, suteiktas paslaugas ar patiektas prekes (išskyrus išankstinio apmokėjimo sąskaitą).

 

Mokėjimo prašymų tikrinimas ir tvirtinimas

 

154. Už mokėjimo prašymų tikrinimą, projekto tinkamų finansuoti išlaidų patvirtinimo dokumentų tikrinimą ir tinkamų finansuoti išlaidų nustatymą atsakinga įgaliotoji institucija.

155. Įgaliotoji institucija mokėjimo prašymus tikrina ir tvirtina vadovaudamasi įgaliotosios institucijos vidaus procedūrų aprašu ir patikimo finansų valdymo principu. Mokėjimo prašymas tikrinamas ir tvirtinamas pildant įgaliotosios institucijos vidaus procedūrų apraše nustatytos formos mokėjimo prašymo patikros lapą.

156. Įgaliotoji institucija nustato atrankinę tinkamų finansuoti išlaidų patvirtinimo dokumentų patikros tvarką ir informuoja apie ją atsakingą instituciją.

157. Jeigu nustatoma, kad pateiktas klaidingai arba nevisiškai užpildytas mokėjimo prašymas ir (arba) su mokėjimo prašymu pateikti ne visi įgaliotosios institucijos paprašyti projekto tinkamų finansuoti išlaidų patvirtinimo dokumentai, įgaliotoji institucija paprašo projekto vykdytojo patikslinti mokėjimo prašymą ir (arba) pateikti trūkstamus dokumentus, nustatydama terminą, per kurį mokėjimo prašymas turi būti patikslintas ir (arba) dokumentai turi būti pateikti (projekto vykdytojas negali teikti patikslinto mokėjimo prašymo savo nuožiūra, įgaliotajai institucijai neprašant). Šis terminas neturi būti trumpesnis kaip 7 dienos ir ilgesnis kaip 14 dienų, jeigu įgaliotoji institucija ir projekto vykdytojas bendru sutarimu nenusprendžia kitaip. Jeigu įgaliotoji institucija negali įvertinti išlaidų tinkamumo finansuoti dėl pateiktos ne visos informacijos, įgaliotoji institucija patvirtina tik tinkamą finansuoti išlaidų sumą.

158. Įgaliotajai institucijai patvirtinus mokėjimo prašymą, apie tai informuojamas projekto vykdytojas, t. y. nurodoma ši informacija (jeigu ji turima):

158.1. tinkamomis finansuoti išlaidomis pripažinta mokėjimo prašyme nurodytų išlaidų suma;

158.2. tinkamomis finansuoti išlaidomis nepripažinta mokėjimo prašyme nurodytų išlaidų suma ir šio sprendimo priežastis;

158.3. informacija apie tai, kad tinkamomis finansuoti išlaidomis nepripažintą sumą, ištaisius nurodytus trūkumus, galima įtraukti į kitą mokėjimo prašymą;

158.4. grąžintinų lėšų, t. y. lėšų, dėl kurių grąžinimo priimtas sprendimas (toliau – grąžintinos lėšos), suma, išskaičiuota iš sumos, mokėtinos pagal projekto vykdytojo pateiktą mokėjimo prašymą;

158.5. avansu išmokėtų lėšų ar jų dalies suma, kuria mažinama pagal patvirtintą mokėjimo prašymą mokėtina suma, jeigu įgaliotoji institucija Taisyklių 150 punkte nustatyta tvarka priima sprendimą avansu išmokėta lėšų suma ar jos dalimi sumažinti mokėtiną sumą pagal pateiktą mokėjimo prašymą;

158.6. pagal patvirtintą mokėjimo prašymą nustatyta mokėtina skirtų finansavimo lėšų suma;

158.7. kita, įgaliotosios institucijos nuomone, aktuali informacija.

 

Projekto išlaidų apmokėjimas

 

159. Įgaliotoji institucija ne vėliau kaip per 30 dienų (kai pateiktas avanso mokėjimo prašymas – per 14 dienų) nuo mokėjimo prašymo registravimo dienos patvirtina tinkamai parengtą mokėjimo prašymą, parengia ir atsakingai institucijai pateikia Paraišką asignavimų valdytojui (Taisyklių 14 priedas). Į vieną paraišką asignavimų valdytojui gali būti įtrauktos išlaidos, apmokamos tik pagal vieną iš Taisyklių 140 punkte nurodytų išlaidų apmokėjimo būdų. 

160. Taisyklių 159 punkte nurodytas terminas netaikomas, kai įgaliotoji institucija galutinio mokėjimo prašymo tikrinimo metu, vadovaudamasi Taisyklių 199 punktu, atlieka projekto patikrą projekto įgyvendinimo ir (ar) administravimo vietoje (toliau – patikra vietoje) ar turi gauti kitų institucijų ar ekspertų išvadas dėl produktų ir (ar) rezultatų kokybės patvirtinimo. Šiame Taisyklių punkte nurodytais atvejais įgaliotoji institucija paraišką asignavimų valdytojui parengia ne vėliau kaip per 70 dienų nuo mokėjimo prašymo registravimo dienos.

161. Taisyklių 159 ir 160 punktuose nurodyti terminai netaikomi, kai įgaliotoji institucija galutinio mokėjimo prašymo tikrinimo metu įtarusi, kad yra projekto sutarties pažeidimų, Taisyklių IV skyriaus devintajame skirsnyje nustatyta tvarka atlieka įtariamo pažeidimo tyrimą ir kai yra sustabdytas lėšų išmokėjimas Taisyklių 240 punkte nustatyta tvarka. Tokiu atveju įgaliotoji institucija privalo informuoti projekto vykdytoją apie pateikto mokėjimo prašymo tikrinimo termino pratęsimą ir paraišką asignavimų valdytojui rengia ir teikia ne vėliau kaip per 7 dienas nuo sprendimo dėl pažeidimo priėmimo arba nuo projektui skirto finansavimo lėšų ar jų dalies sugrąžinimo, arba nuo lėšų išmokėjimo atnaujinimo dienos.

162. Paraišką asignavimų valdytojui tvirtina įgaliotosios institucijos vadovas ar jo įgaliotas asmuo.

163. Įgaliotosios institucijos patvirtinta paraiška asignavimų valdytojui teikiama atsakingai institucijai. Įgaliotoji institucija gali paprašyti atsakingos institucijos grąžinti paraišką asignavimų valdytojui, kol atsakinga institucija neperduoda mokėjimo paraiškos Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Valstybės iždo departamentui (toliau – Valstybės iždo departamentas).

164. Atsakinga institucija gauna paraišką asignavimų valdytojui kaip mokėjimą pagrindžiantį dokumentą, reikalingą mokėjimo paraiškai Valstybės iždo departamentui parengti ir mokėjimui atlikti.

165. Atsakinga institucija turi patikrinti gautą paraišką asignavimų valdytojui ir, jeigu ji tinkamai parengta, Valstybės biudžeto lėšų išdavimo iš valstybės iždo sąskaitos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2000 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. 195 „Dėl Valstybės biudžeto lėšų išdavimo iš valstybės iždo sąskaitos taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Valstybės biudžeto lėšų išdavimo taisyklės), nustatyta tvarka parengti ir pateikti mokėjimo paraišką Valstybės iždo departamentui per 3 darbo dienas nuo paraiškos asignavimų valdytojui gavimo dienos.

166. Paraišką asignavimų valdytojui tikrinantis atsakingos institucijos darbuotojas įsitikina, ar neviršytos Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto PMIF programai numatytos asignavimų sumos.

167. Nustačiusi, kad gauta paraiška asignavimų valdytojui parengta netinkamai (išskyrus Taisyklių 166 punkte nustatytą atvejį), arba įgaliotajai institucijai paprašius grąžinti paraišką asignavimų valdytojui, atsakinga institucija paraišką asignavimų valdytojui grąžina įgaliotajai institucijai, nurodydama grąžinimo priežastis.

168. Įgaliotoji institucija, atsižvelgdama į nurodytas grąžinimo priežastis, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po paraiškos asignavimų valdytojui grąžinimo dienos parengia naują paraišką asignavimų valdytojui ir pateikia ją atsakingai institucijai.

169. Projekto finansavimo lėšas projekto vykdytojui perveda Valstybės iždo departamentas iš asignavimų valdytojo programų, kuriose numatytos PMIF lėšos ir (ar) Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos, skirtos PMIF programai finansuoti. Mokėjimo paraiškas Valstybės iždo departamentas apmoka vadovaudamasis Valstybės biudžeto lėšų išdavimo taisyklėmis. Mokėjimai projekto vykdytojams atliekami ir atliktų mokėjimų apskaita tvarkoma Valstybės biudžeto apskaitos ir mokėjimo sistemoje.

170. Projekto vykdytojui apmokamos visos įgaliotosios institucijos nustatytos tinkamomis finansuoti pripažintos išlaidos arba jų dalis, apskaičiuota projekto finansuojamajai daliai.

171. Projektui skirtos finansavimo lėšos pervedamos į projekto sutartyje nurodytą projekto sąskaitą.

172. Jeigu pasikeičia projekto sutartyje nurodytos projekto sąskaitos duomenys, projekto vykdytojas privalo ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo duomenų pasikeitimo dienos apie tai elektroniniu paštu pranešti įgaliotajai institucijai. Jei projekto vykdytojas neįvykdo šios pareigos arba projekto sąskaitos duomenys pasikeičia po to, kai įgaliotoji institucija patvirtina mokėjimo prašymą, ir projekto finansavimo lėšos yra pervedamos į ankstesnę projekto sąskaitą, toks projekto finansavimo lėšų pervedimas yra laikomas tinkamu ir visa atsakomybė dėl tokio projekto finansavimo lėšų pervedimo tenka projekto vykdytojui.

 

Palūkanų apskaita

 

173. Jei projekto išlaidos buvo apmokėtos sąskaitų apmokėjimo būdu arba projekto vykdytojui buvo išmokėtas avansas, projekto vykdytojas galutiniame mokėjimo prašyme privalo įgaliotajai institucijai pateikti informaciją apie palūkanas, sukauptas projekto sąskaitoje, kuri nurodyta projekto sutartyje, arba apie tai, kad palūkanos skaičiuojamos nebuvo.

174. Projekto sąskaitoje sukauptų palūkanų dydžiu, vadovaujantis Taisyklių IV skyriaus dešimtuoju skirsniu, turi būti mažinama pagal galutinį mokėjimo prašymą mokėtina projektui skirto finansavimo iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų dalis. Jeigu sukauptų palūkanų suma didesnė už mokėtiną pagal galutinį mokėjimo prašymą projektui skirto finansavimo iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų dalį, perviršis arba visos sukauptos palūkanos turi būti grąžinami vadovaujantis Taisyklių 258 punktu. Šis punktas netaikomas projektų vykdytojams, kurie yra biudžetinės įstaigos ir kurių projekto finansavimo lėšoms atidarytoms banko sąskaitoms taikomos Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lietuvos banko valdybos 1994 m. balandžio 27 d. nutarimo Nr. 320 nuostatos.

175. Tuo atveju, kai sukauptų palūkanų suma mažesnė nei 15 eurų arba lygi šiai sumai ir mokėtinos pagal galutinį mokėjimo prašymą projektui skirto finansavimo iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų dalies nepakanka sukauptų palūkanų sumai ar jos daliai įskaityti su projekto vykdytojo pateiktu galutiniu mokėjimo prašymu, likusi neįskaityta palūkanų suma arba visos sukauptos palūkanos neturi būti grąžinamos (ši nuostata netaikoma, kai projekto vykdytoja yra biudžetinė įstaiga).

 

PENKTASIS SKIRSNIS

PMIF PROGRAMOS RODIKLIAI

 

176. Vadovaudamasis PFSA nustatytais reikalavimais, pareiškėjas, pildydamas paraišką, pasirenka projektui taikomus PMIF programos rodiklius, kuriuos įsipareigoja pasiekti iki projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos.

177. Už projekto sutartyje nustatytų PMIF programos rodiklių pasiekimą projekto vykdytojas atsiskaito teikdamas mokėjimo prašymus pagal mokėjimo prašymų teikimo grafiką.

178. Nustatant PMIF programos rodiklius, skaičiuojant pasiektas jų reikšmes ir atsiskaitant už juos turi būti vadovaujamasi Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro tvirtinamu Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos rodiklių skaičiavimo aprašu (toliau – Rodiklių skaičiavimo aprašas) bei PFSA.

179. Jeigu Rodiklių skaičiavimo apraše nurodytu pasiekimo momentu projekto vykdytojas yra nepasiekęs projekto sutartyje nustatytų PMIF programos rodiklių, įgaliotoji institucija įvertina projektui skirto finansavimo pagrįstumą ir, atsižvelgdama į PMIF programos rodiklių nepasiekimo priežastis, gali vienašaliu sprendimu sumažinti projekto sutartyje nustatytą projektui skirtą finansavimą vadovaudamasi Taisyklių 181 punktu. Tokiu atveju išmokėtos lėšos susigrąžinamos Taisyklių IV skyriaus dešimtajame skirsnyje nustatyta tvarka.

180. Projekto vykdytojui nepasiekus projekto sutartyje nustatytų PMIF programos rodiklių, projektui skirtas finansavimas negali būti mažinamas, jei yra tenkinama bent viena iš šių sąlygų:

180.1. PMIF programos rodiklis nepasiektas dėl mažesnės konkrečios projekto veiklos įgyvendinimo apimties, tačiau projekto vykdytojas pagrindžia patirtas projekto išlaidas atsižvelgdamas į nepasiektą PMIF programos rodiklio reikšmę;

180.2. projekto veiklos įgyvendintos projekto sutartyje numatyta apimtimi, o PMIF programos rodiklis nepasiektas dėl veiksnių, kurių įtakos PMIF programos rodiklio nepasiekimui projekto vykdytojas negalėjo sumažinti (PMIF programos rodiklio nepasiekimo pagrįstumas gali būti vertinamas atsižvelgiant į atitinkamų PMIF programos nacionalinio tikslo ir (ar) veiksmo specifiką, suderinus su atsakinga institucija), ir projekto vykdytojas kartu su galutiniu mokėjimo prašymu arba ataskaita po projekto finansavimo pabaigos pateikia pagrįstus paaiškinimus, kodėl nepasiekė PMIF programos rodiklio reikšmės.

181. Rodiklių skaičiavimo apraše nurodytu pasiekimo momentu (projekto veiklų įgyvendinimo pabaigoje) projekto vykdytojui nepasiekus projekto sutartyje nustatytų PMIF programos rodiklių (išskyrus Taisyklių 180 punkte nustatytus atvejus), projekto sutartyje nustatytas projektui skirtas finansavimas turi būti mažinamas vadovaujantis Taisyklių 183–187 punktais. Projektui skirtas finansavimas turi būti mažinamas nekeičiant projekto tinkamų finansuoti išlaidų dydžio, t. y. atitinkama suma dengiama projekto vykdytojo nuosavo įnašo dalimi.

182. Jeigu PMIF programos rodiklio reikšmės nepasiekimas yra susijęs su konkrečios projekto veiklos vykdymo apimties sumažėjimu ir projekto vykdytojas nepagrindžia patirtų projekto išlaidų atsižvelgdamas į nepasiektą PMIF programos rodiklio reikšmę, mažinama projektui skirto finansavimo dalis apskaičiuojama proporcingai pagal neįvykdytų projekto veiklų apimtį ir (arba) yra lygi nepagrįstai patirtoms projekto išlaidoms.

183. Jeigu PMIF programos rodiklio reikšmės nepasiekimas nėra susijęs su konkrečios projekto veiklos vykdymo apimties sumažėjimu, bet yra sąlygotas veiksnių, kurių įtaką PMIF programos rodiklio nepasiekimui projekto vykdytojas galėjo sumažinti (PMIF programos rodiklio nepasiekimo pagrįstumas gali būti vertinamas atsižvelgiant į atitinkamų PMIF programos veiksmų specifiką, suderinus su atsakinga institucija), mažinama projektui skirto finansavimo dalis apskaičiuojama taip (skaičiuojant nuo projekto sutartyje nustatytos rodiklio reikšmės):

183.1. jei PMIF programos rodiklis (-iai) nepasiektas (-i) nuo 10 proc. iki 25 proc. (įskaitytinai), projektui skirtas finansavimas mažinamas 5 proc.;

183.2. jei PMIF programos rodiklis (-iai) nepasiektas (-i) nuo 25,01 proc. iki 40 proc. (įskaitytinai), projektui skirtas finansavimas mažinamas 10 proc.;

183.3. jei PMIF programos rodiklis (-iai) nepasiektas (-i) nuo 40,01 proc. iki 50 proc. (įskaitytinai), projektui skirtas finansavimas mažinamas 15 proc.;

183.4. jei PMIF programos rodiklis (-iai) nepasiektas (-i) daugiau kaip 50 proc., projektui skirtas finansavimas mažinamas 20 proc.

184. Jei Taisyklių 183 punkte numatytu atveju daugiau nei vienas PMIF programos rodiklis yra nepasiektas daugiau kaip 10 proc., projektui skirtas finansavimas mažinamas tik viena (didžiausia) apskaičiuota suma.

185. Kai už skirtingų PMIF programos rodiklių nepasiekimą turi būti mažinamas projektui skirtas finansavimas vadovaujantis skirtingomis nuostatomis, nurodytomis Taisyklių 182 ir 183 punktuose, projektui skirtas finansavimas turi būti mažinamas tik viena (didžiausia) projektui skirta finansavimo suma, apskaičiuota pagal viename iš šių punktų nustatytą tvarką.

186. Jei už PMIF programos rodiklių nepasiekimą projektui skirtas finansavimas jau buvo vieną kartą sumažintas 20 proc. pagal Taisyklių 182 ar 183 punkto nuostatas arba daugiau pagal Taisyklių 182 punkto nuostatas, vėliau nebegali būti papildomai mažinamas projektui skirtas finansavimas pagal Taisyklių 183 punkto nuostatas.

187. Jei pagal Taisykles už PMIF programos rodiklių nepasiekimą projektui skirtas finansavimas buvo sumažintas mažiau nei 20 proc., vėliau projektui skirtas finansavimas gali būti papildomai sumažintas pagal Taisyklių 183 punkto nuostatas, bet kartu ne daugiau kaip 20 proc.

 

ŠEŠTASIS SKIRSNIS

INFORMACIJA APIE PMIF PROJEKTŲ DALYVIUS

 

188. Projekto vykdytojas teikia įgaliotajai institucijai Duomenų apie Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo programos projekto dalyvius ketvirčio ataskaitas (Taisyklių 15 priedas) per 10 dienų pasibaigus kalendoriniam ketvirčiui.

189. Projekto vykdytojas kartu su tarpiniais ir galutiniu mokėjimo prašymais, kuriuose deklaruojamos su projekto dalyviais susijusios išlaidos, teikia įgaliotajai institucijai informaciją apie projekto dalyvius (jei esama dalyvių), pradėjusius dalyvauti projekto veiklose iki mokėjimo prašymo ataskaitinio laikotarpio pabaigos, pagal Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo lėšomis finansuojamo projekto dalyvio apklausos anketos (Taisyklių 16 priedas) (toliau – dalyvio anketa) duomenis.

190. Projekto dalyviai turi atitikti reikalavimus, nurodytus konkrečiame PFSA ir projekto sutartyje.

191. Projekto veiklose dalyvaujantys asmenys, gaunantys netiesioginę naudą iš projekto, priskiriami netiesioginei projekto tikslinei grupei, todėl nėra laikomi projekto dalyviais ir apie juos informacija kartu su mokėjimo prašymu neteikiama. Asmenimis, priklausančiais netiesioginei projekto tikslinei grupei, yra laikomi, pavyzdžiui, PMIF projekto dalyvių mokomi asmenys, kai jų mokymo ir kitos su tuo susijusios išlaidos nėra numatytos projekto biudžete.

192. Informacija apie kiekvieną projekto dalyvį renkama pirmą jo dalyvavimo tiesioginėse projekto veiklose dieną vieną kartą per projekto įgyvendinimo laikotarpį. Projekto dalyviui pateikiama užpildyti dalyvio anketa.

193. Projekto dalyviui atsisakius užpildyti dalyvio anketą ir (ar) projekto vykdytojui negalint pateikti duomenų apie projekto dalyvį, šio projekto dalyvio dalyvavimo projekto veiklose išlaidos yra pripažįstamos netinkamomis finansuoti. Jei projekto dalyvis yra mažametis arba dėl negalios negali užpildyti dalyvio anketos ir (arba) projekto vykdytojas turi prieigą prie viešuose registruose arba valstybės ar savivaldybių informacinėse sistemose esančios informacijos apie projekto dalyvius arba turi informaciją apie projekto dalyvius (ir gali pagrįsti jos teisingumą patikros vietoje metu), tokiu atveju dalyvio anketoje nustatytą informaciją apie projekto dalyvius įgaliotajai institucijai pateikia projekto vykdytojas, o iš projekto dalyvio nereikalaujama užpildyti dalyvio anketos (ši nuostata turi būti nustatyta projekto sutartyje arba PFSA).

194. Projekto dalyvis pasirašo užpildytą dalyvio anketą, taip užtikrindamas pateiktos informacijos teisingumą. Jeigu dalyvio anketa nėra pildoma, pateiktos informacijos apie projekto dalyvį teisingumą užtikrina projekto vykdytojas.

195. Projekto vykdytojas turi paaiškinti projekto dalyviui, kaip teisingai turi būti pildoma dalyvio anketa.

196. Projekto vykdytojas privalo dalyvio anketoje pateiktus projekto dalyvio duomenis tvarkyti vadovaudamasis asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais.

197. Projekto vykdytojas privalo informuoti projekto dalyvį, kokiu tikslu yra renkami ir tvarkomi jo asmens duomenys, ir užtikrinti projekto dalyvio teisę susipažinti su projekto vykdytojo saugomais jo asmens duomenimis.

198. Projekto vykdytojas saugo užpildytas dalyvių anketas Taisyklių VI skyriaus šeštajame skirsnyje nustatyta tvarka.

 

SEPTINTASIS SKIRSNIS

PATIKRA VIETOJE

 

199. Įgaliotoji institucija, vadovaudamasi Taisyklėse ir vidaus procedūrų apraše nustatyta tvarka, privalo atlikti kiekvieno projekto patikrą vietoje bent kartą per projekto įgyvendinimo laikotarpį. Patikras vietose įgaliotoji institucija taip pat gali atlikti kilus įtarimui, kad projekto vykdytojo teikiama informacija yra netiksli, neišsami arba klaidinanti, ir kitais įgaliotosios institucijos nustatytais tikslais.

200. Įgaliotoji institucija vykdo sistemingą projekto vykdytojo ir (ar) partnerio (-ių) administracinės veiklos kontrolę (kiek tai susiję su įgyvendinamu projektu) ir tokią kontrolę gali papildyti patikromis vietoje, apie kurias iš anksto nepranešama.

201. Jeigu įgaliotoji institucija neatliko patikros vietoje, projekto vykdytojui negali būti išmokėtos projekto finansavimo lėšos pagal galutinį mokėjimo prašymą.

202. Įgaliotoji institucija gali tikrinti projekto vykdytojo ir partnerio (-ių) ūkinę veiklą tik tiek, kiek ji susijusi su tikrinamo projekto įgyvendinimu. Įgaliotoji institucija turi teisę susipažinti su kitais projekto vykdytojo ir partnerio (-ių) iš kitų finansavimo šaltinių įgyvendinamais (įgyvendintais) projektais ir jų metu sukurtais rezultatais, kitais projekto vykdytojo ir partnerio (-ių) dokumentais, kiek tai būtina dvigubo tos pačios veiklos tų pačių išlaidų finansavimo prevencijai ir projekto vykdytojo pateiktuose mokėjimo prašymuose deklaruotų išlaidų tinkamumui finansuoti užtikrinti.

203. Atsakingos institucijos atstovai Taisyklių IV skyriaus aštuntajame skirsnyje ir vidaus procedūrų aprašuose nustatyta tvarka taip pat gali atlikti patikras vietose. Audito institucijos atstovai patikras vietose gali atlikti, vadovaudamiesi 2014 m. liepos 25 d. Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 1042/2014 dėl papildomų Reglamento (ES) Nr. 514/2014 nuostatų dėl atsakingų institucijų skyrimo, valdymo ir kontrolės pareigų ir dėl audito institucijų statuso bei įsipareigojimų (OL 2014 L 289, p. 3) III skyriaus ir vidaus procedūrų aprašų nustatyta tvarka.

 

Patikros vietoje lapas ir patikros apimtis

 

204. Atlikdami patikrą vietoje, įgaliotosios institucijos darbuotojai pildo Įgaliotosios institucijos atliekamos projekto patikros vietoje lapą (Taisyklių 17 priedas) (toliau – patikros vietoje lapas).

205. Jei patikros vietoje metu įgaliotoji institucija tikrina projektą ne tik pagal Taisyklių 17 priede nurodytus klausimus, kitus tikrinamus dalykus įgaliotoji institucija nustato atsižvelgdama į atitinkamo projekto veiklų pobūdį ir patikros tikslą ir papildo patikros vietoje lapą atitinkamais klausimais.

 

Patikros vietoje organizavimas

 

206. Įgaliotoji institucija turi informuoti projekto vykdytoją (prireikus, ir partnerį (-ius)) apie patikrą vietoje likus ne mažiau kaip 3 darbo dienoms iki patikros vietoje atlikimo dienos. Jeigu išankstinis projekto vykdytojo ir (ar) partnerio (-ių) informavimas apie planuojamą patikrą vietoje gali turėti neigiamos įtakos patikros vietoje rezultatams, įgaliotoji institucija patikrą vietoje gali atlikti prieš tai iš anksto neinformavusi projekto vykdytojo ir (ar) partnerio (-ių).

207. Kai apie projekto patikrą vietoje įgaliotoji institucija informuoja projekto vykdytoją ir (ar) partnerį (-ius) iš anksto, projekto vykdytojas ir (ar) partneris (-iai) turi užtikrinti projekto vykdytojo ir (ar) partnerio (-ių) vadovo ar jo įgalioto asmens ir (ar) kitų už projekto įgyvendinimą atsakingų asmenų dalyvavimą patikroje bei reikalingų dokumentų prieinamumą. Jei neįmanoma sudaryti sąlygų atlikti patikrą vietoje įgaliotosios institucijos nurodytu metu ir (ar) joje negali dalyvauti pranešime dėl patikros vietoje įvardyti asmenys, projekto vykdytojas ir (ar) partneris (-iai) turi nedelsdamas informuoti įgaliotąją instituciją, nurodydamas to priežastis.

208. Patikrą vietoje atlieka įgaliotosios institucijos darbuotojas (-ai) arba jos įgaliotas ekspertas (-ai).

209. Įgaliotosios institucijos darbuotojas (-ai), atlikęs (-ę) patikrą vietoje, supažindina projekto vykdytoją ir (ar) partnerį (-ius) su patikros vietoje rezultatais, pateikdamas (-i) pasirašyti patikros vietoje lapą. Jeigu projekto vykdytojo ir (ar) partnerio (-ių) atstovas atsisako pasirašyti patikros vietoje lapą, patikrą vietoje atliekantis asmuo tai pažymi patikros vietoje lape.

210. Atlikęs (-ę) patikrą vietoje, įgaliotosios institucijos darbuotojas (-ai) per 14 dienų nuo patikros vietoje dienos užpildo Įgaliotosios institucijos atliekamos projekto patikros vietoje ataskaitą (Taisyklių 18 priedas) (toliau – projekto patikros vietoje ataskaita).

211. Projekto patikros vietoje ataskaitoje nurodomi patikros vietoje rezultatai, išvados ir rekomendacijos arba privalomi nurodymai projekto vykdytojui, kaip toliau įgyvendinti projektą (toliau kartu šiame poskirsnyje – rekomendacijos), nustatomas terminas, per kurį rekomendacijos turi būti įgyvendintos.

212. Įgaliotoji institucija, patikros vietoje metu nustačiusi neatitikimų ir (arba) projekto patikros vietoje ataskaitoje nurodžiusi rekomendacijas, informaciją apie tai projekto vykdytojui pateikia raštu per 7 dienas nuo projekto patikros vietoje ataskaitos parengimo. Įgaliotoji institucija turi užtikrinti rekomendacijų įgyvendinimo priežiūrą.

213. Įtarusi ES ir (arba) Lietuvos Respublikos teisės aktų ir (arba) projekto sutarties pažeidimų, įgaliotoji institucija atlieka Taisyklių IV skyriaus devintajame skirsnyje nustatytus veiksmus.

 

AŠTUNTASIS SKIRSNIS

ATSAKINGOS INSTITUCIJOS ATLIEKAMI ATRANKINIAI TIKRINIMAI ĮGALIOTOJOJE INSTITUCIJOJE IR PATIKROS VIETOSE

 

214. Vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento Nr. 514/2014 27 straipsniu bei Komisijos įgyvendinančiuoju reglamentu dėl atsakingos institucijos atliekamų patikrų bendrųjų principų, atsakinga institucija atlieka patikras vietose ir atrankinius tikrinimus įgaliotojoje institucijoje.

215. Atsakinga institucija patikras vietose susieja su atrankiniais tikrinimais įgaliotojoje institucijoje. Atsakinga institucija privalo atlikti ne mažiau kaip 2 ataskaitinių metų patikras vietose ir atrankinius tikrinimus įgaliotojoje institucijoje. Atsakinga institucija patikras vietose ir atrankinius tikrinimus įgaliotojoje institucijoje gali atlikti bet kuriuo projektų įgyvendinimo metu ir 5 metus po jų įgyvendinimo.

216. Patikras vietose ir atrankinius tikrinimus įgaliotojoje institucijoje atlieka atsakingos institucijos darbuotojai.

217. Prireikus, atsakingos institucijos darbuotojai gali atlikti planines ir neplanines patikras vietose, nesusiedami jų su atrankiniais tikrinimais įgaliotojoje institucijoje.

218. Apie patikras vietose ir atrankinius tikrinimus atsakinga institucija turi raštu informuoti projekto vykdytoją ir įgaliotąją instituciją atskirai, likus ne mažiau kaip 3 darbo dienoms iki patikros vietoje atlikimo:

218.1. rašte projekto vykdytojui dėl patikros vietoje atlikimo yra nurodoma: patikros vietoje data; patikrą vietoje atliksiantys atsakingos institucijos darbuotojai; numatoma patikros vietoje apimtis ir projekto vykdytojo ir (ar) projekto partnerio (-ių) atstovai, kurie turėtų dalyvauti atliekant patikrą (jeigu būtina);

218.2. rašte įgaliotajai institucijai dėl atrankinių tikrinimų yra nurodoma: atrankinių tikrinimų data; tikrinimus vykdysiantys atsakingos institucijos darbuotojai; kokiose patalpose vyks tikrinimai ir tikrintinų projektų sąrašas.

219. Atsakinga institucija, atlikdama patikrą vietoje, tikrina finansinius ir (arba) veiklos duomenis apie:

219.1. projekto įgyvendinimo priežiūrą ir kontrolę;

219.2. projekto išteklius ir jų valdymą;

219.3. projekto viešinimo priemones;

219.4. įvykdytus viešuosius pirkimus;

219.5. kitus projekto įgyvendinimo ir projekto sutarties vykdymo aspektus.

220. Atsakinga institucija, atlikusi patikrą vietoje, užpildo projekto patikros vietoje ataskaitą, kurios forma patvirtinta vidaus procedūrų apraše. Projekto patikros vietoje ataskaita turi būti suderinta ir pasirašyta abiejų šalių per 30 dienų:

220.1. jeigu patikros vietoje metu nebuvo rasta neatitikimų, netinkamų išlaidų ir nėra būtina pakartotinai išanalizuoti patikros vietoje metu paimtų dokumentų kopijų, teikti projekto vykdytojui rekomendacijas ir pasiūlymus, atsakingos institucijos darbuotojai projekto patikros vietoje ataskaitą gali parengti patikros vietoje metu. Projekto patikros vietoje ataskaita rengiama 2 egzemplioriais, iš kurių vienas paliekamas projekto vykdytojui, o kitas įsegamas į atsakingos institucijos patikrų vietose dokumentų bylą;

220.2. jeigu patikros vietoje metu buvo rasta neatitikimų ar papildomai reikia išanalizuoti patikros vietoje metu paimtų dokumentų kopijas, o projektų vykdytojui yra būtina teikti rekomendacijas, atsakinga institucija tai atlieka per 14 dienų nuo patikros vietoje dienos. Atsakingos institucijos darbuotojai, užpildę projekto patikros vietoje ataskaitos projektą, elektroniniu paštu išsiunčia jį derinti projekto vykdytojui. Projekto vykdytojas dėl atsakingos institucijos projekto patikros vietoje ataskaitos projekto savo argumentus gali pateikti raštu per 14 dienų, jeigu būtina, pridėdamas papildomus pagrindžiančius dokumentus. Tokiu atveju atsakinga institucija pakartotinai išanalizuoja pateiktus argumentus ir per 14 dienų suformuoja galutinę projekto patikros vietoje ataskaitą, jeigu būtina, nurodydama, kokių priemonių projekto vykdytojui būtina imtis dėl tolesnės projekto įgyvendinimo eigos. Projekto vykdytojui galutinė projekto patikros vietoje ataskaita yra siunčiama paštu. Patikros vietoje ataskaita rengiama 2 egzemplioriais, abiems šalims pasirašius, vienas egzempliorius paliekamas projekto vykdytojui, kitas įsegamas į atsakingos institucijos patikrų vietose dokumentų bylą.

221. Atsakinga institucija, atlikdama atrankinius tikrinimus įgaliotojoje institucijoje, tikrina projektų vykdytojų įgaliotajai institucijai pateiktus mokėjimo prašymus ir kitus dokumentus. Atlikusi atrankinius tikrinimus įgaliotojoje institucijoje ir patikras vietose, atsakinga institucija palygina iš skirtingų šaltinių surinktą informaciją ir per 30 dienų vidaus procedūrų apraše nustatyta tvarka parengia atrankinių tikrinimų įgaliotojoje institucijoje ataskaitą bei suformuoja rekomendacijas įgaliotajai institucijai (jeigu būtina). Prireikus įsitikinti turimos informacijos patikimumu, teisingumu ir tikslumu, šis terminas gali būti pratęstas, bet ne ilgiau kaip 14 dienų.

222. Atsakinga institucija prižiūri, kaip vykdomos rekomendacijos, teiktos projektų vykdytojams ir (ar) įgaliotajai institucijai, prašydama pateikti rekomendacijų įgyvendinimą patvirtinančius dokumentus ar atlikdama pakartotines planines ar neplanines patikras vietose ar atrankinius tikrinimus įgaliotojoje institucijoje.

 

DEVINTASIS SKIRSNIS

PAŽEIDIMŲ TYRIMAS

 

223. Pažeidimus gali įtarti kiekvienas PMIF programą administruojančios institucijos darbuotojas, vykdydamas projektų sutarčių priežiūrą, kontrolę arba auditą, gavęs informaciją iš trečiųjų šalių ar ją pastebėjęs visuomenės informavimo priemonėse ir kitais atvejais.

224. Atsakinga ir audito institucijos, įtarusios pažeidimą ir (ar) gavusios informacijos apie įtariamus pažeidimus iš Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės, Europos Komisijos, Europos Audito Rūmų, Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (toliau – OLAF), Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – FNTT), Viešųjų pirkimų tarnybos, Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos (toliau – Konkurencijos taryba) ir trečiųjų šalių, šią informaciją persiunčia įgaliotajai institucijai.

225. Įgaliotoji institucija, išnagrinėjusi Taisyklių 223–224 punktuose nurodytą informaciją arba įtarusi pažeidimą atlikdama projekto administravimo veiksmus, vidaus procedūrų apraše nustatyta tvarka įvertina, ar su įtariamu pažeidimu susijusi informacija turi pažeidimo požymių, nurodytų Komisijos deleguotame reglamente dėl valstybių narių įsipareigojimo pranešti apie pažeidimus, ir įsitikina, ar įtariamas pažeidimas:

225.1. įgaliotosios institucijos nuomone, gali būti ištaisytas vadovaujantis Taisyklių 226 punkto nuostatomis;

225.2. nėra susijęs su įtariama nusikalstama veika;

225.3. nėra susijęs su sisteminiu pažeidimu, kaip jis apibrėžtas Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo taisyklių 2.32 papunktyje.

226. Jei yra tenkinamos visos Taisyklių 225 punkte nustatytos sąlygos ir įtariamas pažeidimas gali būti ištaisytas Taisyklių 227–229 punktuose nustatyta tvarka, įgaliotoji institucija įtariamo pažeidimo neregistruoja ir atsakingos institucijos apie pažeidimą neinformuoja.

227. Taisyklių 225 punkte nustatytu atveju įtariamas pažeidimas gali būti ištaisytas:

227.1. atliekant pirkimą iš naujo, jei įtariamas pažeidimas susijęs su pirkimo sutartimi, kurią sudarant ar vykdant nesilaikyta teisės aktuose nustatytos pirkimų tvarkos, ir, jei reikia, susigrąžinant lėšas Taisyklių IV skyriaus dešimtajame skirsnyje nustatyta tvarka;

227.2. Taisyklių 112, 136, 179, 255, 342 punktuose nurodytais atvejais – atliekant vienašalį sutarties keitimą Taisyklių 115.2 papunktyje nustatyta tvarka ir, jei reikia, susigrąžinant lėšas Taisyklių IV skyriaus dešimtajame skirsnyje nustatyta tvarka;

227.3. kitų įtariamų pažeidimų atvejais, kai su įtariamu pažeidimu susijusios lėšos nebuvo išmokėtos arba išmokėta ne daugiau nei 15 eurų, – įgaliotajai institucijai patvirtinus tik tinkamą finansuoti išlaidų sumą ir (ar) projekto vykdytojui atlikus įgaliotosios institucijos nurodytus veiksmus.

228. Apie įtariamo pažeidimo ištaisymą ir jo ištaisymo būdą įgaliotoji institucija informuoja projekto vykdytoją raštu, o su įtariamu pažeidimu susiję veiksmai ir įgaliotosios institucijos priimti sprendimai yra žymimi mokėjimo prašymų patikros lapuose, projektų patikros vietoje ataskaitose, susirašinėjimo su projekto vykdytoju dokumentuose ir kituose dokumentuose, vadovaujantis įgaliotosios institucijos vidaus procedūrų aprašais.

229. Įgaliotoji institucija projekto vykdytojui nurodo įtariamo pažeidimo ištaisymo terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 7 dienos ir ilgesnis kaip 30 dienų, išskyrus atvejus, kai dėl objektyvių aplinkybių įtariamas pažeidimas negali būti ištaisytas per 30 dienų. Tais atvejais, kai reikia kreiptis į kitas institucijas dėl papildomos informacijos, įtariamo pažeidimo ištaisymo terminas gali būti pratęsiamas iki papildomos informacijos gavimo ir (ar) pateikimo įgaliotajai institucijai dienos.

230. Jei projekto vykdytojas per jam nustatytą terminą įtariamo pažeidimo neištaiso arba jei įtariamas pažeidimas netenkina bent vienos iš Taisyklių 225.1–225.3 papunkčiuose nustatytų sąlygų, toks įtariamas pažeidimas yra registruojamas, t. y. įgaliotoji institucija įtarimą dėl pažeidimo registruoja įgaliotosios institucijos vidaus procedūrų apraše nustatyta tvarka užpildydama Pranešimą apie įtariamą pažeidimą (Taisyklių 19 priedas), pradeda įtariamo pažeidimo tyrimą ir jį atlieka Taisyklių 231–234 punktuose nustatyta tvarka.

231. Įgaliotoji institucija apie pradėtą įtariamo pažeidimo tyrimą ne vėliau kaip per 7 dienas nuo įtarimo dėl pažeidimo užregistravimo dienos informuoja atsakingą instituciją, pateikdama užpildytą Pranešimą apie įtariamą pažeidimą (Taisyklių 19 priedas) ir projekto vykdytoją, išskyrus atvejus, kai projekto vykdytojo informavimas galėtų turėti neigiamos įtakos pažeidimo tyrimui.

232. Įtariamo pažeidimo tyrimo metu įgaliotoji institucija vertina projekto vykdytojo ar kitų institucijų ir (ar) įstaigų pateiktą informaciją, duomenis ir dokumentus, gali atlikti patikras vietoje, taip pat nepranešus apie tai iš anksto, prašyti paaiškinti įtariamo pažeidimo aplinkybes, kreiptis į kitas atsakingas institucijas (ministerijas, Viešųjų pirkimų tarnybą, Konkurencijos tarybą ir kt.) su prašymu pateikti išvadas, paaiškinimus apie įtariamo pažeidimo aplinkybes ir informaciją, susijusią su atliekamu pažeidimo tyrimu, ir (ar) atlikti kitus veiksmus, kuriais siekiama ištirti įtariamą pažeidimą.

233. Įgaliotoji institucija turi atlikti įtariamo pažeidimo tyrimą ir priimti sprendimą dėl pažeidimo ne vėliau kaip per 30 dienų nuo įtarimo dėl pažeidimo užregistravimo dienos. Tais atvejais, kai reikia kreiptis į kitas institucijas ir (ar) projekto vykdytoją dėl papildomos informacijos ar sprendimas dėl pažeidimo turi būti suderintas su atsakinga institucija Taisyklių 118 punkte nustatyta tvarka, įtariamo pažeidimo tyrimas užbaigiamas ir sprendimas dėl pažeidimo priimamas ne vėliau kaip per 30 dienų nuo papildomos informacijos gavimo arba ne vėliau kaip per 7 dienas nuo atsakymo iš atsakingos institucijos gavimo dienos. 

234. Įgaliotoji institucija užtikrina, kad informacija apie įtariamo pažeidimo tyrimo eigą ir rezultatus ir kita su pažeidimu susijusi informacija būtų registruojama įgaliotosios institucijos vidaus procedūrų apraše nustatyta tvarka pildant Pažeidimo tyrimo išvados formą (Taisyklių 20 priedas).

235. Įgaliotoji institucija, atsižvelgdama į įtariamo pažeidimo pobūdį, apskaičiuoja netinkamų finansuoti projekto išlaidų dydį:

235.1. atitinkantį projekto išlaidų sumą, susijusią su pažeidimu, jei ją galima tiesiogiai nustatyti;

235.2. atitinkantį su pažeidimu susijusių projekto išlaidų dalį, kuri apskaičiuojama Taisyklių 238–239 punktuose nustatyta tvarka, jei su pažeidimu susijusių išlaidų negalima tiesiogiai nustatyti.

236. Kai įtariamas pažeidimas yra susijęs su nustatyta nusikalstama veika dėl projekto vykdytojo ar PMIF programą administruojančios institucijos darbuotojo neteisėtų veiksmų, dėl kurių projektui buvo neteisėtai skirtos ir (arba) išmokėtos finansavimo lėšos, netinkamomis finansuoti pripažįstamos visos projekto išlaidos.

237. Nustačius, kad projekto vykdytojas nesilaikė Taisyklių 263 punkte nustatyto draudimo be įgaliotosios institucijos ir, jeigu tai numatyta teisės aktuose, be atsakingos institucijos sutikimo perleisti, parduoti, įkeisti turtą ar kitokiu būdu suvaržyti intelektines ar daiktines teises į turtą, kuriam įsigyti ar sukurti skiriamos projekto finansavimo lėšos, netinkamomis finansuoti projekto išlaidomis pripažįstamos suvaržyto turto įsigijimo išlaidos, išskyrus atvejus, kai tokiam intelektinių ar daiktinių teisių į turtą suvaržymui įgaliotoji institucija būtų pritarusi.

238. Nustačius, kad projekto vykdytojas pažeidė Taisyklių IV skyriaus vienuoliktajame skirsnyje nustatytus investicijų tęstinumo reikalavimus, netinkamų finansuoti projekto išlaidų dydis apskaičiuojamas vadovaujantis Su pažeidimu susijusių netinkamų finansuoti projekto išlaidų apskaičiavimo tvarkos aprašo (Taisyklių 8 priedas) 5 punktu.

239. Kai įtariamas pažeidimas yra susijęs su pirkimu, įvykdytu pažeidžiant teisės aktų nuostatas, arba dėl tokio pirkimo sudarytos sutarties vykdymu ir neįmanoma tiksliai apskaičiuoti su tokiu pažeidimu susijusių netinkamų finansuoti išlaidų dydžio, šis dydis apskaičiuojamas vadovaujantis Su pažeidimu susijusių netinkamų finansuoti projekto išlaidų apskaičiavimo tvarkos aprašo (Taisyklių 8 priedas) 6–12 punktais.

240. Su įtariamu pažeidimu susijusių lėšų išmokėjimas ar išlaidų pripažinimas tinkamomis finansuoti laikinai, kol bus ištaisytas įtariamas pažeidimas ar bus baigtas įtariamo pažeidimo tyrimas ir priimtas (-i) Taisyklių 242 punkte nurodytas (-i) sprendimas (-ai) dėl pažeidimo, taip pat tais atvejais, kai įgaliotoji institucija gauna informacijos apie pradėtą ikiteisminį tyrimą, susijusį su projektu, sustabdomas, jei įgaliotoji institucija mano, kad jų išmokėjimas ar pripažinimas tinkamomis finansuoti gali padaryti žalą ES ir (ar) Lietuvos Respublikos biudžetui:

240.1. jei su įtariamu pažeidimu ar ikiteisminiu tyrimu susijusios lėšos projekto vykdytojui buvo išmokėtos, gali būti stabdomas dalies projekto finansavimo lėšų sumos išmokėjimas;

240.2. jei su įtariamu pažeidimu ar ikiteisminiu tyrimu susijusios lėšos projekto vykdytojui nebuvo išmokėtos, gali būti stabdomas dalies išlaidų tinkamumo finansuoti tikrinimas.

241. Dėl Taisyklių 240 punkte numatytų veiksmų įgaliotoji institucija sprendžia atsižvelgdama į galimą pažeidimo finansinį poveikį, projekto įgyvendinimo laipsnį ir kitas svarbias aplinkybes bei turimą informaciją apie projektą ar projekto vykdytoją ir apie tokį sprendimą informuoja projekto vykdytoją bei atsakingą instituciją.

242. Įgaliotoji institucija, atlikusi įtariamo pažeidimo tyrimą, priima vieną (ar kelis) sprendimą (-us):

242.1. pažeidimas nenustatytas;

242.2. pažeidimas nustatytas;

242.3. pažeidimas nustatytas, bet gali būti ištaisytas;

242.4. pripažinti netinkamomis finansuoti su pažeidimu susijusias projekto išlaidas;

242.5. nutraukti projekto sutartį ir susigrąžinti visas išmokėtas lėšas (jei lėšos buvo išmokėtos);

242.6. susigrąžinti išmokėtų lėšų dalį;

242.7. išskaičiuoti netinkamų finansuoti išlaidų sumą ar jos dalį iš projekto vykdytojo teikiamuose mokėjimo prašymuose nurodytos sumos, jeigu lėšos projekto vykdytojui dar nesumokėtos.

243. Tais atvejais, kai atlikus įtariamo pažeidimo tyrimą nustatoma, kad buvo nesilaikyta ES ir (ar) Lietuvos Respublikos teisės aktų ir (arba) projekto sutarties nuostatų, tačiau dėl to nebuvo ar negalėjo būti finansinio poveikio ES ar Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui, pažeidimas nėra nustatomas, tačiau nurodoma per nustatytą terminą ištaisyti neatitikimus, jeigu tai įmanoma.

244. Įgaliotoji institucija, priėmusi sprendimą, kad pažeidimas nenustatytas, tai pažymi Pažeidimo tyrimo išvadoje (Taisyklių 20 priedas) ir apie pažeidimo tyrimo rezultatus informuoja projekto vykdytoją ir atsakingą instituciją per 5 dienas nuo sprendimo dėl pažeidimo priėmimo dienos.

245. Įgaliotosios institucijos sprendimas dėl nustatyto pažeidimo yra rengiamas užpildant Pažeidimo tyrimo išvadą (Taisyklių 20 priedas). Sprendimas dėl pažeidimo turi atitikti Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnyje nustatytus individualiam administraciniam aktui taikomus reikalavimus.

246. Įgaliotoji institucija, priėmusi sprendimą, kad pažeidimas nustatytas, bet gali būti ištaisytas, sprendime dėl pažeidimo nurodo tokio pažeidimo ištaisymo terminą ir būdą.

247. Tais atvejais, kai dėl nustatyto pažeidimo įgaliotoji institucija priima Taisyklių 242.5 papunktyje nurodytą sprendimą nutraukti projekto sutartį, toks sprendimas turi būti suderintas su atsakinga institucija, kaip nustatyta Taisyklių 118 punkte.

248. Apie priimtą sprendimą dėl pažeidimo ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo jo priėmimo dienos įgaliotoji institucija informuoja projekto vykdytoją ir atsakingą instituciją pateikdama sprendimo kopiją.

249. Jeigu pagal sprendimą dėl pažeidimo turi būti keičiama ar nutraukiama projekto sutartis ir (ar) susigrąžinamos lėšos, šie veiksmai atliekami vadovaujantis Taisyklių IV skyriaus antrojo ir dešimtojo skirsnių nuostatomis.

250. Paaiškėjus naujoms aplinkybėms, kurios nebuvo įvertintos pažeidimo tyrimo metu, pažeidimo tyrimas gali būti atliekamas iš naujo ir, atsižvelgiant į jo rezultatus, atitinkamai gali būti pakeistas sprendimas dėl pažeidimo. Atnaujintas pažeidimo tyrimas atliekamas ir sprendimas dėl pažeidimo priimamas šiame Taisyklių skirsnyje nustatyta tvarka.

251. Pažeidimo tyrimo, nustatymo ir ištaisymo procedūros baigiamos, kai baigiami visi su lėšų susigrąžinimu susiję veiksmai, taip pat baigiamos kitos administracinės ir (ar) teisminės procedūros, susijusios su pažeidimo nustatymu ir ištaisymu.

252. Įgaliotoji institucija, įtarusi sisteminį pažeidimą, apie tai nedelsdama informuoja atsakingą instituciją. Įgaliotoji institucija patikrina visus su įtariamu sisteminiu pažeidimu susijusius savo administruojamus projektus, vidaus procedūrų apraše nustatyta tvarka įvertina, ar juose yra sisteminių pažeidimų, ir, nustačiusi tokius pažeidimus, šiame Taisyklių skirsnyje nustatyta tvarka atlieka pažeidimų tyrimus ir kitus nurodytus veiksmus. Apie atliktus pažeidimų tyrimus ir kitus veiksmus ne vėliau kaip per 7 dienas nuo jų atlikimo dienos įgaliotoji institucija informuoja atsakingą instituciją.

253. Įgaliotoji institucija, įtarusi nusikalstamą veiką, apie tai nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 7 dienas nuo sprendimo dėl pažeidimo priėmimo dienos, raštu informuoja FNTT ir atsakingą instituciją. Įgaliotoji institucija FNTT taip pat pateikia visą turimą su įtariama nusikalstama veika susijusią informaciją ir dokumentų kopijas.

254. Jei įtariamas ar nustatytas pažeidimas gali sukelti pasekmių už Lietuvos Respublikos teritorijos ribų, įgaliotoji institucija apie tokį pažeidimą per 7 dienas nuo įtariamo pažeidimo užregistravimo ar pažeidimo nustatymo dienos informuoja atsakingą instituciją.

255. Įgaliotoji institucija, atsižvelgdama į PMIF programos veiksmo ir (ar) projekto specifiką ir suderinusi su atsakinga institucija, gali nustatyti projekto sutartyje nustatyto projektui skirto finansavimo mažinimo tvarką, kai projekto vykdytojas nesilaiko projekto sutartyje nustatytų sąlygų šiame Taisyklių skirsnyje nenurodytais atvejais ir kai toks nesilaikymas neturi Taisyklių 225 punkte nustatytų pažeidimo požymių. Tokios tvarkos taikymo galimybė turi būti numatyta projekto sutartyje. Prireikus išmokėtos lėšos gali būti susigrąžinamos Taisyklių IV skyriaus dešimtajame skirsnyje nustatyta tvarka.

 

DEŠIMTASIS SKIRSNIS

PROJEKTO FINANSAVIMO IR KITŲ LĖŠŲ GRĄŽINIMAS

 

256. Visais Taisyklėse nustatytais atvejais sprendimus dėl išmokėtų projekto finansavimo lėšų ir (ar) kitų lėšų grąžinimo (toliau – sprendimas dėl lėšų grąžinimo) priima atsakinga institucija. Apie priimtą sprendimą dėl lėšų grąžinimo ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo jo priėmimo dienos atsakinga institucija raštu informuoja įgaliotąją instituciją ir projekto vykdytoją pateikdama sprendimo kopiją.

257. Projekto vykdytojas grąžintinas lėšas turi grąžinti ne vėliau kaip iki sprendime dėl lėšų grąžinimo nurodyto termino pabaigos.

258. Grąžintinos lėšos gali būti grąžinamos įgaliotajai institucijai išskaičiuojant jas iš sumos, mokėtinos pagal projekto vykdytojo pateiktą ir (arba) kitą (-us) teikiamą (-us) mokėjimo prašymą (-us) arba projekto vykdytojui pervedant jas į atsakingos institucijos sprendime dėl lėšų grąžinimo nurodytą atsakingos institucijos sąskaitą. Tuo atveju, kai sprendimas dėl lėšų grąžinimo priimamas iki pateikiant ar pateikus galutinį mokėjimo prašymą, įgaliotoji institucija privalo užtikrinti, kad šios grąžintinos lėšos būtų išskaičiuotos iš sumos, mokėtinos pagal projekto vykdytojo pateiktą galutinį mokėjimo prašymą, ir su galutiniu mokėjimo prašymu nebūtų apmokėtos projekto išlaidos, jei grąžinta ne visa grąžintinų lėšų suma. Jei pagal galutinį mokėjimo prašymą projekto vykdytojui mokėtinos sumos nepakanka, likusią grąžintinų lėšų sumą projekto vykdytojas turi pervesti į atsakingos institucijos sprendime dėl lėšų grąžinimo nurodytą sąskaitą.

259. Projekto vykdytojui negrąžinus grąžintinų lėšų per sprendime dėl lėšų grąžinimo nurodytą terminą ir (ar) nepateikus prašymo išskaičiuoti jas iš sumos, mokėtinos pagal projekto vykdytojo pateiktą ir (arba) kitą (-us) teikiamą (-us) mokėjimo prašymą (-us), skaičiuojami Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu nustatyto dydžio delspinigiai.

260. Kai neteisėtai ar netinkamai teikiama valstybės pagalba, projekto vykdytojas moka palūkanas Finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gegužės 30 d. nutarimu Nr. 590 „Dėl Finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Finansinės paramos grąžinimo taisyklės), nustatyta tvarka.

261. Sprendimai dėl lėšų grąžinimo priimami ir vykdomi, grąžintinos ir projektų vykdytojų grąžintos lėšos administruojamos Finansinės paramos grąžinimo taisyklėse nustatyta tvarka ir Grąžintinų ir grąžintų lėšų administravimo taisyklėse, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministras, nustatyta tvarka.

 

VIENUOLIKTASIS SKIRSNIS

PROJEKTO UŽBAIGIMAS IR INVESTICIJŲ TĘSTINUMAS

 

262. Įgyvendinęs visas projekto veiklas, projekto vykdytojas iki vadovaujantis Taisyklių 139.4 papunkčiu projekto sutartyje nustatyto termino įgaliotajai institucijai turi pateikti galutinį mokėjimo prašymą. Patikrinusi ir įvertinusi galutinį mokėjimo prašymą, įgaliotoji institucija gali:

262.1. jį patvirtinti;

262.2. paprašyti projekto vykdytojo papildomos informacijos, nustatyti terminą, per kurį jis turi pateikti šią informaciją, ir (ar) nuspręsti atlikti patikrą vietoje;

262.3. laikinai sustabdyti galutiniame mokėjimo prašyme prašomų lėšų išmokėjimą ar išlaidų pripažinimą tinkamomis finansuoti, kaip nustatyta Taisyklių 240 punkte;

262.4. atmesti galutinį mokėjimo prašymą – išdėstyti atmetimo motyvus ir nustatyti terminą, per kurį projekto vykdytojas turi ištaisyti galutinio mokėjimo prašymo ir (ar) projekto įgyvendinimo trūkumus ir pateikti naują galutinį mokėjimo prašymą.

263. Projekto vykdytojas projekto įgyvendinimo metu be įgaliotosios institucijos ir, jeigu tai numatyta teisės aktuose, be atsakingos institucijos rašytinio sutikimo negali perleisti, parduoti, įkeisti turto ar kitokiu būdu suvaržyti intelektinių ar daiktinių teisių į turtą, kuriam įsigyti ar sukurti skiriamos projekto finansavimo lėšos.

264. Po projekto finansavimo pabaigos turi būti užtikrintas investicijų tęstinumas, t. y. projektų, kurių veiklos susijusios su investicijomis į naujo statinio statybą, vykdytojai per 3 metus nuo projekto finansavimo pabaigos, projektų, kurių veiklos susijusios su investicijomis į statinio paprastąjį remontą, vykdytojai per 1 metus nuo projekto finansavimo pabaigos, projektų, kuriems taikomos valstybės pagalbos taisyklės, vykdytojai per valstybės pagalbą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytą laikotarpį:

264.1. negali pakeisti statinio nuosavybės teisių, jei dėl to viešojo sektoriaus institucija įgytų nederamą pranašumą;

264.2. negali iš esmės pakeisti veiklos, kuriai buvo skirtos investicijos, pobūdžio, tikslų arba įgyvendinimo sąlygų, jei tai pakenkia projekto tikslams.

265. Taisyklių 264 punkte nustatyti investicijų tęstinumo reikalavimai taikomi projektams, kuriems skiriamos lėšos yra susijusios su investicijomis į naujo statinio statybą ir (arba) statinio paprastąjį remontą arba tokia prievolė išlaikyti investiciją numatyta valstybės pagalbą reglamentuojančiuose teisės aktuose (kai jie taikomi projektui).

266. Projekto vykdytojas nedelsdamas Taisyklių 102 punkte nustatyta tvarka informuoja įgaliotąją instituciją apie atsiradusias Taisyklių 263 ir 264 punktuose nurodytas aplinkybes, taip pat apie tai, kad projekto vykdytojas yra reorganizuojamas ar likviduojamas arba pasikeitė jo teisinė forma. Įgaliotoji institucija, gavusi tokią informaciją, įvertina, ar nėra pažeisti Taisyklių 264 punkte nustatyti investicijų tęstinumo reikalavimai, taip pat projekto sutartis, ir apie tai raštu informuoja projekto vykdytoją. Projekto vykdytojui neįvykdžius Taisyklių 264 punkte nustatytų investicijų tęstinumo reikalavimų, įgaliotoji institucija inicijuoja pažeidimo tyrimą Taisyklių IV skyriaus devintajame skirsnyje nustatyta tvarka, o nustačiusi pažeidimą inicijuoja išmokėtų projekto finansavimo lėšų ar jų dalies susigrąžinimą, vadovaujantis Taisyklių IV skyriaus dešimtuoju skirsniu.

267. Projekto vykdytojas, kuriam taikomas Taisyklių 264 punkto reikalavimas, privalo raštu teikti įgaliotajai institucijai ataskaitas po projekto finansavimo pabaigos pagal Taisyklių 1 priede nustatytą formą kasmet iki vasario 1 d. arba įgaliotosios institucijos nustatytu periodiškumu.

268. Įgaliotoji institucija gali paprašyti projekto vykdytojo patikslinti ataskaitą po projekto finansavimo pabaigos ir (arba) atlikti patikrą vietoje. Įgaliotoji institucija ataskaitą po projekto finansavimo pabaigos per 30 kalendorinių dienų nuo jos gavimo iš projekto vykdytojo dienos patvirtina arba atmeta, nurodydama atmetimo priežastis, o kai ji atlieka patikrą vietoje ar pradeda pažeidimo tyrimą, apie ataskaitos po projekto finansavimo pabaigos patvirtinimą arba atmetimą informuoja projekto vykdytoją per 14 dienų nuo patikros vietoje atlikimo ar pažeidimo tyrimo pabaigos.

269. Jeigu projekto vykdytojas laiku nepateikia ataskaitos po projekto finansavimo pabaigos, įgaliotoji institucija turi jam apie tai priminti raštu ir nustatyti terminą, per kurį ataskaita po projekto finansavimo pabaigos turi būti pateikta. Jeigu projekto vykdytojas po priminimo ataskaitos po projekto finansavimo pabaigos nepateikia laiku ir (ar) ataskaitoje pateikiami klaidingi ir (ar) klaidinantys duomenys, įgaliotoji institucija gali inicijuoti pažeidimo tyrimą Taisyklių IV skyriaus devintajame skirsnyje nustatyta tvarka, o nustačiusi pažeidimą inicijuoti išmokėtų projekto finansavimo lėšų arba jų dalies susigrąžinimą, vadovaujantis Taisyklių IV skyriaus dešimtuoju skirsniu.

 

V SKYRIUS

PROJEKTŲ IŠLAIDŲ REIKALAVIMAI

 

PIRMASIS SKIRSNIS

BENDRIEJI PROJEKTŲ IŠLAIDŲ REIKALAVIMAI

 

270. Projektų išlaidų atitiktį išlaidų tinkamumo finansuoti reikalavimams vertina ir nustato įgaliotoji institucija vertindama pareiškėjų paraiškas, tikrindama projektų vykdytojų teikiamus mokėjimo prašymus ir atlikdama kitus priežiūros ir kontrolės veiksmus. Vertindama projektų išlaidų atitiktį jų tinkamumo finansuoti reikalavimams, įgaliotoji institucija vadovaujasi Taisyklėmis ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro tvirtinamomis Instrukcijomis dėl projektų išlaidų atitikties Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo reikalavimams, kurios skelbiamos atsakingos institucijos interneto svetainėje.

271. Tinkamos finansuoti išlaidos privalo atitikti bendruosius išlaidų tinkamumo finansuoti reikalavimus, nustatytus Taisyklių 272–280 punktuose.

272. Išlaidos turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento Nr. 514/2014 finansavimo sritis ir jo tikslų taikymo sritį.

273. Išlaidos turi būti būtinos projektams įgyvendinti, t. y. prisidėti prie projekto tikslo, uždavinių ir rezultatų pasiekimo, ir turi būti numatytos projekto sutartyje.

274. Išlaidos turi būti patirtos ir apmokėtos tinkamu finansuoti laikotarpiu, t. y.:

274.1. išlaidos turi būti patirtos nuo 2014 m. sausio 1 d. iki 2022 m. gruodžio 31 d.;

274.2. išlaidos turi būti apmokėtos nuo 2014 m. sausio 1 d. iki 2023 m. birželio 30 d.;

274.3. išlaidos, kurios tampa tinkamos finansuoti keičiant PMIF programą, laikomos atitinkančiomis finansavimo reikalavimus nuo tos dienos, kai įsigalioja Europos Komisijos sprendimas pakeisti PMIF programą;

274.4. kiekvienam projektui taikomas projekto išlaidų tinkamumo finansuoti laikotarpis nustatomas projekto sutartyje.

275. Išlaidos turi būti patirtos projekto vykdytojų ir (ar) partnerių.

276. Išlaidos turi būti faktiškai patirtos, t. y. skirtos:

276.1. sumokėti už patiektas prekes, suteiktas paslaugas, atliktus darbus, apskaičiuotam darbo užmokesčiui ir kitoms teisės aktuose nustatytoms išmokoms (pavyzdžiui, dienpinigiams) išmokėti;

276.2. iš anksto sumokėti rangovui, prekių tiekėjui ar paslaugų teikėjui pagal su juo sudarytą sutartį ir vadovaujantis pateiktomis išankstinio apmokėjimo sąskaitomis (arba sutartimi, jeigu joje nustatyta išankstinio mokėjimo galimybė, didžiausias išankstinio mokėjimo dydis ir išmokėjimo terminai), jeigu projekto vykdytojas pateikia iš rangovo, prekių tiekėjo ar paslaugų teikėjo gautą kredito įstaigos išankstinio mokėjimo grąžinimo garantiją, laidavimo ar laidavimo draudimo dokumentą dėl ne mažesnės nei išankstinio mokėjimo iš PMIF lėšų sumos, kuriame naudos gavėju nurodytas projekto vykdytojas ar partneris (-iai), jei PFSA nenustatyta kitaip;

276.3. supaprastintai apmokamoms išlaidoms, nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudoms, jeigu tokios išlaidos apskaičiuotos pagal Taisykles, apmokėti.

277. Išlaidos turi būti tinkamai dokumentuotos, t. y. visos įgyvendinant projektą patirtos išlaidos turi būti pagrįstos projekto tinkamų finansuoti išlaidų patvirtinimo dokumentais, kurių atsekamumas turi būti užtikrintas. Patirtos išlaidos turi būti įtrauktos į apskaitą vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytais reikalavimais.

278. Apmokant išlaidas negali būti pažeisti Taisyklėse nurodytų ES teisės aktų reikalavimai, taip pat valstybės pagalbos reglamentų, schemų ar ad hoc sprendimų, viešųjų pirkimų ir taikytinų moterų ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo principų reikalavimai.

279. Išlaidos turi atitikti Taisyklėse, PFSA ir kituose teisės aktuose išdėstytus reikalavimus.

280. Griežtesni, negu nustatyti šiame Taisyklių skyriuje, išlaidų ir finansavimo reikalavimų atitikties apribojimai, nepažeidžiant Taisyklių, gali būti nustatomi PFSA.

281. Projekto veiklos turi būti vykdomos PMIF programos įgyvendinimo teritorijoje, t. y. Lietuvos Respublikoje arba ne Lietuvos Respublikoje, jei jas vykdant sukurti produktai, rezultatai ir nauda (ar jų dalis, proporcinga Lietuvos Respublikos finansiniam įnašui) atitenka Lietuvos Respublikai. Reikalavimai dėl projekto veiklų įgyvendinimo teritorijos nustatomi PFSA.

282. Per projekto įgyvendinimo laikotarpį projekto vykdytojas negali gauti pajamų, t. y. PMIF projektai neturi būti susiję su pelno siekimu. Jei projekto įgyvendinimo metu gaunamos pajamos, Taisyklių IV skyriaus dešimtajame skirsnyje nustatyta tvarka jos turi būti susigrąžinamos. Visi projekto pajamų šaltiniai turi būti fiksuojami projekto vykdytojo sąskaitose ir (ar) finansiniuose dokumentuose, juos turi būti galima nustatyti ir patikrinti. Netesybos, baudos ar kitos projekto vykdytojo iš trečiųjų šalių gautos pajamos dėl sutarčių nevykdymo ar kitų priežasčių nėra laikomos projekto pajamomis.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

SPECIALIEJI PROJEKTŲ IŠLAIDŲ REIKALAVIMAI

 

283. Įgyvendinant projektą naudojamo ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos atitinka finansavimo reikalavimus šiais atvejais:

283.1. šiam turtui įsigyti nebuvo naudojamos viešosios (įskaitant ir kitų šalių) lėšos, dėl kurių būtų pažeistas Taisyklių 289.11 papunktyje nustatytas reikalavimas;

283.2. nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos apskaičiuotos pagal projekto vykdytojo patvirtintus nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvus, parengtus vadovaujantis projekto vykdytojo veiklai taikomais teisės aktais;

283.3. nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų dydis pagrindžiamas apskaičiuotos nusidėvėjimo (amortizacijos) sumos patvirtinimo dokumentais;

283.4. nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos patirtos projekto išlaidų tinkamumo finansuoti laikotarpiu.

284. Ilgalaikio turto, nurodyto Taisyklių 310.2 papunktyje, pirkimo išlaidos yra tinkamos finansuoti.

285. Projekto lėšų panaudojimo patikrinimo paslaugų, turto vertinimo paslaugų, finansų įstaigų ar draudimo įmonių suteiktų garantijų arba laidavimo ar laidavimo draudimo paslaugų, materialiojo turto, kuriam įsigyti ar sukurti skirtos PMIF lėšos, kredito įstaigos mokesčiai už sąskaitos atidarymą ir tvarkymą yra tinkamos finansuoti išlaidos, jeigu jos susijusios su Taisyklių, PFSA arba įgaliotosios institucijos paraiškos vertinimo ar projekto įgyvendinimo metu nustatytų reikalavimų įgyvendinimu.

286. Finansinės nuomos (lizingo) įmokos už įsigyjamą daiktą vertei, nurodytai finansinės nuomos (lizingo) sutartyje, dengti atitinka finansavimo reikalavimus, jei finansinės nuomos (lizingo) sutartyse numatyta didžiausia suma, atitinkanti finansavimo reikalavimus, neviršija išnuomoto turto rinkos vertės finansinės nuomos (lizingo) sutarties sudarymo momentu. Kitos su finansinės nuomos (lizingo) sutartimi susijusios išlaidos (sutarties dokumentų parengimo, sutarties sąlygų keitimo mokesčiai bei mokesčiai už įgaliojimus, pažymas, skolų sureguliavimo dokumentus, hipotekos mokesčiai, transportavimo ir muitinės išlaidos ir kt.) nėra tinkamos finansuoti, išskyrus atvejus, kai Taisyklėse nustatyta kitaip.

287. Sudarant nuomos sutartį nuomos įmokos yra tinkamos finansuoti proporcingai projekto veiklos, kurią įgyvendinant naudojamas nuomotas turtas, laikotarpiui.

288. Darbo užmokesčio išlaidos gali apimti apskaičiuotą darbo užmokestį, darbdavio mokamas socialinio draudimo įmokas, taip pat įmokas į Garantinį fondą, kitus su darbo santykiais susijusius įsipareigojimus ir yra tinkamos finansuoti, jeigu yra apskaičiuotos ir išmokėtos už darbo vykdant projektą laiką. Netinkamos finansuoti yra išeitinės išmokos, įmokos į pensijų ir kitus fondus (išskyrus privalomąsias įmokas).

 

TREČIASIS SKIRSNIS

NETINKAMOS FINANSUOTI IŠLAIDOS

 

289. Įgyvendinant projektus, visais atvejais netinkamomis finansuoti išlaidomis laikoma:

289.1. skolos palūkanos;

289.2. pridėtinės vertės mokestis (toliau – PVM), kurį pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus galima įtraukti į PVM atskaitą, net jeigu toks PVM į atskaitą įtrauktas nebuvo, bei PVM, kurį sumokėjo užsienio apmokestinamasis asmuo (kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatyme);

289.3. naudoto turto įsigijimo išlaidos;

289.4. išlaidos, patirtos atsiradus teigiamiems skirtumams dėl valiutos kurso pasikeitimo;

289.5. baudos, nuobaudos ir bylinėjimosi išlaidos;

289.6. transporto priemonių (išskyrus tikslines transporto priemones, būtinas projekto uždaviniams įgyvendinti) pirkimo išlaidos;

289.7. išlaidos, kurios padidina projekto sąnaudas, proporcingai nesukurdamos pridėtinės vertės;

289.8. nepagrįstai didelės išlaidos (įgaliotoji institucija turi teisę atlikusi rinkos kainų analizę nekompensuoti tos išlaidų dalies, kuri viršija analizės išvadoje nurodytą konkrečiai investicijai nustatytą didžiausią rinkos kainą);

289.9. išlaidos, patirtos vykdant sutartis (jų dalį), sudarytas su tarpininkais ar konsultantais, kuriose darbų ar paslaugų kaina siejama su išlaidų dydžiu, nepagrįstu faktine atlikto darbo ar suteiktų paslaugų verte;

289.10. išlaidos, patirtos iš projekto vykdytojo ar partnerio (-ių) įsigyjant prekes, paslaugas (įskaitant trumpalaikio ir ilgalaikio turto, taip pat nekilnojamojo turto nuomą) ar darbus;

289.11. išlaidos, kurios anksčiau buvo finansuotos (apmokėtos) iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir (arba) savivaldybių biudžetų, kitų piniginių išteklių, kuriais disponuoja valstybė ir (arba) savivaldybės, ES struktūrinių fondų, kitų ES fondų, ES finansinės paramos priemonių ar kitos tarptautinės paramos lėšų ir kurioms apmokėti skyrus PMIF lėšų jos būtų apmokėtos daugiau nei vieną kartą;

289.12. infrastruktūros, žemės ir kito nekilnojamojo turto pirkimo išlaidos.

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS

SUPAPRASTINTAS IŠLAIDŲ APMOKĖJIMAS

 

290. Supaprastintai, t. y. pagal fiksuotuosius įkainius, fiksuotąsias sumas arba taikant fiksuotąją normą, apmokamos išlaidos yra tinkamos finansuoti, jei yra nustatytos vadovaujantis bent vienu iš šių būdų:

290.1. atlikto reprezentatyvaus tyrimo rezultatais, kai yra įvertinamos vidutinės rinkos kainos, statistiniai duomenys, projektų istoriniai duomenys, kurie yra patikimi ir gali būti patikrinami, ar kiti duomenys;

290.2. Lietuvos Respublikos ar ES teisės aktuose ar kituose dokumentuose galiojančia supaprastinto išlaidų apmokėjimo schema, jeigu ji bus taikoma panašiems projektams ir panašiems projektų vykdytojams;

290.3. projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu Taisyklių 297.3 ir 302.2 papunkčiuose nustatytais atvejais.

291. Dėl nustatytų supaprastintai apmokamų išlaidų dydžių neturi būti pranašumo vieniems pareiškėjams ar projektų vykdytojams arba jų vykdomoms veikloms prieš kitus, jei projektai yra vykdomi tokiomis pačiomis sąlygomis ir toje pačioje teritorijoje.

292. Atliktų tyrimų rezultatai arba teisės aktai, kuriais vadovaujantis nustatyti supaprastintai apmokamų išlaidų dydžiai, skelbiami atsakingos institucijos interneto svetainėje. Jei atsakinga institucija PFSA numato išlaidas apmokėti supaprastintai remdamasi tyrimo rezultatais, ji atsako už taikomų tyrimo rezultatų kokybę (pagrindimą, argumentų objektyvumą, skaičiavimų tikslumą) nepriklausomai nuo to, kas atliko tyrimą.

293. Supaprastintai apmokamos išlaidos yra tinkamos finansuoti, jei galimybė jas apmokėti supaprastintai iš anksto (iki projekto sutarties sudarymo) nustatyta PFSA, aiškiai nurodant jos taikymo sritį.

294. Išlaidos nėra apmokamos supaprastintai, jei projekto veiklos išlaidos patiriamos išimtinai vykdant pirkimus.

295. Jei įgyvendinant vieną projektą taikoma daugiau nei viena supaprastinto išlaidų apmokėjimo schema (pavyzdžiui, išlaidos apmokamos pagal fiksuotuosius įkainius ir fiksuotąją sumą arba pagal fiksuotuosius įkainius ir taikant fiksuotąją normą), būtina užtikrinti, kad toms pačioms išlaidoms nebūtų skiriamas pakartotinis finansavimas pagal skirtingas schemas.

296. Projekto vykdytojo iniciatyva ir Taisyklių IV skyriaus dešimtajame skirsnyje nustatyta tvarka gali būti grąžinamos lėšos (ar jų dalis), kurios buvo gautos supaprastintai apmokant išlaidas. Tais atvejais, kai įgaliotoji institucija nustato netinkamas finansuoti projekto išlaidas, nuo jų pagal fiksuotąją normą apskaičiuotos išlaidos taip pat pripažįstamos netinkamomis finansuoti.

 

Fiksuotosios normos taikymas

 

297. Fiksuotoji norma gali būti nustatyta ir taikoma apmokant:

297.1. netiesiogines projekto išlaidas, apskaičiuotas neviršijant Fiksuotosios normos taikymo netiesioginėms projekto išlaidoms apmokėti tvarkos apraše (Taisyklių 5 priedas) nustatytų didžiausių ribų;

297.2. netiesiogines projekto išlaidas, kai fiksuotoji norma sudaro 15 proc. nuo projekto veiklas vykdančio personalo darbo apmokėjimo (darbo užmokesčio ir susijusių darbdavio įsipareigojimų) išlaidų;

297.3. netiesiogines projekto išlaidas ir (arba) dalį tiesioginių projekto išlaidų, kai fiksuotoji norma nustatoma projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu vadovaujantis projekto biudžetu (gali būti taikoma projektams, kai didžiausia galima tinkamų finansuoti išlaidų suma, įskaitant netiesiogines išlaidas, neviršija 100 000 (vieno šimto tūkstančių) eurų;

297.4. netiesiogines projekto išlaidas ir (arba) dalį tiesioginių projekto išlaidų, kai fiksuotoji norma nustatoma Taisyklių 290.1–290.2 papunkčiuose nurodytais būdais.

298. Fiksuotoji norma taikoma taip, kaip nustatyta PFSA. PFSA galima nustatyti mažesnę fiksuotąją normą, nei nurodyta Taisyklių 297 punkte.

299. Kai netiesioginėms projekto išlaidoms apmokėti taikoma fiksuotoji norma, tiesioginėms projekto išlaidoms negali būti priskiriamos šios išlaidos:

299.1. projekto administravimo išlaidos:

299.1.1. projekto vykdytojo ir (ar) partnerio (-ių) darbuotojų darbo užmokesčio išlaidos už laiką, dirbtą administruojant projektą (darbo užmokesčio išlaidos apima Taisyklių 288 punkte nurodytas išlaidas);

299.1.2. projektą administruojančių asmenų mokymų projekto administravimo klausimais išlaidos;

299.1.3. su projekto administravimo reikmėmis susijusių prekių įsigijimo išlaidos;

299.1.4. su projekto administravimo reikmėmis susijusių patalpų nuomos išlaidos;

299.1.5. įrangos, transporto priemonių, kai jos susijusios su projekto administravimu, nuomos išlaidos;

299.1.6. projekto administravimo paslaugų, teisinių ir kitų konsultacijų išlaidos;

299.1.7. projekto administravimo reikmėms būtinų komunalinių ir ryšio paslaugų išlaidos ir įsigyto ir (arba) nuomojamo turto eksploatavimo išlaidos;

299.1.8. kitos su projekto administravimu susijusios išlaidos;

299.2. projekto lėšų panaudojimo patikrinimo faktinių pastebėjimų ataskaitos ir (arba) išvadų dėl skirtų lėšų panaudojimo parengimo paslaugų (audito) pirkimo išlaidos, jeigu PFSA nenustatyta kitaip;

299.3. finansinių paslaugų pirkimo išlaidos (avanso draudimo išlaidos, kredito įstaigos mokesčiai ir kitos finansinių paslaugų pirkimo išlaidos);

299.4. turto draudimo išlaidos.

300. Konkrečiam projektui taikomą fiksuotąją normą, vadovaujantis Taisyklėmis ir PFSA, nustato įgaliotoji institucija projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu.

301. Projekto sutartyje nustačius fiksuotąją normą, projekto įgyvendinimo metu ji negali būti keičiama, išskyrus Fiksuotosios normos taikymo netiesioginėms projekto išlaidoms apmokėti tvarkos aprašo (Taisyklių 5 priedas) 6 punkte nustatytą atvejį, taip pat atvejus, kai skiriamas papildomas finansavimas arba kai pasikeičia fiksuotosios normos taikymą reglamentuojantys teisės aktai. Tokiu atveju projekto fiksuotoji norma įvertinama ir nustatoma iš naujo. Pakeitus fiksuotosios normos dydį, pagal ją apmokamos projekto išlaidos perskaičiuojamos atsižvelgiant į per visą projekto sutarties laikotarpį skirtą finansavimą.

 

Fiksuotųjų įkainių ir fiksuotųjų sumų taikymas

 

302. Numatant taikyti fiksuotuosius įkainius ir (arba) fiksuotąsias sumas, PFSA gali būti nustatyti:

302.1. jų didžiausi dydžiai;

302.2. galimybė nustatyti jų dydį projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu, vadovaujantis pareiškėjo pateiktais duomenimis, kurie yra patikimi ir gali būti patikrinami, arba projekto biudžetu (taikoma, kai didžiausia galima projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma, įskaitant netiesiogines išlaidas, neviršija 100 000 (vieno šimto tūkstančių) eurų.

303. Vieno projekto fiksuotoji (-osios) suma (-os) negali viršyti 50 000 (penkiasdešimt tūkstančių) eurų.

304. Personalo išlaidų valandinį fiksuotąjį įkainį taip pat galima apskaičiuoti, per paskutinius 12 mėnesių patirtas darbo užmokesčio išlaidas, įskaitant Taisyklių 288 punkte nurodytas išlaidas, dalijant iš 1 720 valandų.

305. Pareiškėjas turi teisę paraiškoje numatyti mažesnius fiksuotųjų įkainių ir fiksuotųjų sumų dydžius negu didžiausi PFSA nustatyti dydžiai.

306. Projekto sutartyje nustatytų fiksuotųjų įkainių ir fiksuotųjų sumų dydis projekto įgyvendinimo metu nėra keičiamas, išskyrus atvejus, kai pasikeičia jų taikymą reglamentuojantys teisės aktai.

307. Išlaidos pagal fiksuotuosius įkainius pripažįstamos tinkamomis finansuoti proporcingai pasiektiems kiekybiniams rezultatams.

308. Išlaidos pagal fiksuotąją sumą yra tinkamos finansuoti tik tuo atveju, jei projekto vykdytojas įgyvendina veiklą projekto sutartyje nustatytomis sąlygomis; priešingu atveju visos išlaidos pagal fiksuotąją sumą nėra tinkamos finansuoti.

 

VI SKYRIUS

KITI PROJEKTŲ REIKALAVIMAI

 

PIRMASIS SKIRSNIS

INFORMAVIMAS APIE PROJEKTĄ

 

309. Projekto vykdytojas, įgyvendindamas projekto informavimo ir viešinimo veiklas, turi vadovautis 2014 m. liepos 30 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) Nr. 1048/2014, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 514/2014, kuriuo nustatomos Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo ir policijos bendradarbiavimo, nusikalstamumo prevencijos, kovos su juo ir krizių valdymo finansinės paramos priemonės bendrosios nuostatos, nustatomos informavimo ir viešinimo priemonės visuomenei ir informavimo priemonės paramos gavėjams (OL 2014 L 291, p. 6), bei 2014 m. liepos 30 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 1049/2014 dėl informavimo ir viešinimo priemonių techninių charakteristikų pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 514/2014, kuriuo nustatomos Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo ir policijos bendradarbiavimo, nusikalstamumo prevencijos, kovos su juo ir krizių valdymo finansinės paramos priemonės bendrosios nuostatos (OL 2014 L 291, p. 9) (toliau – Komisijos įgyvendinimo reglamentas Nr. 1049/2014).

310. Projekto vykdytojas privalo vykdyti projekto veiklos apimčiai proporcingus informavimo apie projektą ir paramos viešinimo veiksmus:

310.1. interneto svetainėje (jei projekto vykdytojas tokią turi) paskelbti informaciją apie įgyvendinamą projektą, apibūdinti jo tikslus, rezultatus ir informuoti apie finansavimą iš PMIF ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų bei įdėti PMIF ženklą;

310.2. ne vėliau kaip iki projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos pastatyti nuolatinį informacinį stendą, jeigu finansuojamas naujo statinio statybos ir (arba) statinio paprastojo remonto projektas, kuriam skiriama PMIF lėšų (tik ES dalis) suma viršija 100 000 (vieną šimtą tūkstančių) eurų. Stendui keliami reikalavimai:

310.2.1. turi būti įrengtas visuomenei gerai matomoje vietoje, ten, kur vykdomos projekto veiklos, ir būti tinkamo dydžio, kad būtų aiškiai matomas ir įskaitomas;

310.2.2. jame turi būti: ES emblema pagal Komisijos įgyvendinimo reglamento Nr. 1049/2014 priede nustatytus standartus, PMIF ženklas ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos logotipas;

310.2.3. turi būti nurodyta, kad projektas yra bendrai finansuojamas iš PMIF ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų;

310.2.4. jame turi būti nurodytas projekto pavadinimas ir formuluotė, pabrėžianti pridėtinę ES įnašo vertę;

310.2.5. Taisyklių 310.2.2–310.2.4 papunkčiuose nurodyta informacija turi užimti ne mažiau kaip 25 proc. stendo ploto;

310.2.6. nuolatinis informacinis stendas turi stovėti (kabėti) ne trumpiau nei 5 metus po projekto įgyvendinimo pabaigos;

310.3. kai organizuojami mokymai ar vykdomos kitos panašios projekto veiklos, užtikrinti, kad projekto dalyviams, projekto rezultatais besinaudojantiems asmenims būtų pranešta apie projekto finansavimą iš PMIF ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų. Dokumentuose, skirtuose visuomenei ar projekto dalyviams informuoti, įskaitant dalyvavimo renginiuose patvirtinimo dokumentus ar kitus pažymėjimus, turi būti naudojamas PMIF ženklas;

310.4. užtikrinti projekto rezultatų prieinamumą projekte nedalyvavusiems subjektams ir projekto įgyvendinimo laikotarpiu savo interneto svetainėje ar kitose elektroninės erdvės priemonėse skelbti projekto įgyvendinimo metu sukurtus produktus (pavyzdžiui, vertinimo sistemas, metodikas, tyrimus, ataskaitas, rekomendacijas, naujai sukurtas ar patobulintas programas ir pan.), kaip nustatyta projekto sutartyje;

310.5. gali vykdyti ir kitas informavimo apie projektą veiklas, jei tai nustatyta PFSA ir (ar) projekto sutartyje.

311. Projekto vykdytojo įgyvendinamose informavimo apie projektą priemonėse turi būti naudojamas PMIF ženklas, kurio techninės charakteristikos nurodytos atsakingos institucijos interneto svetainėje.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

SUDERINAMUMO, MOTERŲ IR VYRŲ LYGYBĖS IR NEDISKRIMINAVIMO PRINCIPŲ ĮGYVENDINIMAS

 

312. Įgaliotoji institucija, vykdydama projektų įgyvendinimo priežiūrą, taiko Europos Parlamento ir Tarybos reglamento Nr. 514/2014 3 straipsnyje nurodytą suderinamumo principą. Pagal šį principą iš PMIF lėšų finansuojamos veiklos sritys visais atvejais turi atitikti Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo (toliau – Sutartis dėl ES veikimo), joje nustatytas priemones ir veiksmus, moterų ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principų taikymą.

313. Siekdama užtikrinti moterų ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo principų įgyvendinimą, įgaliotoji institucija:

313.1. atlikdama projekto tinkamumo finansuoti vertinimą, tikrina, ar įgyvendinant projektą bus užtikrintas moterų ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo principų laikymasis, t. y. nebus pažeidžiami šie principai, ir, jei taip nustatyta PFSA, ar PFSA numatytais veiksmais bus skatinamas šių principų įgyvendinimas;

313.2. vykdydama projektų įgyvendinimo priežiūrą, prižiūri, ar skirtos lėšos naudojamos tinkamai ir laikantis moterų ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo principų, taip pat įsipareigojimų, numatytų projekto sutartyje.

 

TREČIASIS SKIRSNIS

KONKURENCIJOS POLITIKA

 

314. Įgaliotoji institucija, užtikrindama valstybės pagalbos teikimo pagal Sutarties dėl ES veikimo 107 straipsnį sąlygų laikymąsi:

314.1. projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu nustato, ar pagal atitinkamą PMIF programos veiksmą finansuoti pateiktam projektui yra taikomos Sutarties dėl ES veikimo 107 straipsnio 1 dalies nuostatos; jeigu taip, ar tokios valstybės pagalbos priemonės yra suderinamos arba gali būti suderinamos su ES bendrąja rinka pagal patvirtintą PFSA arba kitą vadovaujantis valstybės pagalbą reglamentuojančiais ES teisės aktais priimtą dokumentą, kuriame nustatomi valstybės pagalbos priemonėms taikomi reikalavimai;

314.2. vertina, ar projekto finansavimas, kuris projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu buvo pripažintas ne valstybės pagalba, projekto įgyvendinimo metu, atliekant projekto sutarties pakeitimus, netaps valstybės pagalba;

314.3. vertina, ar projekto finansavimas, kuris projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu buvo pripažintas suderinamu su ES bendrąja rinka, projekto įgyvendinimo metu, atliekant projekto sutarties pakeitimus ar skiriant papildomai lėšų, nepažeis Sutarties dėl ES veikimo 108 straipsnio 3 dalies ir 1999 m. kovo 22 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 659/1999, nustatančio išsamias EB sutarties 93 straipsnio taikymo taisykles (OL 1999 L 83, p. 1), nuostatų;

314.4. renka iš projekto vykdytojo informaciją apie gautą ir gaunamą valstybės pagalbą (jeigu projektui taikytinos valstybės pagalbos taisyklės), taip pat de minimis pagalbą (jeigu projektui taikytinos de minimis pagalbos taisyklės) ir prireikus kreipiasi į valstybės ir kitas institucijas bei įstaigas, kitus subjektus, kurie gali turėti reikiamos informacijos apie gautą ir gaunamą valstybės pagalbą ir de minimis pagalbą;

314.5. bendradarbiauja su Konkurencijos taryba ir valstybės pagalbos bei de minimis pagalbos teikėjais;

314.6. kontroliuoja, kad lėšos projektui finansuoti, pripažintos nesuderinamomis su ES bendrąja rinka, būtų grąžinamos kartu su palūkanomis, kurias nustato Europos Komisija, kai teikiama neteisėta pagalba.

315. Įgaliotoji institucija, įtarusi konkurencijos politikos pažeidimus, susijusius su viešojo administravimo subjektų pareiga užtikrinti sąžiningos konkurencijos laisvę, konkurenciją ribojančiais susitarimais ar piktnaudžiavimu dominuojančia padėtimi, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymu, apie tai praneša Konkurencijos tarybai.

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS

PIRKIMŲ VYKDYMAS

 

Pareiškėjo ir projekto vykdytojo, kuris nėra perkančioji organizacija, pirkimų reikalavimai

 

316. Pareiškėjas ar projekto vykdytojas, partneris (-iai), kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimus (toliau – neperkančioji organizacija), pirkimus vykdo vadovaudamiesi Sutarties dėl ES veikimo principais – laisvo prekių judėjimo, įsisteigimo teisės, laisvės teikti paslaugas, nediskriminavimo bei vienodo požiūrio, skaidrumo, proporcingumo ir abipusio pripažinimo principais, taip pat Taisyklių reikalavimais. Neperkančiosioms organizacijoms rekomenduojama atsižvelgti į Komisijos aiškinamojo komunikato dėl Bendrijos teisės, taikomos sudarant sutartis, kurioms netaikomos arba tik iš dalies taikomos viešųjų pirkimų direktyvos (OL 2006 C 179, p. 2), nuostatas. Neperkančiosios organizacijos pirkimo tikslas – vadovaujantis Sutarties dėl ES veikimo principais ir Taisyklėse nustatytais reikalavimais sudaryti ekonomiškai pagrįstą pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti pareiškėjui ar projekto vykdytojui reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai naudojant projektui skirtas finansavimo lėšas.

317. Pirkimas gali būti vykdomas konkurso arba skelbiamų derybų būdu. Visais atvejais neperkančioji organizacija gali pasirinkti vykdyti pirkimą konkurso būdu.

318. Pirkimas skelbiamų derybų būdu gali būti atliekamas esant bent vienai iš šių sąlygų:

318.1. jeigu konkursui visi pateikti pasiūlymai nepriimtini arba nevisiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus, o pirkimo sąlygos iš esmės nekeičiamos;

318.2. kai dėl perkamų prekių, paslaugų ar darbų pobūdžio arba su tuo susijusios rizikos neperkančioji organizacija negali iš anksto prognozuoti visos kainos;

318.3. jeigu perkamų paslaugų, pavyzdžiui, projektavimo darbų, pobūdis neleidžia nustatyti pakankamai tikslios perkamų paslaugų techninės specifikacijos, kuri padėtų išrinkti geriausią pasiūlymą konkurso būdu.

319. Pirkimas prasideda, kai neperkančioji organizacija paskelbia kvietimą dalyvauti pirkime. Neperkančioji organizacija kvietimą dalyvauti pirkime pagal Taisyklių 21 priede nustatytą formą skelbia neperkančiosios organizacijos (jeigu tokią turi) ar specializuotose interneto svetainėse, papildomai gali skelbti žiniasklaidos priemonėse ir kitais būdais.

320. Jei paskelbus kvietimą dalyvauti pirkime yra keičiama pasiūlymams parengti reikalinga informacija, neperkančioji organizacija Taisyklių 319 punkte nustatyta tvarka paskelbia pakeistą kvietimą dalyvauti pirkime ir pratęsia pasiūlymų pateikimo terminą tiek, kad visi suinteresuoti asmenys turėtų galimybę susipažinti su visa pasiūlymui parengti reikalinga informacija.

321. Kvietime dalyvauti pirkime ir kita prekių tiekėjams, paslaugų teikėjams ar rangovams (toliau kartu – tiekėjai) pateikta informacija turi būti tiksli, aiški, nedviprasmiška, kad pirkimu suinteresuoti tiekėjai galėtų pateikti pasiūlymus, o neperkančioji organizacija nupirkti tas prekes, paslaugas ar darbus, kuriuos numatyta pirkti iš projekto finansavimo lėšų. Kai neperkančioji organizacija perka skelbdama kvietimą dalyvauti pirkime, vykdydama tokį pirkimą, ji turi laikytis šių reikalavimų:

321.1. kvietime dalyvauti pirkime ir kituose pirkimo dokumentuose nustatyti reikalavimai negali dirbtinai riboti tiekėjų galimybių dalyvauti pirkime ar sudaryti sąlygas dalyvauti tik konkretiems tiekėjams. Minimalūs tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai turi būti proporcingi pirkimo objektui;

321.2. apibūdinant pirkimo objektą negali būti nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikroms įmonėms ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, išskyrus atvejus, kai neįmanoma tiksliai ir suprantamai apibūdinti pirkimo objekto. Šiuo atveju tiekėjams būtina nurodyti, kad priimtini ir savo savybėmis lygiaverčiai objektai;

321.3. pasiūlymų pateikimo terminas turi būti nustatytas toks, kad tiekėjai spėtų susipažinti su pirkimo dokumentais ir parengti pasiūlymus. Pasiūlymų pateikimo terminas negali būti trumpesnis kaip 7 darbo dienos nuo kvietimo dalyvauti pirkime paskelbimo Taisyklių 319 punkte nustatyta tvarka;

321.4. turi būti nustatyta ir pirkimo dokumentuose nurodyta, kokia bendra pasiūlymo kaina (su PVM ar be šio mokesčio) bus vertinama tiekėjų pasiūlymų vertinimo metu;

321.5. tiekėjų pasiūlymams vertinti neperkančioji organizacija turi teisę nusistatyti vidaus tvarką ir (arba) sudaryti pirkimo komisiją;

321.6. kai pirkimas vykdomas konkurso būdu ir kvietime dalyvauti pirkime neperkančioji organizacija nurodė galimybę pradėti derybas arba pirkimas vykdomas skelbiamų derybų būdu, neperkančioji organizacija, vykdydama derybas, turi laikytis šių reikalavimų:

321.6.1. derybomis turi būti siekiama pagerinti pasiūlymus, kad neperkančiosios organizacijos galėtų pirkti darbus, prekes ir paslaugas, kurios visiškai atitinka jų konkrečius poreikius. Derybos gali būti vykdomos dėl visų perkamų darbų, prekių ar paslaugų charakteristikų, įskaitant, pavyzdžiui, kainą, kokybę, kiekį, komercines sąlygas ir socialinius, aplinkosaugos ir inovacinius aspektus;

321.6.2. nesiderama dėl kvietime dalyvauti pirkime ir kituose pirkimo dokumentuose nurodytų minimalių reikalavimų, taikomų pirkimo objektui, tiekėjų kvalifikacijai, tiekėjų pasiūlymams, šių pasiūlymų vertinimo kriterijų ir esminių pirkimo sutarties sąlygų;

321.6.3. į derybas kviečiami visi pasiūlymus pateikę tiekėjai, atitinkantys neperkančiosios organizacijos nustatytus minimalius kvalifikacijos ir pasiūlymų pateikimo reikalavimus. Derybų metu tiekėjai neturi būti diskriminuojami jiems pateikiant skirtingą informaciją arba kaip nors kitaip ribojant atskirų tiekėjų galimybes pagerinti savo pasiūlymus;

321.6.4. tiekėjų galutiniai pasiūlymai vertinami pagal tiekėjams kvietime dalyvauti pirkime nurodytus vertinimo kriterijus. Jeigu neperkančioji organizacija vykdė derybas, galutiniais pasiūlymais yra laikomi derybų protokolai ir pirminiai tiekėjų pasiūlymai, kiek jie nebuvo pakeisti derybų metu;

321.7. jei pirkimo komisija nesudaroma, neperkančioji organizacija baigdama pirkimą parengia ir užpildo tiekėjų kvalifikacijos ir pasiūlymų vertinimo pažymą, o jei pirkimo komisija sudaroma, ji parengia ir užpildo tiekėjų kvalifikacijos ir pasiūlymų vertinimo protokolą. Dokumentų formas nustato neperkančioji organizacija;

321.8. pirkimo sutartis sudaroma su laimėjusį pasiūlymą pateikusiu tiekėju arba, kai kreipiamasi tik į vieną tiekėją, su vienintelį pasiūlymą pateikusiu tiekėju, kurio galutinis pasiūlymas atitinka neperkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus. Sudarant pirkimo sutartį negali būti keičiama laimėjusio tiekėjo galutinio pasiūlymo kaina ir sąlygos, taip pat neperkančiosios organizacijos kvietime dalyvauti pirkime nustatytos pirkimo sąlygos, išskyrus atvejus, kai buvo vykdomos derybos;

321.9. neperkančioji organizacija vykdydama sutartį negali keisti esminių pirkimo sutarčių sąlygų, jeigu:

321.9.1. jos pakeičiamos numatant naujas sąlygas, kurios, jeigu būtų nustatytos pirkimo dokumentuose, būtų suteikusios galimybę dalyvauti pirkimo procedūrose kitiems, nei dalyvavo, tiekėjams;

321.9.2. jos pakeičiamos numatant naujas sąlygas, dėl kurių, jeigu jos būtų nustatytos pirkimo dokumentuose, laimėjusiu pasiūlymu galėtų būti pripažintas kito, nei pasirinktas tiekėjas, pasiūlymas;

321.9.3. pirkimo objektas yra pakeičiamas taip, kad pakeitimu į pirkimo sutartį įtraukiamos naujos (papildomos) prekės, paslaugos ar darbai.

322. Neperkančioji organizacija turi teisę pateikti kvietimą dalyvauti pirkime vienam tiekėjui, kai yra bent viena iš sąlygų:

322.1. paskelbus kvietimą dalyvauti pirkime nebuvo gauta nė vieno neperkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus atitinkančio tiekėjo pasiūlymo;

322.2. prekes, paslaugas ar darbus dėl meninių ar techninių priežasčių gali tiekti, teikti ar atlikti tik konkretus tiekėjas arba tiekėjas, turintis išimtines teises gaminti (tiekti) šias prekes, teikti paslaugas ar atlikti darbus;

322.3. neperkančioji organizacija pagal ankstesnę pirkimo sutartį iš kokio nors tiekėjo pirko prekių ir nustatė, kad iš jo verta pirkti papildomai, siekiant iš dalies pakeisti turimas ir įprastines prekes ar įrenginius arba padidinti turimų prekių ar įrenginių skaičius, kai, pakeitus tiekėją, neperkančiajai organizacijai reikėtų įsigyti medžiagų, turinčių kitokias technines charakteristikas, ir dėl to atsirastų nesuderinamumų arba per didelių techninių eksploatacijos ir priežiūros sunkumų;

322.4. dėl aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti, paaiškėja, kad yra reikalingi papildomi darbai arba paslaugos, kurie nebuvo įrašyti į sudarytą pirkimo sutartį ir kurių techniškai ar ekonomiškai neįmanoma atskirti nuo pradinės pirkimo sutarties, nesukeliant didelių nepatogumų neperkančiajai organizacijai, arba kai tokie darbai ar paslaugos, nors ir gali būti atskirti nuo pradinės pirkimo sutarties, yra būtinai reikalingi jai baigti įgyvendinti. Tokia papildomų darbų ar paslaugų pirkimo sutartis gali būti sudaroma tik su tuo tiekėju, su kuriuo buvo sudaryta pradinė pirkimo sutartis, o visų kitų papildomai sudarytų pirkimo sutarčių kaina neturi viršyti 50 procentų pagrindinės pirkimo sutarties vertės;

322.5. perkamos literatūros, mokslo ir meno kūrinių autorių, atlikėjų ar jų kolektyvo paslaugos, taip pat mokslo, kultūros ir meno sričių projektų vertinimo ir pretendentų gauti teisės aktų nustatyta tvarka įsteigtas premijas veiklos šiose srityse vertinimo paslaugos;

322.6. perkamos mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros paslaugos, medžiagos, reagentai ir panašūs produktai, tiesiogiai susiję su mokslinių tyrimų ir (ar) technologinės plėtros veikla;

322.7. pirkimo sutarties vertė, finansuojama iš projektui skirtų finansavimo lėšų, neviršija 60 000 (šešiasdešimt tūkstančių) eurų (be PVM), įskaitant dėl to paties pirkimo objekto ar jo dalies jau sudarytas pirkimo sutartis.

323. Pirkimas (ar atskiros dalies pirkimas) pasibaigia, kai yra bent viena iš šių aplinkybių:

323.1. sudaroma pirkimo sutartis;

323.2. atmetami visi pasiūlymai;

323.3. nutraukiamos pirkimo procedūros;

323.4. per nustatytą terminą nepateikiamas nė vienas pasiūlymas;

323.5. pasibaigia pasiūlymų galiojimo laikas ir pirkimo sutartis nesudaroma dėl priežasčių, kurios priklauso nuo tiekėjų;

323.6. visi tiekėjai atsiima pasiūlymus ar atsisako sudaryti pirkimo sutartį.

324. Neperkančioji organizacija bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo turi teisę nutraukti pirkimo procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti (perkamos prekės, paslaugos ar darbai tapo nereikalingi, nėra lėšų jiems apmokėti, yra kitų objektyvių priežasčių).

325. Priėmusi sprendimą nutraukti pirkimo procedūras, neperkančioji organizacija ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo privalo apie šį sprendimą pranešti visiems pasiūlymus pateikusiems tiekėjams, o jeigu pirkimo procedūros nutraukiamos iki galutinio pasiūlymo pateikimo termino, pranešimas apie pirkimo procedūrų nutraukimą paskelbiamas Taisyklių 319 punkte nustatyta tvarka.

 

Pirkimų patikra

 

326. Įgaliotoji institucija, atlikdama pirkimų patikrą, derina išankstinės ir paskesnės pirkimų patikros elementus. Išankstinė pirkimų patikra atliekama iki pirkimo pradžios arba pirkimo sutarties sudarymo. Išankstinės pirkimų patikros tikslas – galimų pažeidimų prevencija. Paskesnė pirkimų patikra atliekama tikrinant projektų vykdytojų pateiktus mokėjimo prašymus ir nustatant išlaidų atitiktį finansavimo reikalavimams. 

327. Kai pareiškėjas, projekto vykdytojas ar partneris (-iai) yra perkančioji organizacija pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimus, jis atsako už Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų pirkimus reglamentuojančių teisės aktų laikymąsi. Neperkančioji organizacija atsako už Sutarties dėl ES veikimo principų ir Taisyklėse nustatytų reikalavimų laikymąsi.

328. Perkančioji organizacija pirkimus atlieka elektroniniu būdu, naudodamasi Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) arba centrinės perkančiosios organizacijos elektroninėmis priemonėmis pirkimų procedūroms atlikti, kaip tai reglamentuota Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme, išskyrus atvejus, kai pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą apie pirkimą neskelbiama arba pirkimui Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas netaikomas šiame įstatyme nustatytais atvejais. Perkančioji organizacija įgaliotajai institucijai sudaro galimybę CVP IS prisijungti prie pirkimo informacijos stebėtojo teisėmis. Kai pirkimas atliekamas CVP IS priemonėmis, tačiau CVP IS nėra techninių galimybių konkretų pirkimą atlikti elektroniniu būdu, perkančioji organizacija užtikrina, kad visi su pirkimu susiję ir perkančiojoje organizacijoje saugomi dokumentai (pavyzdžiui, įvykdytos pirkimo sutartys, paraiškos, pasiūlymai, pirkimo dokumentai, paraiškų ir pasiūlymų nagrinėjimo bei vertinimo dokumentai ir kiti) pirkimo patikrai būtų įdėti į CVP IS, kaip tai reglamentuota Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme. Pirkimo patikrai atlikti reikalingi su pirkimu susiję dokumentai, kurie dėl techninių galimybių negali būti įdėti į CVP IS, įgaliotajai institucijai teikiami raštu. Jei perkama iš centrinės perkančiosios organizacijos arba per ją, su pirkimu susiję dokumentai į CVP IS nededami. Esant prieštaravimui tarp CVP IS paskelbtos informacijos ir perkančiosios organizacijos saugomų su pirkimu susijusių dokumentų, įgyvendinančioji institucija atsižvelgia tik į CVP IS paskelbtą informaciją.

329. Pareiškėjas ar projekto vykdytojas įgaliotajai institucijai pateikia informaciją apie planuojamus pirkimus, užpildydamas Projekto pirkimų planą (Taisyklių 22 priedas). Projekto pirkimų plano pateikimo terminą atsakinga institucija nustato PFSA. Jeigu PFSA nenustatytas projekto pirkimų plano pateikimo terminas, projekto pirkimų planas teikiamas per 30 dienų nuo projekto sutarties įsigaliojimo dienos, jei įgaliotoji institucija nenustato kitaip.

330. Įgaliotoji institucija įvertina projekto pirkimų planą ir jo pakeitimus ir apie vertinimo rezultatus raštu informuoja pareiškėją ar projekto vykdytoją ne vėliau kaip per 14 dienų nuo projekto pirkimų plano ar jo pakeitimų pateikimo įgaliotajai institucijai dienos.

331. Pareiškėjų ir projektų vykdytojų planuojami pirkimai išankstinei pirkimų patikrai atrenkami pagal įgaliotosios institucijos vidaus procedūrų apraše nustatytą tvarką.

332. Apie išankstinei pirkimų patikrai atrinktus pirkimus įgaliotoji institucija pareiškėjus ir projektų vykdytojus informuoja raštu.

333. Paskesnę pirkimų patikrą įgaliotoji institucija pradeda ne vėliau, kaip gavusi su pirkimu susijusį mokėjimo prašymą. Siekdama užtikrinti spartų mokėjimo prašymų patikros ir tvirtinimo procesą, įgaliotoji institucija gali nuspręsti atlikti paskesnę pirkimų patikrą anksčiau, t. y. prieš projekto vykdytojui pateikiant mokėjimo prašymą.

334. Įgaliotoji institucija, atlikdama paskesnę pirkimų patikrą, gali vadovautis savo patvirtinta atrankine pirkimų patikros metodika, kuri taikoma perkančiosioms ir neperkančiosioms organizacijoms, jei pirkimo vertė pagal projektą (suma, už kurią projektui įgyvendinti perkama prekių, paslaugų ar darbų pagal konkretaus pirkimo metu su tiekėju sudarytą arba planuojamą sudaryti sutartį) be PVM ne didesnė, nei Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nustatyta supaprastinto pirkimo vertė už prekes ir paslaugas arba darbus.

335. Atlikdama pirkimų patikrą, įgaliotoji institucija pildo Viešojo pirkimo patikros lapą (Taisyklių 23 priedas).

336. Įgaliotoji institucija gali netikrinti Viešųjų pirkimų tarnybos ar kitos kontroliuojančios institucijos patikrinto pirkimo, kai pirkimo patikros apimtis sutampa.

337. Pareiškėjai ir projektų vykdytojai privalo įgaliotajai institucijai pateikti paaiškinimus ir (arba) dokumentus, reikalingus projekto pirkimų planui įvertinti ir pirkimų patikrai atlikti. Įgaliotoji institucija raštu pareiškėjui ar projekto vykdytojui pateikia klausimus ir trūkstamų dokumentų sąrašus bei nurodo ne trumpesnį kaip 7 dienų terminą paaiškinimams ir (arba) dokumentams pateikti. Pareiškėjai ir projektų vykdytojai paaiškinimus ir dokumentų, išskyrus į CVP IS įdėtus dokumentus arba didelės apimties ar nestandartinius dokumentus (pavyzdžiui, planai, brėžiniai ir pan.), kopijas pateikia įgaliotajai institucijai.

338. Išankstinė pirkimų patikra, taip pat paskesnė pirkimų patikra, kai pirkimų dokumentai teikiami ne su mokėjimo prašymu, baigiamos ne vėliau kaip per 30 dienų nuo pirkimų dokumentų gavimo dienos. Kitais atvejais paskesnė pirkimų patikra baigiama, kai įgaliotoji institucija patikrina atlikto pirkimo tinkamumą ar patvirtina su pirkimu susijusį mokėjimo prašymą, ar tinkamomis finansuoti išlaidomis nepripažįsta mokėjimo prašyme nurodytų su pirkimu susijusių išlaidų sumos, ar pradeda su patikrintu pirkimu susijusį įtariamo pažeidimo tyrimą.

339. Apie išankstinės ir paskesnės pirkimų patikrų rezultatus, kai pirkimų dokumentai teikiami ne su mokėjimo prašymu, įgaliotoji institucija raštu informuoja pareiškėją ar projekto vykdytoją.

340. Įgaliotoji institucija gali Taisyklėse nustatyta tvarka nepripažinti visų ar dalies su pirkimu susijusių išlaidų tinkamomis finansuoti, pradėti įtariamo pažeidimo tyrimą, priimti sprendimą susigrąžinti išmokėtas lėšas, kai neperkančioji organizacija nepagrindžia įsigytų prekių, paslaugų ar rangos darbų kainos.

341. Vykdydama pirkimų priežiūrą, įgaliotoji institucija gali organizuoti pareiškėjų ir projektų vykdytojų mokymus dėl pirkimų vykdymo, skelbti metodinius dokumentus.

 

PENKTASIS SKIRSNIS

PVM

 

342. Jei projekto vykdytojas arba partneris (-iai) projekto įgyvendinimo metu arba pasibaigus projektui, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, įgyja teisę į PVM atskaitą ir turi galimybę susigrąžinti iš projekto lėšų sumokėtą PVM, net jei tokia galimybe nepasinaudojo, iš projekto lėšų sumokėtas PVM pripažįstamas netinkamu finansuoti.

343. Projekto vykdytojas privalo informuoti įgaliotąją instituciją, kad jis arba partneris (-iai) vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais įgijo teisę į PVM atskaitą ir turi galimybę susigrąžinti iš projekto lėšų sumokėtą PVM, net jei tokia galimybe nepasinaudojo, ir sugrąžinti netinkamą finansuoti PVM Taisyklių IV skyriaus dešimtajame skirsnyje nustatyta tvarka.

344. Projekto įgyvendinimo metu arba pasibaigus projektui, iš projekto lėšų užsienyje sumokėtas Lietuvos Respublikos apmokestinamojo asmens PVM, kurį Lietuvos Respublikos apmokestinamasis asmuo susigrąžino pasinaudodamas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Elektroninių prašymų priėmimo sistema (toliau − EPRIS), pripažįstamas netinkamu finansuoti.

345. Projekto vykdytojas privalo informuoti įgaliotąją instituciją, kad jis arba partneris (-iai), jeigu jie yra laikomi Lietuvos Respublikos apmokestinamaisiais asmenimis (kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 2 straipsnyje), pasinaudodami EPRIS, susigrąžino užsienyje sumokėtą PVM, apmokėtą iš projekto lėšų.

 

ŠEŠTASIS SKIRSNIS

DOKUMENTŲ SAUGOJIMAS

 

346. Projekto vykdytojas su projekto įgyvendinimu susijusius dokumentus privalo saugoti projekto įgyvendinimo metu ir ne trumpiau kaip 10 metų po projekto įgyvendinimo pabaigos.

347. Kai projektui valstybės pagalba skirta atsižvelgiant į Europos Komisijos sprendimų arba ES reglamentų, pagal kuriuos teikiama valstybės pagalba, nuostatas, projekto vykdytojas dokumentus turi saugoti Europos Komisijos sprendimuose arba reglamentuose nurodytais terminais, bet ne trumpiau kaip 3 metus nuo PMIF programos užbaigimo dienos. 

348. Projekto dokumentų saugojimo terminai gali būti pratęsti dėl administracinių ir (ar) teisminių procedūrų arba pareikalavus Europos Komisijai.

349. Projekto vykdytojas privalo saugoti:

349.1. paraiškos ir prie jos pridedamų dokumentų kopijas;

349.2. paraiškos keitimo dokumentų kopijas;

349.3. projekto sutarties ir visų papildomų susitarimų ar raštų, kuriais keičiama sutartis, originalus;

349.4. ataskaitų po projekto finansavimo pabaigos, jų priedų kopijas ir kitus susijusius dokumentus;

349.5. mokėjimo prašymų kopijas, projekto tinkamų finansuoti išlaidų patvirtinimo dokumentų originalus, projekto dalyvių apklausos anketas;

349.6. susirašinėjimo su atsakinga, įgaliotąja, audito institucijomis dokumentų kopijas;

349.7. pirkimų vykdymo dokumentų originalus arba kopijas;

349.8. informavimo apie projektą priemonių įgyvendinimą įrodančius dokumentus.

350. Projektų vykdytojai visų su projekto įgyvendinimu susijusių dokumentų saugojimą organizuoja vadovaudamiesi Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodykle, patvirtinta Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. V-100 „Dėl Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo“, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-118 „Dėl Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“, Nevalstybinių organizacijų ir privačių juridinių asmenų dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. V-152 „Dėl Nevalstybinių organizacijų ir privačių juridinių asmenų dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“, ir Elektroninių dokumentų valdymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. V-158 „Dėl Elektroninių dokumentų valdymo taisyklių patvirtinimo“.

351. Kai dokumentai elektronine forma rengiami (pavyzdžiui, interneto svetainės, duomenų bazės, informacinės sistemos), gaunami (pavyzdžiui, elektroninėse laikmenose ar elektroniniu paštu), taip pat kai siunčiami ar gaunami elektroniniai laiškai ir gali būti užtikrintas šių dokumentų saugojimas elektronine forma, šių dokumentų popierinių versijų saugoti nereikia.

352. Projekto vykdytojas privalo užtikrinti su projekto įgyvendinimu susijusių dokumentų (įskaitant elektroninius, pateiktus informacinių technologijų priemonėmis ir elektroninėse laikmenose) saugumą ir prieinamumą atsakingos, įgaliotosios, audito institucijų, Viešųjų pirkimų tarnybos, Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės, FNTT, Konkurencijos tarybos, Europos Komisijos, OLAF ir Europos Audito Rūmų atstovams projekto įgyvendinimo metu ir po projekto finansavimo pabaigos projekto dokumentų saugojimo laikotarpiu, nustatytu vadovaujantis Taisyklių 346–348 punktais.

353. Projekto vykdytojas privalo atsakingai institucijai teikti duomenis ir informaciją, reikalingus atsiskaitant už PMIF lėšų panaudojimą ir atliekant PMIF programos vertinimus.

354. Dokumentai gali būti rengiami ir teikiami:

354.1. kaip pasirašyti popieriniai dokumentai;

354.2. kaip elektroniniai dokumentai, pasirašyti elektroniniu parašu.

 

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

355. Pareiškėjai ir projektų vykdytojai atsakingos, įgaliotosios, audito institucijų sprendimus ar veiksmus (neveikimą) gali skųsti Vyriausiajai administracinių ginčų komisijai ar teismui Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

356. Pareiškėjas ir (ar) projekto vykdytojas gali raštu kreiptis į atsakingą instituciją dėl įgaliotosios institucijos veiksmų ar neveikimo, susijusių su projekto atitikties PFSA reikalavimams vertinimu, ne vėliau kaip per 14 dienų nuo tos dienos, kurią pareiškėjas sužinojo ar turėjo sužinoti apie skundžiamus įgaliotosios institucijos veiksmus ar neveikimą. Tokie skundai nagrinėjami Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka. Jeigu pareiškėjas nesutinka su atsakingos institucijos sprendimu dėl valstybės projekto finansavimo, jis gali kreiptis į teismą Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

357. Pareiškėjai raštu, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, įgaliotosios institucijos sprendimus dėl paraiškų atmetimo, tais atvejais, kai jie susiję su projekto atitiktimi specialiesiems arba prioritetiniams projektų atrankos kriterijams, kitiems PFSA nustatytiems reikalavimams, gali apskųsti atsakingai institucijai ne vėliau kaip per 14 dienų nuo tos dienos, kurią sužinojo ar turėjo sužinoti apie šiuos sprendimus.

358. Jeigu atsakinga institucija, išnagrinėjusi pareiškėjų skundus, pateiktus Taisyklių 356–357 punktuose nurodytais atvejais, nusprendžia, kad pareiškėjo skundas pagrįstas, ji įpareigoja įgaliotąją instituciją pakartoti paraiškos vertinimo procedūrą.

 

________________________


 

Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo

2014–2020 metų nacionalinės programos projektų

administravimo ir finansavimo taisyklių

1 priedas

 

(Ataskaitos po projekto finansavimo pabaigos forma)

 

___________________________________________

(projekto vykdytojo pavadinimas)

 

ATASKAITA PO PROJEKTO FINANSAVIMO PABAIGOS

 

____________ Nr. _______

(data)

 

Patikslinimo data _________________________________________________

(pildoma, jei ataskaita po projekto finansavimo pabaigos tikslinama)

 

1. INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ (privaloma užpildyti visą lentelę)

 

Iš Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo (toliau – PMIF) lėšų bendrai finansuojamo projekto (toliau – projektas) pavadinimas

(Nurodomas visas projekto pavadinimas pagal  projekto sutartį. Maksimalus žodžių skaičius – 10 (90 spaudos ženklų su tarpais.)

Projekto kodas

(Nurodomas visas projekto kodas pagal projekto sutartį.)

Projekto vykdytojo pavadinimas

(Nurodomas tikslus ataskaitą po projekto finansavimo pabaigos (toliau – Ataskaita) teikiančio projekto vykdytojo pavadinimas pagal projekto sutartį.)

Projekto vykdytojo kodas

(Nurodomas projekto vykdytojo (juridinio asmens) kodas pagal Juridinių asmenų registro duomenis.)

Projekto finansavimo pabaigos data

(Nurodoma projekto finansavimo pabaigos data, t. y. galutiniame mokėjimo prašyme nurodytų išlaidų apmokėjimo projekto vykdytojui data arba data, kai projekto vykdytojas apmoka visas galutiniame mokėjimo prašyme nurodytas išlaidas rangovui, paslaugų teikėjui arba prekių tiekėjui (kai galutiniame mokėjimo prašyme deklaruotos išlaidos apmokamos taikant sąskaitų apmokėjimo būdą), atsižvelgiant į tai, kuris veiksmas atliekamas vėliau, arba galutinio mokėjimo prašymo patvirtinimo data, jei pagal galutinį mokėjimo prašymą nėra apmokamos projekto išlaidos.

Data nurodoma formatu „0000-00-00“.)

Informacija apie projekto vykdytojo atstovą, atsakingą už priežiūrą įgyvendinus projektą

vardas

(Nurodomas projekto vykdytojo atstovo, atsakingo už priežiūrą įgyvendinus projektą, vardas, pavardė, kontaktinio telefono numeris, el. pašto adresas.)

pavardė

telefono Nr.

el. pašto adresas

Ši ataskaita teikiama už laikotarpį

Nuo 20__-__-__ iki 20__-__-__

 

(Ataskaitą teikiant kasmet iki vasario 1 d., pirmais metais (kai atsiskaitoma ne už visus metus) teikiamos Ataskaitos laikotarpio pradžios data nurodoma kita diena po projekto finansavimo pabaigos, o Ataskaitos laikotarpio pabaigos data sutampa su paskutine ataskaitinių kalendorinių metų diena (t. y. gruodžio 31 d.). Vėliau teikiamų Ataskaitų laikotarpio pradžios data nurodoma pirma ataskaitinių kalendorinių metų diena (t. y. sausio 1 d.), Ataskaitos laikotarpio pabaigos data – paskutinė ataskaitinių kalendorinių metų diena (t. y. gruodžio 31 d.). Teikiant paskutinę Ataskaitą, jos laikotarpio pradžios data nurodoma pirma ataskaitinių kalendorinių metų diena (t. y. sausio 1 d.), o Ataskaitos laikotarpio pabaigos data – ataskaitinio laikotarpio metai ir projekto finansavimo pabaigos mėnuo ir diena.

Kai Ataskaita teikiama kitu projekto sutartyje nustatytu periodiškumu, teikiant Ataskaitą pirmą kartą, Ataskaitos laikotarpio pradžios data nurodoma kita diena po projekto finansavimo pabaigos, o Ataskaitos pabaigos data – ataskaitinio laikotarpio metai ir projekto finansavimo pabaigos mėnuo ir diena. Teikiant vėlesnes Ataskaitas, Ataskaitos laikotarpio pradžios data nurodoma kita diena po ankstesnės Ataskaitos laikotarpio pabaigos datos, o laikotarpio pabaiga – ataskaitinio laikotarpio metai ir projekto finansavimo pabaigos mėnuo ir diena.

Data nurodoma formatu „0000-00-00“.)

 

2. INFORMACIJA APIE INVESTICIJŲ TĘSTINUMO REIKALAVIMO UŽTIKRINIMĄ (Jei projekto vykdytojas 2 lentelės 3 skiltyje pažymi „Taip“, privaloma nurodyti visą 4 skiltyje prašomą informaciją.)

 

Nr.

Atsiskaitymo objektas

Taip / ne

Pastabos

1.

Ar buvo pakeistos statinio nuosavybės teisės (ar statinys, kuriam pastatyti ir (arba) remontuoti buvo skirtos projekto finansavimo lėšos, buvo perleistas, įkeistas ar kitokiu būdu suvaržytos daiktinės teisės į jį (pvz., nuoma, panauda ir pan.)?

 

(Jei taip, projekto vykdytojas 3 skiltyje pažymi „Taip“ ir skiltyje „Pastabos“ nurodo:

- koks statinys ir kokie veiksmai atlikti;

- nuo kurios datos;

- ar buvo gautas įgaliotosios institucijos ir, jeigu tai numatyta teisės aktuose, atsakingos institucijos pritarimas;

- kokiam asmeniui buvo perleistas, įkeistas statinys ar kieno naudai kitokiu būdu buvo suvaržytos daiktinės teisės į statinį, pastatytą ar remontuotą projekto finansavimo lėšomis.

Su daiktinių teisių į statinį pasikeitimais susijusių dokumentų skenuotos kopijos pateikiamos įgaliotajai institucijai.

Jei už projekto finansavimo lėšas pastatytas ar remontuotas statinys nebuvo perleistas, įkeistas ar kitokiu būdu suvaržytos daiktinės teisės į jį arba jei statinys nebuvo sukurtas ar įsigytas už projekto finansavimo lėšas, projekto vykdytojas 3 skiltyje pažymi „Ne“.)

2.

Ar iš esmės pasikeitė veiklos, kuriai buvo skirtos projekto finansavimo lėšos, pobūdis, tikslai ar įgyvendinimo sąlygos?

 

 

(Jei taip, projekto vykdytojas 3 skiltyje pažymi „Taip“ ir skiltyje „Pastabos“ nurodo:

- pasikeitusį veiklos, kuriai įgyvendinti buvo skirtos projekto finansavimo lėšos, pobūdį, tikslą ar pasikeitusias įgyvendinimo sąlygas;

- nuo kurios datos;

- ar buvo gautas įgaliotosios institucijos ir, jeigu tai numatyta teisės aktuose, atsakingos institucijos pritarimas.

Su veiklos pasikeitimu susijusių dokumentų skenuotos kopijos pateikiamos įgaliotajai institucijai.

Jei ne, projekto vykdytojas 3 skiltyje pažymi „Ne“.)

3.

Ar projekto vykdytojas yra reorganizuojamas arba likviduojamas (buvo reorganizuotas arba likviduotas)?

 

(Jei taip, projekto vykdytojas 3 skiltyje pažymi „Taip“ ir skiltyje „Pastabos“ nurodo:

- atliekamą (atliktą) procesą (projekto vykdytojo reorganizavimą arba likvidavimą);

- nuo kurios datos;

- ar buvo gautas įgaliotosios institucijos ir, jeigu tai numatyta teisės aktuose, atsakingos institucijos pritarimas;

- kokia įstaiga perėmė teises ir pareigas, susijusias su projekto sutarties vykdymu.

Su projekto vykdytojo reorganizavimu arba likvidavimu susijusių dokumentų skenuotos kopijos pateikiamos įgaliotajai institucijai.

Jei ne, projekto vykdytojas 3 skiltyje pažymi „Ne“.)

4.

Ar pasikeitė projekto vykdytojo teisinė forma?

 

(Jei taip, projekto vykdytojas 3 skiltyje pažymi „Taip“ ir skiltyje „Pastabos“ nurodo:

- projekto vykdytojo naują teisinę formą;

- nuo kurios datos;

- ar buvo gautas įgaliotosios institucijos ir, jeigu tai numatyta teisės aktuose, atsakingos institucijos pritarimas.

Su projekto vykdytojo teisinės formos pasikeitimais susijusių dokumentų skenuotos kopijos pateikiamos įgaliotajai institucijai.

Jei ne, projekto vykdytojas 3 skiltyje pažymi „Ne“.)

 

____________________________        ___________              __________________________

(projekto vykdytojo vadovo arba įgalioto                           (parašas)                                (vardas ir pavardė)

asmens pareigų pavadinimas)

 

 

Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020

metų nacionalinės programos projektų administravimo ir

finansavimo taisyklių

2 priedas

 

(Paraiškos finansuoti iš Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 m. lėšų bendrai finansuojamą projektą forma)

 

_____________________________________

(pareiškėjo pavadinimas)

 

PARAIŠKA FINANSUOTI IŠ PRIEGLOBSČIO, MIGRACIJOS IR INTEGRACIJOS FONDO 2014–2020 M. LĖŠŲ BENDRAI FINANSUOJAMĄ PROJEKTĄ

 

_____________

(data)

 

 

(Paraiška finansuoti iš Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo (toliau – PMIF) 2014–2020 m. lėšų bendrai finansuojamą projektą (toliau – projektas) (toliau – paraiška) teikiama įgaliotajai institucijai Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos projektų administravimo ir finansavimo taisyklių (toliau – PAFT) nustatyta tvarka.)

 

1. DUOMENYS APIE PARAIŠKĄ (privaloma užpildyti visą lentelę)

 

1.1. Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos (toliau – PMIF programa) veiksmo numeris ir pavadinimas

(Nurodomas PMIF programos veiksmo, pagal kurį teikiama paraiška, numeris ir pavadinimas.)

1.2. Kvietimo teikti paraišką numeris

(Nurodomas kvietimo teikti paraiškas numeris.)

1.3. Projektų atrankos būdas

Projektų konkursas

Valstybės projektų planavimas

 

(Pažymimas taikomas projektų atrankos būdas.)

1.4. Projekto pavadinimas

(Nurodomas projekto, kuriam įgyvendinti prašoma lėšų, pavadinimas. Rekomenduojama projekto pavadinimą pasirinkti trumpą ir aiškų, nusakantį projekto idėją. Į ilgesnius projektų pavadinimus siūloma įtraukti pavadinimo santrumpą (rašomą skliausteliuose po pavadinimo).

Pildoma didžiosiomis ir mažosiomis raidėmis.

Maksimalus žodžių skaičius – 10 (90 spaudos ženklų su tarpais). Projekto pavadinimas bus skelbiamas viešai bei dedamas į Europos Komisijos sukurtą elektroninę keitimosi duomenimis sistemą SFC 2014, todėl ženklų skaičius ribotas. Esant didesniam ženklų skaičiui, nei nurodyta, viršytas ženklų skaičius bus ištrinamas.)

 

2. PAREIŠKĖJO DUOMENYS (privaloma užpildyti visą lentelę)

 

Pareiškėjo rekvizitai

2.1. Pareiškėjo pavadinimas

(Nurodomas paraišką teikiančio juridinio asmens visas pavadinimas pagal Juridinių asmenų registro duomenis. Pildoma didžiosiomis ir mažosiomis raidėmis, kaip nurodyta Juridinių asmenų registre (pvz.: UAB „Rangovas“, VšĮ „Konsultacinės paslaugos“).)

2.2. Juridinio asmens kodas

(Nurodomas juridinio asmens kodas pagal Juridinių asmenų registro duomenis.)

Pareiškėjas yra užsienyje registruotas juridinis asmuo

(Pažymima, jeigu pareiškėjas yra užsienyje registruotas juridinis asmuo. Jeigu pareiškėjas yra Lietuvoje registruotas juridinis asmuo, žymėti nereikia.)

2.3. Pareiškėjo teisinė forma

(Nurodoma paraišką teikiančio juridinio asmens teisinė forma pagal Juridinių asmenų registro duomenis.)

2.4. Ar projekto vykdytojas yra pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) mokėtojas

Taip (pažymima, jei juridinis asmuo yra PVM mokėtojas). PVM mokėtojo kodas: ____________________ (įrašyti)

Ne (pažymima, jei juridinis asmuo nėra PVM mokėtojas). PVM nemokėjimo teisinis pagrindas: _________ (įrašyti)

Pareiškėjo kontaktiniai duomenys

2.5. Gatvė, namo numeris

(Nurodomas pareiškėjo adreso, skirto susirašinėti, gatvės pavadinimas, namo ir buto numeris (jei taikoma).)

2.6. Pašto kodas

(Nurodomas pareiškėjo adreso, skirto susirašinėti, pašto kodas (pvz., 02134).)

2.7. Miestas ir (ar) rajonas

(Nurodomas pareiškėjo adreso, skirto susirašinėti, miesto ir (ar) rajono pavadinimas.)

2.8. Telefono numeris

(Nurodomas paraišką teikiančio juridinio asmens telefono numeris.

Telefono numeris nurodomas taip: (8 5) 216 2222, (8 6) 111 0977.)

2.9. El. pašto adresas

(Nurodomas paraišką teikiančio juridinio asmens elektroninio pašto adresas (pvz.: info@organizacija.lt arba organizacija@organizacija.lt ir pan.).

Projekto vykdytojo vadovo arba jo įgalioto asmens duomenys

2.10. Vardas, pavardė

(Nurodomas paraišką teikiančios organizacijos vadovo ar įgalioto asmens vardas ir pavardė.)

2.11. Pareigos

(Nurodomos paraišką teikiančios organizacijos vadovo ar paraišką teikti įgalioto asmens pareigos (pvz., X įstaigos ar organizacijos direktorius; Z socialinių paslaugų centro direktorius ir pan.).)

Už paraiškos pateikimą atsakingas asmuo

2.12. Vardas, pavardė

(Nurodomas už paraiškos pateikimą atsakingo asmens vardas ir pavardė. Už paraiškos pateikimą atsakingas asmuo gali būti ir organizacijos vadovas, jeigu jis tiesiogiai susijęs su projekto rengimu ir galės atsakyti į klausimus, susijusius su projekto rengimu ir teikimu vertinti.)

2.13. Pareigos

(Nurodomos už paraiškos pateikimą atsakingo asmens pareigos.)

2.14. Telefono ir fakso numeris

(Nurodomas už paraiškos pateikimą atsakingo asmens telefono numeris ir fakso numeris, kuriuo bus siunčiami pranešimai.

Telefono ir (ar) fakso numeris nurodomas taip: (8 5) 216 2222, (8 6) 111 0977.)

2.15. El. pašto adresas

(Nurodomas už paraiškos pateikimą atsakingo asmens elektroninio pašto adresas.)

 

3. INFORMACIJA APIE PARTNERĮ (-IUS) (pažymėti privaloma)

 

3.1. Ar projektas įgyvendinamas kartu su partneriu (-iais)?

 

Taip (jeigu projektas bus įgyvendinamas su partneriu (-iais), pažymimas šis langelis ir pildoma toliau esanti lentelė)

Ne (jeigu projektą įgyvendinantis pareiškėjas neturi partnerių, pažymimas šis langelis ir toliau informacija apie partnerį (-ius) nepildoma)

 

3.2. Projekto partneriai (privaloma užpildyti visas lentelės skiltis)

Eil. Nr.

Užsienyje registruotas juridinis asmuo

Partnerio pavadinimas

Juridinio asmens kodas

Telefono numeris

El. pašto adresas

Adresas

gatvė, namo numeris

 

miestas ir (ar) rajonas

šalis

 

(Pažymima X, kai partneris yra užsienyje registruotas juridinis asmuo.)

 

 

(Nurodomas partnerio organizacijos pavadinimas pagal Juridinių asmenų registro duomenis.

Jeigu partneris yra užsienyje registruotas juridinis asmuo, šalia pavadinimo nurodomas galiojantis juridinio asmens steigimo dokumentuose nurodytas kodas.

Esant daugiau nei vienam partneriui, kiekvienam partneriui pildoma atskira eilutė. Tas pats subjektas negali būti nurodomas daugiau nei vieną kartą.)

 

(Nurodomas kodas pagal Juridinių asmenų registro duomenis.)

 

(Nurodomas partnerio telefono numeris, kuriuo galima susiekti.

Telefono numeris nurodomas taip: (8 5) 216 2222,

(8 6) 111 0977.)

(Nurodomas partnerio elektroni-nio pašto adresas.)

(Nurodomas partnerio organizacijos susirašinėti skirto adreso gatvės pavadinimas, namo (ir buto, jeigu reikia) numeris.)

 

 

(Nurodomas partnerio organizacijos susirašinėti skirto adreso miesto ir (ar) rajono pavadinimas.)

 

(Jeigu projekto veiklas įgyvendina užsienio partneris, nurodomas šalies, kurioje įregistruotas partneris, pavadinimas.

Partneriai, kurių juridinio asmens buveinės adresas įregistruotas Lietuvos Respublikos teritorijoje, šios skilties nepildo.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. PROJEKTO VEIKLOS TERITORIJA

4.1. Projekto įgyvendinimo vieta (pažymėti privaloma)

4.1.1. Projektas įgyvendinamas Lietuvos Respublikos teritorijoje

4.1.2. Projektas ar jo dalis įgyvendinami kitoje Europos Sąjungos (toliau – ES) valstybėje narėje (ne Lietuvos Respublikoje)

4.1.3. Projektas ar jo dalis įgyvendinami ne ES valstybėje narėje

(Jeigu projekto veiklos įgyvendinamos Lietuvos Respublikos teritorijoje ir (arba) ES valstybėje narėje ir (arba) ne ES valstybėje narėje, kaip nustatyta Projektų finansavimo sąlygų apraše (toliau – PFSA), turi būti pažymėti atitinkami langeliai.)

 

4.2. Apskritis, savivaldybė, kuriai tenka didžioji dalis projekto lėšų

(Nurodomi savivaldybių, kuriose planuojama vykdyti pagrindines projekto veiklas (pvz., statomas pastatas, organizuojamas seminaras ir pan.), pavadinimai. Atitinkamai pagal pasirinktą savivaldybę yra pažymima apskritis.)

4.2.1. Apskritis

Apskrities savivaldybės

Alytaus

Alytaus miesto

Alytaus rajono

Druskininkų

Lazdijų rajono

Varėnos rajono

 

Kauno

Kauno miesto

Kauno rajono

Birštono

Jonavos rajono

Kaišiadorių rajono

Kėdainių rajono

Prienų rajono

Raseinių rajono

 

Klaipėdos

Klaipėdos miesto

Klaipėdos rajono

Kretingos rajono

 

Neringos miesto

Palangos miesto
Skuodo rajono

Šilutės rajono

 

Marijampolės

Marijampolės

Kalvarijos

Kazlų Rūdos

Šakių

Vilkaviškio rajono

Panevėžio

Panevėžio miesto

Panevėžio rajono

Biržų rajono

Rokiškio rajono

Kupiškio rajono

Pasvalio rajono

Šiaulių

Šiaulių miesto

Šiaulių rajono

Pakruojo rajono

Radviliškio rajono

Akmenės rajono

Joniškio rajono

Kelmės rajono

 

Tauragės

Tauragės rajono

Jurbarko rajono

Pagėgių

Šilalės rajono

Telšių

Telšių rajono

Mažeikių rajono

Plungės rajono

Rietavo

Utenos

Utenos rajono

Anykščių rajono

Ignalinos rajono

Molėtų rajono

Visagino miesto

Zarasų rajono

Vilniaus

Vilniaus miesto

Vilniaus rajono

Elektrėnų

Švenčionių rajono

Šalčininkų rajono

Širvintų rajono

Trakų rajono

Ukmergės rajono

4.2.2. Visos savivaldybės

(Šis langelis pažymimas, jei projekto didžioji lėšų dalis tenka bendrai visoms Lietuvos Respublikos savivaldybėms arba jeigu projekto pasiekti rezultatai nėra skirti konkrečiai tikslinei grupei ir jais galės pasinaudoti visi Lietuvos gyventojai (pvz., suorganizuotas plataus masto seminaras, pritraukęs dalyvių iš visų regionų). Jei šiame langelyje pažymima įrašant simbolį „X“, tokiu atveju paraiškos 4.2.1 papunktyje esančioje lentelėje savivaldybių sąraše nereikia žymėti konkrečių savivaldybių.

Nepažymėjus šio langelio, paraiškos 4.2.1 papunktyje esančioje lentelėje savivaldybių sąraše turi būti pasirenkama viena arba kelios savivaldybės, kurioms tenka dalis projekto lėšų.)

 

5. PROJEKTO APRAŠYMAS (privaloma užpildyti visa lentelę)

 

5.1. Projekto poreikis. Pasirinkto sprendimo ir numatomo rezultato aprašymas

(Aprašoma problema ir projekto poreikis, problemos sprendimo būdas, projekto tikslas: nurodoma (-os) problema (-os), kurią (-ias) siekiama spręsti įgyvendinant projektą, ir statistiniais duomenimis pagrindžiamas problemos (-ų) aktualumas; projekto poreikis pagrindžiamas atsakant į tokius klausimus: kodėl verta finansuoti šį projektą (investuoti PMIF lėšas į šį projektą), kokias problemas siekiama spręsti (pvz., projektas skirtas specialistų, kurie dirba prieglobsčio srityje, kvalifikacijai kelti) ir kt. Šioje dalyje turi atsispindėti PMIF lėšų teikiamas skatinamasis poveikis, t. y. kokių rezultatų be PMIF lėšų nebūtų galima pasiekti.

Aprašomi projekto dalyviai, tikslinės grupės ir jų poreikiai. Aprašoma, kaip projektas prisidės prie tikslinės grupės situacijos pagerinimo (taikoma, jeigu projektas skirtas konkrečioms tikslinėms grupėms).

Aprašoma projekto nauda: išskiriamos pagrindinės stipriosios projekto ypatybės, t. y. kodėl projektas yra naudingas ir (arba) būtinas arba kodėl projektas yra įdomus ir patrauklus (pvz., inovatyvumas, idėjos naujumas, kūrybiškumas, nestandartinis problemos sprendimas ir pan. Lietuvos, regiono ar kitu lygiu). Jeigu projekto veiklomis siekiama tų pačių ar panašių tikslų, kaip vykdant ankstesnius projektus, ar projekto veiklos sietinos su įprastomis veiklomis, kurias vykdo pareiškėjas ir (ar) partneris (-iai), būtina pagrįsti tokių veiklų sukuriamą pridėtinę vertę, papildomumą, t. y. kokią papildomą naudą organizacijai (įmonei, įstaigai), bendruomenei, regionui ar valstybei sukurs iš PMIF lėšų finansuojama projekto veikla.

Rekomenduojamas spaudos ženklų (su tarpais) skaičius – iki 15 000.)

5.2. Projekto santrauka (skelbiama viešai)

(Trumpai ir glaustai aprašoma projekto esmė, t. y. kokios projekto veiklos bus įgyvendinamos ir kokių rezultatų šiomis veiklomis siekiama.

Maksimalus spaudos ženklų (su tarpais) skaičius – iki 900.

Projekto santrauka bus skelbiama viešai atsakingos institucijos interneto svetainėje http://esf.socmin.lt (toliau – atsakingos institucijos interneto svetainė) ir dedama į Europos Komisijos sukurtą elektroninę keitimosi duomenimis sistemą SFC 2014, todėl spaudos ženklų skaičius ribotas. Esant didesniam ženklų skaičiui, nei nurodyta, viršytas ženklų skaičius bus ištrinamas.)

 

5.3. Projekto atitiktis PMIF programai, PFSA nurodytiems nacionaliniams strateginio planavimo dokumentams (taikoma tik valstybės projektams) ir specialiesiems projektų atrankos kriterijams (taikoma valstybės projektams ir konkurso būdu atrenkamiems projektams)

(Nurodomi nacionaliniai strateginio planavimo dokumentai (straipsniai, punktai), kuriuos pareiškėjas atitinka, ir aprašoma, kaip projektas atitinka strateginio planavimo dokumentų nuostatas, taip pat, kaip prisidės prie PFSA nurodytame (-uose) nacionaliniame (-iuose) strateginio planavimo dokumente (-uose) nustatytų tikslų įgyvendinimo (taikoma tik valstybės projektams).
Nurodoma projekto atitiktis PFSA nustatytam (-iems) specialiajam (-iesiems) projektų atrankos kriterijui (-ams) (taikoma valstybės projektams ir konkurso būdu atrenkamiems projektams).)

 

5.4. Projekto atitiktis projektų parengtumo sąlygoms, nustatytoms PFSA (atlikti parengiamieji projekto darbai iki paraiškos pateikimo įgaliotajai institucijai datos; taikoma tik valstybės projektams)

(Aprašomi projektų parengtumo reikalavimo (-ų) įgyvendinimas, pavyzdžiui, reikalavimai parengti techninę dokumentaciją naujo statinio statybos projektams, pateikti nuosavybės dokumentus, įvykdyti pagrindinių projekto veiklų viešuosius pirkimus iki paraiškos pateikimo arba iki projekto sutarties pasirašymo.)

 

5.5. Projekto vykdytojo pajėgumas įgyvendinti projektą ir projekto valdymo aprašymas. Partnerių pasirinkimo pagrįstumas

(Aprašomos projektą administruojančio personalo atsakomybė ir funkcijos.

Taip pat detalizuojama pareiškėjo ir (arba) jo partnerių (jei jų yra) turimi administravimo gebėjimai, reikalingi projektui įgyvendinti.

Pateikiamas partnerio (jeigu jis yra) pasirinkimo pagrindimas: pagrindžiamas partnerio pasirinkimas ir jo indėlis į projektą, nurodoma, kodėl projektas turi būti įgyvendinamas su partneriu, kokia gaunama nauda iš partnerio įtraukimo į projektą; ar partneris prisidės prie projekto tikslo įgyvendinimo ir kokiomis veiklomis; ar partneris turi reikiamos patirties ir gebėjimų įgyvendinti nurodytas projekto veiklas ir kt.

Aprašymas turi užimti ne daugiau kaip 1 psl.)

 

5.6. Projekto įgyvendinimo rizikos ir jų valdymas

(Aprašant projektui tiesioginį poveikį galinčias turėti rizikas, iš sąrašo pasirenkama aktuali projekto rizika ir perkeliama į žemiau esančią lentelę. Šios lentelės laukuose detalizuojama, kokį neigiamą poveikį ir pasekmes projekto įgyvendinimui bei siekiamiems rezultatams gali turėti minima rizika. Galima pasirinkti daugiau nei vieną riziką. Pateikiamas rizikų sąrašas yra preliminarus ir skirtas pareiškėjui palengvinti rizikų nustatymą, todėl nėra laikomas baigtiniu.

Tuo atveju, jeigu sąraše nenurodyta pareiškėjui aktuali rizika, žemiau esančioje lentelėje įterpiama nauja eilutė, kurioje pareiškėjas gali įrašyti jam aktualios rizikos pavadinimą ir šią riziką detalizuoti kituose lentelės laukuose.

-     Projektavimo (planavimo) kokybės rizika (projekto valdymo komandos administracinių gebėjimų ir kompetencijos trūkumas, projekto veiklų vėlavimas dėl viešųjų pirkimų vykdymo ir (ar) dėl užsitęsusio statybą leidžiančių dokumentų išdavimo, būtinybės stabdyti, keisti ar pirkti papildomus darbus, papildomų finansavimo šaltinių pritraukimo padidėjusiai statybos darbų vertei finansuoti, rodiklių nepasiekimas dėl netikslaus planavimo ir kt.).

-     Įsigyjamų (atliekamų) rangos darbų kokybės rizika (nepakankami paskirtų specialistų gebėjimai ir kompetencijos trūkumas, atsakingų asmenų nepriskyrimas, tiekėjų kompetencijos trūkumas ir (ar) nepakankama rangos darbų kokybė, nekokybiškai atliekamų rangos darbų sąlygojami Lietuvos Respublikos teisės aktų pažeidimai, užsitęsusios rangos darbų užbaigimo procedūros, rangos darbų defektai, aplinkosaugos rizika ir kt.).

-     Įsigyjamų (atliekamų) paslaugų kokybės rizika (nepakankamos įsigyjamų paslaugų kokybės rizika, nepakankamos projekto vykdymo veiklų kokybės rizika, personalo patirties ir (ar) kompetencijos trūkumas ir kt.).

-     Įsigyjamos įrangos, kito turto kokybės rizika (įrangos, įrenginių ar kito turto defektai, netinkamumas naudoti produktų kūrimo procese, įrangos, įrenginių ar kito turto nepakankami ar neišnaudojami pajėgumai ir kt.).

-     Nepakankamo finansavimo rizika (finansinė rizika, politinė rizika, neteisėtos valstybės pagalbos rizika, netikslus projekto įgyvendinimo kaštų įvertinimas, klaidingas projekto veiklų trukmės įvertinimas, finansinių srautų trūkumas ir kt.).

-     Teikiamų paslaugų tinkamumo rizika (teisinė rizika, socialinė rizika, tiekėjų sutartinių įsipareigojimų nesilaikymo rizika, produktų neatitikimo sutarties sąlygoms ir galiojantiems reikalavimams rizika, eksploatacijos kaštų padidėjimo rizika, padidėjusių rinkos kainų rizika, papildomų išlaidų rizika ir kt.)

Rizikos pavadinimas

Rizikos detalizavimas

Priemonės rizikai valdyti

(Pasirenkama rizika iš sąrašo arba įrašoma kita rizika.)

(Rizika detalizuojama aprašant jos kilmę ir galimą poveikį projektui.)

(Nurodomos priemonės, kurių pareiškėjas imsis nurodytai rizikai valdyti, ir joms įgyvendinti reikalingi ištekliai.)

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

5.7. Planuojamas projekto rezultatų naudojimas po projekto pabaigos

(Taikoma projektams, skirtiems investicijoms į naujo statinio statybą ir (arba) statinio paprastąjį remontą.

Glaustai aprašoma, kas ir kaip apmokės pastatyto naujo statinio ir remontuoto statinio eksploatavimo išlaidas, kas bus atsakingas už sukurtos infrastruktūros tinkamą naudojimą), kas užtikrins, kaip bus naudojama įgyvendinant projektą įsigyta įranga ir kt.

Aprašymas turi užimti ne daugiau nei 0,5 psl.)

 

6. PROJEKTO LOGINIS PAGRINDIMAS (privaloma užpildyti visą lentelę)

 

6.1. Projekto tikslas

(Glaustai suformuluojamas projekto tikslas aiškiai apibrėžiant pagrindinę projekto idėją, t. y. ko siekiama įgyvendinant projektą. Projekto tikslas – užtikrinti aktualios problemos sprendimą. Projektas negali turėti daugiau kaip vieną tikslą. Projekto tikslas turi atitikti PFSA nurodytus PMIF programos veiksmo tikslus arba prisidėti prie jų įgyvendinimo. Galimas spaudos ženklų skaičius (su tarpais) – iki 350.)

 

Uždavinio Nr. ir pavadinimas

Projekto veiklos Nr. ir pavadinimas

Veiklos rodiklio Nr. ir pavadinimas

Veiklos rodiklio matavimo vienetas

Veiklos rodiklio siekiama reikšmė

Biudžeto išlaidų kategorija

Projekto veiklos aprašymas

1

2

3

4

5

6

7

(Uždavinio numeris nurodomas iš eilės, pvz.:

1, 2, 3. Projekto tikslas detalizuojamas aprašant uždavinius.

Uždavinys turi atsakyti į klausimą, ką reikia padaryti, kad tikslas būtų pasiektas. Tikslą galima išskaidyti į vieną ar kelis uždavinius. Uždaviniai turi prisidėti prie PFSA nurodyto remiamo veiksmo veiklos (-ų) įgyvendinimo.

Kiekvienas uždavinys nurodomas atskiroje eilutėje.)

 

(Projekto veiklos numeris nurodomas iš eilės pridedant uždavinio numerį, pvz.: 1.1, 1.2, 1.3 ir kt. Nurodomos projekto veiklos, kuriomis įgyvendinamas konkretus projekto uždavinys. Projekto veikla turi konkretų įgyvendinimo laikotarpį ir išlaidas (biudžetą).

Kiekviena veikla nurodoma atskiroje eilutėje.

Rekomenduojama sujungti smulkias veiklas į grupes pagal jų pobūdį (pvz., bendrieji mokymai, specialieji mokymai ir t. t.) arba pagal tikslines grupes ir pan.)

(Veiklos rodiklio numeris nurodomas iš eilės pridedant uždavinio ir veiklos numerį, pvz.: 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 ir t. t.

Vienai projekto veiklai turi būti nurodomas bent vienas veiklos rodiklis. Nurodomas veiklos rodiklio pavadinimas. Veiklos rodiklis – kiekybiškai išmatuojamas tiesioginis įgyvendintos projekto veiklos rezultatas. Veiklos rodikliu nurodoma, kas bus pasiekta įvykdžius konkrečią projekto veiklą. Vienai veiklai gali būti nurodoma keletas veiklos rodiklių, o prireikus sukuriamos naujos eilutės.

Jeigu viena veikla finansuojama iš keleto biudžeto išlaidų kategorijų, kiekvienai iš jų turi būti nurodytas atskiras veiklos rodiklis.)

(Nurodo-mas veiklos rodiklio mato vienetas.)

(Nurodoma siektina veiklos rodiklio reikšmė skaičiais.)

(Vienam veiklos rodikliui priskiriama viena biudžeto išlaidų kategorija pagal paraiškos 7 punkte „Projekto biudžetas“ nurodytas išlaidų kategorijas.)

 

(Pateikiamas projekto veiklos aprašymas ir jos būtinumo pagrindimas.

Galimas spaudos ženklų skaičius (su tarpais) – iki 5 000.)

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2. INFORMACIJA APIE PROJEKTO ĮGYVENDINIMO ALTERNATYVOS PASIRINKIMO PAGRINDIMĄ (taikoma tik valstybės projektams, skirtiems investicijoms į naujo statinio statybą)

(Į visus lentelėje pateiktus klausimus privaloma atsakyti. Jei viršijamas simbolių skaičius, papildoma informacija, skaičiavimai nurodomi ir pateikiami pridedamuose dokumentuose.)

6.2.1. Galimos projekto įgyvendinimo pasirinkimo (naujo statinio statyba) alternatyvos

Kokios galimos kitos projekto įgyvendinimo pasirinkimo (naujo statinio statyba) alternatyvos?

(6.2.1. papunkčio aprašymas neturi viršyti 1 psl.)

6.2.2. Projekto įgyvendinimo pasirinkimo (naujo statinio statyba) pagrindimas:

(6.2.2. papunkčio aprašymas neturi viršyti 2 psl.)

6.2.2.1. poveikis Lietuvos priėmimo ir prieglobsčio sistemai

 

1) Kokie numatomi esminiai pasikeitimai šioje srityje įgyvendinus pasirinktą projektą?

2) Įvertinkite ir nurodykite visus įmanomus subjektus, kuriuos paveiks pasirinkto projekto įgyvendinimas, ir kokias teigiamas ir neigiamas pasekmes jie patirs?

3) Įvertinkite ir nurodykite visas priemones (administracines, finansines, organizacines ir kitas), kurių reikės pasirinktam projektui įgyvendinti ir numatytam rezultatui pasiekti?

4) Ar nėra kitų priemonių, kuriomis būtų galima pasirinkto projekto tikslą pasiekti veiksmingiau ir ekonomiškiau?

5) Įvertinkite „nieko neveikimo“ scenarijaus (kas atsitiktų, jeigu pasirinktas projektas nebūtų įgyvendintas) poveikį šiai sričiai.

6.2.2.2. poveikis valstybės finansams

 

1) Ar projekto įgyvendinimas leis sutaupyti valstybės biudžeto lėšų? Jeigu taip, įvertinkite kiekybine išraiška galimą sutaupymą.

2) Įvertinkite ir pateikite išvadas, ar reikiamos išlaidos gali būti finansuojamos perskirstant jau turimus išteklius, pavyzdžiui, perskirstant kitų programų ir (ar) priemonių asignavimus?

6.2.2.3. poveikis socialinei aplinkai

1) Nurodykite, kokias socialines grupes paveiks pasirinkto projekto įgyvendinimas?

2) Kokį galimą teigiamą poveikį projekto įgyvendinimas turės atskiroms socialinėms grupėms?

3) Kokį galimą neigiamą poveikį projekto įgyvendinimas turės atskiroms socialinėms grupėms?

 

7. PROJEKTO BIUDŽETAS

(Biudžeto 1 išlaidų kategorija pildoma tik projektams, kurių veiklos susijusios su investicijomis į naujo statinio statybą ir (arba) statinio paprastąjį remontą. Biudžeto 2–5 išlaidų kategorijos taikomos visiems projektams. Projekto biudžete gali būti nurodomos tik tinkamos finansuoti išlaidos remiantis PFSA nurodytomis iš PMIF lėšų tinkamomis finansuoti išlaidomis. Bendra projekto biudžeto išlaidų kategorijos suma apskaičiuojama susumavus skiltyje „Tinkamų finansuoti išlaidų suma, eurais“ įrašytas reikšmes. Projekto biudžeto eilutės pagal kiekvieną išlaidų kategoriją pildomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro tvirtinamomis Instrukcijomis dėl projektų išlaidų atitikties Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo reikalavimams, kurios skelbiamos atsakingos institucijos interneto svetainėje.)

 

Išlaidų kategorijos ir veiklos rodiklio Nr.

Išlaidų kategorijos ir veiklos rodiklio pavadinimas

Veiklos rodiklio matavimo vnt.

Veiklos rodiklio vienetų skaičius

Tinkamų finansuoti išlaidų suma, eurais

Išlaidų pagrindimas

1

2

3

4

5

6

(Toliau nurodyti išlaidų kategorijų numeriai nekeičiami. Veiklos rodiklių numeriai perkeliami iš paraiškos 6.1 papunkčio „Projekto tikslas“ antros lentelės 3 skilties „Veiklos rodiklio Nr. ir pavadinimas“.)

 

 

(Toliau nurodyti išlaidų kategorijų pavadinimai nekeičiami. Eilutės pildomos duomenis perkeliant iš paraiškos 6.1 papunkčio „Projekto tikslas“ antros lentelės 3 skilties „Veiklos rodiklio Nr. ir pavadinimas“. Veiklos rodikliai prireikus gali būti detalizuojami, nurodant antro lygio fizinio rodiklio pavadinimą ir sukuriant papildomas eilutes, pvz., 1.1.1.1. Galima sukurti tiek detalizuojančių eilučių, kiek reikia.)

(Reikšmės perkeliamos iš paraiškos 6.1 papunkčio „Projekto tikslas“ antros lentelės 4 skilties „Veiklos rodiklio matavimo vienetas“.)

 

(Siektinos veiklos rodiklio reikšmės skaičiais perkeliamos iš paraiškos 6.1 papunkčio „Projekto tikslas“ antros lentelės 5 skilties „Veiklos rodiklio siekiama reikšmė“.)

 

(Prie kiekvieno veiklos rodiklio įrašoma jam pasiekti reikalinga tinkamų finansuoti išlaidų suma. Nurodyti privaloma.)

(Kiekvienam šios lentelės 2 skiltyje nurodytam veiklos rodikliui (t. y. pirmo lygio veiklos rodiklis) gali būti įvedamos detalizuojančios eilutės (t. y. antro lygio veiklos rodikliai). Prie kiekvieno veiklos rodiklio (arba jį detalizuojančiose eilutėse) pagrindžiamas nurodomų išlaidų poreikis, jų apskaičiavimo būdas, dokumentai, kuriais remiantis buvo apskaičiuotos planuojamos išlaidos ir kita svarbi informacija.

Galimas spaudos ženklų skaičius (su tarpais) – iki 1 000.)

 

1.

Statyba, remontas ir kiti darbai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Įranga, įrenginiai ir kitas turtas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Projekto vykdymas

 

 

 

(Rekomenduojama nurodyti tinkamas finansuoti išlaidas pagal projekto tinkamų finansuoti išlaidų tipus ir kiekvienam tipui įterpiama atskira eilutė.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Informavimas apie projektą

 

 

 

(4 biudžeto išlaidų kategorija neskaidoma į atskiras eilutes. Paraiškos 17 punkte išvardytoms informavimo priemonėms įgyvendinti reikalinga tinkamų finansuoti išlaidų suma įrašoma 5 skiltyje ir pagrindžiama 6 skiltyje.)

5.

Netiesioginės išlaidos ir kitos išlaidos pagal fiksuotąją projekto išlaidų normą

 

 

 

(5 biudžeto išlaidų kategorija neskaidoma į atskiras eilutes. Reikalinga tinkamų finansuoti išlaidų suma, apskaičiuota pagal PFSA nustatytus reikalavimus, įrašoma 5 skiltyje ir pagrindžiama 6 skiltyje.)

Iš viso 

 

 

 

8. PROJEKTO VEIKLŲ ĮGYVENDINIMO GRAFIKAS

 

8.1. Projekto įgyvendinimo trukmė (mėnesiais)

(Įrašomas planuojamas projekto įgyvendinimo laikotarpis mėnesių tikslumu nuo projekto sutarties pasirašymo dienos iki projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos, t. y. per kiek mėnesių pasirašius sutartį bus pabaigtos vykdyti visos projekto veiklos. Galima įrašyti tik skaičių. Nurodyti privaloma.)

Projekto veiklos Nr. ir pavadinimas

Pradėta iki projekto sutarties pasirašymo (jeigu taikoma)

Projekto sutarties mėnuo, kai pradedama vykdyti projekto veikla

Projekto sutarties mėnuo, kai baigiama vykdyti projekto veikla

Veiklos laikotarpio pagrindimas

Projekto veiklos vykdymo mėnuo

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

1

2

3

4

5

6

(Projekto veiklų numeriai ir pavadinimai įrašomi iš paraiškos 6.1 papunkčio „Projekto tikslas“ antros lentelės 2 skilties.)

(Nurodoma, ar konkreti veikla vykdoma arba planuojama pradėti vykdyti iki projekto sutarties pasirašymo. Įrašoma reikšmė „Taip“ arba „Ne“.)

(Nurodomas projekto veiklos vykdymo pradžios mėnesio eilės numeris, skaičiuojant nuo planuojamo projekto sutarties pasirašymo dienos.

Pirmasis projekto veiklos įgyvendinimo pradžios mėnuo nebūtinai yra sausio mėnuo.)

(Nurodomas projekto veiklos vykdymo pabaigos mėnesio eilės numeris, skaičiuojant nuo planuojamo projekto sutarties pasirašymo dienos.)

(Detalizuojama, kokia seka bus įgyvendinti (ar jau įgyvendinami) veiklos etapai,

pvz., kada yra ar bus parengta pirkimo dokumentacija, paskelbtas pirkimas, pasirašyta pirkimo sutartis, vykdomi kiti veiklos etapai ir pan.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. INFORMACIJA APIE VYKDOMUS IR IKI PARAIŠKOS PATEIKIMO ĮVYKDYTUS PIRKIMUS

 

Ar projektui įgyvendinti pareiškėjas iki paraiškos pateikimo yra pradėjęs ar įvykdęs pirkimų procedūras?

9.1. Pirkimų procedūros pradėtos / baigtos

(Šis langelis pažymimas, kai iki paraiškos pateikimo pradėtos / baigtos pirkimų procedūros. Pažymėjus šį langelį, pildoma lentelė. Jeigu paraiška teikiama pagal patvirtintą valstybės pagalbos schemą ir negalima pradėti įgyvendinti projekto veiklų iki sprendimo dėl projekto finansavimo priėmimo, šis langelis nežymimas ir žemiau esanti lentelė nepildoma.)

Pirkimo pavadinimas ir numeris

 

Pirkimo dalis

Pirkimo ar jo dalies, dėl kurių prašomas finansavimas, vertė

Vokų atplėšimo data

Sudarytos sutarties data ir numeris

(Nurodomas iki paraiškos pateikimo pradėto ar baigto pirkimo pavadinimas ir jo numeris (CVPIS). Pildoma didžiosiomis ir mažosiomis raidėmis. Nurodyti privaloma.)

(Kai pirkimas skaidomas dalimis ir prašoma finansavimo dėl visų pirkimo dalių – ši skiltis nepildoma. Tuo atveju, kai pirkimas skaidomas dalimis, tačiau finansavimo prašoma tik dėl vieno ar kelių pradėto ar baigto pirkimo dalių, šioje skiltyje nurodomi šių pirkimų eilės numeriai eilės tvarka pradedant nuo 1.)

(Nurodoma iki paraiškos pateikimo pradėto ar baigto pirkimo ar jo dalies(-ių), dėl kurio (-ių) prašomas finansavimas, suma eurais.

Nurodyti privaloma.)

(Nurodoma iki paraiškos pateikimo pradėto ar baigto pirkimo planuojama arba jau įvykusi vokų su pasiūlymais atplėšimo data (pvz., 2015-01-01). Nurodyti privaloma.)

(Nurodoma iki paraiškos pateikimo su tiekėjais sudarytos sutarties data (pvz., 2015-01-01) ir numeris.)

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2. Pirkimų procedūros nepradėtos

(Šis langelis pažymimas, kai iki paraiškos pateikimo dienos pirkimo procedūros nepradėtos arba įgyvendinant projektą pirkimai nenumatyti.)

 

10. INFORMACIJA APIE PROJEKTO PAJAMAS

(Šis langelis privalo būti pažymėtas.)

Įgyvendinant projektą pajamų negaunama

 

11. PROJEKTO TINKAMŲ FINANSUOTI IŠLAIDŲ FINANSAVIMO ŠALTINIAI (nurodyti privaloma)

 

Finansavimo šaltinio pavadinimas

Suma, eurais

1. Prašomos skirti finansavimo lėšos

(Nurodoma prašoma skirti projekto finansavimo lėšų suma. Galima įrašyti tik skaičių.)

2. Projekto nacionalinės lėšos

(2.1 + 2.2) Nurodoma nuosavų lėšų (įnašo) suma, t. y. lėšų suma, kurią užtikrins pareiškėjas (jeigu taikoma) ir kuri yra 2.1–2.2 papunkčių eilučių bendra suma.)

2.1. Nacionalinės viešosios lėšos

(2.1.1 + 2.1.2 + 2.1.3) Nurodoma bendra projekto nacionalinių viešųjų lėšų suma, kurią užtikrins pareiškėjas iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, savivaldybių biudžeto ar kitų viešųjų lėšų šaltinių (jeigu taikoma). Galima įrašyti tik skaičių.)

2.1.1. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

(Nurodoma lėšų suma, kurią užtikrins pareiškėjas ir kurios šaltinis yra Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas. Galima įrašyti tik skaičių.)

2.1.2. Savivaldybės biudžeto lėšos

(Nurodoma lėšų suma, kurią užtikrins pareiškėjas ir kurios šaltinis yra savivaldybių biudžeto lėšos Galima įrašyti tik skaičių.)

2.1.3. Kitos viešosios lėšos

(Nurodoma lėšų suma, kurią užtikrins pareiškėjas ir kurios šaltinis yra kiti viešųjų lėšų šaltiniai (pvz., valstybės įmonių lėšos, kitų juridinių asmenų, kurie yra perkančiosios organizacijos, nurodytos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 1–3 punktuose, lėšos). Galima įrašyti tik skaičių.)

2.2. Privačios lėšos

(Nurodoma lėšų suma, kurią užtikrins pareiškėjas iš nuosavų lėšų ar kitų privačių lėšų šaltinių (jeigu taikoma).)

3. Iš viso

(1 + 2) Nurodoma bendra projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma (apskaičiuojama šios lentelės 1–2 punktuose nurodytų lėšų suma). Ši suma turi sutapti su bendra tinkamų finansuoti išlaidų suma, nurodyta paraiškos 7 punkto „Projekto biudžetas“ lentelėje.)

 

12. TINKAMUMO FINANSUOTI REIKALAVIMŲ NEATITINKANČIŲ IŠLAIDŲ DETALIZAVIMAS

(Pildant lentelę „Tinkamumo finansuoti reikalavimų neatitinkančių išlaidų detalizavimas“ nurodomos projektui įgyvendinti būtinos veiklos ir jų išlaidos, kurios nėra tinkamos finansuoti PMIF lėšomis. Pavyzdžiui, jeigu statinio statyba yra tinkama veikla, tačiau žemės pirkimas – ne, tokiu atveju nurodoma, kaip ir iš kokių šaltinių bus įsigyta reikiama žemė statinio statybai.)

Eil. Nr.

Kokioms projekto veikloms numatytos netinkamos finansuoti išlaidos

Tinkamumo finansuoti reikalavimų neatitinkančių išlaidų suma, eurais

Numatomas arba turimas šių išlaidų finansavimo šaltinis

(Nurodomas numeris iš eilės, pvz., 1, 2, 3.

Šioje skiltyje galima įrašyti tik skaičių.)

(Nurodoma netinkamų finansuoti išlaidų paskirtis, pavyzdžiui, „PVM, kuris neatitinka tinkamumo reikalavimų ir negali būti įtrauktas į projekto tinkamų finansuoti išlaidų biudžetą“, „Žemės pirkimas“.)

(Nurodoma netinkamų finansuoti išlaidų suma. Šioje skiltyje galima įrašyti tik skaičių.)

(Nurodomas numatomas arba turimas šių išlaidų finansavimo šaltinis.)

 

 

 

 

 

13. PROJEKTO DVIGUBO FINANSAVIMO NEBUVIMO PAGRINDIMAS

(Nurodomos veiklos ar projektai, kuriems skirta parama iš kitų ES arba nacionalinių šaltinių, siekiant įsitikinti, kad tas pats projektas nebus finansuotas antrą kartą.)

Teikiamo projekto veiklos Nr. ir pavadinimas

Iš ES lėšų įgyvendinamo projekto pavadinimas ir veiklos (jeigu taikoma)

Iš ES lėšų įgyvendinto projekto pavadinimas ir veiklos

Iš nacionalinių lėšų įgyvendinamos veiklos, programos, valstybės deleguotos funkcijos

Esminiai skirtumai tarp projektų veiklų, programų bei deleguotų funkcijų ir (ar) kiti komentarai

(Veiklos numeriai perkeliami iš paraiškos 6.1 papunkčio „Projekto tikslas“ antros lentelės 2 skilties „Projekto veiklos Nr. ir pavadinimas“.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. PMIF PROGRAMOS RODIKLIAI

(Projektu privaloma prisidėti prie privalomų siekti PMIF programos rodiklių, nurodytų PFSA.)

PMIF programos rodiklio Nr.

PMIF programos rodiklio ir jo pakategorės pavadinimas

PMIF programos rodiklio ir jo pakategorės matavimo vienetas

Planuojama PMIF programos rodiklio reikšmė

Siektinos reikšmės pagrindimas

 

(Nurodomas PMIF programos rodiklis ir jo pakategorė (-ės), kaip nurodyta PFSA. Nurodyti privaloma.)

(Nurodomas PMIF programos rodiklio ir jo pakategorės (-ių), matavimo vienetas. Nurodyti privaloma.)

(Nurodoma vykdant projektą numatomo pasiekti PMIF programos rodiklio reikšmė.

Įrašomas skaičius. Nurodyti privaloma.

PMIF programos rodiklio, kuris yra priskirtas pakategorei (-ėms), siektina reikšmė nenurodoma.)

(Pateikiami siektinos reikšmės apskaičiavimo principai, kuriais remiantis būtų galima įsitikinti, kad siektina reikšmė reali ir bus pasiekta iki Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 m. nacionalinės programos rodiklių skaičiavimo apraše, tvirtinamame Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ministro įsakymu, nurodyto pasiekimo momento.

Nurodant šiuos principus, nepakanka pateikti nuorodą į kitame teisės akte nustatytus įpareigojimus pasiekti vieną ar kitą PMIF programos rodiklio siektiną reikšmę; būtina nurodyti sąsajas su projekto loginiu pagrindimu (veiklomis, veiklos rodikliais, biudžetu, įkainiais) ar kita paraiškoje nurodyta informacija, kuri patvirtintų siektinos reikšmės pagrįstumą įgyvendinant projektą.

Jei nurodyta PFSA, gali būti pateikiami PMIF programos rodiklio pasiekimą pagrindžiantys dokumentai.)

 

 

 

 

 

 

15. PROJEKTO ATITIKTIS MOTERŲ IR VYRŲ LYGYBĖS IR NEDISKRIMINAVIMO PRINCIPAMS

 

15.1. Projekto įgyvendinimo metu bus užtikrintas vyrų ir moterų lygybės ir nediskriminavimo principų laikymasis

(Pažymima bendruoju atveju, kai projektas nepažeidžia principų. Taip pat nurodoma, ar projekte nenumatomi apribojimai užtikrinant šio principo įgyvendinimą. Pasirinkus šį punktą, kiti šios lentelės punktai netaikomi.)

15.2. Projekto įgyvendinimo metu bus prisidedama prie moterų ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo principų įgyvendinimo
(Pažymima tik tuo atveju, jeigu projekto veiklomis tiesiogiai siekiama prisidėti prie nurodytų principų įgyvendinimo ir toks reikalavimas numatytas PFSA. Toliau aprašomos veiklos ir planuojami projekto rezultatai.

Aprašoma, kaip vykdant projektą bus įgyvendinami PFSA numatyti įsipareigojimai dėl moterų ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo skatinimo. Nurodyti būtina.)

 

 

16. INFORMACIJA APIE PAREIŠKĖJUI SUTEIKTĄ VALSTYBĖS PAGALBĄ (išskyrus de minimis; jeigu taikoma)

 

16.1. Nesuteikta 

(Šis langelis pažymimas, kai pareiškėjui (partneriui) nebuvo suteikta valstybės pagalba (išskyrus de minimis).)

16.2. Suteikta 

(Šis langelis pažymimas, kai pareiškėjui (partneriui) suteikta valstybės pagalba (išskyrus de minimis). Tokiu atveju pildomas dokumentas „Informacija apie projektams suteiktą valstybės pagalbą (išskyrus de minimis)“.)

 

17. INFORMAVIMAS APIE PROJEKTĄ (Nurodyti privaloma, jei pažymėta „Taikoma“.)

(Pareiškėjas privalo pasirinkti įgyvendinti informavimo priemones, kaip nustatyta PAFT ir PFSA.)

Informavimo priemonė (-ės)

Požymis

Aprašymas

17.1. Interneto svetainėje (jei projekto vykdytojas tokią turi) paskelbti informaciją apie įgyvendinamą projektą, apibūdinti jo tikslus, rezultatus ir informuoti apie finansavimą iš PMIF ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, įdėti PMIF ženklą.

Taikoma

Netaikoma

 

 

(Žymima „Taikoma“, jei projekto vykdytojas turi interneto svetainę.

Pasirinkus „Taikoma“, nurodomas interneto svetainės adresas ir, jeigu aktualu, trumpas informavimo priemonės aprašymas.)

17.2. Ne vėliau kaip iki projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos pastatyti nuolatinį informacinį stendą, jeigu finansuojamas naujo statinio statybos ir (arba) statinio paprastojo remonto projektas, kuriam skiriama PMIF lėšų (tik ES dalis) suma viršija 100 000 (vieną šimtą tūkstančių) eurų.

Taikoma

Netaikoma

 

(Privaloma pažymėti „Taikoma“, jeigu įgyvendinamas projektas, kurio veiklos susijusios su investicijomis į naujo statinio statybą ir (arba) statinio paprastąjį remontą ir kuriam skiriama PMIF lėšų (tik ES dalis) suma viršija 100 000 (vieną šimtą tūkstančių) eurų.

Pateikiamas trumpas informavimo priemonės aprašymas.)

17.3. Kai organizuojami mokymai ar vykdomos kitos panašios projekto veiklos, užtikrinti, kad projekto dalyviams, projekto rezultatais besinaudojantiems asmenims būtų pranešta apie projekto finansavimą iš PMIF ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų ir kad būtų naudojamas PMIF ženklas.

 

Taikoma

Netaikoma

(Privaloma pažymėti „Taikoma“, kai organizuojami mokymai ar vykdomos kitos projekto veiklos, kuriuose išduodami dalyvavimą patvirtinantys pažymėjimai ar kiti dokumentai. Kituose dokumentuose (pvz., dalomoji medžiaga ir pan.) nurodoma informacija apie projekto finansavimą iš PMIF ir (ar) Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, naudojamas PMIF ženklas.

Pateikiamas trumpas informavimo priemonės aprašymas.)

17.4. Užtikrinti projekto rezultatų prieinamumą projekte nedalyvavusiems subjektams ir projekto įgyvendinimo laikotarpiu savo interneto svetainėje ar kitose elektroninės erdvės priemonėse skelbti projekto įgyvendinimo metu sukurtus produktus

 

Taikoma

Netaikoma

(Privaloma pažymėti „Taikoma“, jeigu įgyvendinamas projektas, kurio įgyvendinimo metu planuojama sukurti produktus (pvz., vertinimo sistemas, metodikas, tyrimus, ataskaitas, rekomendacijas, naujai sukurtas ar patobulintas programas ir pan.)

17.5. (Prireikus, nurodomos kitos projekto vykdytojo pasirinktos vykdyti papildomos informavimo apie projektą veiklos, numatytos PFSA. Gali būti sukurtos papildomos eilutės, jeigu numatoma daugiau informavimo apie projektą veiklų.)

Taikoma

Netaikoma

 

(Pateikiamas trumpas informavimo priemonės aprašymas.)

 

18. PRIE PARAIŠKOS PRIDEDAMŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS

(Pareiškėjas lentelėje įrašo pridedamus dokumentus, kuriuos privalo pateikti pagal PFSA. Prie kiekvieno lentelėje nurodyto pridedamo dokumento pavadinimo 3 skiltyje pažymi „Taip“, jeigu šis dokumentas bus teikiamas kartu su paraiškos forma, ir „Ne“, kai toks dokumentas nėra privalomas teikti pagal PFSA reikalavimus ir pareiškėjas jo neteiks. Lentelės pabaigoje įrašomi kiti pridedami dokumentai, jei PFSA nurodyta juos pateikti. Pridedamų dokumentų formos skelbiamos atsakingos institucijos interneto svetainėje.)

Eil. Nr.

Dokumento pavadinimas

Žymima, jeigu teikiama

Lapų skaičius

1

2

3

4

1.

Partnerio deklaracija

(Jeigu projektas įgyvendinamas su partneriu (-iais), privaloma kartu su paraiška pateikti šį (šiuos) dokumentą (-us).)

(Jeigu yra keletas partnerių, įrašomas bendras partnerio deklaracijų puslapių skaičius ir nekuriamos naujos eilutės.)

2.

Informacija apie iš Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo lėšų bendrai finansuojamiems projektams suteiktą valstybės pagalbą (išskyrus de minimis pagalbą)

(Jeigu PFSA nurodoma, kad kartu su paraiška privaloma pateikti informaciją apie valstybės pagalbą, privaloma pateikti šį užpildytą dokumentą.)

 

3.

Klausimynas apie pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokesčio tinkamumą finansuoti iš Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo ir (arba) Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų

(Jeigu projekto biudžete tinkamų finansuoti išlaidų suma numatyta su PVM arba jeigu PFSA nurodoma, kad kartu su paraiška privaloma pateikti informaciją apie PVM, pildomas šis dokumentas.)

 

4.

Projekto biudžeto paskirstymas pagal pareiškėjus ir partnerius

(Kai taikoma de minimis schema ir kai projektas planuojamas įgyvendinti su partneriu (-iais), pildomas šis dokumentas.)

 

5.

(Įrašomi kiti pridedami dokumentai, jei PFSA nurodyta juos pateikti. Leidžiama sukurti daugiau eilučių.)

 

 

 

19. PAREIŠKĖJO DEKLARACIJA

 

Patvirtinu, kad:

 

1. Šioje paraiškoje ir prie jos pridedamuose dokumentuose pateikta informacija, mano žiniomis ir įsitikinimu, yra teisinga.

2. Prašoma parama yra minimali projektui įgyvendinti reikalinga lėšų suma.

3. Esu susipažinęs su projekto finansavimo sąlygomis, tvarka ir reikalavimais, nustatytais PFSA, kuris patvirtintas <...> (nurodomas teisės aktas, kuriuo patvirtintas PFSA) ir skelbiamas atsakingos institucijos interneto svetainėje. Jeigu keičiant ar pildant PFSA bus patvirtinta naujų ir (arba) nustatyta papildomų reikalavimų ir sąlygų, sutinku jų laikytis.

4. Man žinoma, kad projektas, kurį finansuoti teikiama ši paraiška, bus vykdomas iš 2014–2020 metų PMIF ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

5. Įsipareigoju per įgaliotosios institucijos nustatytą terminą pateikti jai reikiamą informaciją ir (arba) atlikti Lietuvos Respublikos ir ES atsakingų institucijų nurodytus veiksmus, vykdomus dėl PFSA nurodytų ir kitų Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktų nuostatų taikymo.

6. Mano atstovaujamas juridinis asmuo yra įvykdęs su mokesčių ir socialinio draudimo įmokų mokėjimu susijusius įsipareigojimus pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus arba, jei pareiškėjas yra užsienyje įregistruotas juridinis asmuo, pagal atitinkamos užsienio valstybės teisės aktus (ši nuostata netaikoma įstaigoms, kurių veikla finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto arba savivaldybių biudžetų, ir juridiniams asmenims, kuriems Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka yra atidėti mokesčių arba socialinio draudimo įmokų mokėjimo terminai).

7. Mano atstovaujamo juridinio asmens vadovas, ūkinės bendrijos tikrasis (-ieji) narys (-iai) ar mažosios bendrijos atstovas, turintis (-ys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ar buhalteris (-iai), ar kitas (-i) asmuo (-enys), turintis (-ys) teisę surašyti ir pasirašyti mano (juridinio asmens) apskaitos dokumentus, neturi neišnykusio arba nepanaikinto teistumo arba dėl mano atstovaujamo juridinio asmens per paskutinius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis pagal veikas, nustatytas Finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gegužės 30 d. nutarimu Nr. 590 „Dėl Finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklių patvirtinimo“, 3 priedo „Apribojimų skirti Europos Sąjungos finansinę paramą, 2004–2009 metų Europos ekonominės erdvės ir (ar) Norvegijos finansinių mechanizmų, 2009–2014 metų Europos ekonominės erdvės ir (ar) Norvegijos finansinių mechanizmų, 2007–2012 metų Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos finansinę paramą aprašas“ 2 punkte (jei pareiškėjo veikla yra finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir (arba) savivaldybių biudžetų ir (arba) valstybės pinigų fondų, ši nuostata jam nėra taikoma).

8. Mano atstovaujamam juridiniam asmeniui netaikomas apribojimas (iki 5 metų) neskirti ES finansinės paramos dėl trečiųjų šalių piliečių nelegalaus įdarbinimo.

9. Mano atstovaujamam juridiniam asmeniui nėra iškelta byla dėl bankroto ar restruktūrizavimo, nėra pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl ūkinės komercinės veiklos arba jis nėra likviduojamas, nėra priimtas kreditorių susirinkimo nutarimas bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka (ši nuostata netaikoma biudžetinėms įstaigoms).

10. Mano, kaip juridinio asmens vadovo ar įgalioto asmens, privatūs interesai yra suderinti su visuomenės viešaisiais interesais.

11. Mano atstovaujamas juridinis asmuo nėra bandęs gauti konfidencialios informacijos, daryti įtakos atsakingai ir įgaliotajai institucijoms arba jų paskirtiems vertintojams, stebėsenos komitetui ar atskiriems jo nariams atliekant dabartinį ar ankstesnį projektų paraiškų vertinimą ar atranką.

12. Mano atstovaujamam juridiniam asmeniui nėra taikomas apribojimas gauti finansavimą dėl to, kad per sprendime dėl lėšų grąžinimo nustatytą terminą lėšos nebuvo grąžintos arba grąžinta tik dalis lėšų (šis apribojimas netaikomas įstaigoms, kurių veikla finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir (arba) savivaldybių biudžetų, ir (arba) valstybės pinigų fondų).

13. Mano atstovaujamas juridinis asmuo paraiškos vertinimo metu Juridinių asmenų registrui yra pateikęs metinių finansinių ataskaitų rinkinius, taip pat metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinius, kaip nustatyta Juridinių asmenų registro nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1407 „Dėl Juridinių asmenų registro įsteigimo ir Juridinių asmenų registro nuostatų patvirtinimo“ (ši nuostata taikoma tais atvejais, kai finansines ataskaitas būtina rengti pagal įstatymus, taikomus juridiniam asmeniui, užsienio juridiniam asmeniui ar kitai organizacijai arba jų filialui).

14. Man nežinomos kitos šioje deklaracijoje nenurodytos priežastys, dėl kurių projektas negalėtų būti įgyvendintas ar jo įgyvendinimas būtų atidedamas arba dėl kurių projektas nebūtų įgyvendintas PMIF 2014–2020 metų programavimo laikotarpiu.

15. Sutinku užtikrinti paraiškoje nurodytą nuosavų lėšų (įnašo) sumą tinkamoms finansuoti išlaidoms apmokėti ir užtikrinti visų kitų projektui įgyvendinti reikalingų išlaidų (tarp jų ir netinkamų finansuoti) apmokėjimą.

16. Sutinku, kad paraiška gali būti atmesta, jeigu joje pateikti ne visi prašomi duomenys (įskaitant šią deklaraciją).

17. Sutinku, kad Europos Audito Rūmų, Europos Komisijos, atsakingos, įgaliotosios ir audito institucijų, Viešųjų pirkimų tarnybos, Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės, Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos ir Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos įgalioti asmenys audituotų ir kontroliuotų mano, kaip projekto vykdytojo, ūkinę ir finansinę veiklą, kiek ji yra susijusi su projekto įgyvendinimu.

18. Sutinku, kad asmenys, tvarkantys mano atstovaujamo juridinio asmens duomenis (kredito įstaigos bei kitos finansų įstaigos, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, valstybės įmonė Registrų centras, Gyventojų registro tarnyba ir kitos institucijos, kurios turi teisę tvarkyti mano atstovaujamo juridinio asmens duomenis apie gaunamas pajamas, turimą turtą, nekilnojamojo turto sandorius, finansinius įsipareigojimus ir kitus duomenis), atsakingai ir (arba) įgaliotajai institucijoms paprašius, pateiktų joms turimus mano atstovaujamo juridinio asmens duomenis apie gaunamas pajamas, turimą turtą, nekilnojamojo turto sandorius bei prisiimtus finansinius įsipareigojimus ir kitus duomenis, kad galėtų įvertinti, ar projektas yra tinkamas gauti finansavimą.

19. Sutinku, kad informacija apie mano atstovaujamo juridinio asmens pateiktą paraišką (pareiškėjo pavadinimas, projekto pavadinimas, trumpas projekto aprašymas, paraiškos kodas ir prašomų skirti finansavimo lėšų suma), taip pat paraiškos vertinimo rezultatai, priimtas sprendimas finansuoti projektą arba jo nefinansuoti, informacija apie sudarytą projekto sutartį ir projektui skirtų finansavimo lėšų suma, informacija apie įgyvendinant projektą sukurtus produktus (jeigu jų skelbimas neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams) būtų skelbiami atsakingos institucijos interneto svetainėje.

20. Patvirtinu, kad esu informuotas apie savo teisę susipažinti su atsakingos ir įgaliotosios institucijų tvarkomais mano atstovaujamo juridinio asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti, sunaikinti šiuos duomenis arba sustabdyti duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant Lietuvos Respublikos įstatymų nuostatų, taip pat nesutikti, kad būtų tvarkomi šie duomenys.

21. Sutinku, kad paraiškoje pateikti duomenys būtų apdorojami ir saugomi PMIF programos valdymo ir priežiūros tikslais.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(pareiškėjo vadovo arba įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

 

(parašas)

 

(vardas ir pavardė)

 

 

___________________________


Paraiškos finansuoti iš Prieglobsčio, migracijos ir

integracijos fondo 2014–2020 m. lėšų bendrai

finansuojamą projektą

1 priedas

 

___________________________________________________________

(partnerio pavadinimas, adresas)

 

PARTNERIO DEKLARACIJA*

 

__________

(data)

 

 

Aš, ________________________________________________________, patvirtinu, kad:

(vardas ir pavardė)

(a) 1. Esu susipažinęs su teikiamu projektu, savo teisėmis ir pareigomis įgyvendinant projektą.

(b) 2. Šioje paraiškoje ir prie jos pridedamuose dokumentuose pateikta informacija, mano žiniomis ir įsitikinimu, yra teisinga.

(c) 3. Mano atstovaujamas juridinis asmuo yra įvykdęs su mokesčių ir socialinio draudimo įmokų mokėjimu susijusius įsipareigojimus pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus arba, jei pareiškėjas yra užsienyje įregistruotas juridinis asmuo, pagal atitinkamos užsienio valstybės teisės aktus (ši nuostata netaikoma įstaigoms, kurių veikla finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto arba savivaldybių biudžetų, ir juridiniams asmenims, kuriems Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka yra atidėti mokesčių arba socialinio draudimo įmokų mokėjimo terminai).

(d) 4. Mano atstovaujamo juridinio asmens vadovas, ūkinės bendrijos tikrasis (-ieji) narys (-iai) ar mažosios bendrijos atstovas, turintis (-ys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ar buhalteris (-iai), ar kitas (-i) asmuo (-enys), turintis (-ys) teisę surašyti ir pasirašyti mano (juridinio asmens) apskaitos dokumentus, neturi neišnykusio arba nepanaikinto teistumo arba dėl mano atstovaujamo juridinio asmens per paskutinius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis pagal veikas, nustatytas Finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gegužės 30 d. nutarimu Nr. 590 „Dėl Finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklių patvirtinimo“, 3 priedo „Apribojimų skirti Europos Sąjungos finansinę paramą, 2004–2009 metų Europos ekonominės erdvės ir (ar) Norvegijos finansinių mechanizmų, 2009–2014 metų Europos ekonominės erdvės ir (ar) Norvegijos finansinių mechanizmų, 2007–2012 metų Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos finansinę paramą aprašas“ 2 punkte (jei pareiškėjo veikla yra finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir (arba) savivaldybių biudžetų, ir (arba) valstybės pinigų fondų, ši nuostata jam nėra taikoma).

5. Mano atstovaujamam juridiniam asmeniui nėra iškelta byla dėl bankroto ar restruktūrizavimo, nėra pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl ūkinės komercinės veiklos arba jis nėra likviduojamas, nėra priimtas kreditorių susirinkimo nutarimas bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka (ši nuostata netaikoma biudžetinėms įstaigoms).

6. Mano atstovaujamam juridiniam asmeniui netaikomas apribojimas (iki 5 metų) neskirti Europos Sąjungos finansinės paramos dėl trečiųjų šalių piliečių nelegalaus įdarbinimo.

7. Mano atstovaujamam juridiniam asmeniui nėra taikomas apribojimas gauti finansavimą dėl to, kad per sprendime dėl lėšų grąžinimo nustatytą terminą lėšos nebuvo grąžintos arba grąžinta tik dalis lėšų (šis apribojimas netaikomas įstaigoms, kurių veikla finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir (arba) savivaldybių biudžetų, ir (arba) valstybės pinigų fondų).

8. Mano atstovaujamas juridinis asmuo paraiškos vertinimo metu Juridinių asmenų registrui yra pateikęs metinių finansinių ataskaitų rinkinius, taip pat metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinius, kaip nustatyta Juridinių asmenų registro nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1407 „Dėl Juridinių asmenų registro įsteigimo ir Juridinių asmenų registro nuostatų patvirtinimo“ (ši nuostata taikoma tais atvejais, kai finansines ataskaitas būtina rengti pagal įstatymus, taikomus juridiniam asmeniui, užsienio juridiniam asmeniui ar kitai organizacijai arba jų filialui).

9. Esu susipažinęs su paraiškos 2 priede „Informacija apie iš Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo lėšų bendrai finansuojamiems projektams suteiktą valstybės pagalbą (išskyrus de minimis pagalbą)“ pateiktais duomenimis apie mano atstovaujamą juridinį asmenį ir patvirtinu, kad šie duomenys teisingi.

10. Esu susipažinęs su paraiškos 4 priede „Projekto biudžeto paskirstymas pagal pareiškėjus ir partnerius“ pateiktais duomenimis apie mano atstovaujamą juridinį asmenį ir patvirtinu, kad šie duomenys teisingi.

(e) 11. Sutinku užtikrinti paraiškoje nurodytą nuosavų lėšų (įnašo) sumą tinkamoms finansuoti išlaidoms apmokėti ir užtikrinti visų kitų projektui įgyvendinti reikalingų išlaidų (tarp jų ir netinkamų finansuoti) apmokėjimą.

(f) 12. Sutinku, kad Europos Audito Rūmų, Europos Komisijos, atsakingos, įgaliotosios ir audito institucijų, Viešųjų pirkimų tarnybos, Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės, Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos ir Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos įgalioti asmenys audituotų ir kontroliuotų mano, kaip projekto partnerio, ūkinę ir finansinę veiklą, kiek ji yra susijusi su projekto įgyvendinimu.

(g) 13. Sutinku, kad paraiška gali būti atmesta, jeigu joje pateikti ne visi prašomi duomenys (įskaitant šią deklaraciją).

(h) 14. Sutinku, kad paraiškoje pateikti duomenys būtų apdorojami ir saugomi PMIF programos valdymo ir priežiūros tikslais.

(i) 15. Sutinku, kad informacija apie pateiktą paraišką (pareiškėjo ar partnerio pavadinimas, projekto pavadinimas, trumpas projekto aprašymas, paraiškos kodas ir prašomų skirti finansavimo lėšų suma), taip pat paraiškos vertinimo rezultatai, priimtas sprendimas finansuoti projektą arba jo nefinansuoti, informacija apie sudarytą projekto sutartį ir projektui skirtų finansavimo lėšų suma, informacija apie įgyvendinant projektą sukurtus produktus (jeigu jų skelbimas neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams) būtų skelbiami atsakingos institucijos interneto svetainėje.

16. Esu susipažinęs su paraiškos 3 priede „Klausimynas apie pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokesčio tinkamumo finansuoti iš Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo ir (arba) Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų“ pateiktais duomenimis apie mano atstovaujamą juridinį asmenį ir patvirtinu, kad šie duomenys teisingi (ši nuostata nėra taikoma užsienyje registruotiems juridiniams asmenims).

(j)

 

 

 

 

 

 

(partnerio vadovo arba įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

 

(parašas)

 

(vardas ir pavardė)

 

 

_______________________________________

* Atskiras partnerio deklaracijas pasirašo visų paraiškos 3 punkte „Informacija apie partnerį (-ius)“ nurodytų partnerių vadovai ar įgalioti atstovai.

 


Paraiškos finansuoti iš Prieglobsčio, migracijos ir

integracijos fondo 2014–2020 m. lėšų bendrai

finansuojamą projektą

2 priedas

 

_______________________________________________________

(pareiškėjo arba partnerio pavadinimas, adresas)

 

INFORMACIJA APIE IŠ PRIEGLOBSČIO, MIGRACIJOS IR INTEGRACIJOS FONDO LĖŠŲ BENDRAI FINANSUOJAMIEMS PROJEKTAMS SUTEIKTĄ VALSTYBĖS PAGALBĄ (IŠSKYRUS DE MINIMIS PAGALBĄ)

 

__________

(data)

 

(Priedas pildomas tuo atveju, kai jis nurodytas PFSA. Jeigu pareiškėjas turi partnerį (-ių), kuris (-ie) kartu įgyvendins projektą, pareiškėjas užpildo šį dokumentą už kiekvieną projekto partnerį atskirai.)

 

Informacija apie pareiškėjui (partneriui) suteiktą valstybės pagalbą (išskyrus de minimis pagalbą)

Eil. Nr.

Pagalbos gavėjo kodas

Pagalbos

skyrimo

data

Pagalbos teikėjas

Teisės aktas, kuriuo remiantis skirta pagalba

Gautos valstybės pagalbos suma, eurais

Pastabos

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(pareiškėjo vadovo arba įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

 

(parašas)

 

(vardas ir pavardė)

 


 

Paraiškos finansuoti iš Prieglobsčio, migracijos ir

integracijos fondo 2014–2020 m. lėšų bendrai

finansuojamą projektą

3 priedas

 

____________________________________________________

(pareiškėjo pavadinimas, adresas)

 

 

KLAUSIMYNAS APIE PIRKIMO IR (ARBA) IMPORTO PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO TINKAMUMĄ FINANSUOTI IŠ PRIEGLOBSČIO, MIGRACIJOS IR INTEGRACIJOS FONDO IR (ARBA) LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ

 

__________

(data)

 

(Klausimynas pildomas tuo atveju, kai pareiškėjas ir (arba) partneris (-iai) tvirtina, kad įgyvendinant projektą bus patiriamos pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) išlaidos, kurios tinkamos finansuoti Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo ir (arba) Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis. Jeigu pareiškėjas turi partnerį (-ių), kuris (-ie) vykdys su projekto įgyvendinimu susijusius pirkimus, pareiškėjas atsako į klausimus lentelėje už kiekvieną projekto partnerį atskirai. Laukeliuose pažymimi tik teisingi atsakymai.)

 

Pareiškėjoarba partnerio pavadinimas

Projekte numatomos įsigyti prekės ar paslaugos, skirtos pareiškėjo arba partnerio neekonomi-nei veiklai vykdyti

Projekte numatomos įsigyti prekės ar paslaugos, skirtos pareiškėjo arba partnerio PVM neapmokestinamai veiklai vykdyti (pagal Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo (toliau – PVM įstatymas) 20–29 ir 31–331 straipsnius (PVM įstatymo straipsnių detalizavimas pateikiamas po lentele)

Pareiškėjo arba partnerio vykdoma veikla yra mišri pagal PVM įstatymo 59 str.

Pastabos

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

(Šiame lauke nurodomas pareiškėjo arba partnerio pavadini-mas.

Nurodyti privaloma)

(Papildoma informacija pateikiama šiame lauke.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PVM įstatymo 20–29 ir 31–331 straipsnių detalizavimas:

1. Su sveikatos priežiūra susijusios prekės ir paslaugos (PVM įstatymo 20 straipsnis);

2. Socialinės paslaugos ir susijusios prekės (PVM įstatymo 21 straipsnis);

3. Švietimo ir mokymo paslaugos (PVM įstatymo 22 straipsnis);

4. Kultūros ir sporto paslaugos (PVM įstatymo 23 straipsnis);

5. Politinių partijų, profesinių sąjungų ir kitų įsteigtų ir veikiančių narystės pagrindu pelno nesiekiančių juridinių asmenų savo nariams teikiamos paslaugos bei tiekiamos prekės (PVM įstatymo 24 straipsnis);

6. Religinių bendruomenių, bendrijų ir centrų savo nariams teikiamos paslaugos bei kai šie asmenys kitą asmenį aprūpina personalu (PVM įstatymo 24 straipsnis);

7. Pelno nesiekiančių juridinių asmenų organizuojamų labdaros ir paramos renginių metu šių asmenų tiekiamos prekės ir (arba) teikiamos paslaugos (PVM įstatymo 24 straipsnis);

8. Nepriklausomų grupių savo nariams teikiamos paslaugos (PVM įstatymo 24 straipsnis);

9. Pašto paslaugos (PVM įstatymo 25 straipsnis);

10. Radijas ir televizija (PVM įstatymo 26 straipsnis);

11. Draudimo paslaugos (PVM įstatymo 27 straipsnis);

12. Finansinės paslaugos (PVM įstatymo 28 straipsnis);

13. Specialūs ženklai (PVM įstatymo 29 straipsnis);

14. Nekilnojamųjų pagal prigimtį daiktų nuoma (PVM įstatymo 31 straipsnis);

15. Nekilnojamųjų pagal prigimtį daiktų pardavimas ar kitoks perdavimas (PVM įstatymo 32 straipsnis);

16. Ypatingi atvejai, kai prekių tiekimas ir paslaugų teikimas bei prekių įsigijimas iš kitos valstybės narės PVM neapmokestinami (PVM įstatymo 33 ir 331 straipsniai).

 

 

 

 

 

 

(pareiškėjo vadovo arba įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

 

(parašas)

 

(vardas ir pavardė)

 


 

Paraiškos finansuoti iš Prieglobsčio, migracijos ir

integracijos fondo 2014–2020 m. lėšų bendrai

finansuojamą projektą

4 priedas

 

_____________________________________

(pareiškėjo pavadinimas, adresas)

 

PROJEKTO BIUDŽETO PASKIRSTYMAS PAGAL PAREIŠKĖJUS IR PARTNERIUS

 

__________

(data)

 

 

(Dokumentas pildomas tuo atveju, kai projektui skiriama „de minimis“ pagalba. Lentelėje pildoma tiek eilučių, kiek yra partnerių projekte.)

 

Projekto biudžeto paskirstymas

Prašomos skirti finansavimo lėšos, eurais

Pareiškėjo ir partnerio (-ių) lėšos, eurais

Iš viso, eurais

1

2

3

4

 

Bendra projekto biudžeto suma

 

 

 

 

Pareiškėjui tenkanti projekto biudžeto dalis

 

 

 

 

Projekto partneriui Nr. ______ tenkanti projekto biudžeto dalis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(pareiškėjo vadovo arba įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

 

(parašas)

 

(vardas ir pavardė)

 


 

Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020

metų nacionalinės programos projektų administravimo ir

finansavimo taisyklių

3 priedas

 

METODINIAI NURODYMAI VERTINTOJAMS DĖL PROJEKTŲ ATITIKTIES BENDRIESIEMS PROJEKTŲ REIKALAVIMAMS IR SPECIALIESIEMS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJAMS

 

1. Bendrieji projektų reikalavimai

Bendrasis projektų reikalavimas

Vertinimo aspektai ir paaiškinimai

Bendrojo projektų reikalavimo vertinimas

Taip / ne / netaikoma /

taip su išlyga

Komentarai

1. Planuojamu finansuoti projektu prisidedama prie Projektų finansavimo sąlygų apraše (toliau – PFSA) nurodyto Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos (toliau – PMIF programa) veiksmo įgyvendinimo bei su juo susijusio PMIF programos rodiklio pasiekimo ir įgyvendinama (-os) PFSA nurodyta (-os) veikla (-os)

1.1. Projekto tikslas ir uždaviniai atitinka PFSA nurodytą PMIF programos veiksmą ir siekiamą rezultatą.

 

(Kai bendrojo projektų reikalavimo vertinimas „Ne“ arba „Taip su išlyga“, šiame stulpelyje pagrindžiamas kiekvieno bendrojo projektų reikalavimo aspekto įvertinimas.)

1.2. Projekto tikslas, uždaviniai ir veiklos atitinka PFSA nurodytą (-as) veiklą (-as).

 

 

1.3. Projektas atitinka kitus su projekto veiklomis susijusius PFSA nustatytus reikalavimus.

 

 

2. Projektas atitinka PFSA nurodyto (-ų) nacionalinio (-ių) strateginio planavimo dokumento (-ų) nuostatas (taikoma valstybės projektams)

2.1. Projektas atitinka PFSA nurodyto (-ų) nacionalinio (-ių) strateginio planavimo dokumento (-ų) nuostatas (taikoma valstybės projektams).

(Atsakinga institucija PFSA nurodo, prie kurių nacionalinio strateginio planavimo dokumentų įgyvendinimo turi būti prisidedama projektais.)

 

 

3. Projektu siekiama aiškių ir realių kiekybinių uždavinių

3.1. Projektu siekiama PFSA nustatytų PMIF programos rodiklių.

 

 

3.2. Išlaikyta nuosekli vidinė projekto logika, t. y. projekto rezultatai yra projekto veiklų padarinys, projekto veiklos sudaro prielaidas pasiekti projekto uždavinius, o pastarieji − pasiekti nustatytą projekto tikslą.

 

 

3.3. Projekto uždaviniai yra specifiniai (parodo projekto esmę ir charakteristikas), išmatuojami (kiekybiškai išreikšti ir matuojami), įvykdomi, aiški veiklų pradžios ir pabaigos data.

 

 

4. Projektas atitinka moterų ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo principus, projekto įgyvendinimas yra suderinamas su Europos Sąjungos (toliau – ES) konkurencijos politikos nuostatomis

4.1. Projekte nėra numatomi apribojimai, kurie turėtų neigiamą poveikį moterų ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principų įgyvendinimui.

 

 

4.2. Pasiūlyti konkretūs veiksmai, kurie rodo, kad projektu prisidedama prie moterų ir vyrų lygybės principo įgyvendinimo ir (arba) skatinamas nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principo įgyvendinimas.

(Taikoma tik tais atvejais, kai toks reikalavimas nustatytas PFSA. Atsakinga institucija detalizuoja šį vertinimo aspektą, įrašydama konkrečius reikalavimus, nurodytus PFSA.)

 

 

4.3. Projektas suderinamas su ES konkurencijos politikos nuostatomis:

4.3.1. teikiama parama neviršija de minimis pagalbai nustatytų ribų bei atitinka reikalavimus, taikomus de minimis pagalbai (taikoma, jei projektui teikiama de minimis pagalba. Pildomas projektų atitikties de minimis pagalbos taisyklėms patikros lapas); arba

4.3.2. projektas bus finansuojamas pagal suderintą valstybės pagalbos schemą arba Europos Komisijos sprendimą arba pagal Bendrąjį bendrosios išimties reglamentą, laikantis jame nustatytų reikalavimų (taikoma, jei projektas bus finansuojamas pagal suderintą valstybės pagalbos schemą arba Europos Komisijos sprendimą arba pagal 2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius (OL 2014, L 187, p. 1). Pildomas projektų atitikties valstybės pagalbos taisyklėms patikros lapas); arba

4.3.3. projekto finansavimas nereiškia neteisėtos valstybės pagalbos ar de minimis pagalbos suteikimo (taikoma, jei PFSA nurodyta, kad pagal jį valstybės pagalba ir (ar) de minimis pagalba nėra teikiama. Pildomas patikros lapas dėl valstybės pagalbos ir de minimis pagalbos buvimo ar nebuvimo).

 

 

5. Pareiškėjas ir partneris (-iai) (jeigu taikoma) organizaciniu požiūriu yra pajėgus (-ūs) tinkamai ir laiku įgyvendinti teikiamą projektą ir atitinka jam (jiems) keliamus reikalavimus

5.1. Pareiškėjo ir partnerio (-ių) (jeigu taikoma) teisinė forma atitinka PFSA nustatytus reikalavimus (šis vertinimo aspektas taikomas tik projektų konkurso būdu atrenkamiems projektams).

 

 

5.2. Pareiškėjas ir partneris (-iai) atitinka tinkamų pareiškėjų sąrašą, nustatytą PFSA (šis vertinimo aspektas taikomas tik valstybės projektams).

 

 

5.3. Pareiškėjui ir partneriui (-ams) nėra apribojimų gauti finansavimą:

5.3.1. pareiškėjui ir partneriui (-ams) nėra iškelta byla dėl bankroto arba restruktūrizavimo, nėra pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl ūkinės komercinės veiklos arba jis (jie) nėra likviduojamas (-i), nėra priimtas kreditorių susirinkimo nutarimas bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka (ši nuostata netaikoma biudžetinėms įstaigoms);

5.3.2. paraiškos vertinimo metu pareiškėjas ir partneris (-iai) yra įvykdęs (-ę) su mokesčių ir socialinio draudimo įmokų mokėjimu susijusius įsipareigojimus pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus arba pagal kitos valstybės teisės aktus, jei pareiškėjas ir partneris (-iai) yra užsienyje registruotas juridinis asmuo (registruoti juridiniai asmenys) (ši nuostata netaikoma įstaigoms, kurių veikla finansuojama iš valstybės arba savivaldybių biudžeto, ir juridiniams asmenims, kuriems Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka yra atidėti mokesčių arba socialinio draudimo įmokų mokėjimo terminai);

5.3.3. paraiškos vertinimo metu pareiškėjo ir partnerio (-ių) vadovas, ūkinės bendrijos tikrasis narys (-iai) ar mažosios bendrijos atstovas, turintis (-ys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ar buhalteris (-iai), ar kitas (-i) asmuo (-enys), turintis (-ys) teisę surašyti ir pasirašyti pareiškėjo apskaitos dokumentus, neturi neišnykusio arba nepanaikinto teistumo arba dėl pareiškėjo per paskutinius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis pagal veikas, nustatytas Finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gegužės 30 d. nutarimu Nr. 590 „Dėl Finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklių patvirtinimo“, 3 priedo „Apribojimų skirti Europos Sąjungos finansinę paramą, 2004–2009 metų Europos ekonominės erdvės ir (ar) Norvegijos finansinių mechanizmų, 2009–2014 metų Europos ekonominės erdvės ir (ar) Norvegijos finansinių mechanizmų, 2007–2012 metų Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos finansinę paramą aprašas“ 2 punkte (jei pareiškėjo veikla yra finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir (arba) savivaldybių biudžetų, ir (arba) valstybės pinigų fondų, ši nuostata jam nėra taikoma);

5.3.4. paraiškos vertinimo metu pareiškėjui ir partneriui (-iams) nėra taikomas apribojimas (iki 5 metų) neskirti ES finansinės paramos dėl trečiųjų šalių piliečių nelegalaus įdarbinimo (ši nuostata nėra taikoma viešiesiems juridiniams asmenims);

5.3.5. paraiškos vertinimo metu pareiškėjui ir partneriui (-iams) nėra taikomas apribojimas gauti finansavimą dėl to, kad per sprendime dėl lėšų grąžinimo nustatytą terminą lėšos nebuvo grąžintos arba grąžinta tik dalis lėšų (šis apribojimas netaikomas įstaigoms, kurių veikla finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir (arba) savivaldybių biudžetų, ir (arba) valstybės pinigų fondų, įstaigoms, kurių veiklai finansuoti yra skiriama 2007–2013 metų ES fondų ar 2014–2020 metų ES struktūrinių fondų techninė parama, Europos investicijų fondui ir Europos investicijų bankui);

5.3.6. paraiškos vertinimo metu pareiškėjas ir partneris (-iai) Juridinių asmenų registrui yra pateikę metinių finansinių ataskaitų rinkinius, taip pat metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinius, kaip nustatyta Juridinių asmenų registro nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1407 Dėl Juridinių asmenų registro įsteigimo ir Juridinių asmenų registro nuostatų patvirtinimo“ (ši nuostata taikoma tik tais atvejais, kai finansines ataskaitas būtina rengti pagal įstatymus, taikomus juridiniam asmeniui, užsienio juridiniam asmeniui ar kitai organizacijai arba jų filialui).

 

 

5.4. Pareiškėjas ir partneris (-iai) turi (gali užtikrinti) pakankamus administravimo gebėjimus vykdyti projektą.

 

 

5.5. Projekto parengtumas atitinka PFSA nustatytus reikalavimus.

 

 

5.6. Partnerystė įgyvendinant projektą yra pagrįsta ir turi naudą.

(Šis vertinimo aspektas vertinamas tik tais atvejais, jei pareiškėjas numato įgyvendinti projektą kartu su partneriu (-iais).)

 

 

6. Projekto išlaidų finansavimo šaltiniai aiškiai nustatyti ir užtikrinti

6.1. Pareiškėjo ir (ar) partnerio (-ių) įnašas atitinka PFSA nustatytus reikalavimus ir yra užtikrintas įnašo finansavimas.

(Šis vertinimo aspektas taikomas tik tais atvejais, jei paraiškoje numatytas nuosavas įnašas ir (arba) nuosavas įnašas privalomas pagal PFSA reikalavimus.)

 

 

6.2. Užtikrintas netinkamų finansuoti su projektu susijusių išlaidų padengimas.

 

 

6.3. Užtikrintas finansinis projekto (veiklų) rezultatų tęstinumas.

(Šis vertinimo aspektas taikomas projektams, kuriais finansuojama naujo statinio statyba ir (arba) statinio paprastasis remontas.)

 

 

7. Užtikrintas efektyvus projektui įgyvendinti reikalingų lėšų panaudojimas

7.1. Pateiktas projekto įgyvendinimo alternatyvos pasirinkimo pagrindimas.

(Šis vertinimo aspektas taikomas projektams, kuriais finansuojama naujo statinio statyba. Šis vertinimo aspektas netaikomas projekto įgyvendinimo metu.)

 

 

7.2. Įvertintos pagrindinės projekto rizikos ir suplanuotos rizikų valdymo priemonės bei joms įgyvendinti reikalingi ištekliai.

 

 

7.3. Numatytos projekto veiklos atitinka tinkamoms finansuoti veikloms ir jų apimtims nustatytus reikalavimus. Išlaidos atitinka nustatytus reikalavimus ir yra būtinos projektams įgyvendinti. Veiklos ir išlaidos suplanuotos efektyviai ir pagrįstai, įvertinus ir iki paraiškos pateikimo pradėtas ar įvykdytas viešųjų pirkimų procedūras. Vertinant pareiškėjo ir partnerio (-ių) įgyvendintus ir (arba) įgyvendinamus projektus, toms pačioms veikloms ir išlaidoms finansavimas nėra skiriamas pakartotinai.

 

 

7.4. Pareiškėjas gali įgyvendinti projekto tikslą, veiklas, uždavinius bei pasiekti rezultatus per projekto įgyvendinimo laikotarpį; projekto įgyvendinimo trukmė atitinka PFSA nustatytus reikalavimus.

 

 

7.5. Teisingai pritaikyta fiksuotoji projekto išlaidų norma, fiksuotieji projekto išlaidų vieneto įkainiai ir (ar) fiksuotosios projekto išlaidų sumos.

(Taikoma tik tais atvejais, jei paraiškoje yra numatyta taikyti šiuos supaprastintus išlaidų apmokėjimo būdus.)

 

 

7.6. Projekto metu neplanuojama gauti pajamų. 

 

 

8. Projekto veiklos vykdomos PFSA nurodytoje teritorijoje

8.1. Projekto veiklos vykdomos Lietuvos Respublikoje arba ne Lietuvos Respublikoje, bet jas vykdant sukurti produktai, gauti rezultatai ir nauda (ar jų dalis, proporcinga Lietuvos Respublikos finansiniam įnašui) atitenka Lietuvos Respublikai.

 

 

 

2. Specialieji projektų atrankos kriterijai

Specialusis projektų atrankos kriterijus (toliau – specialusis kriterijus), nurodytas PFSA

Specialiojo kriterijaus vertinimo aspektai ir paaiškinimai

Specialiojo kriterijaus detalizavimas (jei taikoma)

(Atsakinga arba įgaliotoji institucija gali pildyti ir tikslinti informaciją, esančią šiame stulpelyje.)

Specialiojo kriterijaus aspekto vertinimas

Taip / ne / netaikoma /

taip su išlyga

Komentarai

 

 

 

 

(Šiame stulpelyje pagrindžiamas kiekvieno specialiojo kriterijaus aspekto įvertinimas.)

 

3. Tinkamos finansuoti išlaidos

Bendra projekto vertė pirminėje paraiškoje, Eur

Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu nustatytos tinkamos finansuoti išlaidos

Iš viso, Eur

Iš jų

Projekto finansavimo lėšos, Eur

Dalis nuo tinkamų finansuoti išlaidų, proc.

Pareiškėjo ir partnerio (-ių) lėšos, Eur

 

 

 

 

 

 

4. Galutinė projekto atitikties bendriesiems projektų reikalavimams ir specialiajam (-iesiems) kriterijui (-ams) vertinimo išvada

 

4.1. Paraiška įvertinta teigiamai pagal visus bendruosius projektų reikalavimus ir specialųjį (-iuosius) kriterijų (-us):

 

Ne

Taip

Taip su išlyga

 

Komentarai: ____________________________________________________________________

 

4.2. Pareiškėjas nebandė gauti konfidencialios informacijos arba daryti poveikio įgaliotajai institucijai dabartinio paraiškų vertinimo arba atrankos proceso metu:

 

Taip, nebandė

Ne, bandė

 

Komentarai: ____________________________________________________________________

 

 

Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo

2014–2020 metų nacionalinės programos projektų

administravimo ir finansavimo taisyklių

4 priedas

 

(Iš Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo lėšų bendrai finansuojamoprojekto sutarties pavyzdinė forma)

 

 

IŠ PRIEGLOBSČIO, MIGRACIJOS IR INTEGRACIJOS FONDO LĖŠŲ BENDRAI FINANSUOJAMO

PROJEKTO „___________________________________________________________“

SUTARTIS

 

__________________ Nr. _________

(data)

 

 

Vadovaudamiesi (-osi) Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 20___ m. ____________ d. įsakymu Nr. _________ (nurodoma Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymo data, numeris ir pavadinimas) (toliau – PAFT), ____ punktu,

 

atsižvelgdami (-os) į tai, kad Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 20___ m. _______ d. įsakymu Nr. __________ (nurodoma ministro įsakymo, kuriuo buvo priimtas sprendimas dėl projekto finansavimo, data, numeris ir pavadinimas) projektui įgyvendinti yra skirtos Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo (toliau – PMIF) ir (arba) Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos (toliau – projektui skirtos finansavimo lėšos),

 

suprasdami (-os), kad projekto finansavimo taisykles inter alia apibrėžia ne tik ši projekto sutartis, bet ir _____________ (nurodomas projektų finansavimo sąlygų aprašo, pagal kurį finansuojamas projektas, pavadinimas, ministro įsakymo, kuriuo jis patvirtintas, data ir numeris) (toliau – PFSA) ir jame nurodyti nacionaliniai ir Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktai,

 

_______________________________________________________________________________________

(atsakingos institucijos pavadinimas)

(toliau – Atsakinga institucija), atstovaujama _____________________________________________,

veikiančio (-ios) pagal ___________________________________________________________________,

(atstovavimo pagrindas) 

_______________________________________________________________________________________

(įgaliotosios institucijos pavadinimas)

(toliau – Įgaliotoji institucija), atstovaujamas (-a) _______________________________________________,

veikiančio (-ios) pagal ___________________________________________________________________,

(atstovavimo pagrindas)

ir ______________________________________________________________________________

(projekto vykdytojo pavadinimas)

(toliau – Projekto vykdytojas), atstovaujamas (-a) _____________________________________________,

veikiančio (-ios) pagal ___________________________________________________________________,

(atstovavimo pagrindas)

toliau kartu – Šalys, kiekviena atskirai – Šalis, sudaro šią Iš Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo lėšų bendrai finansuojamo projekto

 

_______________________________________  (projekto kodas Nr. ________________________)

(projekto pavadinimas)                                                                                    (projekto kodas)

sutartį (toliau – Sutartis).

 

(Sutarties sąlygos turi būti rengiamos atsižvelgiant į projekto specifiką, tačiau jos turi neprieštarauti PAFT, atitikti PFSA ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius projektų finansavimo tvarką ir sąlygas.)

 

1. SUTARTIES DALYKAS

 

1.1.    Sutartyje yra nustatoma iš PMIF lėšų bendrai finansuojamo projekto (toliau – projektas), kurio aprašymas ir biudžetas yra pateikti Sutarties 1 priede ir kuriam įgyvendinti yra skirtos finansavimo lėšos, finansavimo ir įgyvendinimo tvarka bei sąlygos.

 

2. ŠALIŲ TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

 

2.1.    Projekto vykdytojas įsipareigoja, įgyvendindamas projektą, pasiekti Sutarties 1 priede nurodytą projekto tikslą, uždavinius ir rezultatus.

2.2.    Projektas finansuojamas ir įgyvendinamas vadovaujantis PAFT ir PFSA bei jų vėlesniuose pakeitimuose ir Sutarties sąlygose nustatyta tvarka.

 

3. PROJEKTUI SKIRTOS FINANSAVIMO LĖŠOS

 

3.1.    Projekto biudžete nustatyta didžiausia galima projekto tinkamų finansuoti išlaidų (toliau – tinkamos finansuoti išlaidos) suma – _______ (skliaustuose nurodoma suma žodžiais).

3.2.    Projekto vykdytojui projektui įgyvendinti skiriama iki ______ (skliaustuose nurodoma suma žodžiais) projekto finansavimo lėšų Sutarties 3.1 papunktyje nurodytoms projekto tinkamoms finansuoti išlaidoms apmokėti:

___________ (skliaustuose nurodoma suma žodžiais) (___ proc.) – PMIF lėšos (ES dalis);

___________ (skliaustuose nurodoma suma žodžiais) (___ proc.) – Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

3.3.    Projekto vykdytojas įsipareigoja iš savo ir (arba) partnerio (-ių) lėšų apmokėti Sutarties 3.1 papunktyje nurodytas projekto tinkamas finansuoti išlaidas, kurios nėra apmokamos 3.2 papunktyje nurodytomis lėšomis, ir visas tinkamumo finansuoti reikalavimų neatitinkančias projekto išlaidas:

__________ (skliaustuose nurodoma suma žodžiais) (___ proc.) – projekto nacionalinės lėšos (jeigu taikoma).

3.4.    Jei Sutarties sąlygų 3.1 ir 3.2 papunkčiuose nurodytos sumos skaičiais neatitinka sumų žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.

 

4. PROJEKTO VEIKLŲ ĮGYVENDINIMO PRADŽIA IR PABAIGA

 

4.1.    Visos projekto veiklos turi būti įvykdytos per laikotarpį nuo projekto veiklų įgyvendinimo pradžios ______________________ (nurodoma data) iki projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos ___________________ (nurodoma data).

4.2.    Visos su projekto įgyvendinimu susijusios tinkamos finansuoti išlaidos turi būti patirtos ir apmokėtos nuo projekto veiklų įgyvendinimo pradžios iki galutinio mokėjimo prašymo pateikimo (jei teikiant galutinį mokėjimo prašymą išlaidas prašoma apmokėti sąskaitų apmokėjimo būdu, šios išlaidos gali būti apmokėtos ir pasibaigus šiam laikotarpiui).

 

5. MOKĖJIMAI

 

5.1.    Projekto išlaidos apmokamos taikant išlaidų kompensavimo (įskaitant supaprastintą išlaidų apmokėjimą) ir (arba) sąskaitų apmokėjimo būdus (nurodomas taikomas išlaidų apmokėjimo būdas).

5.2.    (Nurodoma, jei mokamas avansas. Jei avansas nemokamas, šis papunktis į Sutartį neįtraukiamas.) Projekto vykdytojui išmokamas avansas iki ________ proc. (nurodyti procentinę išraišką) − iki _______________ eurų (nurodoma suma žodžiais).

5.3.    Projekto vykdytojas ne vėliau kaip per 30 dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos Įgaliotajai institucijai turi pateikti mokėjimo prašymų teikimo grafiką.

5.4.    Projekto vykdytojas mokėjimo prašymus Įgaliotajai institucijai teikia ne vėliau, nei nustatyta su Įgaliotąja institucija suderintame mokėjimo prašymų teikimo grafike. Galutinis mokėjimo prašymas teikiamas iki ________ (nurodoma data).

5.5.    (Nurodoma, jei numatoma išmokėti avansą ir (ar) projekto išlaidoms taikyti sąskaitų apmokėjimo būdą. Kitais atvejais šis papunktis į Sutartį neįtraukiamas.) Projekto vykdytojas įsipareigoja turėti kredito įstaigoje atskirą sąskaitą projektui skiriamoms finansavimo lėšoms (išskyrus tinkamai pagrįstus atvejus). Projektui skiriamų finansavimo lėšų sąskaitos Nr. _______________________. (Toliau nurodoma, jeigu projekto vykdytojas yra valstybės biudžetinė įstaiga.) Projekto vykdytojas turi užtikrinti, kad, sudarant sutartį su banku dėl sąskaitos, kurioje bus laikomos projektui skirtos finansavimo lėšos, atidarymo, būtų nurodyta, kad ši sąskaita skirta Lietuvos valstybės biudžeto lėšoms, tam, kad bankas galėtų įvykdyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lietuvos banko valdybos 1994 m. balandžio 27 d. nutarimo Nr. 320 „Dėl palūkanų už Lietuvos valstybės biudžeto ir biudžetinių įstaigų sąskaitų einamuosius depozitus bankuose“ 1 punkto reikalavimą.

5.6.    (Nurodoma, jei numatoma projekto tinkamas finansuoti išlaidas apmokėti taikant supaprastintą išlaidų apmokėjimo būdą.) Projekto vykdytojui tinkamos finansuoti išlaidos gali būti apmokamos taikant supaprastintą išlaidų apmokėjimo būdą:

5.6.1. fiksuotoji projekto išlaidų norma (toliau – fiksuotoji norma) ____________ proc.;

5.6.2. fiksuotieji projekto išlaidų vieneto įkainiai (toliau – fiksuotieji įkainiai): taikoma, netaikoma;

5.6.3. fiksuotosios projekto išlaidų sumos (toliau – fiksuotosios sumos): taikoma, netaikoma.

5.7. (Lentelė pildoma jei Sutarties 5.6 papunktyje prie fiksuotųjų įkainių arba fiksuotųjų sumų pažymima „taikoma“.)

Eil. Nr.

Veiklos rodiklio numeris

Pavadinimas

Dydis, eurais

Rezultato mato vienetas

Planuojamas vienetų kiekis

Rezultato pasiekimą įrodantys dokumentai*

Pastabos

Fiksuotieji įkainiai

 

(Įrašomas (-i) veiklos rodiklio (-ių) numeris

(-iai), kurio (-ų) siekiant išlaidos bus apmokamos pagal šį fiksuotąjį įkainį.)

(Įrašomas fiksuotojo įkainio pavadi-nimas.)

(Įrašomas fiksuotojo įkainio dydis (jei nustatytas konkretus dydis).)

(Įrašomas mato vienetas, kuriuo bus matuoja-

mas kiekybinis rezultatas, apmoka-

mas pagal nurodytą fiksuotąjį įkainį.)

(Įrašomas planuoja-mas pagal šį fiksuotąjį įkainį pasiekti bendras vienetų skaičius.)

(Nurodoma, kokiais dokumentais turės būti įrodomas kiekybinio rezultato pasiekimas.)

(Jei konkretus įkainio dydis nenustatytas PFSA ar Sutartyje, pateikiama nuoroda į teisės aktą ar atlikto reprezentatyvaus tyrimo rezultatus, kuriais remiantis bus taikomi fiksuotieji projekto išlaidų vieneto įkainiai.)

Fiksuotosios sumos

 

(Įrašomas (-i) veiklos rodiklio (-ių) numeris

(-iai), kurio (-ų) siekiant išlaidos bus apmokamos pagal šią fiksuotąją sumą.)

(Įrašomas fiksuotosios sumos pavadi-nimas.)

(Įrašomas fiksuotosios sumos dydis.)

(Įrašomas projekto ar jo dalies veiklų įvykdymo rezultatas, kurį pasiekus bus išmokėta fiksuotoji suma.)

(Įrašoma, kiek rezultato vienetų numatoma pasiekti, t. y. 1 ar daugiau, jei nustatyta daugiau nei viena fiksuotoji suma už tokį pat rezultatą.)

(Nurodoma, kokiais dokumentais turės būti įrodomas projekto ar jo dalies veiklų įvykdymas.)

 

* Įgaliotoji institucija turi teisę paprašyti papildomų dokumentų, jeigu pateiktų rezultato pasiekimą įrodančių dokumentų neužtenka rezultato pasiekimui įvertinti.

 

6. KITOS SĄLYGOS

 

6.1. Projekto vykdytojas privalo saugoti su projekto įgyvendinimu susijusius dokumentus ne trumpiau, nei nurodyta PAFT VI skyriaus šeštajame skirsnyje.

6.2. Viešųjų pirkimų plano derinimas ir viešųjų pirkimų priežiūra vykdoma vadovaujantis PAFT VI skyriaus ketvirtojo skirsnio nuostatomis.

6.3. Projekto vykdytojas privalo vykdyti privalomuosius paramos viešinimo ir visuomenės informavimo veiksmus, taip pat užtikrinti projekto rezultatų prieinamumą projekte nedalyvavusiems subjektams ir projekto įgyvendinimo laikotarpiu savo interneto svetainėje ar kitose elektroninės erdvės priemonėse skelbti viešai PMIF ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis projekto įgyvendinimo metu sukurtus produktus (pvz., vertinimo sistemas, metodikas, tyrimus, ataskaitas, rekomendacijas, naujai sukurtas ar patobulintas programas ir pan.).

6.4. (Nurodoma, jeigu teikiamos ataskaitos po projekto finansavimo pabaigos. Taikoma projektams, kurių veiklos susijusios su investicijomis į naujo statinio statybą ir (arba) statinio paprastąjį remontą.) Projekto vykdytojas teikia ataskaitas po projekto finansavimo pabaigos kasmet iki vasario 1 d. _____ metus nuo projekto finansavimo pabaigos.

6.5. (Nurodomos Projekto vykdytojui keliamos sąlygos, jeigu jam teikiama valstybės pagalba, taip pat de minimis pagalba.)

6.6. (Nurodomos kitos Projekto vykdytojui keliamos sąlygos, jei jos nustatytos PFSA arba Įgaliotoji institucija paraiškos vertinimo metu arba Atsakinga institucija prieš priimdama sprendimą finansuoti projektą nustato riziką, kuriai valdyti reikalingos papildomos Sutarties sąlygos, pavyzdžiui, sąlygos, susijusios su finansine projekto įgyvendinimo sparta (nustatytais terminais Įgaliotajai institucijai pateiktuose mokėjimo prašymuose privaloma deklaruoti išlaidų suma); taip pat nurodomi reikalavimai pateikti atitinkamus dokumentus ir (ar) informaciją iki nustatyto termino, kai sprendimas baigti paraiškos vertinimą priimtas su išlyga, papildomi reikalavimai po projekto finansavimo pabaigos, nuostatos dėl draudimo, audito, informacijos teikimo projekto įgyvendinimo metu, Įgaliotosios institucijos ir Atsakingos institucijos teisė naudotis projekto įgyvendinimo metu parengtais dokumentais ir gautais duomenimis ir kt.) ir (arba) kitos projekto įgyvendinimui keliamos sąlygos bei su jomis susijusios Sutarties nutraukimo ir (arba) Sutarties keitimo nuostatos ir (arba) nuostatos dėl Sutartyje nustatyto projektui skirtų finansavimo lėšų dydžio sumažinimo.)

6.7. (Atsižvelgiant į projekto specifiką, jei reikia, nurodomos Sutarties sąlygų, nustatytų PAFT, išimtys (pavyzdžiui, išimtys dėl iš projekto dalyvių duomenų teikimo, dėl projekto keitimo ir kt.), tačiau laikantis PAFT, PFSA ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių pagal PMIF programą finansuojamų projektų finansavimo tvarką ir sąlygas, reikalavimų.)

6.8. (Nurodomos Sutarties sąlygos dėl iš projektui skirtų finansavimo lėšų įsigyto ar sukurto turto nuosavybės, kaip nurodyta PAFT.)

6.9. (Nurodomos sąlygos, jeigu Įgaliotoji institucija, atsižvelgdama į projekto specifiką ir suderinusi su Atsakinga institucija, Sutartyje nustatė projektui skirtų finansavimo lėšų mažinimo tvarką PAFT 255 punkte numatytais atvejais.)

6.10. (Jei nustatyta PFSA, nurodomos sąlygos, jeigu taikomas 2014 m. liepos 25 d. Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 1042/2014 dėl papildomų Reglamento (ES) Nr. 514/2014 nuostatų dėl atsakingų institucijų skyrimo, valdymo ir kontrolės pareigų ir dėl audito institucijų statuso bei įsipareigojimų 10 straipsnio 2 dalies d papunktyje nurodytas aspektas.)

6.11. Projekto vykdytojas sudaro sąlygas Europos Komisijai, Europos Audito Rūmams, Europos kovos su sukčiavimu tarnybai bei kitoms teisės aktuose nustatytoms institucijoms (toliau – tikrinimą atliekančios institucijos) atlikti auditą ir projektų patikras vietoje pagal jų kompetenciją. Tikrinimą atliekančios institucijos turi audito įgaliojimus projekto vykdytojo, partnerių, projekto rangovų ir subrangovų atžvilgiu.

 

7. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

7.1.    Sutartis įsigalioja nuo to momento, kai ją pasirašo Šalys, ir galioja tol, kol Šalys įvykdo visus savo įsipareigojimus pagal Sutartį arba Sutartis nutraukiama.

7.2.    Sutartis sudaryta trimis vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

7.3.    Sutartis vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktais. Šalių ginčai, kilę dėl jos vykdymo, sprendžiami teisme Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

7.4.    Šalys privalo viena kitą informuoti apie savo adreso, pavadinimo (kartu ir partnerių pavadinimų), projekto sąskaitos numerio, elektroninio pašto adreso ar atsakingų asmenų kontaktinių duomenų, kuriuos viena kitai nurodė Sutartyje, pasikeitimą. Šalis, neįvykdžiusi šio reikalavimo, negali pareikšti pretenzijų ar atsikirtimų, kad kitos Šalies veiksmai, atlikti pagal paskutinius jai žinomus duomenis, neatitinka Sutarties sąlygų arba ji negavo pranešimų, kurie buvo siųsti pagal šiuos duomenis.

7.5.    Atsakingos institucijos adresas ir rekvizitai:

 

Atsakinga institucija

Juridinio asmens pavadinimas

 

Juridinio asmens kodas

 

Adresas

 

Pašto kodas

 

Telefono Nr.

 

Fakso Nr.

 

Elektroninio pašto adresas

 

 

7.6.    Įgaliotosios institucijos adresas ir rekvizitai:

 

Įgaliotoji institucija

Juridinio asmens pavadinimas

 

Juridinio asmens kodas

 

Adresas

 

Pašto kodas

 

Telefono Nr.

 

Fakso Nr.

 

Elektroninio pašto adresas

 

 

7.7.    Projekto vykdytojo adresas ir rekvizitai:

 

Projekto vykdytojas

Juridinio asmens pavadinimas

 

Juridinio asmens kodas

 

Adresas

 

Pašto kodas

 

Telefono Nr.

 

Fakso Nr.

 

Elektroninio pašto adresas

 

 

8. SUTARTIES PRIEDAI

 

8.1.    1 priedas. Paraiška.

8.2.    (Nurodomi kiti Sutarties priedai.)

 

Šalių parašai

 

Atsakingos institucijos atstovas

Įgaliotosios institucijos atstovas

___________________________________

(pareigos)

___________________________________

(pareigos)

___________________________________

(parašas)

___________________________________

(parašas)

___________________________________

(vardas ir pavardė)

___________________________________

(vardas ir pavardė)

 

 

Projekto vykdytojo atstovas

_____________________________________

(pareigos)

_____________________________________

(parašas)

_____________________________________

(vardas ir pavardė)

 


 

Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo

2014–2020 metų nacionalinės programos projektų

administravimo ir finansavimo taisyklių

5 priedas

 

FIKSUOTOSIOS NORMOS TAIKYMO NETIESIOGINĖMS PROJEKTO IŠLAIDOMS APMOKĖTI TVARKOS APRAŠAS

 

1. Fiksuotosios normos taikymo netiesioginėms projekto išlaidoms apmokėti tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato fiksuotosios normos, taikomos projektų, bendrai finansuojamų iš Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo lėšų, įgyvendinamų pagal Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinę programą (toliau – projektas), netiesioginėms išlaidoms apmokėti, taikymo tvarką.

2. Netiesioginių projekto išlaidų suma pagal fiksuotąją normą apskaičiuojama didžiausią galimą projekto tinkamų finansuoti tiesioginių išlaidų sumą padauginus iš projektui galimos taikyti fiksuotosios normos pagal Aprašo 4 arba 5 punktą.

3. Nustatant projektui taikomą fiksuotąją normą atsižvelgiama į tai, kokią tiesioginių išlaidų dalį (procentais) sudaro projekto veiklų rangos (angl. outsourcing) išlaidos. Projekto veiklų rangos išlaidomis laikomos tik tų veiklų, kurias visiškai įgyvendina ne pats projekto vykdytojas, o paslaugų teikėjai, prekių tiekėjai ar rangovai, išlaidos. Pavyzdžiui, projekto veiklų rangos išlaidomis nelaikomos renginio organizavimo išlaidos, kai už renginio organizavimą (dalyvių kvietimą, registravimą, programos rengimą, atskirų pirkimų (renginio patalpų nuomos, dalyvių maitinimo ir pan.) vykdymą ir kitas organizacines veiklas) yra atsakingas pats projekto vykdytojas ar partneris, t. y. dėl viso renginio organizavimo nėra sudaroma sutartis su paslaugos teikėju pirkti renginio organizavimo paslaugų paketą. Statybos, remonto ir kitų darbų, taip pat įrangos, įrenginių ir kito ilgalaikio turto įsigijimo išlaidos visais atvejais laikomos projekto veiklų rangos išlaidomis.

4. Fiksuotosios normos, taikomos projekto netiesioginėms išlaidoms apmokėti:

Eil. Nr.

Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma, eurais

Didžiausia fiksuotoji norma (procentais), kai projekto veiklų rangos išlaidų dalis sudaro:

iki 60 proc. (imtinai) tiesioginių projekto išlaidų

nuo daugiau kaip 60 proc. iki 90 proc. (imtinai) tiesioginių projekto išlaidų

daugiau kaip 90 procentų tiesioginių projekto išlaidų

1

2

3

4

5

1.

iki 85 000,99

25

23

Netiesioginės projekto išlaidos apmokamos neviršijant šios lentelės 4 skiltyje nurodytų fiksuotųjų normų. Tačiau netiesioginės projekto išlaidos taip pat turi būti pagrįstos išlaidas pagrindžiančiais ir jų apmokėjimą įrodančiais dokumentais.

2.

nuo 85 001,00 iki 175 000,99

24

22

3.

nuo 175 001,00 iki 260 000,99

20

17

4.

nuo 260 001,00 iki 435 000,99

18

15

5.

nuo 435 001,00 iki 780 000,99

13

10

6.

nuo 780 001,00 iki 1 330 000,99

10

7

7.

nuo 1 330 001,00 iki 2 260 000,99

6,3

4,2

8.

nuo 2 260 001,00 iki 3 840 000,99

3,9

2,6

9.

nuo 3 840 001,00 iki 6 530 000,99

2,4

1,6

10.

nuo 6 530 001,00

1,5

1

 

5. Fiksuotosios normos, taikomos projekto, skirto investicijoms į naujo statinio statybą ir (arba) statinio paprastąjį remontą netiesioginėms išlaidoms:

Eil. Nr.

Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma, eurais

Didžiausia fiksuotoji norma (procentais), kai projekto veiklų rangos išlaidų dalis sudaro:

iki 85 proc. tinkamų finansuoti tiesioginių projekto išlaidų

nuo 85 proc. (imtinai) iki 95 proc. tinkamų finansuoti tiesioginių projekto išlaidų

nuo 95 proc. (imtinai) iki 98 proc. tinkamų finansuoti tiesioginių projekto išlaidų

nuo 98 proc. (imtinai) iki 99,99 proc. (imtinai) tinkamų finansuoti tiesioginių projekto išlaidų

1

2

3

4

5

6

1.

iki 175 000,99

11,35

7,63

2,89

1,33

2.

nuo 175 001,00 iki 435 000,99

8,31

5,99

2,87

1,10

3.

nuo 435 001,00 iki 780 000,99

8,03

5,85

2,84

1,01

4.

nuo 780 001,00 iki 2 260 000,99

7,74

5,50

2,63

0,89

5.

nuo 2 260 001,00

4,11

4,11

2,02

0,59

 

6. Jei visos projekto, skirto investicijoms į naujo statinio statybą ir (arba) statinio paprastąjį remontą, išlaidos (įskaitant administracinio pobūdžio išlaidas) patiriamos išimtinai (100 proc.) kaip veiklų rangos išlaidos, t. y. perkamos ir projekto administravimo paslaugos, projekto netiesioginės išlaidos apmokamos neviršijant Aprašo 5 punkto 6 skiltyje nurodytų fiksuotųjų normų, tačiau netiesioginės projekto išlaidos taip pat turi būti pagrįstos išlaidas pagrindžiančiais ir jų apmokėjimą įrodančiais dokumentais.

7. Tais atvejais, kai fiksuotoji norma nustatyta pagal Aprašo 4 ar 5 punktą, fiksuotosios normos dydžio atitiktį šiam punktui įgaliotoji institucija dar kartą įvertina tikrindama projekto galutinį mokėjimo prašymą. Jeigu nustatoma, kad fiksuotoji norma turėtų būti mažesnė, nei numatyta Aprašo 4 ar 5 punktuose, ir todėl projekto vykdytojui buvo išmokėta didesnė, nei priklauso, netiesioginių projekto išlaidų suma, išmokėtų lėšų perviršis susigrąžinamas Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos projektų administravimo ir finansavimo taisyklių IV skyriaus dešimtajame skirsnyje nustatyta tvarka.

 

_________________

 

Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo

2014–2020 metų nacionalinės programos projektų

administravimo ir finansavimo taisyklių

6 priedas

 

(Projektų tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaitos forma)

 

________________________________________________

(įgaliotosios institucijos pavadinimas)

 

 

PROJEKTŲ TINKAMUMO FINANSUOTI VERTINIMO ATASKAITA

 

_______________ Nr. _________

(data)

 

Kvietimo teikti paraiškas finansuoti iš Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo lėšų bendrai finansuojamus projektus numeris: ______________________

 

1. Bendra informacija apie Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos (toliau – PMIF programa) veiksmą   (-us) ir kvietimą teikti paraiškas finansuoti projektus

 

 

Veiksmo Nr.: <veiksmo numeris>

Veiksmo Nr.: <veiksmo numeris>

1. Projektų atrankos būdas (valstybės projektų planavimas, projektų konkursas)

 

 

2. Gautų paraiškų skaičius

 

 

3. Paraiškų pateikimo laikotarpis (nuo Projektų finansavimo sąlygų aprašo įsigaliojimo dienos iki kvietime pateikti paraiškas nurodytos datos arba įgaliotosios institucijos rašte valstybės projekto pareiškėjui nurodytos paraiškos pateikimo datos)

nuo – iki

 

nuo – iki

 

4. Projektų finansavimo sąlygų apraše nustatyta PMIF programos veiksmui iš viso, Eur

 

 

 

4.1. Europos Sąjungos (toliau – ES) lėšos, Eur

 

 

4.2. Lietuvos Respublikos (toliau – LR) valstybės biudžeto lėšos, Eur

 

 

4.3. Projektų nacionalinės lėšos, Eur

 

 

5. Gautose paraiškose prašoma finansavimo lėšų suma, Eur

 

 

6. Siūlomų finansuoti paraiškų suma, Eur

 

 

6.1. ES lėšos, Eur

 

 

6.2. LR valstybės biudžeto lėšos, Eur

 

 

6.3. Projektų nacionalinės lėšos, Eur

 

 

6.3.1. Nacionalinės viešosios lėšos, Eur

 

 

6.3.1.1. LR valstybės biudžeto lėšos, Eur

 

 

6.3.1.2. Savivaldybės (-ų) biudžeto (-ų) lėšos, Eur

 

 

6.3.1.3. Kitos viešosios lėšos, Eur

 

 

6.3.2. Privačios lėšos, Eur

 

 

7. Likusių paskirstyti lėšų suma, Eur

 

 

8. Trūkstamų lėšų suma, Eur

 

 

 

2. Paraiškų tinkamumo finansuoti vertinimo rezultatų suvestinė

2.1. Paraiškos, kurios tinkamumo finansuoti vertinimo etape buvo įvertintos teigiamai

Eil.

Nr.

Veiksmo

Nr.

Bendra informacija apie projektą

Bendra projekto

vertė pirminėje paraiškoje, Eur

Iš jų projekto tinkamos finansuoti išlaidos

Paraiškos kodas

Pareiškėjas

Projekto pavadinimas

Iš viso, Eur

Iš jų

Pareiškėjo ir partnerio

(-ių) lėšos, Eur

Dalis nuo tinkamų finansuoti išlaidų, proc.

Projekto finansavimo lėšos (ES lėšos ir LR valstybės biudžeto lėšos), Eur

Dalis nuo tinkamų finansuoti išlaidų, proc.

1

2

3

4

5

6

7 = 8 + 10

8

9 = (8 / 7) * 100

10

11 = (10 / 7) * 100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tinkamumo finansuoti vertinimo metu nustatytos išlaidos iš viso

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Paraiškos, kurios tinkamumo finansuoti vertinimo etape buvo atmestos

Eil. Nr.

Bendra informacija apie projektą

Bendra projekto vertė pirminėje paraiškoje, Eur

Projekto finansavimo lėšos, (ES lėšos ir LR valstybės biudžeto lėšos), Eur

Atmetimo priežastys

Paraiškos kodas

Pareiškėjo pavadinimas

Projekto pavadinimas

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso

 

 

 

 

2.3. Paraiškos, nevertintos tinkamumo finansuoti vertinimo etape

(Paraiškos, kurios naudos ir kokybės vertinimo etape surinko minimalų ir (ar) didesnį balų skaičių, tačiau joms finansuoti nepakanka kvietimui teikti paraiškas skirtų lėšų. Pildoma tik projektų konkurso atveju.)

Eil. Nr.

Bendra informacija apie projektą

Bendra projekto vertė pirminėje paraiškoje, Eur

Projekto finansavimo lėšos, Eur

Naudos ir kokybės vertinimo etape gauta balų suma

Paraiškos kodas

Pareiškėjo pavadinimas

Projekto pavadinimas

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso

 

 

 

 

__________________________________            ______________________                                                                                ___________________________________________

(pareigų pavadinimas)                                                               (parašas)                                                                            (vardas ir pavardė)

 


 

Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020

metų nacionalinės programos projektų administravimo ir

finansavimo taisyklių

7 priedas

 

(Atrinktų projektų ataskaitos forma)

 

________________________________________________

(įgaliotosios institucijos pavadinimas)

 

 

ATRINKTŲ PROJEKTŲ ATASKAITA

 

______________ Nr. ____________

(data)

 

Kvietimo teikti paraiškas finansuoti iš Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo lėšų bendrai finansuojamus projektus numeris: ______________________

 

1. Paraiškos, kurioms yra rekomenduojama skirti finansavimą pagal Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos (toliau – PMIF programa) veiksmą Nr. _______________

(Paraiškos lentelėje (-ėse) įrašomos paraiškai suteiktų balų mažėjimo tvarka. Kiekvienam kvietimo teikti paraiškas PMIF programos veiksmui pildoma atskira lentelė.)

Eil. Nr.

Bendra informacija apie projektą

Naudos ir kokybės vertinimo etape surinkta balų suma

Prioritetinis kriterijus, pagal kurį buvo atrinktos paraiškos, jei jos surinko vienodą balų sumą

Paraiškoje nurodytos projekto finansavimo lėšos, Eur

Projekto tinkamos finansuoti išlaidos, nustatytos projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu

Paraiškos kodas

Pareiškėjas

Projekto pavadinimas

Iš viso, Eur

Iš jų

Projekto finansa-vimo lėšos, Eur

Dalis nuo tinkamų finansuoti lėšų, proc.

Pareiškėjo ir partnerio (-ių) lėšos, Eur

Dalis nuo tinkamų finansuoti lėšų, proc.

1

2

3

4

5

6

7

8 = 9 + 11

9

10 = (9 / 8) * 100

11

12 = (11 / 8) * 100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso