LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRAS

 

įsakymas

DĖL Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. vasario 19 d. įsakymo Nr. 1-43 „Dėl STANDARTINIŲ ELEKTROS ENERGIJOS PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARČIŲ SU BUITINIAIS VARTOTOJAIS SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO“ pakeitimo

 

2018 m. sausio 25 d.  Nr. 1-14

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Standartinių elektros energijos pirkimopardavimo sutarčių su buitiniais vartotojais sąlygų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. vasario 19 d. įsakymu Nr. 1-43 „Dėl Standartinių elektros energijos pirkimopardavimo sutarčių su buitiniais vartotojais sąlygų aprašo patvirtinimo“, 27 punktą ir jį išdėstau taip:

27. Jeigu Sutartyje nenustatyta kitaip, Vartotojas atsiskaito už per ataskaitinį laikotarpį patiektą elektros energijos kiekį, nustatytą pagal elektros energijos apskaitos prietaisų rodmenis, kurie yra užfiksuoti ir deklaruoti Tiekėjui ne vėliau kaip paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną.“

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2018 m. vasario 1 d.

 

 

 

Energetikos ministras                                                                                         Žygimantas Vaičiūnas