VALSTYBĖS ĮMONĖS REGISTRŲ CENTRO

GENERALINIS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ TYRIMO, PROTOKOLŲ SURAŠYMO  ir bylų nagrinėjimo

 

2021 m. rugpjūčio 30 d. Nr. VE-518 (1.3 E)

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso (toliau – Administracinių nusižengimų kodeksas) 589 straipsnio 97 punktu, 614 straipsnio 2 dalimi, 615 straipsnio 1 dalimi ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 22 d. nutarimu Nr. 640 „Dėl Administracinio nusižengimo protokolo, Nutarimo administracinio nusižengimo byloje, Nutarimo dėl administracinio nusižengimo, kai protokolas nesurašomas, formų ir jų pildymo taisyklių patvirtinimo“:

1. Į g a l i o j u:

1.1. Asmenų registrų tvarkymo tarnybos Juridinių asmenų registro departamento skyrių darbuotojus pradėti administracinių nusižengimų teiseną, atlikti administracinių nusižengimų tyrimą ir surašyti administracinių nusižengimų protokolus dėl Administracinių nusižengimų kodekso 223 ir 505 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;

1.2. Prevencijos departamento Tyrimų ir vidaus kontrolės skyriaus darbuotojus nagrinėti administracinių nusižengimų bylas ne teismo tvarka ir priimti nutarimus administracinių nusižengimų bylose už Administracinių nusižengimų kodekso 223 straipsnio 1 ir 2 dalyje, 505 straipsnyje numatytus administracinius nusižengimus bei atlikti šių nutarimų vykdymo kontrolę.

2. P a v e d u įgaliotiems darbuotojams, nurodytiems šio įsakymo 1 punkte:

2.1. pateikti prašymus Informatikos ir ryšių departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos dėl Administracinių nusižengimų registro naudotojų teisių suteikimo, jeigu šios teisės jiems nėra suteiktos;

2.2. įvesti į Administracinių nusižengimų registrą visus administracinių nusižengimų protokolus ir nutarimus ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po jų surašymo, naudojantis Administracinių nusižengimų registre automatizuotu būdu formuojamomis protokolo, nutarimo ir kitų procesinių dokumentų formomis.

3. T v i r t i n u  Administracinių nusižengimų tyrimo, protokolų surašymo ir bylų nagrinėjimo taisykles (pridedama).

4. P r i p a ž į s t u  netekusiu valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus 2019 m. vasario 28 d. įsakymą Nr. V-150 (101.2E) „Dėl Administracinių nusižengimų tyrimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

5. Į p a r e i g o j u Dokumentų valdymo skyriaus Dokumentų registravimo ir tvarkymo grupės vadovą paskelbti šį įsakymą Teisės aktų registre.

6. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2021 m. rugsėjo 1 d.

 

 

 

Generalinis direktorius                                                                                                Saulius Urbanavičius

 

 

PATVIRTINTA

Valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus

2021 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. VE-518 (1.3 E)

 

ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ TYRIMO, PROTOKOLŲ SURAŠYMO IR BYLŲ NAGRINĖJIMO TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.     Administracinių nusižengimų tyrimo, protokolų surašymo ir bylų nagrinėjimo taisyklės (toliau
Taisyklės) parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksu (toliau – Kodeksas), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 22 d. nutarimu Nr. 640 „Dėl Administracinio nusižengimo protokolo, Nutarimo administracinio nusižengimo byloje, Nutarimo dėl administracinio nusižengimo, kai protokolas nesurašomas, formų ir jų pildymo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Nutarimas), Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2012 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. 1R-332 „Dėl Procesinių dokumentų pateikimo teismui ir jų įteikimo asmenims elektroninėmis ryšių priemonėmis tvarkos aprašo patvirtinimo“.

2.   Taisyklės reglamentuoja administracinių nusižengimų teisenos valstybės įmonėje Registrų centre (toliau – Registrų centras) tvarką: administracinio nusižengimo protokolo (toliau – protokolas) surašymą, surašytų protokolų perdavimo kitiems subjektams tvarką ir terminus, administracinių nusižengimų bylų nagrinėjimo, nutarimų priėmimo administracinio nusižengimo byloje ir priimtų nutarimų administracinių nusižengimų bylose vykdymo tvarką.

3.   Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Kodekse vartojamas sąvokas.

4.   Taisyklėmis vadovaujasi Registrų centro darbuotojai, įgalioti:

4.1.   pradėti administracinių nusižengimų teiseną, atlikti administracinių nusižengimų tyrimą ir surašyti administracinių nusižengimų protokolus dėl Kodekso 223 ir 505 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų Taisyklių II skyriuje nustatyta tvarka;

4.2.   nagrinėti administracinių nusižengimų bylas ne teismo tvarka ir priimti nutarimus administracinių nusižengimų bylose dėl Kodekso 223 straipsnio 1 ir 2 dalyje, 505 straipsnyje numatytų administracinių nusižengimų Taisyklių III skyriuje nustatyta tvarka bei atlikti šių nutarimų vykdymo kontrolę Taisyklių IV skyriuje nustatyta tvarka.

5.      Administracinio nusižengimo teiseną Registrų centro darbuotojai pradeda:

5.1.    vadovaudamiesi Kodeksu ir Juridinių asmenų registro veiklą reglamentuojančiais teisės aktais atlikdami įstatymų įgyvendinimo kontrolę ir vykdydami kituose teisės aktuose jiems priskirtas funkcijas;

5.2.   gavę pranešimą (skundą), aktą, paaiškinimą ar kitą dokumentą, kuriuo asmuo, kuris nėra pareigūnas, užfiksavo administracinio nusižengimo požymius turinčios veikos padarymą.

6.      Protokolai ir nutarimai administracinio nusižengimo byloje pildomi elektroninėmis ryšių priemonėmis Administracinių nusižengimų registre, juose nurodant administracinio nusižengimo objekto identifikacinį kodą (ROIK).

7.    Dokumentai elektroninėmis ryšių priemonėmis pateikiami vadovaujantis Procesinių dokumentų pateikimo teismui ir jų įteikimo asmenims elektroninių ryšių priemonėmis tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2012 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. 1R-332 „Dėl Procesinių dokumentų pateikimo teismui ir jų įteikimo asmenims elektroninėmis ryšių priemonėmis tvarkos aprašo patvirtinimo“. Nesant galimybės dokumentus pateikti elektroninėmis ryšių priemonėmis, dokumentai yra išspausdinami ir įteikiami ar išsiunčiami proceso dalyviams.

 

II SKYRIUS

ADMINISTRACINIO NUSIŽENGIMO PROTOKOLO SURAŠYMAS IR PERDAVIMAS NAGRINĖTI NE TEISMO TVARKA

 

8. Registrų centro darbuotojas, Registrų centro generalinio direktoriaus įsakymu įgaliotas atlikti Taisyklių 4.1 papunktyje nurodytus veiksmus, dėl Kodekso 223 straipsnio 1 ir 2 dalyse, 505 straipsnyje numatytų nusižengimų gali surašyti protokolą nedalyvaujant administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui (asmeniui nesiunčiamas šaukimas atvykti dėl protokolo surašymo). Kai dėl Kodekso 223 straipsnio 1 ir 2 dalyse numatytų nusižengimų, taip pat dėl Kodekso 505 straipsnyje numatytų nusižengimų asmuo yra šaukiamas atvykti pateikti paaiškinimus, šaukimas jam siunčiamas elektroniniu paštu, o kai tokios galimybės nėra registruotu laišku, laikantis Kodekso 573 straipsnio 1 dalyje nustatytos tvarkos. Jeigu šaukiamas asmuo neatvyko, protokolas surašomas jam nedalyvaujant.

9.      Protokolai pildomi vadovaujantis Nutarimu. Protokolas surašomas dviem egzemplioriais. Vienas protokolo egzempliorius nedelsiant įteikiamas administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui. Protokolą pasirašo jį surašęs asmuo ir administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo, išskyrus Kodekso 608 straipsnio 2 dalyje nustatytus atvejus, kai protokolas surašomas administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui nedalyvaujant. Protokolo egzempliorius įteikiamas ir tada, jeigu administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo atsisako pasirašyti protokolą. Jeigu protokolo egzempliorių atsisakoma pasirašyti ir (ar) priimti, parašui skirtoje vietoje pažymima „Atsisakė“.

10.    Surašant protokolą, administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui išaiškinamos Kodekso 577 straipsnyje numatytos jo teisės ir pareigos ir tai pažymima protokole.

11.    Jei administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo nemoka lietuvių kalbos, jis turi teisę naudotis vertėjo paslaugomis. Tuo atveju, kai paaiškinimai duodami gimtąja (ne lietuvių) kalba arba ta kalba, kurią moka administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo, būtina užtikrinti vertėjo dalyvavimą. Protokole šiuo atveju nurodoma vertėjo vardas, pavardė, gyvenamoji vieta. Po įspėjimu dėl administracinės atsakomybės taikymo už melagingą vertimą privalo būti vertėjo parašas.

12.    Kai protokolas surašomas administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui nedalyvaujant, protokolas išsiunčiamas asmeniui Kodekso 573 straipsnyje nustatyta tvarka. Paaiškinimą dėl padaryto nusižengimo ir pastabas dėl protokolo turinio šis asmuo turi teisę pateikti administracinio nusižengimo bylos nagrinėjimo metu.

13.    Kai nėra Kodekso 610 straipsnio 2 dalyje nurodytų pagrindų, į protokolą įrašomas administracinis nurodymas kaip jis apibrėžtas Kodekso 610 straipsnio 1 dalyje.

14Jeigu į protokolą buvo įrašytas administracinis nurodymas, protokolą surašęs Registrų centro darbuotojas kontroliuoja jo vykdymą Administracinių nusižengimų registre.

15.    Asmeniui per Kodekso 610 straipsnio 1 dalyje nurodytą terminą sumokėjus administraciniame nurodyme nustatytą baudą, laikoma, kad administracinis nurodymas įvykdytas. Asmeniui įvykdžius administracinį nurodymą, administracinio nusižengimo teisena pasibaigia.

16Jeigu į protokolą nebuvo įrašytas administracinis nurodymas, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo protokolo surašymo momento arba, jeigu administracinis nurodymas buvo įrašytas, tačiau neįvykdytas per Kodekso 610 straipsnio 1 dalyje nurodytus terminus, ne anksčiau kaip po 5, bet ne vėliau kaip po 10 darbo dienų nuo termino įvykdyti administracinį nurodymą pabaigos, protokolas, kartu su kita administracinio nusižengimo bylos medžiaga dėl Kodekso 223 straipsnio 1 ir 2 dalyse bei 505 straipsnyje nurodytų administracinių nusižengimų, vadovaujantis Kodekso 614 straipsnio 2 dalimi yra perduodamas ne teismo tvarka nagrinėti įgaliotiems Registrų centro darbuotojams.

 

III SKYRIUS

ADMINISTRACINIO NUSIŽENGIMO BYLOS NAGRINĖJIMAS

 

17.    Registrų centro darbuotojas, atlikdamas Taisyklių 4.2 papunktyje nurodytus veiksmus, administracinių nusižengimų bylas nagrinėja rašytinio proceso tvarka, į bylos nagrinėjimą nekviečiant administracinių bylų teisenoje dalyvaujančių asmenų. Rašytinio proceso tvarka administracinių nusižengimų bylos nagrinėjamos Registrų centro pagrindinėje buveinėje.

18.    Jeigu administracinio nusižengimo tyrimo metu nebuvo pateikti (gauti) paaiškinimai dėl padaryto nusižengimo arba nagrinėjantis administracinio nusižengimo bylą Registrų centro darbuotojas, gavęs protokolą ir kitą bylos medžiagą, nusprendžia, kad paaiškinimai yra nepakankami ir būtina juos papildyti, administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui elektroniniu paštu arba registruotu paštu yra siunčiamas prašymas pateikti paaiškinimus dėl administracinio nusižengimo ir jo aplinkybių. Prašymas administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui yra siunčiamas oficialiai deklaruotos gyvenamosios vietos arba ir kitais žinomais jo gyvenamosios vietos adresais bei juridinio asmens buveinės adresu. Paaiškinimai ir parodymai turi būti pateikti per 14 kalendorinių dienų nuo prašymo išsiuntimo dienos. Paaiškinimų ar parodymų nepateikimas laiku neužkerta kelio nagrinėti administracinio nusižengimo bylą.

19.    Administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens reikalavimu bylos nagrinėjimas vyksta žodinio proceso tvarka. Apie tai pranešama administracinio nusižengimo teisenoje dalyvaujantiems asmenims. Jeigu reikalavimas nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka nebuvo įrašytas administracinio nusižengimo protokole, administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo turi teisę šį reikalavimą pateikti ne vėliau kaip iki administracinio nusižengimo bylos nagrinėjimo pradžios. Jeigu administracinio nusižengimo protokole nenurodyta, kad administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo reikalauja nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka, ir per nustatytą terminą nepateiktas reikalavimas nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka arba jeigu administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo neatvyksta į žodinį bylos nagrinėjimą, byla nagrinėjama jiems nedalyvaujant rašytinio proceso tvarka. Administracinio nusižengimo byla žodinio proceso tvarka nagrinėjama pagal administracinio nusižengimo padarymo vietą, atitinkamame Registrų centro padalinyje.

20.   Ruošdamasis nagrinėti administracinio nusižengimo bylą iš esmės, Registrų centro darbuotojas turi išnagrinėti ir išspręsti Kodekso 627 straipsnio 1 dalyje nustatytus klausimus.

21.   Kodekso 591 straipsnyje numatytais atvejais administracinių nusižengimų teisena negali būti pradėta, o pradėtą administracinę teiseną įgaliotas Registrų centro darbuotojas nutraukia nutarimu.

22.   Prieš pradedant žodinį bylos nagrinėjimą, Registrų centro darbuotojas patikrina į posėdį atvykusių asmenų tapatybę pagal pateiktus asmens dokumentus, asmens dokumento galiojimą, iš atstovų, jeigu jie dalyvauja byloje, pareikalauja atstovavimo sutarčių ar atstovų pagal įstatymą dokumentų, patvirtinančių atstovavimą.

23Registrų centro darbuotojas paskelbia, kokia administracinio nusižengimo byla bus nagrinėjama, kas traukiamas administracinėn atsakomybėn ir kas atliko administracinio nusižengimo tyrimą, bei išaiškina visiems bylos nagrinėjime dalyvaujantiems asmenims jų teises ir pareigas.

24.   Registrų centro darbuotojas praneša, kas iš suinteresuotų ar kviestų asmenų atvyko, kas neatvyko ir kokios neatvykimo priežastys, ir nurodo, ar neatvykusiems asmenims buvo tinkamai pranešta apie posėdžio vietą ir laiką.

25.   Registrų centro darbuotojas išsiaiškina, ar nėra pareikšta nušalinimų, išklauso administracinio nusižengimo teisenoje dalyvaujančių asmenų prašymus, paskelbia iki posėdžio pateiktus prašymus, kurie nebuvo apsvarstyti rengiantis nagrinėti bylą, išsiaiškina, ar galima nagrinėti bylą be kurio nors neatvykusio kviesto asmens, ir priima sprendimus pareikštais klausimais.

26.   Iš esmės žodinį administracinio nusižengimo bylos nagrinėjimą Registrų centro darbuotojas pradeda trumpu pranešimu, už kokį administracinį nusižengimą asmuo traukiamas administracinėn atsakomybėn, ir išsiaiškinama, ar šis asmuo pripažįsta kaltę. Po to suteikiamas žodis posėdyje dalyvaujančiam administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui. Paaiškinimus žodžiu duodantys asmenys neturi nukrypti nuo nagrinėjamos bylos esmės. Registrų centro darbuotojas turi teisę nutraukti kalbantįjį, jeigu jis kartojasi ar nukrypsta nuo bylos esmės. Pasisakiusiems asmenims klausimus pirmiausia užduoda Registrų centro darbuotojas, paskui – priešinga šalis ir šios atstovai. Pasisakius šalims, apklausiami liudytojai, išklausomi specialistai, ekspertai, paskelbiami byloje surinkti duomenys, su kuriais iki posėdžio administracinio nusižengimo teisenoje dalyvaujantys asmenys nebuvo susipažinę. Prieš baigiant bylą nagrinėti išsprendžiami nauji prašymai.

27.   Baigiant bylą nagrinėti, pradedama klausyti baigiamųjų kalbų. Baigiamosiose kalbose pirmas kalba administracinio nusižengimo tyrimą atlikęs Registrų centro darbuotojas (jei dalyvauja), po jo – administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo. Administracinio nusižengimo teisenoje dalyvaujančio asmens prašymu jam gali būti suteikta replikos teisė. Po šių kalbų laikoma, kad bylos nagrinėjimas baigtas, ir nauji įrodymai, kuriais būtų galima remtis priimant sprendimą, nebepriimami.

28Kai bylos nagrinėjimas baigtas, Registrų centro darbuotojas paskelbia, kokią dieną ir valandą bus paskelbtas nutarimas administracinio nusižengimo byloje.

29Jeigu baigus nagrinėti bylą, tačiau nepaskelbus nutarimo, paaiškėjo aplinkybių, kurios nebuvo tirtos nagrinėjant bylą, Registrų centro darbuotojas nutarimu gali atnaujinti administracinio nusižengimo bylos nagrinėjimą. Atnaujinus administracinio nusižengimo bylos nagrinėjimą, jos nagrinėjimas tęsiamas nuo to veiksmo, kuriuo jis buvo baigtas, tačiau, ištyrus naujas aplinkybes, Registrų centro darbuotojas vėl išklauso baigiamųjų kalbų bendra tvarka.

30.   Registrų centro darbuotojas, nagrinėdamas bylą, privalo nustatyti:

30.1. ar buvo padarytas administracinis nusižengimas;

30.2. ar asmuo kaltas dėl administracinio nusižengimo padarymo ir ar trauktinas administracinėn atsakomybėn;

30.3.   ar yra atsakomybę lengvinančių ar sunkinančių aplinkybių;

30.4. ar nėra Kodekso 591 straipsnyje nurodytų aplinkybių;

30.5. išaiškinti kitas aplinkybes, turinčias reikšmės bylai teisingai išspręsti.

31.   Nagrinėdamas administracinio nusižengimo bylą, Registrų centro darbuotojas turi teisę
pakeisti nuorodą į Kodekso straipsnį, straipsnio dalį ar kitą teisės aktą, kuriame nustatyta atsakomybė už atitinkamą nusižengimą, jeigu protokole nurodyta administracinio nusižengimo esmė yra įrodyta, tačiau suklysta nurodant Kodekso straipsnį, straipsnio dalį ar kitą teisės aktą, kuriame nustatyta atsakomybė už padarytą administracinį nusižengimą.

32Kiekvienas žodinis bylos nagrinėjimas fiksuojamas naudojant informacines ir elektroninių ryšių technologijas. Įrašai saugomi skaitmeninėse laikmenose ir saugomi kartu su kitais procesiniais dokumentais. Garso įrašų tvarkymą organizuoja Registrų centro darbuotojai, įgalioti nagrinėti administracinių nusižengimų bylas, kurie atsako už garso įrašų darymą ir tvarkymą, autentiškumą, vientisumą bei tinkamumą naudoti visą jų saugojimo laiką. Garso įrašai saugomi Lietuvos vyriausiojo archyvaro nustatyta tvarka (Bendrųjų dokumentų saugojimo rodyklė, patvirtinta Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. V-100 „Dėl bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės“).

33.    Administracinių nusižengimų bylos išnagrinėjamos per 20 darbo dienų nuo administracinio nusižengimo protokolo įteikimo dienos, o kai surašomas administracinio nusižengimo protokolas su administraciniu nurodymu, – per 20 darbo dienų nuo Kodekso 610 straipsnio 1 dalyje nurodytų terminų pabaigos. Tais atvejais, kai asmeniui siunčiamas Taisyklių 18 punkte nurodytas prašymas, administracinių nusižengimų bylos išnagrinėjamos per 20 darbo dienų nuo Taisyklių 18 punkte nurodyto termino pabaigos.

34.    Išnagrinėjęs administracinio nusižengimo bylą vadovaudamasis Kodekso 619 straipsniu, Registrų centro darbuotojas priima vieną iš šių nutarimų:

34.1. skirti administracinę nuobaudą;

34.2. nutraukti administracinio nusižengimo teiseną;

34.3  motyvuotai perduoti bylos nagrinėjimą kitai institucijai, kurios pareigūnas įgaliotas nagrinėti administracinio nusižengimo bylą, ar teismui.

35.    Bauda gali būti paskirta ne vėliau kaip per 2 metus nuo administracinio nusižengimo padarymo dienos, o trunkamojo administracinio nusižengimo atveju – per 2 metus nuo jo paaiškėjimo dienos.

36.    Skiriamos baudos dydis nustatomas pagal Kodekso 34 straipsnio 2 dalį.

37.    Registrų centro darbuotojas, atsižvelgdamas į padaryto administracinio nusižengimo pobūdį, pažeidėjo kaltės formą ir rūšį, asmenybę, atsakomybę lengvinančias ir sunkinančias aplinkybes ir vadovaudamasis teisingumo ir protingumo principais, gali paskirti mažesnę baudą negu Kodekso specialiosios dalies straipsnio sankcijoje numatyta minimali bauda arba baudos neskirti. Registrų centro darbuotojas kiekvieną tokį savo sprendimą privalo motyvuoti. Administracinio nusižengimo bylą ne teismo tvarka išnagrinėjusio Registrų centro darbuotojo sprendimą sankcionuoja apylinkės teismo teisėjas. Registrų centro darbuotojas atitinkamam apylinkės teismui išsiunčia prašymą sankcionuoti nutarimą ir nutarimą skirti baudą administracinio nusižengimo byloje.

38Vadovaudamasis Kodekso 675 straipsnio 3 dalimi, atsižvelgdamas į traukiamo administracinėn atsakomybėn asmens materialinę padėtį, kitas reikšmingas aplinkybes, asmens rašytiniu prašymu, kai jis pateikia įrodymus (nekilnojamojo ir kilnojamojo turto pažymas, turto deklaracijas, pažymas apie darbo užmokestį ir gaunamas socialines išmokas ar pan.), Registrų centro darbuotojas, priimdamas nutarimą administracinio nusižengimo byloje, gali paskirtos baudos mokėjimą išdėstyti per laikotarpį iki 2 metų, atsižvelgdamas į paskirtos baudos dydį. Taikydamas baudos mokėjimo dalimis būdą Registrų centro darbuotojas turi nurodyti baudos mokėjimo periodiškumą ir kiekvieną mokėjimo periodą mokėtinos sumos dydį.

39Po nutarimo priėmimo paskirtos baudos mokėjimo išdėstymo klausimai sprendžiami Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatyme nustatyta tvarka.

40.  Nutarimas nutraukti administracinio nusižengimo teiseną gali būti priimamas, kai yra bent viena iš Kodekso 591 straipsnyje nurodytų aplinkybių.

41Išnagrinėjus administracinio nusižengimo bylą, nutarimas administracinėje byloje paskelbiamas tą pačią posėdžio dieną, o sudėtingų bylų atvejais – ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo posėdžio dienos, pranešus nutarimo paskelbimo datą.

42Išnagrinėjus administracinio nusižengimo bylą žodinio proceso tvarka, nutarimo rezoliucinė dalis paskelbiama žodžiu, taip pat trumpai išdėstomi sprendimo motyvai; administracinį nusižengimą padariusiam asmeniui išduodama nutarimo administracinio nusižengimo byloje kopija (nuorašas). Jeigu asmuo nedalyvavo skelbiant nutarimą, nutarimo kopija (nuorašas) jam išsiunčiama registruotu paštu per 3 darbo dienas nuo nutarimo paskelbimo.

43.    Rašytinio proceso tvarka priimtas nutarimas laikomas paskelbtu jo priėmimo dieną. Nutarimo administracinio nusižengimo byloje kopija (nuorašas) per 3 darbo dienas nuo nutarimo priėmimo dienos registruotu paštu išsiunčiama ar išduodama asmeniui, dėl kurio priimtas nutarimas.

44Kodekso 573 straipsnio 4 dalyje numatytais atvejais nutarimas administracinio nusižengimo byloje siunčiamas elektroninių ryšių priemonėmis.

 

IV SKYRIUS

NUTARIMO ADMINISTRACINIO NUSIŽENGIMO BYLOJE APSKUNDIMAS IR VYKDYMAS

 

45Administracinio nusižengimo byloje priimtas nutarimas skundžiamas Kodekso XXXIV skyriaus „Ne teismo tvarka priimtų nutarimų administracinių nusižengimų bylose apskundimas pirmosios instancijos teismui“ nustatyta tvarka.

46Nutarimas administracinio nusižengimo byloje per 20 kalendorinių dienų nuo jo kopijos (nuorašo) išsiuntimo ar išdavimo dienos gali būti apskųstas apylinkės teismui Kodekso 622 straipsnyje nustatyta tvarka. Jeigu šis terminas praleistas dėl svarbių priežasčių, jį pareiškėjo prašymu rašytinio proceso tvarka gali atnaujinti apylinkės teismas.

47. Skundai dėl nutarimų administracinių nusižengimų bylose teikiami apylinkės teismams pagal administracinio nusižengimo padarymo vietą ir perduodami per Registrų centrą. Skundas dėl priimto nutarimo administracinio nusižengimo byloje gali būti paduodamas elektroninių ryšių priemonėmis. Registrų centro darbuotojas per 5 darbo dienas skundą dėl ne teismo tvarka priimto nutarimo administracinio nusižengimo byloje kartu su byla persiunčia atitinkamam apylinkės teismui.

48. Registrų centro darbuotojas, priėmęs nutarimą administracinio nusižengimo byloje, nepažeisdamas Kodekso 622 straipsnio 2 dalyje nustatyto termino, gali visiškai ar iš dalies sutikti su skundu dėl priimto nutarimo administracinio nusižengimo byloje, panaikinti skundžiamą nutarimą, ir, netaikydamas Kodekso 616 straipsnyje nurodytų procedūrų, priimti naują nutarimą išnagrinėtoje administracinio nusižengimo byloje. Registrų centro darbuotojui priėmus naują nutarimą išnagrinėtoje administracinio nusižengimo byloje, Taisyklių 46 punkte nurodytas apskundimo terminas skaičiuojamas nuo naujo nutarimo priėmimo dienos. Apskundus naują nutarimą išnagrinėtoje administracinio nusižengimo byloje, Registrų centro darbuotojas negali priimti kito naujo nutarimo ir privalo Kodekso 622 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka skundą dėl ne teismo tvarka priimto nutarimo administracinio nusižengimo byloje kartu su byla pasiųsti apylinkės teismui.

49. Nutarimai administracinių nusižengimų bylose vykdomi vadovaujantis Kodekso XL skyriaus „Nutarimų, nutarčių administracinių nusižengimų bylose ir administracinių nurodymų vykdymas“ nuostatomis.

50. Registrų centro darbuotojai yra atsakingi už priimtų nutarimų skirti administracinę nuobaudą nukreipimą vykdyti ir šio nutarimo vykdymo kontrolės atlikimą. Registro centro darbuotojų priimti nutarimai administracinių nusižengimų bylose turi būti vykdomi suėjus jų apskundimo terminui. Apskundus nutarimą, jis turi būti vykdomas įsiteisėjus teismo nutarčiai, jei šis nutarimas nebuvo panaikintas.

51. Nutarimas skirti administracinę nuobaudą negali būti vykdomas, jei jis nebuvo perduotas vykdyti per 3 mėnesius nuo priėmimo dienos, išskyrus Kodekso 676 straipsnyje nurodytus atvejus.

52.  Administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo turi sumokėti baudą ne vėliau kaip per 40 kalendorinių dienų nuo nutarimo skirti baudą išsiuntimo ar išdavimo jam dienos, o apskundus nutarimą skirti baudą – ne vėliau kaip per 40 kalendorinių dienų nuo nutarties, kuria skundas nepatenkintas, išsiuntimo ar išdavimo dienos. Nutarimus skirti baudą vykdo Valstybinė mokesčių inspekcija ir antstoliai Kodekse, Civilinio proceso kodekse, Mokesčių administravimo įstatyme nustatyta tvarka.

53. Atsižvelgdami į administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens materialinę padėtį, kitas reikšmingas aplinkybes, asmens prašymu, kai jis pateikia įrodymus (nekilnojamojo ir kilnojamojo turto pažymas, turto deklaracijas, pažymas apie darbo užmokestį ir gaunamas socialines išmokas ar pan.), Registrų centro darbuotojas, priimdamas nutarimą administracinio nusižengimo byloje, gali paskirtos baudos mokėjimą išdėstyti per laikotarpį iki dvejų metų, atsižvelgdami į paskirtos baudos dydį. Asmens prašymas išdėstyti baudos mokėjimą, paduodamas Registrų centrui, privalo būti rašytinis. Po nutarimo priėmimo paskirtos baudos mokėjimo išdėstymo klausimai sprendžiami Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatyme nustatyta tvarka.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

54Jei Kodekso nuostatos dėl jų pakeitimo pradeda prieštarauti šioms Taisyklėms, turi būti taikomos aktualios Kodekso nuostatos, nelaukiant, kol bus pakeistos šios Taisyklės.

________________________________