LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS KOMISIJA

 

SPRENDIMAS

DĖL METODINĖS PAGALBOS PIRMUOSIUS METUS VEIKLĄ VYKDANTIEMS ŪKIO SUBJEKTAMS TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2020 m. gegužės 20 d. Nr. KS-58

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, Institucijų atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo gairių aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimo Nr. 511 „Dėl institucijų atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo“ 12.6 papunkčiu, Vienodos ir kokybiškos asmenų konsultavimo praktikos užtikrinimo gairėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. 74-432/1R-169 „Dėl verslo priežiūros institucijų kontrolinių klausimynų rengimo ir atnaujinimo tvarkos aprašo, Rizikos vertinimu pagrįstos ūkio subjektų veiklos priežiūros gairių ir Vienodos ir kokybiškos asmenų konsultavimo praktikos užtikrinimo gairių patvirtinimo“, Lietuvos radijo ir televizijos komisija n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Metodinės pagalbos pirmuosius metus veiklą vykdantiems ūkio subjektams teikimo tvarkos aprašą.

 

 

 

Pirmininkas                                                                                                                Mantas Martišius

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos radijo ir televizijos komisijos

2020 m. gegužės 20 d. sprendimu Nr. KS-58

 

 

METODINĖS PAGALBOS PIRMUOSIUS METUS VEIKLĄ VYKDANTIEMS ŪKIO SUBJEKTAMS TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.     Metodinės pagalbos pirmuosius metus veiklą vykdantiems ūkio subjektams teikimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato metodinės pagalbos, kaip prevencinio pobūdžio priemonės, padedančios ūkio subjektams laikytis teisės aktų reikalavimų, teikimo ūkio subjektams, vykdantiems teisės aktų reglamentuojamą ūkinę veiklą, teikiant radijo ir (ar) televizijos programų transliavimo, retransliavimo, televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete Lietuvos Respublikos vartotojams ar užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugas pirmaisiais veiklos metais, organizavimo ir atlikimo tvarką.

2.     Aprašo tikslas – bendradarbiaujant su ūkio subjektais, užtikrinti kokybišką metodinę pagalbą, aktyviai teikiant vienodas ir neprieštaringas konsultacijas, siekti, kad ūkio subjektų veikla jų pirmaisiais veiklos metais nesukeltų žalos valstybei, visuomenei, kitų asmenų (ypač nepilnamečių) teisėms ir interesams ir kitoms teisės normų saugomoms vertybėms.

3.     Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, Institucijų atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo gairių aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 511 „Dėl institucijų atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo“, Vienodos ir kokybiškos asmenų konsultavimo praktikos užtikrinimo gairėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. 74-432/1R-169 „Dėl verslo priežiūros institucijų kontrolinių klausimynų rengimo ir atnaujinimo tvarkos aprašo, Rizikos vertinimu pagrįstos ūkio subjektų veiklos priežiūros gairių ir Vienodos ir kokybiškos asmenų konsultavimo praktikos užtikrinimo gairių patvirtinimo“.

4.     Apraše vartojamos sąvokos:

4.1Pirmuosius metus veiklą vykdantis ūkio subjektas – ūkio subjektas, kuris ne ilgiau nei 12 mėnesių nuo atitinkamos veiklos pradžios teikia radijo ir (ar) televizijos programų transliavimo, retransliavimo, televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete Lietuvos Respublikos vartotojams ar užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugas.

4.2.  Kitos Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme, Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatyme, Asmenų konsultavimo Lietuvos radijo ir televizijos komisijoje tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos radijo ir televizijos komisijos 2019 m. rugpjūčio 28 d. sprendimu Nr. KS-45 „Dėl Asmenų konsultavimo Lietuvos radijo ir televizijos komisijoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Konsultavimo tvarkos aprašas) ir kituose teisės aktuose apibrėžtas sąvokas.

5.     Aprašo reikalavimai privalomi Komisijos administracijos darbuotojams, vykdantiems ūkio subjektų veiklos priežiūrą.

 

II SKYRIUS

METODINĖS PAGALBOS TEIKIMAS

 

6.     Metodinės pagalbos teikimas pirmuosius metus veiklą vykdantiems ūkio subjektams ir jų konsultavimas yra prioritetinė Komisijos vykdomos ūkio subjektų veiklos priežiūros dalis.

7.     Pirmuosius metus veiklą vykdantis ūkio subjektas turi būti informuojamas apie galimybę kreiptis į Komisiją dėl konsultacijų suteikimo, jam turi būti nurodyti konsultavimo būdai bei galimybė gauti metodinę pagalbą, kaip tai numatyta Konsultavimo tvarkos apraše. Pirmuosius metus veiklą vykdančiam ūkio subjektui turi būti pasiūloma individuali konsultavimo paslauga, taip pat, pateikiama nuoroda į Komisijos interneto svetainėje www.rtk.lt skelbiamus apibendrintus atsakymus į dažniausiai ūkio subjektų užduodamus klausimus bei kitą ūkio subjektui naudingą informaciją.

8.     Pirmasis planinis patikrinimas turi būti numatytas atlikti ne anksčiau kaip po 6 mėnesių nuo veiklos vykdymo pradžios. Komisijos administracijos darbuotojas, vykdantis pirmuosius metus veiklą vykdančio ūkio subjekto pirmąjį planinį patikrinimą privalo:

8.1.  padėti pirmuosius metus veiklą vykdančiam ūkio subjektui suprasti jo veiklai taikomų teisės aktų reikalavimus;

8.2.  pateikti ūkio subjektui Deklaraciją dėl pirmųjų verslo metų bei informuoti apie jo veiklai taikomus palengvinimus pirmaisiais verslo metais;

8.3.  padėti, paaiškinti pirmuosius metus veiklą vykdančiam ūkio subjektui kaip reikia atsakyti į pateikto kontrolinio klausimyno klausimus;

8.4.  aiškiai ir suprantamai atsakyti į visus kitus pirmuosius metus veiklą vykdančiam ūkio subjektui iškilusius ir Komisijos kompetencijai priskirtinus klausimus, patikrinimo metu konsultuoti ūkio subjektą bei teikti jam metodinę pagalbą;

8.5.  esant poreikiui, susitarti, kokiu dažnumu ir kokiu būdu ūkio subjektas pageidauja bendrauti dėl tolimesnių iškilusių ir Komisijos kompetencijai priskirtinų klausimų;

8.6.  per 5 d. d. nuo patikrinimo atlikimo dienos pateikti ūkio subjektui ir paprašyti jo užpildyti Lietuvos radijo ir televizijos komisijos ūkio subjektui suteiktos metodinės pagalbos ir konsultavimo pirmaisiais jo veiklos metais vertinimo ir poveikio priemonių (ne) taikymo apklausos anketą (Aprašo 1 priedas).

9.     Komisijos administracijos darbuotojas po pirmojo planinio patikrinimo privalo:

9.1.  esant poreikiui, visus pirmuosius ūkio subjekto veiklos vykdymo metus palaikyti ryšį ir sutartu būdu bei dažnumu bendrauti su ūkio subjektu, siekiant užtikrinti, jo vykdomos veiklos atitiktį teisės aktuose nustatytiems reikalavimams;

9.2.  pasikeitus ūkio subjekto vykdomos veiklos sričiai aktualiems teisės aktams, susisiekti su juo bei informuoti apie aktualius norminių teisės aktų pakeitimus, pasiūlyti metodinę pagalbą, konsultavimo paslaugas.

10.   Aprašo 1 priede įtvirtintos apklausos rezultatai yra analizuojami ir vertinami Lietuvos radijo ir televizijos komisijos priežiūros veiklos efektyvumo ir rezultatyvumo matavimo ir vertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos radijo ir televizijos komisijos pirmininko 2020 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. V-11, nustatyta tvarka, pagal apklausos rezultatus sprendžiama dėl Komisijos teikiamų priežiūros paslaugų tobulinimo.

11.   Atlikus pirmąjį ūkio subjekto planinį patikrinimą, už nustatytus pažeidimus jam negali būti taikomos poveikio priemonės, susijusios su ūkio subjekto veiklos ribojimu (sustabdomas ar naikinamas transliavimo licencijos ar leidimo arba retransliuojamo turinio licencijos galiojimas). Nustačius teisės aktų nuostatų, transliavimo licencijos ar leidimo arba retransliuojamo turinio licencijos sąlygų ir (ar) prisiimtų įsipareigojimų nesilaikymo ar netinkamo vykdymo faktą, ūkio subjektui nustatomas protingas (paprastai ne trumpesnis kaip vieno mėnesio) terminas pažeidimams ištaisyti. Šis punktas netaikomas, nustačius 13 punkte nurodytus pažeidimus.

12.   Poveikio priemonės ūkio subjektui pirmaisiais ūkio subjekto veiklos metais už nustatytus teisės aktų reikalavimų pažeidimus gali būti taikomos tik išskirtiniais atvejais, kaip paskutinė priemonė, įvertinus, ar teisės aktų reikalavimų laikymasis negali būti užtikrintas kitais būdais, atsižvelgiant į pažeidimo pobūdį, padarytos žalos dydį, mąstą, jeigu poveikio priemonės yra būtinos ir neišvengiamos siekiant užkirsti kelią žalos valstybei, visuomenei ar kitų asmenų (ypač nepilnamečių) teisėms ir interesams ir kitoms teisės normų saugomoms vertybėms atsiradimui.

13.   Atitinkamas poveikio priemones pirmuosius metus veiklą vykdančio ūkio subjekto atžvilgiu galima taikyti, kai:

13.1. Pirmuosius metus veiklą vykdantis ūkio subjektas paskelbia Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo 19 straipsnyje numatytą neskelbtiną informaciją, arba

13.2. Pirmuosius metus veiklą vykdantis ūkio subjektas paskelbia Lietuvos Respublikos nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymu draudžiamą skleisti neigiamą poveikį nepilnamečių vystymuisi darančią viešąją informaciją.

 

III SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

14.   Prašymas dėl metodinės pagalbos suteikimo negali būti laikomas pagrindu atlikti neplaninį ūkio subjekto veiklos patikrinimą.

 

 

Metodinės pagalbos pirmuosius metus veiklą

vykdantiems ūkio subjektams teikimo

tvarkos aprašo 1 priedas

 

LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS KOMISIJOS ŪKIO SUBJEKTUI SUTEIKTOS METODINĖS PAGALBOS IR KONSULTACIJOS PIRMAISIAIS JO VEIKLOS METAIS VERTINIMO IR POVEIKIO PRIEMONIŲ (NE)TAIKYMO

APKLAUSOS ANKETA

 

 

1.     Kokios Jūsų vykdomos veiklos srities priežiūrą vykdo Lietuvos radijo ir televizijos komisija (toliau – Komisija)?

 

o Radijo ir (ar) televizijos programų transliavimo paslaugų teikimą

o Radijo ir (ar) televizijos programų retransliavimo paslaugų teikimą

o Televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete Lietuvos Respublikos vartotojams paslaugų teikimą

o Užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikimą

 

2.     Ar teko anksčiau konsultuotis su Komisijos administracijos darbuotojais ir gauti iš jų metodinę pagalbą?

 

o Taip

o Ne

 

3.     Ar pirmaisiais veiklos metais suteikta konsultacija ir metodinė pagalba buvo naudingos?

 

o Taip

o Ne

Prašytume nurodyti Jūsų vertinimo argumentus:

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

4.     Kokia konsultavimo ir metodinės pagalbos teikimo forma Jums yra priimtiniausia?

 

o Telefonu

o Elektroniniu paštu

o Žodžiu, atvykus į Komisijos būstinę

o Kita_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

5.     Ar už nustatytus teisės aktų pažeidimus Jums buvo pritaikyta poveikio priemonė?

 

o Taip

o Ne

 

 

 

6.     Įvertinkite konsultaciją suteikusio Komisijos administracijos darbuotojo kompetenciją nuo 1 iki 5 (1 – visiškai nekompetentingas, 5 – labai kompetentingas)

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

7.     Kas gali būti tobulintina Komisijos konsultavimo kokybės ir metodinės pagalbos teikimo bei bendravimo kultūros srityje?

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

8.     Jūsų pasiūlymai ir pastabos Komisijos vykdomai ūkio subjektų priežiūrai:

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

9.     Ši anketa yra anoniminė, tačiau, esant poreikiui patikslinti informaciją ar siūlymą, norėtume su Jumis susisiekti. Jeigu tam neprieštaraujate, prašome nurodyti savo telefono numerį ir (ar) elektroninio pašto adresą:

______________________________________________________