Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 „DĖL KONKREČIŲ VALSTYBĖS RINKLIAVOS DYDŽIŲ SĄRAŠO IR VALSTYBĖS RINKLIAVOS MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2016 m. lapkričio 2 d. Nr. 1090

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“:

1. Papildyti 4.417.3 papunkčiu:

 

4.417.3.              gyvūno augintinio paso išdavimą                                                        4,3“.

2. Papildyti 4.4391 papunkčiu:

 

4.4391.               notifikavimą maisto papildų, tiekiamų Lietuvos

Respublikos rinkai:

4.4391.1.              iš Europos Sąjungos valstybių narių, Islandijos Respublikos,

Lichtenšteino Kunigaikštystės, Norvegijos Karalystės ir

Šveicarijos Konfederacijos                                                                  51

4.4391.2.              iš ne Europos Sąjungos valstybių narių, išskyrus Islandijos

Respubliką, Lichtenšteino Kunigaikštystę, Norvegijos

Karalystę ir Šveicarijos Konfederaciją                                                81“.

3. Papildyti 4.4392 papunkčiu:

 

4.4392.               už notifikavimą specialios paskirties maisto produktų,

tiekiamų Lietuvos Respublikos rinkai:

4.4392.1.              iš Europos Sąjungos valstybių narių, Islandijos Respublikos,

Lichtenšteino Kunigaikštystės ir Norvegijos Karalystės                     52

4.4392.2.              iš ne Europos Sąjungos valstybių narių, išskyrus Islandijos

Respubliką, Lichtenšteino Kunigaikštystę ir Norvegijos

Karalystę                                                                                              82“.

4. Pakeisti 4.453 papunktį ir jį išdėstyti taip:

 

4.453.                 leidimą mokslinių tyrimų ar technologinės plėtros tikslais

atlikti neįregistruotų augalų apsaugos produktų

eksperimentus ar bandymus                                                                 144“.

5. Pakeisti 4.457.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

 

4.457.2.              kai augalų apsaugos produktai, neįregistruoti Lietuvos

Respublikoje, skirti mokslinių tyrimų ar technologinės plėtros

tikslais atlikti eksperimentus ar bandymus                                          23“.

6. Pakeisti 4.463 papunkčio pirmąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

 

4.463.                 importuojamų, įvežamų, vežamų, vežamų tranzitu augalų,

augalinių produktų ir kitų su jais susijusių objektų vizualinę

apžiūrą (sveikatingumo patikrinimą) ir (ar) atitikties prekybos

standartams ir (ar) kokybės reikalavimams patikrinimą:“.

7. Pakeisti 4.463.4 papunkčio pirmąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

 

4.463.4.              sėklų, auginių kultūrų:“.

8. Pakeisti 4.463.13 papunkčio pirmąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

 

4.463.13.            auginimo substrato žievės:“.

9. Pakeisti 4.463.14 papunktį ir jį išdėstyti taip:

 

4.463.14.            grūdų“.

10. Pripažinti netekusiu galios 4.4631 papunktį.

11. Pakeisti 4.464 papunktį ir jį išdėstyti taip:

 

4.464.                 už fitosanitarinio (eksporto ar reeksporto) sertifikato

išdavimą                                                                                               4,3“.

12. Pakeisti 4.4641 papunktį ir jį išdėstyti taip:

 

4.4641.               vidaus rinkai tiekiamų, eksportuojamų, reeksportuojamų

šviežių vaisių, daržovių atitikties prekybos standartams ir (ar)

kokybės reikalavimams patikrinimą pagal gautą iš ūkio

subjekto prašymą:

Pastaba. Valstybės rinkliava taikoma, jeigu nebuvo

pritaikyta valstybės rinkliava pagal 4.4642 papunktį

4.4641.1.              iki 25 000 kilogramų                                                                            17

4.4641.2.              už kiekvieną papildomą 1 000 kilogramų                                            0,7“.

13. Papildyti 4.4642 papunkčiu:

 

4.4642.               vidaus rinkai tiekiamų, eksportuojamų, reeksportuojamų

šviežių vaisių, daržovių atitikties prekybos standartams ir (ar)

kokybės reikalavimams patikrinimą  pagal gautą iš ūkio

subjekto prašymą.                                                                                7

Pastaba. Valstybės rinkliava taikoma, jeigu to paties

tikrinimo metu atliekama augalų vizualinė apžiūra

(sveikatingumo patikrinimas), už kurią pritaikyta valstybės

rinkliava pagal 4.4643.3 ar 4.466 papunktį“.

14. Papildyti 4.4643 papunkčiu:

 

4.4643.               eksportuojamų ir (ar) reeksportuojamų augalų, augalinių

produktų ir kitų su jais susijusių objektų:

4.4643.1.              krovinio dokumentų patikrinimą                                                         6,9

4.4643.2.              tapatumo patikrinimą:                                                                         

4.4643.2.1.           už krovinį, mažesnį nei sunkvežimis, traukinio vagonas ar

konteineris ar lygų jiems                                                                      6,9

4.4643.2.2.           už krovinį, didesnį nei sunkvežimis, traukinio vagonas ar

konteineris                                                                                           14

4.4643.3.              vizualinę apžiūrą (sveikatingumo patikrinimą)                                    13

Pastaba. Valstybės rinkliava taikoma, jeigu nebuvo

pritaikyta valstybės rinkliava pagal 4.466 papunktį“.

15. Papildyti 4.4644 papunkčiu:

 

4.4644.               auginamų, dauginamų, superkamų, sandėliuojamų,

realizuojamų, gaminamų, eksportuojamų ir reeksportuojamų

augalų, augalinių produktų ir kitų su jais susijusių objektų

vieno mėginio tyrimams laboratorijoje atlikti paėmimą                       4“.

16. Pakeisti 4.465 papunkčio pirmąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

 

4.465.                 laboratorinius tyrimus, už vieno mėginio:“.

17. Pakeisti 4.466 papunktį ir jį išdėstyti taip:

 

4.466.                 auginamų, dauginamų, superkamų, sandėliuojamų,

realizuojamų, gaminamų augalų, augalinių produktų ir kitų su

jais susijusių objektų vizualinę apžiūrą (sveikatingumo

patikrinimą) pagal gautą iš ūkio subjekto prašymą                              13“.

18. Pakeisti 4.473 papunktį ir jį išdėstyti taip:

 

4.473.                 leidimą mokslinių tyrimų ar technologinės plėtros tikslais

atlikti neįregistruotų augalų apsaugos produktų

eksperimentus ar bandymus mažais plotais auginamiems

augalams                                                                                              57“.

19. Pakeisti 4.475 papunkčio pirmąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

 

4.475.                 dauginamosios medžiagos siuntos sertifikavimą ir kokybės

patvirtinimo dokumento išdavimą:“.

20. Pakeisti 4.475.4 papunktį ir jį išdėstyti taip:

 

4.475.4.              už kiekvieną sėklinių bulvių siuntą iki 15 tonų                                    11“.

21. Pakeisti 4.475.5 papunktį ir jį išdėstyti taip:

 

4.475.5.              už kiekvieną sodo augalų siuntą iki 1 000 vienetų                              9,5“.

22. Pakeisti 4.475.6 papunktį ir jį išdėstyti taip:

 

4.475.6.              už kiekvieną skiepūglių, poskiepių, ūglių ir daigų siuntą iki

10 000 vienetų                                                                                     7,8“.

23. Pakeisti 4.476 papunktį ir jį išdėstyti taip:

 

4.476.                 sėklinio pasėlio ir sodo augalų dauginamosios medžiagos

kokybės įvertinimą (aprobavimą) ir dokumento išdavimą:                 

4.476.1.               už kiekvieną javų ar grikių pasėlį iki 50 hektarų                                  11

4.476.2.               už kiekvieną runkelių ir daržovių pasėlį iki 0,5 hektaro                       8,6

4.476.3.               už kiekvieną aliejinių ir pluoštinių augalų pasėlį iki

10 hektarų                                                                                            9,2

4.476.4.               už kiekvieną ankštinių javų (pupinių) pasėlį iki 20 hektarų                 8,9

4.476.5.               už kiekvieną žolių ir kitų rūšių pašarinių augalų pasėlį iki

10 hektarų                                                                                            9,5

4.476.6.               už kiekvieną sėklinių bulvių pasėlį iki 1 hektaro                                  3,1

4.476.7.               už kiekvieną sodo augalų plotą iki 0,5 hektaro                                    13“.

24. Pakeisti 4.487 papunktį ir jį išdėstyti taip:

 

4.487.                 augalų apsaugos produkto, kaip apibrėžta reglamento (EB)

Nr. 1107/2009 2 straipsnio 1 dalyje, duomenų vertinimą dėl

registravimo pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009

33 straipsnį arba registravimo atnaujinimo pagal Reglamento

(EB) Nr. 1107/2009 43 straipsnį, kai Lietuvos Respublika yra

zoninė vertinimo ataskaitos rengėja:

4.487.1.               augalų apsaugos produkto, kaip apibrėžta reglamento (EB)

Nr. 1107/2009 2 straipsnio 1 dalyje, duomenų vertinimą dėl

registravimo                                                                                         16 160

4.487.2.               augalų apsaugos produkto, kaip apibrėžta reglamento (EB)

Nr. 1107/2009 2 straipsnio 1 dalyje, duomenų vertinimą dėl

registravimo atnaujinimo:

4.487.2.1.            kurio sudėtyje yra viena veiklioji medžiaga                                         8 878

4.487.2.2.            kurio sudėtyje yra kelios veikliosios medžiagos, po pirmosios

veikliosios medžiagos patvirtinimo atnaujinimo Europos

Sąjungoje                                                                                             8 878

4.487.2.3.            kurio sudėtyje yra kelios veikliosios medžiagos, po antrosios,

trečiosios ar kitos veikliosios medžiagos patvirtinimo

atnaujinimo Europos Sąjungoje                                                           4 153“.

25. Pakeisti 4.547 papunkčio 3 pastabą ir ją išdėstyti taip:

 

3.                        Už kiekvieną išvykimą atlikti traktoriaus, savaeigės ar žemės

ūkio mašinos ir priekabos techninę apžiūrą ne pagal grafiką

papildomai imama 5,7 euro valstybės rinkliava“.

26. Pakeisti 4.581 papunktį ir jį išdėstyti taip:

 

4.581.                 tradicinių amatų neformaliojo mokymo programos

sertifikato:

4.581.1.               išdavimą                                                                                               57

4.581.2.               dublikato išdavimą                                                                              23“.

27. Pripažinti netekusiu galios 4.582 papunktį.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Algirdas Butkevičius

 

 

 

Finansų ministrė                                                                              Rasa Budbergytė