Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

Dėl lietuvos respublikos vyriausybės 2005 m. kovo 1 d. nutarimo nr. 237 „dėl valstybių, į kurias draudžiama eksportuoti ar gabenti tranzitu į bendrąjį karinės įrangos sąrašą įtrauktas prekes ir kurioms draudžiama tarpininkauti, kai vedamos derybos, rengiami arba vykdomi sandoriai dėl įtrauktų į bendrąjį karinės įrangos sąrašą prekių, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2015 m. kovo 4 d. Nr. 235
Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. kovo 1 d. nutarimą Nr. 237 „Dėl valstybių, į kurias draudžiama eksportuoti ar gabenti tranzitu į bendrąjį karinės įrangos sąrašą įtrauktas prekes ir kurioms draudžiama tarpininkauti, kai vedamos derybos, rengiami arba vykdomi sandoriai dėl įtrauktų į bendrąjį karinės įrangos sąrašą prekių, sąrašo patvirtinimo“ ir jį išdėstyti nauja redakcija:

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

NUTARIMAS

DĖL VALSTYBIŲ, Į KURIAS DRAUDŽIAMA EKSPORTUOTI AR GABENTI TRANZITU Į BENDRĄJĮ KARINĖS ĮRANGOS SĄRAŠĄ ĮTRAUKTAS PREKES, KITUS GINKLUS IR ŠAUDMENIS IR KURIOMS DRAUDŽIAMA TARPININKAUTI, KAI VEDAMOS DERYBOS, RENGIAMI ARBA VYKDOMI SANDORIAI DĖL ĮTRAUKTŲ Į BENDRĄJĮ KARINĖS ĮRANGOS SĄRAŠĄ PREKIŲ, KITŲ GINKLŲ IR ŠAUDMENŲ, SĄRAŠO IR VALSTYBIŲ, IŠ KURIŲ DRAUDŽIAMA PIRKTI IR IMPORTUOTI AR GABENTI TRANZITU Į BENDRĄJĮ KARINĖS ĮRANGOS SĄRAŠĄ ĮTRAUKTAS PREKES, KITUS GINKLUS IR ŠAUDMENIS IR KURIOMS DRAUDŽIAMA TARPININKAUTI, KAI VEDAMOS DERYBOS, RENGIAMI ARBA VYKDOMI SANDORIAI DĖL ĮTRAUKTŲ Į BENDRĄJĮ KARINĖS ĮRANGOS SĄRAŠĄ PREKIŲ, KITŲ GINKLŲ IR ŠAUDMENŲ, SĄRAŠO PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos ekonominių ir kitų tarptautinių sankcijų įgyvendinimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalimi, 3 straipsnio 3 dalimi ir 4 straipsniu ir įgyvendindama Europos Sąjungos bendrąją užsienio ir saugumo politiką, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti pridedamus:

1.1. Valstybių, į kurias draudžiama eksportuoti ar gabenti tranzitu į bendrąjį karinės įrangos sąrašą įtrauktas prekes, kitus ginklus ir šaudmenis ir kurioms draudžiama tarpininkauti, kai vedamos derybos, rengiami arba vykdomi sandoriai dėl įtrauktų į bendrąjį karinės įrangos sąrašą prekių, kitų ginklų ir šaudmenų, sąrašą.

1.2. Valstybių, iš kurių draudžiama pirkti ir importuoti ar gabenti tranzitu į bendrąjį karinės įrangos sąrašą įtrauktas prekes, kitus ginklus ir šaudmenis ir kurioms draudžiama tarpininkauti, kai vedamos derybos, rengiami arba vykdomi sandoriai dėl įtrauktų į bendrąjį karinės įrangos sąrašą prekių, kitų ginklų ir šaudmenų, sąrašą.

2. Nustatyti, kad:

2.1. Į valstybes, įtrauktas į šio nutarimo 1.1 papunktyje nurodytą sąrašą, draudžiama eksportuoti ar gabenti per Lietuvos Respubliką tranzitu į bendrąjį karinės įrangos sąrašą įtrauktas prekes, kitus ginklus, išskyrus D kategorijos, ir šaudmenis, taip pat tarpininkauti šioms valstybėms, kai vedamos derybos, rengiami arba vykdomi sandoriai dėl įtrauktų į bendrąjį karinės įrangos sąrašą prekių, kitų ginklų, išskyrus D kategorijos, ir šaudmenų, išskyrus sąraše nurodytas galimas įgyvendinamų tarptautinių sankcijų išimtis.

2.2. Iš valstybių, įtrauktų į šio nutarimo 1.2 papunktyje nurodytą sąrašą, draudžiama pirkti ir importuoti į bendrąjį karinės įrangos sąrašą įtrauktas prekes, kitus ginklus, išskyrus D kategorijos, ir šaudmenis, išskyrus sąraše nurodytas galimas įgyvendinamų tarptautinių sankcijų išimtis.

2.3. Šis nutarimas netaikomas visų kategorijų pavieniams ginklams ir jų šaudmenims jų laikinojo išvežimo iš Lietuvos Respublikos teritorijos, laikinojo įvežimo į Lietuvos Respublikos teritoriją atvejais ir tais atvejais, kai jie vežami su savimi per Lietuvos Respublikos teritoriją tranzitu.

2.4. Pagal šį nutarimą taikomų tarptautinių sankcijų įgyvendinimo priežiūra vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos ekonominių ir kitų tarptautinių sankcijų įgyvendinimo įstatymu, Lietuvos Respublikos strateginių prekių kontrolės įstatymu, Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymu, Tarptautinių sankcijų įgyvendinimo priežiūros tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 30 d. nutarimu Nr. 1679 „Dėl Tarptautinių sankcijų įgyvendinimo priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 15 d. nutarimu Nr. 739 „Dėl ginklų ir šaudmenų vežimo“.“

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Algirdas Butkevičius

 

 

 

Finansų ministras, pavaduojantis

užsienio reikalų ministrą                                                                  Rimantas Šadžius

 


 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2005 m. kovo 1 d. nutarimu Nr. 237
(Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2015 m. kovo 4 d. nutarimo Nr. 235
redakcija)

 

 

 

VALSTYBIŲ, Į KURIAS DRAUDŽIAMA EKSPORTUOTI AR GABENTI TRANZITU Į BENDRĄJĮ KARINĖS ĮRANGOS SĄRAŠĄ ĮTRAUKTAS PREKES, KITUS GINKLUS IR ŠAUDMENIS IR KURIOMS DRAUDŽIAMA TARPININKAUTI, KAI VEDAMOS DERYBOS, RENGIAMI ARBA VYKDOMI SANDORIAI DĖL ĮTRAUKTŲ Į BENDRĄJĮ KARINĖS ĮRANGOS SĄRAŠĄ PREKIŲ, KITŲ GINKLŲ IR ŠAUDMENŲ, SĄRAŠAS

 

 

 

1. Afganistano Islamo Respublika (draudimas taikomas tik „Al-Qaida“ organizacijos nariams ir su jais susijusiems kitiems asmenims, grupėms, susivienijimams ir subjektams, kaip nurodyta pagal Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijas 1267 (1999) ir 1333 (2000) sudarytame sąraše, kurį turi reguliariai atnaujinti pagal Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliuciją 1267 (1999) įsteigtas komitetas).

2. Armėnijos Respublika (draudimas taikomas tik Kalnų Karabacho konflikte dalyvaujančioms pajėgoms).

3. Azerbaidžano Respublika (draudimas taikomas tik Kalnų Karabacho konflikte dalyvaujančioms pajėgoms).

4. Baltarusijos Respublika (draudimas netaikomas žudyti nepritaikytos karinės įrangos arba įrangos, kuri galėtų būti naudojama vidaus represijoms, skirtos naudoti tik humanitariniais ar apsaugos tikslais arba Jungtinių Tautų ir Europos Sąjungos vykdomoms institucijų stiprinimo programoms, arba Europos Sąjungos ir Jungtinių Tautų vykdomoms krizių valdymo operacijoms, pardavimui, tiekimui, perdavimui ar eksportui; nekovinės paskirties transporto priemonių, pagamintų su balistine apsauga, ar su vėliau įmontuota balistine apsauga, skirtų naudoti tik Europos Sąjungos ir jos valstybių narių personalo Baltarusijos Respublikoje apsaugos tikslais, pardavimui, tiekimui, perdavimui ar eksportui; techninės pagalbos, tarpininkavimo paslaugų ir kitų paslaugų, susijusių su tokia įranga arba tokiomis programomis ir operacijomis, teikimui; finansavimo ir finansinės paramos, susijusių su tokia įranga arba tokiomis programomis ir operacijomis, teikimui; apsauginiams drabužiams, įskaitant neperšaunamas liemenes ir karinius šalmus, kuriuos į Baltarusijos Respubliką laikinai ir tik asmeniniam naudojimui eksportuoja Jungtinių Tautų personalas, Europos Sąjungos ar jos valstybių narių personalas, žiniasklaidos atstovai, humanitarinę pagalbą ir pagalbą vystymuisi teikiantys darbuotojai ir su šia veikla susijęs personalas).

5. Centrinės Afrikos Respublika (draudimas netaikomas ginklų ir su jais susijusių reikmenų, skirtų tik Taikos Centrinės Afrikos Respublikoje sutvirtinimo misijai (MICOPAX), Afrikos vadovaujamai tarptautinei paramos misijai Centrinės Afrikos Respublikoje (MISCA), Jungtinių Tautų integruotam taikos kūrimo biurui Centrinės Afrikos Respublikoje (BINUCA) ir jo apsauginiam padaliniui, Afrikos Sąjungos regioninei darbo grupei (AU-RTF), Centrinės Afrikos Respublikoje dislokuotoms Prancūzijos pajėgoms ir Europos Sąjungos operacijai Centrinės Afrikos Respublikoje (EUFOR RCA) remti, arba tik pastarųjų reikmėms naudoti skirtų ginklų ir su jais susijusių reikmenų pardavimui, tiekimui, perdavimui arba eksportui ir susijusios techninės pagalbos ar finansavimo ir finansinės paramos teikimui; apsauginių drabužių, įskaitant neperšaunamas liemenes ir karinius šalmus, kuriuos laikinai į Centrinės Afrikos Respubliką tik savo asmeniniam naudojimui įvežė Jungtinių Tautų personalas, žiniasklaidos atstovai, humanitarinę ir pagalbą vystymuisi teikiantys darbuotojai ir su jais susijęs personalas, pardavimui, tiekimui, perdavimui arba eksportui; šaulių ginklų ir su jais susijusių reikmenų, skirtų naudoti tik tarptautiniam patruliavimui, kuriuo užtikrinamas saugumas Sangos upės trijų valstybių saugomoje teritorijoje, siekiant apsisaugoti nuo brakonieriavimo, dramblio kaulo ir ginklų kontrabandos ir kitos veiklos, kuria pažeidžiami Centrinės Afrikos Respublikos nacionaliniai įstatymai arba Centrinės Afrikos Respublikos tarptautiniai teisiniai įsipareigojimai, pardavimui, tiekimui, perdavimui arba eksportui; jeigu iš anksto patvirtina pagal Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijos 2127 (2013) 57 punktą įsteigtas komitetas, – žudyti nepritaikytos karinės įrangos, skirtos naudoti tik humanitariniais arba apsaugos tikslais, pardavimui, tiekimui, perdavimui arba eksportui ir susijusiai techninei pagalbai; ginklų ir kitos susijusios žudyti pritaikytos įrangos, skirtos tik Centrinės Afrikos Respublikoje vykdomam saugumo sektoriaus reformos procesui remti arba per jį naudoti, pardavimui, tiekimui, perdavimui arba eksportui Centrinės Afrikos Respublikos saugumo pajėgoms; ginklų ir su jais susijusių reikmenų pardavimui, tiekimui, perdavimui arba eksportui ir susijusiai techninei pagalbai ar finansinei paramai, įskaitant personalą).

6. Dramblio Kaulo Kranto Respublika (draudimas netaikomas tiekiant išteklius, skirtus paremti tik Jungtinių Tautų operaciją Dramblio Kaulo Kranto Respublikoje (UNOCI) ir ją remiančias Prancūzijos pajėgas arba naudoti tik toje operacijoje, ir vežant tranzitu per Dramblio Kaulo Kranto Respubliką išteklius, skirtus paremti Jungtinių Tautų taikos palaikymo operaciją arba naudoti toje operacijoje; kai iš anksto pranešta komitetui, įsteigtam pagal Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijos 1572 (2004) 14 punktą (toliau šiame punkte – Sankcijų komitetas): tiekiant laikinai eksportuojamas į Dramblio Kaulo Kranto Respubliką prekes, skirtas pajėgoms tos valstybės, kuri pagal tarptautinę teisę vykdo priemones, išimtinai ir tiesiogiai naudojamas siekiant palengvinti savo piliečių ir asmenų, už kuriuos Dramblio Kaulo Kranto Respublikoje ji yra prisiėmusi konsulinę atsakomybę, evakuaciją, taip pat Dramblio Kaulo Kranto Respublikos saugumo pajėgoms tiekiant ginklus ir kitą susijusią žudyti pritaikytą įrangą, skirtą tik paremti Dramblio Kaulo Kranto Respublikos saugumo sektoriaus reformos procesą arba naudoti per šį procesą, išskyrus 2010 m. spalio 29 d. Tarybos sprendimo 2010/656/BUSP III priede nurodytus ginklus ir kitą susijusią žudyti pritaikytą įrangą, kurią iš anksto privalo patvirtinti Sankcijų komitetas, tiekiant žudyti nepritaikytą įrangą, kuri galėtų būti naudojama vidaus represijoms, skirtą tik tam, kad Dramblio Kaulo Kranto Respublikos saugumo pajėgos galėtų naudoti tinkamą ir proporcingą jėgą palaikydamos viešąją tvarką, taip pat Dramblio Kaulo Kranto Respublikos saugumo pajėgoms tiekiant įrangą, kuri galėtų būti naudojama vidaus represijoms, skirtą tik paremti Dramblio Kaulo Kranto Respublikos saugumo sektoriaus reformos procesą arba naudoti per šį procesą).

7. Eritrėjos Valstybė (draudimas netaikomas apsauginiams drabužiams, įskaitant neperšaunamas liemenes ir karinius šalmus, kuriuos tik savo asmeniniam naudojimui laikinai į Eritrėjos Valstybę eksportavo Jungtinių Tautų personalas, žiniasklaidos atstovai, humanitarinę pagalbą ir pagalbą vystymuisi teikiantys darbuotojai ir susijęs personalas; žudyti nepritaikytos karinės įrangos, skirtos tik humanitariniams tikslams ar apsauginiam naudojimui, tiekimui, iš anksto patvirtinus komitetui, įsteigtam pagal Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliuciją 751 (1992), kurio įgaliojimai pratęsti Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucija 1844 (2008).

8. Irako Respublika (draudimas netaikomas Irako Respublikos Vyriausybei ir tarptautinėms pajėgoms).

9. Irano Islamo Respublika (draudimas netaikomas nekovinėms transporto priemonėms, pagamintoms su balistine apsauga, ar su vėliau įmontuota balistine apsauga, skirtoms naudoti tik Europos Sąjungos ir jos valstybių narių personalo Irano Islamo Respublikoje apsaugos tikslams).

10. Kinijos Liaudies Respublika.

11. Kongo Demokratinė Respublika (draudimas netaikomas išimtinai Jungtinių Tautų misijai Kongo Demokratinėje Respublikoje (MONUC) remti arba jai naudoti skirtų ginklų ir su jais susijusių reikmenų tiekimui, pardavimui ar perdavimui arba techninės pagalbos, finansavimo, tarpininkavimo paslaugų ir kitų paslaugų, susijusių su ginklais ir su jais susijusiais reikmenimis, teikimui; apsauginių drabužių, įskaitant neperšaunamas liemenes ir karinius šalmus, kuriuos tik savo asmeniniam naudojimui laikinai į Kongo Demokratinę Respubliką eksportavo Jungtinių Tautų personalas, žiniasklaidos atstovai, humanitarinę pagalbą ir pagalbą vystymuisi teikiantys darbuotojai ir susijęs personalas, tiekimui, pardavimui ar perdavimui; žudyti nepritaikytos karinės įrangos, skirtos tik humanitariniams tikslams ar apsauginiam naudojimui, tiekimui, pardavimui ar perdavimui arba su tokia žudyti neskirta karine įranga susijusios techninės pagalbos teikimui ir mokymui; išimtinai Afrikos Sąjungos regioninei darbo grupei remti arba jai naudoti skirtam ginklų ir su jais susijusių reikmenų tiekimui, pardavimui ar perdavimui arba susijusios finansinės ar techninės pagalbos arba mokymo teikimui).

12. Korėjos Liaudies Demokratinė Respublika (draudimas netaikomas nekovinėms transporto priemonėms, pagamintoms su balistine apsauga, ar su vėliau įmontuota balistine apsauga, skirtoms naudoti tik Europos Sąjungos ir jos valstybių narių personalo Korėjos Liaudies Demokratinėje Respublikoje apsaugos tikslams).

13. Libano Respublika (draudimas netaikomas ginklams ir su jais susijusiems reikmenims arba techninės pagalbos, finansavimo ir finansinės pagalbos, tarpininkavimo paslaugų ir kitų su ginklais ir susijusiais reikmenimis susijusių paslaugų teikimui, jeigu prekės tiekiamos ar paslaugos teikiamos tiesiogiai ar netiesiogiai sukarintosioms pajėgoms, kurias Jungtinių Tautų Saugumo Taryba paragino nusiginkluoti savo rezoliucijose Nr. 1559 (2004) ir 1680 (2006) ir kurioms Libano Respublikos Vyriausybė arba Jungtinių Tautų laikinosios pajėgos Libane (UNIFIL) davė leidimą sudaryti sandorį, arba prekės ar paslaugos skirtos naudoti UNIFIL jų misijai vykdyti arba Libano Respublikos ginkluotosioms pajėgoms).

14. Liberijos Respublika (draudimas netaikomas ginklams ir su jais susijusiems reikmenims, taip pat techniniam mokymui ir pagalbai, skirtiems tik Jungtinių Tautų misijai Liberijoje (UNMIL) remti arba jai naudoti; apsauginiams drabužiams, įskaitant neperšaunamas liemenes ir karinius šalmus, kuriuos tik asmeniniam naudojimui laikinai į Liberijos Respubliką eksportavo Jungtinių Tautų personalas, žiniasklaidos atstovai, humanitarinę pagalbą ir pagalbą vystymuisi teikiantys darbuotojai ir su jais susijęs personalas; kitai žudyti nepritaikytai karinei įrangai, skirtai tik humanitariniam naudojimui ar apsisaugoti, ir su ja susijusiai techninei pagalbai ir mokymui).

15. Libija (draudimas netaikomas žudyti nepritaikytos karinės įrangos arba įrangos, kuri galėtų būti naudojama vidaus represijoms, skirtos naudoti tik humanitariniais ar apsaugos tikslais, tiekimui, pardavimui ar perdavimui; techninės pagalbos, mokymo ar kitokios pagalbos, įskaitant personalą, susijusios su tokia įranga, teikimui; finansinės paramos, susijusios su tokia įranga, teikimui; jeigu iš anksto patvirtina pagal Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijos 1970 (2011) 24 punktą įsteigtas komitetas (toliau šiame punkte – Sankcijų komitetas): ginklų ir su jais susijusių reikmenų tiekimui, pardavimui ar perdavimui, techninės pagalbos, mokymo ar kitokios pagalbos, įskaitant personalą, susijusios su tokia įranga, teikimui, finansinės paramos, susijusios su tokia įranga, teikimui; šaulių ginklų, lengvųjų ginklų ir su jais susijusių reikmenų, kurie į Libiją eksportuojami laikinai ir skirti naudoti tik Jungtinių Tautų personalui, žiniasklaidos atstovams, humanitarinę pagalbą ir pagalbą vystymuisi teikiantiems darbuotojams ir su šia veikla susijusiam personalui, tiekimui, pardavimui ar perdavimui, jeigu apie tai iš anksto informuojamas Sankcijų komitetas ir Sankcijų komitetas nepriima neigiamo sprendimo per 5 darbo dienas po to, kai apie tai informuojamas; žudyti nepritaikytos karinės įrangos, kuri skirta tik Libijos Vyriausybei remti saugumo arba nusiginklavimo srityje, tiekimui, pardavimui ar perdavimui, taip pat susijusios techninės pagalbos, mokymo ar finansinės paramos teikimui; apsauginių drabužių, įskaitant neperšaunamas liemenes ir karinius šalmus, kuriuos į Libiją laikinai ir tik asmeniniam naudojimui eksportuoja Jungtinių Tautų personalas, Europos Sąjungos ar jos valstybių narių personalas, žiniasklaidos atstovai, humanitarinę pagalbą ir pagalbą vystymuisi teikiantys darbuotojai ir su šia veikla susijęs personalas, tiekimui, pardavimui ar perdavimui; žudyti nepritaikytos karinės įrangos, kuri skirta tik humanitariniam naudojimui ar apsisaugoti, tiekimui, pardavimui ar perdavimui, taip pat susijusios techninės pagalbos ar mokymo teikimui).

16. Mianmaro Sąjungos Respublika (draudimas netaikomas žudyti nepritaikytos karinės įrangos arba įrangos, kuri galėtų būti naudojama vidaus represijoms, skirtos naudoti tik humanitariniais ar apsaugos tikslais, arba Jungtinių Tautų ir Europos Sąjungos vykdomoms institucijų stiprinimo programoms, ar Europos Sąjungos ir Jungtinių Tautų vykdomoms krizių valdymo operacijoms skirtų reikmenų pardavimui, tiekimui, perdavimui ar eksportui; parduodant, tiekiant, perduodant ar eksportuojant išminavimo įrangą ir reikmenis, naudojamus išminavimo operacijose; teikiant finansavimą ir finansinę pagalbą, susijusius su tokia įranga ar tokiomis programomis ir operacijomis; teikiant techninę pagalbą, susijusią su tokia įranga ar tokiomis programomis ir operacijomis; apsauginiams drabužiams, įskaitant neperšaunamas liemenes ir karinius šalmus, kuriuos tik asmeniniam naudojimui laikinai į Mianmaro Sąjungos Respubliką eksportavo Jungtinių Tautų personalas, Europos Sąjungos arba jos valstybių narių personalas, žiniasklaidos atstovai, humanitarinę pagalbą ir pagalbą vystymuisi teikiantys darbuotojai ir susijęs personalas).

17. Pietų Sudano Respublika (draudimas netaikomas žudymui nepritaikytos karinės įrangos, skirtos naudoti tik humanitariniais, žmogaus teisių stebėsenos ar apsaugos tikslais arba Jungtinių Tautų, Afrikos Sąjungos, Europos Sąjungos ar Tarpvyriausybinės vystymo institucijos (toliau šiame punkte – IGAD) vykdomoms institucijų stiprinimo programoms, arba reikmenų, skirtų Europos Sąjungos, Jungtinių Tautų ir Afrikos Sąjungos vykdomoms krizių valdymo operacijoms, pardavimui, tiekimui, perdavimui ar eksportui ir susijusių techninės pagalbos, tarpininkavimo ir kitų paslaugų, finansavimo ir finansinės paramos, susijusių su nurodyta įranga arba programomis ir operacijomis, teikimui; nekovinės paskirties transporto priemonių, pagamintų su balistine apsauga, ar su įmontuota balistine apsauga, skirtų naudoti tik Europos Sąjungos ir jos valstybių narių personalo arba Jungtinių Tautų, Afrikos Sąjungos ar IGAD personalo apsaugos Pietų Sudano Respublikoje tikslais, pardavimui, tiekimui, perdavimui ar eksportui; išminavimo įrangos ir reikmenų, naudojamų išminavimo operacijose, pardavimui, tiekimui, perdavimui ar eksportui; žudymui nepritaikytos karinės įrangos, skirtos naudoti tik saugumo sektoriaus reformos Pietų Sudano Respublikoje procesui remti, pardavimui, tiekimui, perdavimui ar eksportui, taip pat su tokia įranga susijusio finansavimo, finansinės paramos ar techninės pagalbos teikimui, jeigu atitinkamos valstybės narės kompetentinga institucija iš anksto yra pritarusi tokiam tiekimui; apsauginiams drabužiams, įskaitant neperšaunamas liemenes ir karinius šalmus, kuriuos į Pietų Sudano Respubliką laikinai ir tik asmeninėms reikmėms eksportuoja Europos Sąjungos ar jos valstybių narių personalas, Jungtinių Tautų ar IGAD personalas, žiniasklaidos atstovai, humanitarinę pagalbą ir pagalbą vystymuisi teikiantys darbuotojai ir su šia veikla susijęs personalas).

18. Rusijos Federacija (draudimas netaikomas sutarčių, sudarytų iki 2014 m. rugpjūčio 1 d., įvykdymui ir atsarginių dalių ir paslaugų, reikalingų esamiems pajėgumams Europos Sąjungoje palaikyti ir jų saugai užtikrinti, tiekimui).

19. Somalio Federacinė Respublika (draudimas netaikomas tiekiant, parduodant arba perduodant visų rūšių ginklus ir su jais susijusią įrangą ir tiesiogiai ar netiesiogiai teikiant su karine veikla susijusias technines konsultacijas, finansinę paramą, kitokią pagalbą ir mokymą, skirtus tik Jungtinių Tautų personalui, įskaitant Jungtinių Tautų pagalbos misiją Somalyje (UNSOM), arba tik Afrikos Sąjungos misijai Somalyje (AMISOM), arba tik Europos Sąjungos mokymo misijai Somalyje (EUTM) remti ar jų reikmėms naudoti; tiekiant, parduodant arba perduodant visų rūšių ginklus ir su jais susijusią įrangą ir tiesiogiai ar netiesiogiai teikiant technines konsultacijas, finansinę paramą ir kitokią pagalbą, skirtas tik pagal 2012 m. sausio 5 d. Afrikos Sąjungos strateginę koncepciją (arba vėlesnes Afrikos Sąjungos strategines koncepcijas) veiklą vykdantiems AMISOM strateginiams partneriams remti arba jų reikmėms naudoti, bendradarbiaujant ir derinant veiksmus su AMISOM; tiekiant, parduodant arba perduodant visų rūšių ginklus ir su jais susijusią įrangą, taip pat tiesiogiai ar netiesiogiai teikiant technines konsultacijas, finansinę paramą ir kitokią pagalbą, skirtas tik valstybių narių arba tarptautinių, regioninių ir subregioninių organizacijų, kurios imasi priemonių, kad sustabdytų piratavimo veiksmus ir ginkluotus plėšimus jūroje prie Somalio Federacinės Respublikos krantų, reikmėms, Somalio Federacinės Respublikos Federalinės Vyriausybės prašymu, apie kurį ji pranešė Generaliniam Sekretoriui, su sąlyga, kad priemonės, kurių imamasi, būtų suderinamos su taikytina tarptautine humanitarine ir žmogaus teisių teise; tiekiant, parduodant arba perduodant visų rūšių ginklus ir su jais susijusią įrangą ir tiesiogiai ar netiesiogiai teikiant su karine veikla susijusias technines konsultacijas, finansinę paramą, kitokią pagalbą ir mokymą, skirtus tik Somalio Federacinės Respublikos Federalinės Vyriausybės saugumo pajėgoms kurti, Somalio Federacinės Respublikos gyventojų saugumui užtikrinti, išskyrus, kiek tai susiję su 2010 m. balandžio 26 d. Tarybos sprendimo 2010/231/BUSP (toliau šiame punkte – Sprendimas) II priede nurodytų objektų tiekimu, jeigu pranešimas Sankcijų komitetui, įsteigtam pagal Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijos 751 (1992) dėl Somalio 11 punktą (toliau šiame punkte – Sankcijų komitetas), pateiktas taip, kaip nustatyta Sprendimo 1 straipsnio 4 dalyje; tiekiant, parduodant arba perduodant Sprendimo II priede nurodytus visų rūšių ginklus ir su jais susijusią įrangą Somalio Federacinės Respublikos Federalinei Vyriausybei, kiekvienu konkrečiu atveju iš anksto patvirtinus Sankcijų komitetui, kaip nustatyta Sprendimo 1 straipsnio 4a dalyje; tiekiant, parduodant arba perduodant apsauginius drabužius, įskaitant neperšaunamas liemenes ir karinius šalmus, kuriuos laikinai į Somalio Federacinę Respubliką tik asmeniniam naudojimui įveža Jungtinių Tautų personalas, žiniasklaidos atstovai, humanitarinę pagalbą ir pagalbą vystymuisi teikiantys darbuotojai ir su jais susijęs personalas; tiekiant, parduodant arba perduodant žudyti neskirtą karinę įrangą, skirtą tik humanitariniams tikslams ar apsaugai, apie kurią tik informavimo tikslais Sankcijų komitetui prieš 5 dienas praneša tiekiančioji valstybė, tarptautinė, regioninė ar subregioninė organizacija; tiekiant, parduodant arba perduodant visų rūšių ginklus ir su jais susijusią įrangą ir valstybėms narėms arba tarptautinėms, regioninėms ir subregioninėms organizacijoms tiesiogiai ar netiesiogiai teikiant su karine veikla susijusias technines konsultacijas, finansinę paramą, kitokią pagalbą ir mokymą, kurių vienintelis tikslas – padėti kurti Somalio Federacinės Respublikos saugumo sektoriaus institucijas, jeigu Sankcijų komitetas per 5 darbo dienas nuo tiekiančiosios valstybės narės, tarptautinės, regioninės ar subregioninės organizacijos pranešimo apie tokią paramą gavimo nepriima neigiamo sprendimo).

20. Sudano Respublika (draudimas netaikomas žudymui nepritaikytos karinės įrangos, skirtos naudoti tik humanitariniais, žmogaus teisių stebėsenos ar apsaugos tikslais, Jungtinių Tautų, Afrikos Sąjungos, Europos Sąjungos vykdomoms institucijų stiprinimo programoms, arba reikmenų, skirtų Europos Sąjungos, Jungtinių Tautų ir Afrikos Sąjungos vykdomoms krizių valdymo operacijoms, pardavimui, tiekimui, perdavimui ar eksportui (taip pat su išvardyta įranga arba programomis ir operacijomis susijusių techninės pagalbos, tarpininkavimo paslaugų ir kitų paslaugų teikimui); nekovinės paskirties transporto priemonių, pagamintų su balistine apsauga, ar su vėliau įmontuota balistine apsauga, skirtų naudoti tik Europos Sąjungos ir jos valstybių narių personalo apsaugos Sudano Respublikoje tikslais, Junginių Tautų ar Afrikos Sąjungos personalui naudoti, pardavimui, tiekimui, perdavimui ar eksportui, taip pat finansavimo ir finansinės paramos, susijusių su tokia įranga arba tokiomis programomis ir operacijomis, teikimui; išminavimo įrangos ir reikmenų, naudojamų išminavimo operacijose, pardavimui, tiekimui, perdavimui ar eksportui, jeigu atitinkamos valstybės narės kompetentinga institucija iš anksto yra pritarusi tokiam tiekimui; apsauginiams drabužiams, įskaitant neperšaunamas liemenes ir karinius šalmus, kuriuos į Sudano Respubliką laikinai ir tik asmeninėms reikmėms eksportuoja Jungtinių Tautų personalas, Europos Sąjungos ar jos valstybių narių personalas, žiniasklaidos atstovai, humanitarinę pagalbą ir pagalbą vystymuisi teikiantys darbuotojai ir su šia veikla susijęs personalas).

21. Zimbabvės Respublika (draudimas netaikomas žudyti nepritaikytos karinės įrangos arba įrangos, kuri galėtų būti panaudota vidaus represijoms, skirtos naudoti tik humanitariniais ar apsaugos tikslais, arba Jungtinių Tautų ir Europos Sąjungos vykdomoms institucijų stiprinimo programoms ar Europos Sąjungos ir Jungtinių Tautų vykdomoms krizių valdymo operacijoms skirtų reikmenų pardavimui, tiekimui, perdavimui ar eksportui; finansavimo ir finansinės paramos, susijusios su tokia įranga, teikimui; techninės pagalbos, susijusios su tokia įranga, teikimui; apsauginiams drabužiams, įskaitant neperšaunamas liemenes ir karinius šalmus, kuriuos į Zimbabvės Respubliką laikinai ir tik asmeniniam naudojimui eksportuoja Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos ar jos valstybių narių personalas, žiniasklaidos atstovai, humanitarinę pagalbą ir pagalbą vystymuisi teikiantys darbuotojai ir su šia veikla susijęs personalas).

 

Pastaba. Europos Sąjungos teisės aktai, kuriuos įgyvendinant parengtas šis sąrašas, pateikti priede.

 

––––––––––––––––––––

 


 

Valstybių, į kurias draudžiama eksportuoti ar gabenti tranzitu į bendrąjį karinės įrangos sąrašą įtrauktas prekes, kitus ginklus ir šaudmenis ir kurioms draudžiama tarpininkauti, kai vedamos derybos, rengiami arba vykdomi sandoriai dėl įtrauktų į bendrąjį karinės įrangos sąrašą prekių, kitų ginklų ir šaudmenų, sąrašo

priedas

 

 

 

ĮGYVENDINAMI EUROPOS SĄJUNGOS TEISĖS AKTAI

 

 

 

1.  1989 m. birželio 27 d. Europos Vadovų Tarybos deklaracija.

2.  2003 m. liepos 7 d. Tarybos bendroji pozicija 2003/495/BUSP dėl Irako ir panaikinanti Bendrąsias pozicijas 96/741/BUSP ir 2002/599/BUSP (OL 2004 m. specialusis leidimas, 18 skyrius, 2 tomas, p. 155).

3.  2004 m. liepos 19 d. Tarybos bendroji pozicija 2004/553/BUSP, iš dalies keičianti Bendrąją poziciją 2003/495/BUSP dėl Irako (OL 2004 L 246, p. 32).

4.  2006 m. rugsėjo 15 d. Tarybos bendroji pozicija 2006/625/BUSP dėl draudimo parduoti ar tiekti ginklus ir susijusius reikmenis bei teikti susijusias paslaugas subjektams ar asmenims Libane pagal JTST rezoliuciją Nr. 1701 (2006) (OL 2006 L 253, p. 36).

5.  2008 m. vasario 12 d. Tarybos bendroji pozicija 2008/109/BUSP dėl ribojančių priemonių Liberijai (OL 2008 L 38, p. 26).

6.  2010 m. kovo 1 d. Tarybos sprendimas 2010/127/BUSP dėl ribojančių priemonių Eritrėjai (OL 2010 L 51, p. 19).

7.  2010 m. kovo 1 d. Tarybos sprendimas 2010/129/BUSP, iš dalies keičiantis Bendrąją poziciją 2008/109/BUSP dėl ribojančių priemonių Liberijai (OL 2010 L 51, p. 23).

8.  2010 m. balandžio 26 d. Tarybos sprendimas 2010/231/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Somaliui, kuriuo panaikinama Bendroji pozicija 2009/138/BUSP (OL 2010 L 105, p. 17).

9.  2010 m. liepos 26 d. Tarybos sprendimas 2010/413/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Iranui, kuriuo panaikinama Bendroji pozicija 2007/140/BUSP (OL 2010 L 195, p.39).

10.  2010 m. spalio 29 d. Tarybos sprendimas 2010/656/BUSP, kuriuo atnaujinamos ribojamosios priemonės Dramblio Kaulo Krantui (OL 2010 L 285, p. 28).

11.  2010 m. gruodžio 20 d. Tarybos sprendimas 2010/788/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Kongo Demokratinei Respublikai, ir kuriuo panaikinama Bendroji pozicija 2008/369/BUSP (OL 2010 L 336, p. 30).

12.  2011 m. vasario 15 d. Tarybos sprendimas 2011/101/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Zimbabvei (OL 2011 L 042, p. 6).

13.  2011 m. vasario 28 d. Tarybos sprendimas 2011/137/BUSP dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Libijoje (OL 2011 L 58, p. 53).

14.  2011 m. rugpjūčio 1 d. Tarybos sprendimas 2011/486/BUSP dėl ribojamųjų priemonių tam tikriems asmenims, grupėms, įmonėms ir subjektams atsižvelgiant į padėtį Afganistane (OL 2011 L 199, p. 57).

15.  2011 m. rugsėjo 22 d. Tarybos sprendimas 2011/625/BUSP, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2011/137/BUSP dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Libijoje (OL 2011 L 246, p. 30).

16.  2012 m. spalio 15 d. Tarybos sprendimas 2012/632/BUSP, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2010/127/BUSP dėl ribojančių priemonių Eritrėjai (OL 2012 L 282, p. 46).

17.  2012 m. spalio 15 d. Tarybos sprendimas 2012/642/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Baltarusijai (OL 2012 L 285, p. 1).

18.  2013 m. balandžio 22 d. Tarybos sprendimas 2013/183/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Korėjos Liaudies Demokratinei Respublikai, kuriuo panaikinamas Sprendimas 2010/800/BUSP (OL 2013 L 111, p. 52).

19.  2013 m. balandžio 22 d. Tarybos sprendimas 2013/184/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Mianmarui / Birmai, kuriuo panaikinamas Sprendimas 2010/232/BUSP (OL 2013 L 111, p. 75).

20.  2013 m. lapkričio 15 d. Tarybos sprendimas 2013/659/BUSP, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2010/231/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Somaliui (OL 2013 L 306, p. 15).

21.  2013 m. gruodžio 23 d. Tarybos sprendimas 2013/798/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Centrinės Afrikos Respublikai (OL 2013 L 352, p. 51).

22.  2014 m. kovo 10 d. Tarybos sprendimas 2014/125/BUSP, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2013/798/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Centrinės Afrikos Respublikai (OL 2014 L 70, p. 22).

23.  2014 m. kovo 14 d. Tarybos sprendimas 2014/141/BUSP, kuriuo iš dalies keičiama Bendroji pozicija 2008/109/BUSP dėl ribojančių priemonių Liberijai (OL 2014 L 76, p. 45).

24.  2014 m. kovo 17 d. Tarybos sprendimas 2014/147/BUSP, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2010/788/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Kongo Demokratinei Respublikai (OL 2014 L 79, p. 42).

25.  2014 m. gegužės 12 d. Tarybos sprendimas 2014/270/BUSP, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos sprendimas 2010/231/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Somaliui (OL 2014 L 138, p. 106).

26.  2014 m. liepos 10 d. Tarybos sprendimas 2014/449/BUSP dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Pietų Sudane (OL 2014 L 203, p. 100).

27.  2014 m. liepos 10 d. Tarybos sprendimas 2014/450/BUSP dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Sudane, kuriuo panaikinamas Sprendimas 2011/423/BUSP (OL 2014 L 203, p. 106).

28.  2014 m. liepos 14 d. Tarybos sprendimas 2014/460/BUSP, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2010/656/BUSP, kuriuo atnaujinamos ribojamosios priemonės Dramblio Kaulo Krantui (OL 2014 L 207, p. 17).

29.  2014 m. liepos 31 d. Tarybos sprendimas 2014/512/BUSP dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje (OL 2014 L 229, p. 13).

30.  2014 m. spalio 20 d. Tarybos sprendimas 2014/727/BUSP, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2011/137/BUSP dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Libijoje (OL 2014 L 301, p. 30).

 

––––––––––––––––––––

 


 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2015 m. kovo 4 d. nutarimu Nr. 235

 

 

 

VALSTYBIŲ, IŠ KURIŲ DRAUDŽIAMA PIRKTI IR IMPORTUOTI AR GABENTI TRANZITU Į BENDRĄJĮ KARINĖS ĮRANGOS SĄRAŠĄ ĮTRAUKTAS PREKES, KITUS GINKLUS IR ŠAUDMENIS IR KURIOMS DRAUDŽIAMA TARPININKAUTI, KAI VEDAMOS DERYBOS, RENGIAMI ARBA VYKDOMI SANDORIAI DĖL ĮTRAUKTŲ Į BENDRĄJĮ KARINĖS ĮRANGOS SĄRAŠĄ PREKIŲ, KITŲ GINKLŲ IR ŠAUDMENŲ, SĄRAŠAS

 

 

 

1. Irano Islamo Respublika.

2. Kinijos Liaudies Respublika.

3. Korėjos Liaudies Demokratinė Respublika.

4. Libija.

5. Rusijos Federacija (draudimas netaikomas sutarčių, sudarytų iki 2014 m. rugpjūčio 1 d., vykdymui ir atsarginių dalių ir paslaugų, reikalingų esamiems pajėgumams Europos Sąjungoje palaikyti ir jų saugai užtikrinti, tiekimui).

6. Sirijos Arabų Respublika (draudimas netaikomas cheminių ginklų ar susijusių reikmenų importui ar vežimui iš Sirijos Arabų Respublikos arba kurių kilmės vieta yra Sirijos Arabų Respublikoje, vykdomam vadovaujantis Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijos 2118 (2013) 10 punktu ir susijusiais Cheminio ginklo uždraudimo organizacijos vykdomosios tarybos sprendimais ir atitinkančiam Cheminio ginklo uždraudimo konvencijos tikslą).

 

Pastaba. Europos Sąjungos teisės aktai, kuriuos įgyvendinant parengtas šis sąrašas, pateikti priede.

 

––––––––––––––––––––

 


 

Valstybių, iš kurių draudžiama pirkti ir importuoti ar gabenti tranzitu į bendrąjį karinės įrangos sąrašą įtrauktas prekes, kitus ginklus ir šaudmenis ir kurioms draudžiama tarpininkauti, kai vedamos derybos, rengiami arba vykdomi sandoriai dėl įtrauktų į bendrąjį karinės įrangos sąrašą prekių, kitų ginklų ir šaudmenų, sąrašo

priedas

 

 

 

ĮGYVENDINAMI EUROPOS SĄJUNGOS TEISĖS AKTAI

 

 

 

1.  1989 m. birželio 27 d. Europos Vadovų Tarybos deklaracija.

2.  2010 m. liepos 26 d. Tarybos sprendimas 2010/413/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Iranui, kuriuo panaikinama Bendroji pozicija 2007/140/BUSP (OL 2010 L 195, p. 39).

3.  2011 m. rugsėjo 22 d. Tarybos sprendimas 2011/625/BUSP, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2011/137/BUSP dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Libijoje (OL 2011 L 246, p. 30).

4.  2013 m. balandžio 22 d. Tarybos sprendimas 2013/183/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Korėjos Liaudies Demokratinei Respublikai, kuriuo panaikinamas Sprendimas 2010/800/BUSP (OL 2013 L 111, p. 52).

5.  2013 m. gegužės 31 d. Tarybos sprendimas 2013/255/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Sirijai (OL 2013 L 147, p. 14).

6.  2014 m. liepos 31 d. Tarybos sprendimas 2014/512/BUSP dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje (OL 2014 L 229, p. 13).

 

––––––––––––––––––––