LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINIŲ LABORATORINIŲ TYRIMŲ KAINŲ NUSTATYMO METODIKOS PATVIRTINIMO

 

2020 m. lapkričio 17 d. Nr. D1-696

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo 61 straipsnio 9 dalimi:

1.Tvirtinu Valstybinių laboratorinių tyrimų kainų nustatymo metodiką (pridedama).

2. Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja 2021 m. sausio 1 d.

 

 

 

Laikinai einantis

aplinkos ministro pareigas                                                                                        Kęstutis Mažeika

 

 

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos

2020-10-26 raštu Nr. (2.30E-35)6V-1502

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos

ministro 2020 m. lapkričio 17 d.

 įsakymu Nr. D1-696

 

VALSTYBINIŲ LABORATORINIŲ TYRIMŲ KAINŲ NUSTATYMO METODIKA

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Valstybinių laboratorinių tyrimų kainų nustatymo metodika (toliau – metodika) reglamentuoja Aplinkos apsaugos agentūros atliekamų valstybinių laboratorinių tyrimų (toliau – tyrimai) išlaidų (kainos) apskaičiavimą.

2. Kainų nustatymo metodikoje vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatyme, Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme apibrėžtas sąvokas.

 

II SKYRIUS

ĖMINIŲ ĖMIMO IR TYRIMŲ BEI MATAVIMŲ KAINŲ NUSTATYMO METODIKA

 

3. Skaičiuojant tyrimų kainą, kiekvienam tyrimui pildomas kainos nustatymo aprašas (priedas).

4. Tyrimo kainą sudaro tiesioginės ir netiesioginės išlaidos tyrimų atlikimui:

K = KT + KN; (1),

čia:

K – valstybinio laboratorinio tyrimo kaina (vieno parametro arba ėminio ėmimo), Eur;

KT – tiesioginės išlaidos, Eur;

KN – netiesioginės išlaidos, Eur.

5. Tiesioginės išlaidos apskaičiuojamos pagal formulę:

KT = kdu + km + kd + kn + kk + kt; (2),

čia:

kdu – darbuotojų, susijusių su tyrimų atlikimu, darbo apmokėjimo sąnaudos, įskaitant išlaidas socialiniam draudimui, Eur;

km – išlaidos, susijusios su tyrimų atlikimu, reagentams, vienkartinėms priemonėms, trumpalaikiam turtui, Eur;

kd – išlaidos daugkartinio naudojimo priemonėms, metrologinei patikrai ir kalibravimui, įrangos nusidėvėjimas, Eur;

kn – įrangos nusidėvėjimo išlaidos, Eur;

kk – komunalinių ir kitų paslaugų sąnaudos, tiesiogiai susijusios su tyrimų atlikimu, Eur;

kt – išlaidos transportui (apskaičiuojant ėminių ėmimo kainą), Eur.

6. Darbuotojų, susijusių su tyrimų atlikimu, darbo apmokėjimo, įskaitant išlaidas socialiniam draudimui, sąnaudos apskaičiuojamos pagal formulę:

kdu = duval x t; (3),

čia:

duval – vidutinis valandinis darbo užmokestis, Eur/val;

t – darbo laiko, reikalingo tyrimui atlikti, trukmė, val.

7. Išlaidos, susijusios su tyrimų atlikimu, reagentams, vienkartinėms priemonėms, trumpalaikiam turtui, apskaičiuojamos pagal formulę:

km = kv x m; (4),

čia:

kv – vieneto kaina, Eur;

m – medžiagos, reikalingos tyrimui atlikti, kiekis, mato vnt.

8. Išlaidos daugkartinio naudojimo priemonėms, metrologinei patikrai ir kalibravimui apskaičiuojamos pagal formulę (sąnaudos, tenkančios vienam tyrimui):

kd = D / nt; (5),

čia:

D – praėjusio laikotarpio sąnaudos, tiesiogiai susijusios su tyrimų atlikimu, Eur;

nt – per praėjusį laikotarpį atliktų tyrimų skaičius, vnt.

9. Įrangos nusidėvėjimas apskaičiuojamas pagal formulę:

kn = N / nt; (6),

čia:

N – praėjusio laikotarpio įrangos nusidėvėjimo sąnaudos (nusidėvėjimas apskaičiuojamas tiesiogiai proporcingu metodu), Eur;

nt – per praėjusį laikotarpį atliktų tyrimų skaičius, vnt.

10. Komunalinių ir kitų paslaugų sąnaudos, tiesiogiai susijusios su tyrimų atlikimu, apskaičiuojamos pagal formulę (sąnaudos vienam tyrimui atlikti):

kk = Kval x t; (7),

čia:

Kval sąnaudų kiekis, tenkantis vienai val., Eur;

t – darbo laiko, reikalingo tyrimui atlikti, trukmė, val.

11. Išlaidos transportui (automobilių remonto ir kuro, apskaičiuojant ėminių ėmimo kainą) apskaičiuojamos pagal formulę (sąnaudos, tenkančios vienam ėminiui paimti):

kt = T / nė; (8),

čia:

T – praėjusio laikotarpio sąnaudos transportui, susijusios su ėminių ėmimu, Eur;

nė per praėjusį laikotarpį ėminių ėmimų skaičius, vnt.

12. Netiesioginės išlaidos apskaičiuojamos pagal formulę:

KN = kko + kad; (9),

čia:

kko išlaidos kokybės užtikrinimui, Eur;

kad administracijos, aptarnaujančio personalo ir kitos sąnaudos, Eur.

13. Išlaidos kokybės užtikrinimui sudaro 10 % nuo tiesioginių išlaidų sumos, taikant akredituotą standarto LST EN ISO/IEC 17025 atitikčiai ėminių ėmimo ar tyrimo  metodą, 3 % – taikant neakredituotą ėminių ėmimo ar tyrimo metodą.

14. Administracijos, aptarnaujančio personalo ir kitos sąnaudos sudaro 1 % nuo vidutinio valandinio administracijos, aptarnaujančio personalo darbo užmokesčio, padauginto iš darbo laiko, reikalingo tyrimui atlikti.

 

III skyrius

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

15. Vadovaudamasis metodika, Aplinkos apsaugos agentūros direktorius tvirtina tyrimų kainas (toliau – kainoraštis).

16. Aplinkos apsaugos agentūra tyrimų kainas peržiūri kartą per kalendorinius metus. Kainoraštis gali būti atnaujinamas, jeigu faktinės tyrimų atlikimo išlaidos keičiasi daugiau kaip 15 procentų arba Aplinkos apsaugos agentūra priima sprendimą į sąrašą įtraukti naują tyrimą. Tikslinamų tyrimų kainų pagrindimui pildomi kainų nustatymo aprašai (priedas).

17. Kainoraštis skelbiamas Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje http://gamta.lt.

______________

 

 

Valstybinių laboratorinių tyrimų

kainų nustatymo metodikos

priedas

(Kainos nustatymo aprašo forma)

 

(Paslaugos pavadinimas) KAINOS NUSTATYMO APRAŠAS

 

Eil. Nr.

Tyrimo sudedamosios dalys

Tiesioginės išlaidos

Netiesioginės išlaidos

Paslaugos kaina

Darbuotojų, susijusių su tyrimo atlikimu, darbo apmokėjimo sąnaudos

Reagentų, vienkartinių priemonių, trumpalaikio turto

Daugkartinio naudojimo priemonių, metrologinės patikros ir kalibravimo, įrangos nusidėvėjimo

Komunalinės ir kitų paslaugų sąnaudos, tiesiogiai susijusios su tyrimų atlikimu

Transporto (ėminių ėmimui)

Kokybės užtikrinimo, susijusio su tyrimo atlikimu, išlaidos (skaičiuojamos procentais nuo tiesioginių išlaidų sumos) (Eur)

Administracijos, aptarnaujančio personalo ir kitos sąnaudos (Eur)

Vidutinis val. darbo užmokestis (Eur/val)

Darbo laiko, reikalingo tyrimui atlikti, trukmė (val.)

Darbo užmokestis už atliktą tyrimą (Eur)

Pavadinimas

Mato vnt.

Vieneto kaina (Eur)

Medžiagos, reikalingos tyrimui atlikti, kiekis

Suma (Eur)

Išlaidų pavadinimas

Praėjusio laikotarpio sąnaudos (Eur)

Per praėjusį laikotarpį atliktų tyrimų skaičius (vnt.)

Sąnaudos, tenkančios vienam tyrimui (Eur)

Pavadinimas

Sąnaudų kiekis per praėjusį laikotarpį (Eur)

Sąnaudų kiekis, tenkantis vienai val. (Eur)

Sąnaudų kiekis tyrimui atlikti (Eur)

Pavadinimas

Praėjusio laikotarpio sąnaudos transportui (Eur)

Per praėjusį laikotarpį ėminių skaičius (vnt.)

Sąnaudos, tenkančios vienam ėminiui paimti (Eur)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

Iš viso:

x

x

 

x

x

x

x

 

x

x

x

 

x

x

x

 

x

x

x