LIETUVOS MOKSLO TARYBOS PIRMININKAS

 

ĮSAKYMAS

dėl LIETUVOS MOKSLO TARYBOS PIRMININKO 2019 M. BALANDŽIO 4 D. įSAKYMO NR. V-176 „DĖL LIETUVOS MOKSLO TARYBOS MOKSLO IR SKLAIDOS PROJEKTŲ KONKURSINIO FINANSAVIMO BENDRŲJŲ TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. lapkričio 27 d. Nr. V-625

Vilnius

 

P a k e i č i u Lietuvos mokslo tarybos mokslo ir sklaidos projektų konkursinio finansavimo bendrąsias taisykles, patvirtintas Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2019 m. balandžio 4 d. įsakymu Nr. V-176 „Dėl Lietuvos mokslo tarybos mokslo ir sklaidos projektų konkursinio finansavimo bendrųjų taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės):

1. Pakeičiu Taisyklių 42 punktą ir jį išdėstau taip:

42. Apeliacijos atitikimą Taisyklių 2.2, 38 ir 41 punktuose nustatytiems reikalavimams patikrina Mokslo fondas ir informuoja apeliantą apie tai, ar apeliacija teikiama nagrinėti Tarybos Konkursinio finansavimo apeliacinei komisijai (toliau – Apeliacinė komisija) ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo apeliacijos gavimo Taryboje dienos. Apeliacijai neatitinkant nustatytų reikalavimų, apeliantas per aukščiau nurodytą terminą yra informuojamas nurodant neatitikimo priežastį ir tai, kad apeliacija nebus teikiama nagrinėti Apeliacinei komisijai.

2. Pakeičiu Taisyklių 43 punktą ir jį išdėstau taip:

43. Apeliacijas, atitikusias apeliacijai keliamus reikalavimus, nagrinėja 7 narių Apeliacinė komisija, sudaryta iš ekspertų, kurie atitinka Tarybos ekspertams keliamus reikalavimus bei yra pasirašę Tarybos eksperto pasižadėjimą vadovaujantis Tarybos pirmininko patvirtintomis ekspertų veiklos bendrosiomis taisyklėmis. Apeliacinės komisijos nariu negali būti skiriamas Tarybos valdybos, Komiteto narys, Mokslo fondo darbuotojas. Apeliacinės komisijos sudėtį, kurią siūlo Tarybos valdyba iš Komitetų atrinktų kandidatų, tvirtina ir jos pirmininką bei pavaduotoją skiria Tarybos pirmininkas. Apeliacinė komisija atnaujinama kas vienerius metus, kai vienais metais pakeičiami 3 nariai, o kitais – 4. Apeliacinės komisijos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip pusė narių. Sprendimai priimami posėdyje dalyvaujančių Apeliacinės komisijos narių balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia Apeliacinės komisijos pirmininko balsas. Apeliacinės komisijos darbas organizuojamas Tarybos pirmininko patvirtinto jos darbo reglamento nustatyta tvarka.“

3. Pakeičiu Taisyklių 44 punktą ir jį išdėstau taip:

44. Apeliacinė komisija išnagrinėja apeliaciją ne vėliau kaip per dešimt darbo dienų, einančių po apeliacijos gavimo dienos, ir priima vieną iš šių motyvuotų sprendimų:

44.1. apeliaciją tenkinti (nurodant, pilna apimtimi ar iš dalies);

44.2. apeliacijos netenkinti.“

4. Pakeičiu Taisyklių 45 punktą ir jį išdėstau taip:

45. Tarybos pirmininkas, įvertinęs Apeliacinės komisijos priimtą motyvuotą sprendimą apeliaciją tenkinti, gali nurodyti:

45.1. Mokslo fondui atlikti pakartotinę paraiškos administracinę patikrą (jei apeliacija buvo teikta dėl administracinės patikros metu padarytų faktinių klaidų ar procedūrinių neatitikimų) ir pateikti patikslintą paraiškos administracinės patikros pažymą patikros rezultatų patvirtinimui;

45.2. ekspertų komisijai, vertinusiai paraišką, atlikti pakartotinį jos ekspertinį vertinimą (jei apeliacija buvo teikta dėl ekspertinio vertinimo metu padarytų faktinių klaidų ar procedūrinių neatitikimų) ir pateikti patikslintą galutinį apibendrinamąjį įvertinimą, taip pat, jei reikia, patikslinti sudarytą finansuotinų paraiškų pirmumo eilę. Organizuojant ekspertų komisijos darbą, paraišką individualiai įvertinti turi kiti individualiai jos nevertinę komisijos nariai. Gali būti pasitelkiamas (-i) ir papildomas (-i) ekspertas (-ai);

45.3. ekspertų komisijai (pavieniams ekspertams), vertinusiai (-iems) ataskaitą, atlikti pakartotinį jos ekspertinį vertinimą (jei apeliacija buvo teikta dėl ekspertinio vertinimo metu padarytų faktinių klaidų ar procedūrinių neatitikimų) ir pateikti patikslintą galutinį apibendrinamąjį įvertinimą. Organizuojant ekspertų komisijos darbą, ataskaitą individualiai įvertinti turi kiti individualiai jos nevertinę komisijos nariai. Gali būti pasitelkiamas (-i) ir papildomas (-i) ekspertas (-ai). Jei ataskaitą vertino pavieniai ekspertai, juos paskyręs Komitetas, paskiria kitą pavienį ekspertą. Šio eksperto ekspertinės išvados pateikiamos Komitetui pagal kompetenciją.“

5. Pakeičiu Taisyklių 46 punktą ir jį išdėstau taip:

46. Atlikus Taisyklių 45.1–45.3 papunkčiuose nurodytus veiksmus, Tarybos pirmininkas gali pakeisti savo ankstesnį sprendimą, priimtą paraiškos administracinės patikros arba paraiškos ar ataskaitos ekspertinio įvertinimo pagrindu.“

6. Pakeičiu Taisyklių 47 punktą ir jį išdėstau taip:

47. Apeliantas apie priimtą sprendimą dėl apeliacijos informuojamas raštu ne vėliau kaip per tris darbo dienas, einančias po šio Tarybos pirmininko sprendimo priėmimo dienos.“

7. Papildau Taisykles nauju 471 punktu:

471. Apeliacijos dėl tarptautinių programų paraiškų ar ataskaitų administracinės patikros ar ekspertinio vertinimo teikiamos pagal tarptautinių programų taisykles.“

8. Papildau Taisykles nauju 80 punktu:

80. Informacija, kuri pagal šias Taisykles tapo žinoma Tarybos nariams ir valstybės tarnautojams bei darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, turi būti naudojama vadovaujantis Tarybos pirmininko patvirtinto Konfidencialios informacijos nustatymo ir naudojimo tvarkos aprašo nuostatomis.“

9. Papildau Taisykles nauju 81 punktu:

81. Paraiškos administracinės patikros arba paraiškos ar ataskaitos ekspertinio įvertinimo pagrindu Tarybos pirmininko priimti sprendimai skundžiami Taisyklių IV skyriuje nustatyta tvarka arba administraciniam teismui Administracinių bylų teisenos įstatymo 29 straipsnyje nustatyta tvarka.“

10. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2021 m. sausio 1 d.

 

 

 

Pirmininkas                                                                                                                     Romas Baronas