herbas-L_spalvotas

LIETUVOS BANKO VALDYBA

 

NUTARIMAS

DĖL elektroninių pinigų ĮSTAIGŲ ir mokėjimo įstaigų PRIEŽIŪRAI SKIRTŲ finansinių ir veiklos ataskaitų sudarymo, šių ataskaitų ir kitos informacijos teikimo Lietuvos bankui tvarkos aprašo IR PRIEŽIŪRAI SKIRTŲ ATASKAITŲ FORMŲ patvirtinimo

 

2018 m. gruodžio 20 d. Nr. 03-259

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymo 42 straipsnio 4 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 28 straipsnio 3 dalimi ir Lietuvos Respublikos mokėjimo įstaigų įstatymo 22 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos banko valdyba n u t a r i a:

1.  Patvirtinti Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų priežiūrai skirtų finansinių ir veiklos ataskaitų sudarymo, šių ataskaitų ir kitos informacijos teikimo Lietuvos bankui tvarkos aprašą (pridedama).

2.  Patvirtinti pridedamas elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų priežiūrai skirtų finansinių ir veiklos ataskaitų formas:

2.1.    Balansinės ataskaitos EM008_01 formą;

2.2.    Nebalansinės ataskaitos EM008_02 formą;

2.3.    Pelno (nuostolių) ataskaitos EM008_03 formą;

2.4.    Nuosavo kapitalo pokyčio ataskaitos EM008_04 formą;

2.5.    Veiklos rodiklių ir gautų lėšų apsaugos ataskaitos EM008_05 formą;

2.6.    Suteiktų paskolų ataskaitos EM008_06 formą;

2.7.    Lėšų, laikomų atskiroje sąskaitoje, ataskaitos EM008_07 formą;

2.8.    Darbuotojų skaičiaus ataskaitos EM008_08 formą;

2.9.    Gautų skundų ataskaitos EM008_09 formą;

2.10.  Paslaugų ataskaitos EM008_10 formą;

2.11.  Sąskaitos uždarymo arba apribojimo ataskaitos EM008_11 formą.

3.  Pripažinti netekusiu galios Lietuvos banko valdybos 2012 m. vasario 23 d. nutarimą Nr. 03-46 „Dėl elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigų finansinių ataskaitų“ su visais pakeitimais ir papildymais.

4.    Nustatyti, kad:

4.1. nutarimas, išskyrus nutarimo 2.11 papunktį, nutarimu patvirtinto Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų priežiūrai skirtų finansinių ir veiklos ataskaitų sudarymo, šių ataskaitų ir kitos informacijos teikimo Lietuvos bankui tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) 7.11 papunktį, 13 ir 14 punktus, įsigalioja 2019 m. sausio 1 d. ir yra taikomas sudarant ir Lietuvos bankui teikiant 2019 m. I ketvirčio ir vėlesnių ataskaitinių laikotarpių ataskaitas;

4.2. nutarimo 2.11 papunktis, Aprašo 7.11 papunktis ir 14 punktas įsigalioja 2019 m. balandžio 1 d.;

4.3. Aprašo 13 punktas įsigalioja 2020 m. sausio 1 d.;

4.4. šio nutarimo 2.10 papunktyje nurodyta Paslaugų ataskaita, sudaryta pagal 2019 m. gruodžio 31 d. duomenis, pateikiama Lietuvos bankui iki 2020 m. sausio 31 d.;

4.5. 2018 m. IV ketvirčio ataskaitinio laikotarpio balansinė ataskaita ir pelno (nuostolių) ataskaita Lietuvos bankui pateikiamos pagal iki šio nutarimo įsigaliojimo dienos galiojusias nuostatas.

 

 

 

Valdybos pirmininkas                                                                                 Vitas Vasiliauskas

 

PATVIRTINTA

Lietuvos banko valdybos

2018 m. gruodžio 20 d. nutarimu Nr. 03-259

 

 

ELEKTRONINIŲ PINIGŲ ĮSTAIGŲ IR MOKĖJIMO ĮSTAIGŲ PRIEŽIŪRAI SKIRTŲ FINANSINIŲ IR VEIKLOS ATASKAITŲ sudarymo, ŠIŲ ATASKAITŲ ir KITOS INFORMACIJOS teikimo Lietuvos bankui TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.  Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų priežiūrai skirtų finansinių ir veiklos ataskaitų sudarymo, šių ataskaitų ir kitos informacijos teikimo Lietuvos bankui tvarkos apraše (toliau – Aprašas) nustatyti elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų priežiūrai skirtų finansinių ir veiklos ataskaitų pildymo reikalavimai, priežiūrai skirtų finansinių ir veiklos ataskaitų, metinių finansinių ataskaitų rinkinio, auditoriaus išvados, visuotinio akcininkų sprendimo dėl pelno paskirstymo ir audito ataskaitos teikimo Lietuvos bankui terminai ir būdas.

2.  Aprašas taikomas Lietuvos Respublikoje registruotoms elektroninių pinigų įstaigoms, turinčioms elektroninių pinigų įstaigos licenciją arba elektroninių pinigų įstaigos ribotos veiklos licenciją, Lietuvos Respublikoje įsteigtiems užsienio valstybių elektroninių pinigų įstaigų filialams ir Lietuvos Respublikoje registruotoms mokėjimo įstaigoms, turinčioms mokėjimo įstaigos licenciją, mokėjimo įstaigos ribotos veiklos licenciją arba mokėjimo įstaigos, teikiančios tik sąskaitos informacijos paslaugą, licenciją (toliau – Įstaiga).

3.  Įstaigoms, kurios teikia tik mokėjimo iniciavimo ir (arba) sąskaitos informacijos paslaugas ir (arba) verčiasi tik mokesčių už komunalines ar kitas reguliariai teikiamas paslaugas, skirtas namų ūkio poreikiams tenkinti, surinkimu, baudų ir (arba) kitų rinkliavų valstybės institucijoms surinkimu, socialinių išmokų išmokėjimu, netaikomi Aprašo 7.67.10 papunkčiuose nurodytų ataskaitų pildymo ir teikimo reikalavimai.

4.  Įstaigos administracijos vadovas yra atsakingas už teisingų priežiūrai skirtų finansinių ir veiklos ataskaitų ir kitos informacijos pateikimą Lietuvos bankui Apraše nustatyta tvarka.

5Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatyme (EPEPĮĮ), Lietuvos Respublikos mokėjimo įstaigų įstatyme (MĮĮ) ir Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatyme vartojamas sąvokas.

6.  Saugiu, likvidžiu ir mažos rizikos turtu Balansinėje ataskaitoje EM008_01 yra laikomas turtas, nurodytas Vidaus kontrolės, rizikos valdymo ir gautų lėšų apsaugos reikalavimuose elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigoms, patvirtintuose Lietuvos banko valdybos 2009 m. gruodžio 30 d. nutarimu Nr. 247 „Dėl Vidaus kontrolės, rizikos valdymo ir gautų lėšų apsaugos reikalavimų elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigoms“.

 

II SKYRIUS

PRIEŽIŪRAI SKIRTŲ FINANSINIŲ IR VEIKLOS ATASKAITŲ ir kitos informacijos teikimo TVARKA

 

7.  Įstaiga privalo šiame skyriuje nustatytais terminais sudaryti ir Lietuvos bankui pateikti šias priežiūrai skirtas finansines ir veiklos ataskaitas:

7.1. Balansinę ataskaitą (EM008_01 forma);

7.2. Nebalansinę ataskaitą (EM008_02 forma);

7.3. Pelno (nuostolių) ataskaitą (EM008_03 forma);

7.4. Nuosavo kapitalo pokyčio ataskaitą (EM008_04 forma);

7.5. Veiklos rodiklių ir gautų lėšų apsaugos ataskaitą (EM008_05 forma);

7.6. Suteiktų paskolų ataskaitą (EM008_06 forma);

7.7. Lėšų, laikomų atskiroje sąskaitoje, ataskaitą (EM008_07 forma);

7.8. Darbuotojų skaičiaus ataskaitą (EM008_08 forma);

7.9. Gautų skundų ataskaitą (EM008_09 forma);

7.10.  Paslaugų ataskaitą (EM008_10 forma);

7.11Sąskaitos uždarymo arba apribojimo ataskaitą (EM008_11 forma).

8Aprašo 7.1–7.9 papunkčiuose nurodytose ataskaitose duomenys pateikiami tūkstančiais eurų arba vienetais.

9.  Įstaiga, kiekvienam ketvirčiui pasibaigus, per 20 kalendorinių dienų Lietuvos bankui privalo pateikti Aprašo 7.1–7.5 papunkčiuose nurodytas ataskaitas, sudarytas pagal kalendorinio ketvirčio paskutinės dienos (kovo 31 d., birželio 30 d., rugsėjo 30 d. ir gruodžio 31 d.) duomenis.

10.       Pasibaigus finansiniams metams, Įstaiga Lietuvos bankui privalo pateikti:

10.1.      visuotinio akcininkų susirinkimo patvirtintą metinių finansinių ataskaitų (audituotų, jeigu finansinių ataskaitų auditas privalomas) rinkinį, auditoriaus išvadą ir visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimą dėl pelno (nuostolių) paskirstymo;

10.2.      patikslintas Aprašo 7.1–7.5 papunkčiuose nurodytas ataskaitas, jei ataskaitose nurodyti duomenys pasikeitė;

10.3.      Aprašo 7.6–7.9 papunkčiuose nurodytas ataskaitas, sudarytas pagal gruodžio 31 d. duomenis.

11.  Aprašo 10 punkte nurodytą informaciją Įstaiga privalo pateikti Lietuvos bankui per 3 dienas po Įstaigos visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo dėl metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo priėmimo dienos, jeigu Įstaigai taikomas Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatymas, arba ne vėliau kaip iki gegužės 5 d., jeigu Įstaigai netaikomas nurodytas įstatymas.

12.  Įstaiga, kuriai yra privalomas finansinių ataskaitų auditas, kartu su audituotomis finansinėmis ataskaitomis Aprašo 11 punkte nurodytu terminu Lietuvos bankui privalo pateikti ir audito ataskaitą, atitinkančią MĮĮ 22 straipsnio 4 dalyje arba EPEPĮĮ 28 straipsnio 4 dalyje nustatytus reikalavimus.

13Įstaiga privalo pateikti Lietuvos bankui Aprašo 7.10 papunktyje nurodytą Paslaugų ataskaitą per 30 kalendorinių dienų, jeigu:

13.1.    pradeda leisti elektroninius pinigus arba teikti mokėjimo paslaugas (rūšį) ar vykdyti kitą veiklą;

13.2.    pradėjo teikti naują paslaugą arba vykdyti naują veiklą, kuri nebuvo nurodyta anksčiau Lietuvos bankui pateiktoje Paslaugų ataskaitoje.

14.       Įstaiga, sužinojusi apie atskiros sąskaitos, nurodytos MĮĮ 17 straipsnio 1 dalies 1 punkte ir EPEPĮĮ 25 straipsnio 1 dalies 1 punkte, ir (arba) kitos mokėjimo sąskaitos, skirtos elektroninių pinigų ir (arba) mokėjimo paslaugų vartotojų mokėjimo operacijoms atlikti, uždarymą ar sprendimą apriboti naudojimąsi tokiomis sąskaitomis kredito įstaigos iniciatyva, ne vėliau kaip per 5 kalendorines dienas privalo pateikti Lietuvos bankui Aprašo 7.11 papunktyje nurodytą ataskaitą. Ši ataskaita taip pat turi būti pateikta Lietuvos bankui per šiame punkte nurodytą terminą, kai daugiavaliutinė sąskaita uždaroma (apribojama) tik konkrečiai užsienio valiutai. 

15.  Apraše nurodytas priežiūrai skirtas finansines ir veiklos ataskaitas ir kitą informaciją Įstaiga teikia Lietuvos bankui elektrononiniu būdu per Lietuvos banko informacinę sistemą.

 

III SKYRIUS

PRIEŽIŪRAI SKIRTŲ FINANSINIŲ IR VEIKLOS ataskaitų pildymo tvarka

 

16Veiklos rodiklių ir gautų lėšų apsaugos ataskaitos (EM008_05 forma) 1 eilutę pildo tik elektroninių pinigų įstaiga.

17Veiklos rodiklių ir gautų lėšų apsaugos ataskaitos (EM008_05 forma) 2 eilutę pildo elektroninių pinigų ir (arba) mokėjimo įstaiga, kuri teikia Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatymo (MĮ) 5 straipsnio 1–6 punktuose nurodytas mokėjimo paslaugas.

18Veiklos rodiklių ir gautų lėšų apsaugos ataskaitos (EM008_05 forma) 3 eilutę pildo elektroninių pinigų ir (arba) mokėjimo įstaiga, kuri teikia MĮ 5 straipsnio 7 punkte nurodytą mokėjimo paslaugą.

19Veiklos rodiklių ir gautų lėšų apsaugos ataskaitos (EM008_05 forma) 4 eilutę pildo elektroninių pinigų ir (arba) mokėjimo įstaiga, kuri teikia MĮ 5 straipsnio 8 punkte nurodytą mokėjimo paslaugą.

20Veiklos rodiklių ir gautų lėšų apsaugos ataskaitos (EM008_05 forma) 5 eilutę „Elektroninių pinigų turėtojų ir (arba) mokėjimo paslaugų vartotojų lėšų, kurios turi būti apsaugotos, suma“ pildo elektroninių pinigų ir (arba) mokėjimo įstaiga, kuri teikia MĮ 5 straipsnio 1–6 punktuose nurodytas mokėjimo paslaugas.

21.  Elektroninių pinigų turėtojų ir (arba) mokėjimo paslaugų vartotojų lėšų, kurios turi būti apsaugotos, sumą ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro:

21.1. iš elektroninių pinigų turėtojų ir (arba) mokėjimo paslaugų vartotojų gautos ir turimos praėjusios darbo dienos pabaigoje lėšos;

21.2. gautinos lėšos, kai elektroninių pinigų turėtojams buvo išleisti elektroniniai pinigai, o lėšos bus gautos penktą darbo dieną ar vėliau.

22Suteiktų paskolų ataskaitoje (EM008_06 forma) nurodoma suteiktų paskolų, nurodytų MĮĮ 4 straipsnio 4 dalyje arba EPEPĮĮ 12 straipsnio 4 dalyje, suma ataskaitinių metų gruodžio 31 d., užpildant atskirą lentelę pagal kiekvieną valstybę, kurioje suteikta paskola.

23.  Lėšų, laikomų atskiroje sąskaitoje, ataskaitoje (EM008_07 forma) nurodomos elektroninių pinigų turėtojų ir mokėjimo paslaugų vartotojų lėšos, laikomos atskiroje sąskaitoje, atidarytoje Lietuvos Respublikos kredito įstaigoje (įskaitant užsienio valstybės kredito įstaigos filialą, įsteigtą Lietuvos Respublikoje), kitos valstybės narės kredito įstaigoje, Lietuvos banke arba kitos valstybės narės centriniame banke ataskaitinių metų gruodžio 31 d.

______________

 

EM008_01 forma patvirtinta

Lietuvos banko valdybos

2018 m. gruodžio 20 d. nutarimu Nr. 03-259

 

______________________________________________________

(elektroninių pinigų įstaigos arba mokėjimo įstaigos pavadinimas)

 

______________________________________________________

(kodas, adresas, tel., el. paštas)

 

BALANSINĖ ATASKAITA

 

__________________

(ataskaitinio laikotarpio data)

 

 

Straipsniai

Eurais

Užsienio valiuta

Iš viso

 

 

1

2

3

1.

GRYNIEJI PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI (įskaitant pinigus kelyje)

 

 

 

1.1.

Grynieji pinigai, susiję su elektroniniais pinigais ir (arba) mokėjimo paslaugomis

 

 

 

1.2.

Grynieji pinigai, susiję su kita veikla

 

 

 

2.

LĖŠOS LIETUVOS BANKE

 

 

 

2.1.

Elektroninių pinigų turėtojų ir (arba) mokėjimo paslaugų vartotojų

 

 

 

2.2.

Kitos elektroninių pinigų (mokėjimo) įstaigos lėšos

 

 

 

3.

LĖŠOS KITŲ VALSTYBIŲ NARIŲ CENTRINIUOSE BANKUOSE

 

 

 

3.1.

Elektroninių pinigų turėtojų ir (arba) mokėjimo paslaugų vartotojų

 

 

 

3.2.

Kitos elektroninių pinigų (mokėjimo) įstaigos lėšos

 

 

 

4.

LĖŠOS KREDITO ĮSTAIGOSE

 

 

 

4.1.

Lietuvos Respublikos, ES ir EEE valstybių narių kredito įstaigose

 

 

 

4.1.1.

Elektroninių pinigų turėtojų ir (arba) mokėjimo paslaugų vartotojų

 

 

 

4.1.1.1.

Iki pareikalavimo

 

 

 

4.1.1.2.

Terminuotieji indėliai

 

 

 

4.1.2.

Kitos elektroninių pinigų (mokėjimo) įstaigos lėšos

 

 

 

4.2.

Užsienio valstybių kredito įstaigose

 

 

 

4.2.1.

Elektroninių pinigų turėtojų ir mokėjimo paslaugų vartotojų

 

 

 

4.2.2.

Kitos elektroninių pinigų (mokėjimo) įstaigos lėšos

 

 

 

5.

LĖŠOS KITŲ ELEKTRONINIŲ PINIGŲ LEIDĖJŲ IR (ARBA) MOKĖJIMO PASLAUGŲ TEIKĖJŲ ĮSTAIGOSE

 

 

 

5.1.

Elektroninių pinigų turėtojų ir mokėjimo paslaugų vartotojų

 

 

 

5.2.

Kitos elektroninių pinigų (mokėjimo) įstaigos lėšos

 

 

 

6.

INVESTICIJOS Į SKOLOS VERTYBINIUS POPIERIUS

 

 

 

6.1.

Skolos vertybiniai popieriai, atitinkantys saugaus, likvidaus ir mažos rizikos turto požymius

 

 

 

6.1.1.

Investuotos elektroninių pinigų turėtojų ir (arba) mokėjimo paslaugų vartotojų lėšos į skolos vertybinius popierius

 

 

 

6.1.2.

Investuotos įstaigos nuosavos lėšos į skolos vertybinius popierius

 

 

 

6.2.

Patronuojamųjų ar asocijuotųjų įmonių skolos vertybiniai popieriai

 

 

 

6.3.

Kitų ūkio subjektų skolos vertybiniai popieriai

 

 

 

7.

SUTEIKTOS PASKOLOS

 

 

 

7.1.

Elektroninių pinigų ir (arba) mokėjimo paslaugų vartotojams

 

 

 

7.1.1.

Juridiniams asmenims

 

 

 

7.1.2.

Fiziniams asmenims

 

 

 

7.2.

Patronuojamosioms ar asocijuotoms įmonėms

 

 

 

7.3.

Kitiems asmenims  

 

 

 

8.

INVESTICIJOS Į NUOSAVYBĖS VERTYBINIUS POPIERIUS

 

 

 

8.1.

Kolektyvinio investavimo subjekto, investuojančio tik į saugų, likvidų ir mažos rizikos turtą, vertybiniai popieriai

 

 

 

8.1.1.

Investuotos elektroninių pinigų turėtojų ir (arba) mokėjimo paslaugų vartotojų lėšos į kolektyvinio investavimo subjekto vertybinius popierius

 

 

 

8.1.2.

Investuotos įstaigos nuosavos lėšos į kolektyvinio investavimo subjekto vertybinius popierius

 

 

 

8.2.

Patronuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių nuosavybės vertybiniai popieriai

 

 

 

8.3.

Kitų ūkio subjektų nuosavybės vertybiniai popieriai

 

 

 

9.

GAUTINOS SUMOS

 

 

 

9.1.

Gautinos sumos iš elektroninių pinigų (mokėjimo) įstaigos tarpininkų

 

 

 

9.2.

Gautinos sumos iš kitų elektroninių pinigų leidėjų ir (arba) mokėjimo paslaugų teikėjų

 

 

 

9.3.

Kitos gautinos sumos

 

 

 

10.

MATERIALUSIS TURTAS

 

 

 

11.

NEMATERIALUSIS TURTAS

 

 

 

12.

KITAS TURTAS

 

 

 

 

TURTAS, IŠ VISO

 

 

 

1.

MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI

 

 

 

1.1.

Įsipareigojimai kredito įstaigoms

 

 

 

1.1.1.

Paskolos

 

 

 

1.1.2.

Kitos mokėtinos sumos

 

 

 

1.2.

Mokėtinos sumos kitiems elektroninių pinigų leidėjams ir mokėjimo paslaugų teikėjams

 

 

 

1.3.

Mokėtinos sumos elektroninių pinigų (mokėjimo) įstaigos tarpininkams

 

 

 

1.4.

Įsipareigojimai vartotojams už elektroninius pinigus ir (arba) mokėjimo paslaugas

 

 

 

1.4.1.

Juridiniams asmenims

 

 

 

1.4.2.

Fiziniams asmenims

 

 

 

1.5.

Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai

 

 

 

2.

ATIDĖJINIAI

 

 

 

3.

SUBORDINUOTOSIOS PASKOLOS

 

 

 

4.

IŠLEISTI SKOLOS VERTYBINIAI POPIERIAI

 

 

 

5.

DOTACIJOS IR SUBSIDIJOS

 

 

 

 

Įsipareigojimai, iš viso

 

 

 

6.

KAPITALAS

 

 

 

6.1.

Įstatinis kapitalas

 

 

 

6.2.

Kapitalo rezervas (emisinis skirtumas)

 

 

 

6.3.

Supirktos nuosavos akcijos (nominalioji vertė) (–)

 

 

 

6.4.

Pasirašytas neapmokėtas kapitalas (–)

 

 

 

7.

Rezervai

 

 

 

7.1.

Perkainojimo rezervas 

 

 

 

7.2.

Atsargos kapitalas (atsargos rezervas)

 

 

 

7.3.

Privalomasis rezervas

 

 

 

7.4.

Kiti rezervai

 

 

 

8.

NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)

 

 

 

8.1.

Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai) (+/–)

 

 

 

8.2.

Ankstesnių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) (+/–)

 

 

 

 

Nuosavas kapitalas, iš viso

 

 

 

 

NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI, IŠ VISO

 

 

 

 

_____________________ __________________ ______________________

(vadovo pareigų pavadinimas)                     (parašas)                                    (vardas ir pavardė)

 

___________________________                  _________________                _________________________

(atsakingojo vykdytojo pareigų (parašas)                                      (vardas ir pavardė)

pavadinimas)                                                         

 

 

EM008_02 forma patvirtinta

Lietuvos banko valdybos

2018 m. gruodžio 20 d. nutarimu Nr. 03-259

 

______________________________________________________

(elektroninių pinigų įstaigos arba mokėjimo įstaigos pavadinimas)

 

______________________________________________________

(kodas, adresas, tel., el. paštas)

 

NEBALANSINĖ ATASKAITA

 

__________________

(ataskaitinio laikotarpio data)

 

 

Pretenzijos (turtas) ir įsipareigojimai

Iš viso

1.

PRETENZIJOS (TURTAS)

 

1.1.

Gautos finansinės garantijos, laidavimai, kitos užtikrinimo priemonės dėl elektroninių pinigų ir (arba) mokėjimo paslaugų (nurodykite garantijos / laidavimo sumą)

 

1.2.

Sudarytos draudimo sutartys dėl elektroninių pinigų ir (arba) mokėjimo paslaugų (nurodykite draudimo sumą)

 

1.3.

Kitos pretenzijos

 

2.

ĮSIPAREIGOJIMAI

 

 

_____________________ __________________ ______________________

(vadovo pareigų pavadinimas)                             (parašas)                                            (vardas ir pavardė)

 

___________________________                  _________________                _________________________

(atsakingojo vykdytojo pareigų (parašas)                                      (vardas ir pavardė)

pavadinimas)                                                         

 

 

EM008_03 forma patvirtinta

Lietuvos banko valdybos

2018 m. gruodžio 20 d. nutarimu Nr. 03-259

 

_____________________________________________

(elektroninių pinigų įstaigos arba mokėjimo įstaigos pavadinimas)

 

_________________________

(kodas, adresas, tel., el. paštas)

 

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

 

__________________

(ataskaitinio laikotarpio data)

 

 

Straipsniai

Iš viso

1.

SU ELEKTRONINIŲ PINIGŲ LEIDIMU IR (ARBA) MOKĖJIMO PASLAUGŲ TEIKIMU SUSIJUSIOS PAJAMOS

 

1.1.

Palūkanų pajamos

 

1.1.1.

Už lėšas centriniuose bankuose ir kredito įstaigose

 

1.1.2.

Už lėšas, esančias kitų elektroninių pinigų leidėjų ir (arba) mokėjimo paslaugų teikėjų sąskaitose

 

1.1.3.

Už paskolas, suteiktas elektroninių pinigų turėtojams ir mokėjimo paslaugų vartotojams

 

1.1.4.

Už skolos vertybinius popierius

 

1.2.

Paslaugų ir komisinių pajamos

 

1.3.

Kitos veiklos pajamos

 

2.

PAJAMOS IŠ KITŲ FINANSINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO

 

3.

IŠ VISO PAJAMŲ IŠ FINANSINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO (1+2)

 

4.

KITOS PAJAMOS

 

 

IŠ VISO PAJAMŲ (3+4)

 

5.

SU ELEKTRONINIŲ PINIGŲ LEIDIMU IR (ARBA) MOKĖJIMO IR KITŲ FINANSINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMU SUSIJUSIOS SĄNAUDOS

 

5.1.

Palūkanų sąnaudos

 

5.2.

Paslaugų ir komisinių sąnaudos

 

5.3.

Kitos veiklos sąnaudos

 

6.

BENDROSIOS IR ADMINISTRACINĖS SĄNAUDOS

 

7.

KITOS SĄNAUDOS

 

 

IŠ VISO SĄNAUDŲ (5+6+7)

 

8.

REALIZUOTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)

 

9.

NEREALIZUOTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)

 

10.

PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ

 

11.

PELNO MOKESTIS

 

12.

GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)

 

 

_____________________ __________________ ______________________

(vadovo pareigų pavadinimas)                   (parašas)                                      (vardas ir pavardė)

 

___________________________                  _________________                _________________________

(atsakingojo vykdytojo pareigų (parašas)                                      (vardas ir pavardė)

pavadinimas)                                                         

 

 

EM008_04 forma patvirtinta

Lietuvos banko valdybos

2018 m. gruodžio 20 d. nutarimu Nr. 03-259

 

______________________________________________________

(elektroninių pinigų įstaigos arba mokėjimo įstaigos pavadinimas)

 

______________________________________________________

(kodas, adresas, tel., el. paštas)

 

NUOSAVO KAPITALO POKYČIO ATASKAITA

__________________

(ataskaitinio laikotarpio data)

 

Straipsniai

Iš viso

1.

Nuosavo kapitalo likutis praėjusių finansinių metų pabaigoje

 

2.

Apskaitos politikos pakeitimo rezultatas

 

3.

Esminių klaidų taisymo rezultatas

 

4.

Perskaičiuotas nuosavo kapitalo likutis praėjusių finansinių metų pabaigoje

 

5.

Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)

 

6.

Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas (nuostoliai)

 

7.

Dividendai (–)

 

8.

Kitos išmokos (–)

 

9.

Sudaryti rezervai

 

10.

Panaudoti rezervai (–)

 

11.

Įstatinio kapitalo didinimas (mažinimas)

 

12.

Įnašai nuostoliams padengti

 

13.

Nuosavo kapitalo likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

 

_____________________ __________________ ______________________

(vadovo pareigų pavadinimas)                             (parašas)                                            (vardas ir pavardė)

 

___________________________                  _________________                _________________________

(atsakingojo vykdytojo pareigų (parašas)                                      (vardas ir pavardė)

pavadinimas)                                                         

 

 

EM008_05 forma patvirtinta

Lietuvos banko valdybos

2018 m. gruodžio 20 d. nutarimu Nr. 03-259

 

______________________________________________________

(elektroninių pinigų įstaigos arba mokėjimo įstaigos pavadinimas)

 

______________________________________________________

(kodas, adresas, tel., el. paštas)

 

Veiklos rodiklių ir gautų lėšų apsaugos ATASKAITA

 

__________________

(ataskaitinio laikotarpio data)

 

 

Veiklos rodikliai

Iš viso

1.

Neapmokėtų elektroninių pinigų vidurkis (kaip apibrėžta EPEPĮĮ 2 straipsnio 12 dalyje)

 

2.

Bendra per pastaruosius 12 mėnesių atliktų mokėjimo operacijų (įskaitant atliktas per įstaigos tarpininkus) suma

 

3.

Įstaigos inicijuotų per pastaruosius 12 mėnesių mokėjimo operacijų skaičius

 

4.

Mokėjimo sąskaitų, prie kurių prieigą per pastaruosius 12 mėnesių turėjo įstaiga, skaičius

 

 

Gautų lėšų apsauga

 

5.

Elektroninių pinigų turėtojų ir (arba) mokėjimo paslaugų vartotojų lėšų, kurios turi būti apsaugotos, suma

 

 

_____________________ __________________ ______________________

(vadovo pareigų pavadinimas)                             (parašas)                                            (vardas ir pavardė)

 

___________________________                  _________________                _________________________

(atsakingojo vykdytojo pareigų (parašas)                                      (vardas ir pavardė)

pavadinimas)                                                         

 

 

EM008_06 forma patvirtinta

Lietuvos banko valdybos

2018 m. gruodžio 20 d. nutarimu Nr. 03-259

 

______________________________________________________

(elektroninių pinigų įstaigos arba mokėjimo įstaigos pavadinimas)

 

______________________________________________________

(kodas, adresas, tel., el. paštas)

 

Suteiktų paskolų Ataskaita

__________________

(ataskaitinio laikotarpio data)

 

 

Valstybės kodas pagal ISO 3166-2

 

Paskolos terminas

Paskolų skaičius

Suteiktų paskolų suma

iki 3 mėn.

 

 

iki 6 mėn.

 

 

iki 9 mėn.

 

 

iki 12 mėn.

 

 

iki 24 mėn.

 

 

iki 36 mėn.

 

 

ilgesnis terminas

 

 

 

_____________________ __________________ ______________________

(vadovo pareigų pavadinimas)                             (parašas)                                            (vardas ir pavardė)

 

___________________________                  _________________                _________________________

(atsakingojo vykdytojo pareigų (parašas)                                      (vardas ir pavardė)

pavadinimas)                                                         

 

 

EM008_07 forma patvirtinta

Lietuvos banko valdybos

2018 m. gruodžio 20 d. nutarimu Nr. 03-259

 

______________________________________________________

(elektroninių pinigų įstaigos arba mokėjimo įstaigos pavadinimas)

 

______________________________________________________

(kodas, adresas, tel., el. paštas)

 

lėšų, laikomų atskiroje sąskaitoje, Ataskaita

__________________

(ataskaitinio laikotarpio data)

 

Kredito įstaigos, centrinio banko pavadinimas

Atskiros sąskaitos numeris

Valstybės, kurioje atidaryta sąskaita, kodas pagal ISO 3166-2

Valiutos kodas pagal ISO 4217

Suma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________ __________________ ______________________

(vadovo pareigų pavadinimas)                             (parašas)                                            (vardas ir pavardė)

 

___________________________                  _________________                _________________________

(atsakingojo vykdytojo pareigų (parašas)                                      (vardas ir pavardė)

pavadinimas)                                                         

 

 

EM008_08 forma patvirtinta

Lietuvos banko valdybos

2018 m. gruodžio 20 d. nutarimu Nr. 03-259

 

______________________________________________________

(elektroninių pinigų įstaigos arba mokėjimo įstaigos pavadinimas)

 

______________________________________________________

(kodas, adresas, tel., el. paštas)

 

darbuotojų skaičiaus Ataskaita

__________________

(ataskaitinio laikotarpio data)

 

Eil. nr.

Įstaigos darbuotojų skaičius

Skaičius, vnt.

1.

Vidutinis darbuotojų skaičius (apskaičiuojamas Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka)

 

2.

Iš jų: vidutinis darbuotojų, kurių faktinė (fizinė) darbo vieta yra Lietuvos Respublikoje, skaičius

 

 

_____________________ __________________ ______________________

(vadovo pareigų pavadinimas)                             (parašas)                                            (vardas ir pavardė)

 

___________________________                  _________________                _________________________

(atsakingojo vykdytojo pareigų (parašas)                                      (vardas ir pavardė)

pavadinimas)                                                         

 

 

EM008_09 forma patvirtinta

Lietuvos banko valdybos

2018 m. gruodžio 20 d. nutarimu Nr. 03-259

______________________________________________________

(elektroninių pinigų įstaigos arba mokėjimo įstaigos pavadinimas)

______________________________________________________

(kodas, adresas, tel., el. paštas)

 

gautų skundų Ataskaita

__________________

(ataskaitinio laikotarpio data)

 

Produkto arba paslaugos tipas

Gautų skundų skaičius, vnt.

Patenkintų skundų skaičius, vnt.

Gautų skundų skaičius pagal skundų pateikimo priežastį

Netinkamas informacijos atskleidimas, reklama

Netinkamas mokesčių taikymas

Žmogiškasis faktorius (darbuotojų klaidos, jų neteisėti veiksmai)

Sistemų techninės ar programavimo klaidos

Trečiųjų šalių klaidos

Kita

1. Mokėjimo sąskaitos

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Mokėjimo paslaugos

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 Kredito pervedimai (įskaitant tiesioginį debetą)

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Su mokėjimo priemonėmis (pvz., kortele) susijusios paslaugos

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Grynųjų pinigų operacijos

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. Kitos

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Elektroninių pinigų leidimas ir išpirkimas

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Kita

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________ __________________ ______________________

(vadovo pareigų pavadinimas)                             (parašas)                                            (vardas ir pavardė)

 

___________________________                  _________________                _________________________

(atsakingojo vykdytojo pareigų (parašas)                                      (vardas ir pavardė)

pavadinimas)                                                         

 

 

EM008_10 forma patvirtinta

Lietuvos banko valdybos

2018 m. gruodžio 20 d. nutarimu Nr. 03-259

 

______________________________________________________

(elektroninių pinigų įstaigos arba mokėjimo įstaigos pavadinimas)

 

______________________________________________________

(kodas, adresas, tel., el. paštas)

 

Paslaugų Ataskaita

__________________

(pildymo data)

 

 

1. Licencijuotų paslaugų aprašymas (užpildoma atskira lentelė pagal kiekvieną paslaugos rūšį)

 

Elektroninių pinigų leidimas

1.  

Elektroninių pinigų leidimo paslaugos aprašymas

 

2.  

Ar teikiant paslaugą įgyjama teisė į paslaugų vartotojų lėšas?

taip

ne

3.  

Paslauga pradėta teikti nuo

(nurodyti metus, mėnesį ir dieną)

 

Mokėjimo paslaugos

1.  

Mokėjimo paslaugos rūšies pavadinimas

 

2.  

Paslaugos rūšies aprašymas

 

3.  

Sąsaja su Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatymo 5 straipsnyje nurodyta konkrečia mokėjimo paslauga, kuriai priskirta aprašyta mokėjimo paslauga (pažymėti tinkamą)

1.  paslaugos, kurias teikiant sudaromos sąlygos grynuosius pinigus įmokėti į mokėjimo sąskaitą, ir visos su mokėjimo sąskaitos tvarkymu susijusios operacijos;

2.  paslaugos, kurias teikiant sudaromos sąlygos grynuosius pinigus išimti iš mokėjimo sąskaitos, ir visos su mokėjimo sąskaitos tvarkymu susijusios operacijos;

3.  mokėjimo operacijos, įskaitant lėšų, esančių mokėjimo sąskaitoje, atidarytoje mokėjimo paslaugų vartotojo mokėjimo paslaugų teikėjo arba kito mokėjimo paslaugų teikėjo įstaigoje, pervedimą: tiesioginio debeto operacijos, įskaitant vienkartines tiesioginio debeto operacijas, mokėjimo operacijos naudojantis mokėjimo kortele arba panašia priemone ir (arba) kredito pervedimai, įskaitant periodinius pervedimus;

4.  mokėjimo operacijos, kai mokėjimo paslaugų vartotojui lėšos suteiktos pagal kredito liniją: tiesioginio debeto operacijos, įskaitant vienkartines tiesioginio debeto operacijas, mokėjimo operacijos naudojantis mokėjimo kortele arba panašia priemone ir (arba) kredito pervedimai, įskaitant periodinius pervedimus;

5.  mokėjimo priemonių išleidimas ir (arba) gaunamų mokėjimų apdorojimas;

6.  pinigų perlaidos;

7.  mokėjimo iniciavimo paslaugos;

8.  sąskaitos informacijos paslaugos.

4.  

Paaiškinimas, kaip nustatyta, kad veikla priskirtina 3 dalyje nurodytai mokėjimo paslaugai

 

5.  

Ar teikta mokėjimo paslauga yra susijusi su elektroninių pinigų leidimu?

(pildoma tik tada, kai yra gauta elektroninių pinigų įstaigos licencija)

taip

ne 

6.  

Paslaugos vykdymo aprašymas, nurodant:

(kai teikta tik mokėjimo inicijavimo paslauga arba tik sąskaitos informacijos paslauga, lėšų srautų diagrama ir atsiskaitymo tvarka neteikiama)

 

 

visas susijusias šalis

 

 

apdorojimo trukmę

 

 

pateikiant lėšų srautų diagramą (prisegamas Word arba PDF dokumentas )

 

 

atsiskaitymo tvarką

 

7.  

Ar teikiant paslaugą įgyjama teisė į paslaugų vartotojų lėšas?

taip

ne

8.  

Paslauga pradėta teikti nuo: (nurodomi metai, mėnuo ir diena)

 

 

2. Kitos Lietuvos Respublikos mokėjimo įstaigų įstatymo 4 straipsnio 2 dalyje arba Lietuvos Respublikos elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 12 straipsnio 1 dalyje nurodytos veiklos aprašymas

 

Eil. nr.

Veikla

Veiklos aprašymas

Veiklos vykdymo laikotarpis (pradžios data)

 

1.  

Glaudžiai su mokėjimo paslaugomis susijusių papildomų paslaugų, teikimas

 

 

 

 

valiutos keitimas

 

 

 

 

lėšų saugojimo veikla

 

 

 

duomenų kaupimas ir tvarkymas

 

 

 

 

kita veikla

 

 

 

2.  

Mokėjimo sistemų valdymas, laikantis Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatymo 9 straipsnyje nustatytų reikalavimų

 

 

 

3.  

Kitos veiklos, kuri nėra mokėjimo paslaugų teikimo veikla (išskyrus Lietuvos Respublikos mokėjimo įstaigų įstatymo 5 straipsnio 8 dalyje ir 7 straipsnio 8 dalyje nustatytus atvejus) arba kuri nėra elektroninių pinigų leidimo veikla (išskyrus Lietuvos Respublikos elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 13 straipsnio 8 dalyje ir 14 straipsnio 10 dalyje nustatytus atvejus), vykdymas

 

 

 

4.  

Valiutos keitimas (grynaisiais pinigais)

 

 

 

 

_____________________ __________________ ______________________

(vadovo pareigų pavadinimas)                             (parašas)                                            (vardas ir pavardė)

 

___________________________                  _________________                _________________________

(atsakingojo vykdytojo pareigų (parašas)                                      (vardas ir pavardė)

pavadinimas)                                                         

 

 

EM008_11 forma patvirtinta

Lietuvos banko valdybos

2018 m. gruodžio 20 d. nutarimu Nr. 03-259

 

______________________________________________________

(elektroninių pinigų įstaigos arba mokėjimo įstaigos pavadinimas)

 

______________________________________________________

(kodas, adresas, tel., el. paštas)

 

 

SĄSKAITOS UŽDARYMO ARBA APRIBOJIMO ATASKAITA

 

__________________

(pildymo data)

 

 

Kredito įstaigos pavadinimas

 

Valstybė

kodas pagal ISO 3166-2

Sąskaitos tipas

 

atskiroji (klientų lėšų) sąskaita

mokėjimo sąskaita, skirta elektroninių pinigų ir (arba) mokėjimo paslaugų vartotojų mokėjimo operacijoms atlikti

Sąskaitos numeris

 

 

uždaryta

apribota

Sąskaitos valiuta

valiutos kodas pagal ISO 4217

daugiavaliutinė

Sąskaitos uždarymo / apribojimo data

 

Sąskaitos uždarymo / apribojimo priežasčių aprašymas

 

Sąskaitos uždarymas / apribojimas darys reikšmingą įtaką veiklos vykdymui / tęstinumui

taip

tolesnių veiksmų aprašymas

 

 

ne

 

_____________________ __________________ ______________________

(vadovo pareigų pavadinimas)              (parašas)                                         (vardas ir pavardė)

 

___________________________                  _________________                _________________________

(atsakingojo vykdytojo pareigų (parašas)                                      (vardas ir pavardė)

pavadinimas)