VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS
VIRŠININKAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 141 straipsnio 3 dalyje nurodytos didmeninės tabako gaminių pakuotės žymėjimo ir registravimo tvarkos NUSTATYMO

 

2018 m. lapkričio 16 d. Nr. VA-90

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 141 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. vasario 23 d. nutarimo Nr. 200 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymą“ 5.1 papunkčiu ir Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 18.11 papunkčiu,

nustatau, kad:

1. Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 141 straipsnio 3 dalyje nurodyta didmeninė tabako gaminių pakuotė žymima ir registruojama 2017 m. gruodžio 15 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2018/574 dėl tabako gaminių atsekamumo sistemos sukūrimo ir veikimo techninių standartų nustatyta tvarka;

2. šis įsakymas įsigalioja 2019 m. gegužės 20 dieną.

 

 

 

Viršininkė                                                                                                                  Edita Janušienė