VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS

PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2010 M. birželio 22 D. ĮSAKYMO NR. V-273 „DĖL VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS TERITORINIŲ SKYRIŲ MOKAMŲ NEPENSINIŲ IŠMOKŲ APMOKESTINIMO GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIU TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2017 m. gruodžio 22 d. Nr. V-693

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių mokamų nepensinių išmokų apmokestinimo gyventojų pajamų mokesčiu taisykles, patvirtintas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Fondo valdyba) direktoriaus 2010 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. V-273 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių mokamų nepensinių išmokų  apmokestinimo gyventojų pajamų mokesčiu taisyklių patvirtinimo“:

1.1. 4 punktą išdėstau taip:

4. Fondo valdybos teritoriniai skyriai, apskaičiuodami gyventojų pajamų mokestį iš ligos, motinystės, tėvystės, bei  vaiko priežiūros socialinio draudimo  išmokų, mokamų pagal Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymą,  ligos dėl nelaimingo atsitikimo darbe, pakeliui į darbą ar iš darbo arba profesinės ligos  išmokų, mokamų pagal Lietuvos Respublikos nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymą bei ilgalaikio darbo išmokų, mokamų iš ilgalaikio darbo išmokų fondo pagal Lietuvos Respublikos garantijų darbuotojams jų darbdaviui tapus nemokiam ir ilgalaikio darbo išmokų įstatymą, taiko 15 proc. dydžio gyventojų pajamų mokesčio tarifą, pritaikius neapmokestinamąjį pajamų dydį  (toliau – NPD) jeigu šis dydis  išmokų gavėjams priklauso.“;

1.2. 8 punktą išdėstau taip:

8. NPD apmokestinant motinystės ir vaiko priežiūros išmokas, taikomas, kai apdraustasis pateikia prašymą dėl neapmokestinamojo pajamų dydžio taikymo motinystės ir vaiko priežiūros išmokai (priedas) ir kai šias išmokas Fondo valdybos teritoriniai skyriai išmoka už visą kalendorinį mėnesį, taip pat ne už visą mėnesį, kai apdraustajam suteikiamos nėštumo ir gimdymo ar vaiko priežiūros atostogos, jeigu NPD to mėnesio pajamoms netaikė darbdavys, o gyventojas pateikia darbdavio pažymą apie tą mėnesį priskaičiuotą darbo užmokestį iki dienos, nuo kurios jam suteikiamos nėštumo ir gimdymo ar vaiko priežiūros atostogos. Apmokestinant išmoką, apskaičiuotą ne už visą mėnesį, NPD taikomas įvertinus visą to mėnesio darbo užmokesčio ir išmokos sumą. Apmokestinant motinystės ir vaiko priežiūros išmokas Fondo valdybos teritorinių skyrių pritaikytas NPD negali viršyti priskaičiuotos išmokos sumos.“;

1.3. 9 punktą išdėstau taip:

9. Apmokestinant ligos  bei tėvystės išmokas, mokamas pagal Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymą, ligos dėl nelaimingo atsitikimo darbe, pakeliui į darbą ar iš darbo arba profesinės ligos išmokas, mokamas pagal Lietuvos Respublikos nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymą (toliau – ligos išmokos), NPD taikomas, kai apdraustasis Fondo valdybos teritoriniam skyriui pateikia darbdaviui pateikto prašymo dėl NPD taikymo kopiją ir tik tais atvejais, kai ligos ar tėvystės  išmoka išmokama už visą kalendorinį mėnesį arba kai apdraustasis sirgo, ir jam apskaičiuota ligos išmoka išmokama tada, kai šis apdraustasis jau yra atleistas iš darbo ir jis pateikia darbdavio pažymą apie tą mėnesį priskaičiuotą darbo užmokestį iki dienos, nuo kurios jis susirgo, arba apdraustojo mėnesinis darbo užmokestis yra mažesnis arba lygus Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatyme numatytam gyventojui, kurio su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos per mėnesį neviršija minimalios mėnesinės algos, galiojusios einamųjų kalendorinių metų sausio 1 dieną, vieno dydžio, taikytinam mėnesio NPD. Kitais atvejais Fondo valdybos teritorinis skyrius apskaičiuoja mokesčius nuo apskaičiuotos ligos ir tėvystės išmokos, netaikydamas NPD. Apmokestinant ligos ir tėvystės išmokas Fondo valdybos teritorinių skyrių pritaikytas NPD negali viršyti priskaičiuotos  išmokos sumos.“;

1.4. 10 punktą išdėstau taip:

10. Apmokestinant Ilgalaikio darbo išmokas, mokamas iš Ilgalaikio darbo išmokų fondo pagal Lietuvos Respublikos garantijų darbuotojams jų darbdaviui tapus nemokiam ir Ilgalaikio darbo išmokų įstatymą, NPD taikomas, kai apdraustasis savo pasirinkimą taikyti NPD pažymi prašyme skirti ilgalaikio darbo išmoką ir kai išmoka mokama už visą kalendorinį mėnesį. Apmokestinant praėjusių mokestinių laikotarpių išmokas NPD netaikomas.“; 

1.5. 11 punktą išdėstau taip:

11. Kai Fondo valdybos teritoriniai skyriai ligos, motinystės ir vaiko priežiūros išmokas išmoka už kelis mėnesius laikotarpio, nepereinančio iš vieno mokestinio laikotarpio į kitą, turi būti taikomas tais mėnesiais taikytinas NPD.“;

1.6. 12 punktą išdėstau taip:

12. Kai Fondo valdybos teritoriniai skyriai motinystės išmokas, paskirtas už laikotarpį, pereinantį iš vieno mokestinio laikotarpio į kitą, apdraustojo prašymu (kai apdraustasis pasirinkimą mokėti išmoką dalimis pažymi prašyme dėl neapmokestinamojo pajamų dydžio taikymo) už kiekvieną mokestinį laikotarpį išmoka atskirai, tai apmokestinant išmokas taikomas to mokestinio laikotarpio, kurį motinystės išmoka išmokama, mėnesiais taikytinas NPD.“;

1.7. 13 punktą išdėstau taip:

13. Kai Fondo valdybos teritoriniai skyriai motinystės išmokas apdraustojo prašymu (kai apdraustasis pasirinkimą mokėti išmoką visą iš karto pažymi prašyme dėl neapmokestinamojo pajamų dydžio taikymo) išmoka už einamojo mokestinio laikotarpio mėnesius ir būsimo mokestinio laikotarpio mėnesius, turi būti taikomas tik einamojo mokestinio laikotarpio mėnesiais taikytinas NPD. Apmokestinant būsimo mokestinio laikotarpio išmokas NPD netaikomas.“;

1.8. 14 punktą išdėstau taip:

14. Kai Fondo valdybos teritoriniai skyriai ligos, motinystės, vaiko priežiūros ir tėvystės išmokas išmoka už einamojo mokestinio laikotarpio mėnesius ir praėjusio mokestinio laikotarpio mėnesius, tai apmokestinant einamojo mokestinio laikotarpio išmokas turi būti taikomas einamojo mokestinio laikotarpio mėnesiais taikytinas NPD. Apmokestinant praėjusių mokestinių laikotarpių išmokas NPD netaikomas.“;

1.9. priedą išdėstau nauja redakcija (pridedama)

2. Nustatau, kad šio įsakymo 1 punktas įsigalioja 2018 m. sausio 1 d.

3. Į p a r e i g o j u:

3.1. Fondo valdybos Teisės skyrių pateikti šį įsakymą Teisės aktų registrui;

3.2. Fondo valdybos Klientų aptarnavimo valdymo skyrių  šį įsakymą paskelbti Fondo valdybos interneto svetainėje;

3.3. Fondo valdybos Komunikacijos skyrių šį įsakymą paskelbti Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų intraneto svetainėje;

3.4. Fondo valdybos Informacinės sistemos eksploatavimo ir informacijos valdymo skyrių šį įsakymą išsiųsti Fondo valdybos direktoriaus pavaduotojams, Fondo valdybos vyriausiajai patarėjai, Fondo valdybos skyriams, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniams skyriams ir kitoms Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigoms.

 

 

 

Direktorius                                                                                                         Mindaugas Sinkevičius

 

 

 

 

Valstybinio socialinio draudimo  fondo valdybos teritorinių skyrių

mokamų nepensinių išmokų apmokestinimo gyventojų pajamų mokesčiu

taisyklių priedas

 

(prašymo dėl neapmokestinamojo pajamų dydžio taikymo motinystės ir vaiko priežiūros išmokai forma)

 

 

 

 

 

 

 

Vardas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pavardė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asmens kodas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asmens socialinio draudimo numeris (pildoma neturint asmens kodo)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Telefono Nr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El. pašto adresas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gyvenamosios vietos adresas

 

 

 

 

PRAŠYMAS DĖL NEAPMOKESTINAMOJO PAJAMŲ DYDŽIO TAIKYMO MOTINYSTĖS

IR VAIKO PRIEŽIŪROS IŠMOKAI*

 

2

0

 

 

-

 

 

-

 

 

 žymėjimo pavyzdys

 

(data)

 

 

Apmokestinant pajamų mokesčiu man paskirtą išmoką prašau:

 

1. netaikyti man priklausančio neapmokestinamojo pajamų dydžio (toliau – NPD);

 

2. taikyti nuo 20__- __- __ iki 20__- __- __ man priklausantį NPD;:

 

informuoju, kad man nustatytas:

0-25% darbingumo lygis;

 

30-55% darbingumo lygis;

 

 

* Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 20 straipsnis.

________________________________________________________________________________________________

 

Motinystės išmoką, man paskirtą už laikotarpį, pereinantį iš vienų kalendorinių metų į kitus, prašau išmokėti:

 

  -   visą iš karto (žinau, kad pasirinkus šį išmokėjimo būdą, išmokos dalis, kuri paskirta už būsimo mokestinio laikotarpio mėnesius, bus apmokestinta  gyventojų pajamų mokesčiu, netaikant NPD)

 

   -     2 dalimis  (pirma  dalis  už laikotarpį iki gruodžio 31 d. išmokama iki gruodžio 31 d., antra dalis už laikotarpį nuo sausio 1 d. išmokama po sausio 1d.) 

__________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

(parašas) (vardas ir pavardė)