LIETUVOS RESPUBLIKOS

ŠALPOS PENSIJŲ ĮSTATYMO NR. I-675 10 IR 15 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2021 m. kovo 30 d. Nr. XIV-230

Vilnius

 

 

1 straipsnis. 10 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 10 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Asmeniui, turinčiam teisę gauti šalpos našlaičių pensiją, ši pensija skiriama ir mokama nepaisant to, kad šis asmuo turi teisę gauti socialinio draudimo netekto darbingumo (invalidumo) pensiją, socialinio draudimo senatvės pensiją, socialinio draudimo senatvės pensiją neįgaliajam, socialinio draudimo našlaičių pensiją ar valstybinę našlaičių pensiją už mirusį kitą iš tėvų (įtėvių).“

 

2 straipsnis. 15 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 15 straipsnio 6 dalį ir ją išdėstyti taip:

6. Asmenims, turintiems teisę gauti šalpos neįgalumo pensiją ir šalpos senatvės pensiją arba šalpos neįgalumo ar šalpos senatvės pensiją ir šalpos kompensaciją, jų pasirinkimu mokama tik viena iš šių šalpos išmokų. Kai šio įstatymo 5 straipsnio 3 ir 4 punktuose nurodyti asmenys, kuriems yra skiriamos ir mokamos šalpos neįgalumo pensijos, sukanka senatvės pensijos amžių, be atskiro jų prašymo jiems yra skiriama ir mokama atitinkamai šio įstatymo 8 straipsnio 5 dalies 1 ir 2 punktuose nurodyto dydžio šalpos senatvės pensija.“

2. Pakeisti 15 straipsnio 13 dalį ir ją išdėstyti taip:

13. Asmeniui, kuriam paskirta šalpos išmoka, įgijus teisę gauti didesnio dydžio, negu jam mokama šalpos išmoka, pensiją ar pensijų išmoką (išskyrus šio įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktuose, 10 straipsnio 2 dalyje nustatytus atvejus), šalpos išmokos mokėjimas nutraukiamas nuo kito mėnesio pirmos dienos po to, kai paskiriama pensija ar pensijų išmoka. Asmenims, gaunantiems pensiją ar pensijų išmoką, kurių dydis (bendra jų suma) lygus šalpos neįgalumo arba šalpos senatvės pensijai, šalpos našlaičių pensijai ar šalpos kompensacijai arba yra už jas (bendrą šių šalpos išmokų sumą) mažesnis, šios šalpos išmokos skiriamos ir mokamos nuo tos dienos, nuo kurios nutrauktas pensijos ar pensijų išmokos mokėjimas, išskyrus šio įstatymo 7 straipsnio 2 dalyje ir 10 straipsnio 2 dalyje nustatytus atvejus.“

 

3 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2022 m. sausio 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas                                                                                          Gitanas Nausėda