LOŠIMŲ PRIEŽIŪROS TARNYBOS

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PRAŠYMO IŠDUOTI LICENCIJĄ ORGANIZUOTI LOŠIMUS

FORMOS PATVIRTINIMO

 

2020 m. balandžio 28 d. Nr. DIE-254

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymo (2019 m. gruodžio 19 d. įstatymo Nr. XIII-2743 redakcija) 6 straipsnio 1 dalimi:

1. Tvirtinu Prašymo išduoti licenciją organizuoti lošimus formą (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2020 m. liepos 1 d.   

 

 

 

Direktorius                                                                                                                  Virginijus Daukšys

 

Forma patvirtinta

Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos

Respublikos finansų ministerijos direktoriaus

2020 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. DIE-254

 

 

(Prašymo išduoti licenciją organizuoti lošimus forma)

 

_______________________________________________________________________

(bendrovės pavadinimas, kodas, buveinės adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas)        

____________________________________________________________________  

 

 

Lošimų priežiūros tarnybai prie

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

 

 

PRAŠYMAS

IŠDUOTI LICENCIJĄ ORGANIZUOTI LOŠIMUS

 

20___ m. ________________ d. Nr.

 

________________________

(surašymo vieta)

 

 

Prašau išduoti (pažymėti):

 

      licenciją organizuoti stalo lošimus ir lošimus A kategorijos automatais

 

      licenciją organizuoti lošimus B kategorijos automatais

 

      licenciją organizuoti bingą

 

      licenciją organizuoti totalizatorių

 

      licenciją organizuoti lažybas

 

 

 

PRIDEDAMA (pridedamus pažymėti):

      Dokumentai, kuriais patvirtinamas Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymo 13 straipsnyje nurodytas įstatinio kapitalo suformavimas pinigais, apmokėjimas ir disponavimas juo;

     Duomenys apie bendrovės akcininką kontroliuojantį (kontroliuojančius) asmenį (asmenis);

     Duomenys apie bendrovės akcininkus, stebėtojų tarybos, valdybos narius, bendrovės vadovą, vadovo pavaduotoją, vyriausiąjį buhalterį (buhalterį) ir kitus asmenis, galinčius tvarkyti bendrovės buhalterinę apskaitą pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą;

       Informacija apie Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 2 ir 3 punktuose nurodytų asmenų dalyvavimą kitų įmonių valdyme;

     Dokumentai ir informacija apie bendrovės akcininkų lėšų, naudotų bendrovės vardinėms akcijoms įsigyti, kilmę (pinigų gavimo šaltinius);

     Rašytinis patvirtinimas, kad bendrovė atitinka Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymo 10 straipsnio 4 ir 14 dalyse ir 14 straipsnyje nustatytus reikalavimus;

     Paskutinių ir einamųjų metų finansinių ataskaitų rinkiniai kartu su auditoriaus išvadomis (jeigu lošimų veikla numato verstis veikianti bendrovė ir Akcinių bendrovių įstatyme nustatyta tvarka šios informacijos nėra pateikusi Juridinių asmenų registro tvarkytojui) ar bendrovės balansas (jeigu lošimų veikla ketina verstis įsteigta nauja ir veiklos nevykdžiusi bendrovė);

     Dokumentas, patvirtinantis, kad už licencijos išdavimą sumokėta nustatyta valstybės rinkliava;

      Kiti pridedami dokumentai (pridedamus išvardinti).

 

 

 

 

 

____________________                             _____________                      __________________

(pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)