Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

Dėl LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2005 M. GEGUŽĖS 30 D. NUTARIMO NR. 591 „DĖL NARKOTINIŲ IR PSICHOTROPINIŲ MEDŽIAGŲ VARTOJIMO, JO PADARINIŲ, NARKOTINIŲ IR PSICHOTROPINIŲ MEDŽIAGŲ IR JŲ PIRMTAKŲ (PREKURSORIŲ) APYVARTOS STEBĖSENOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2015 m. gruodžio 23 d. Nr. 1402
Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gegužės 30 d. nutarimą Nr. 591 „Dėl Narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo, jo padarinių, narkotinių ir psichotropinių medžiagų ir jų pirmtakų (prekursorių) apyvartos stebėsenos tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir jį išdėstyti nauja redakcija:

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

NUTARIMAS

DĖL NARKOTINIŲ IR PSICHOTROPINIŲ MEDŽIAGŲ VARTOJIMO, JO PADARINIŲ, NARKOTINIŲ IR PSICHOTROPINIŲ MEDŽIAGŲ IR JŲ PIRMTAKŲ (PREKURSORIŲ) BEI Į OFICIALŲ SĄRAŠĄ NEĮTRAUKTŲ MEDŽIAGŲ APYVARTOS STEBĖSENOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) kontrolės įstatymo 8 straipsnio 3 ir 4 dalimis ir Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo 701 straipsnio 2 dalies 3 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Patvirtinti Narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo, jo padarinių, narkotinių ir psichotropinių medžiagų ir jų pirmtakų (prekursorių) bei į oficialų sąrašą neįtrauktų medžiagų apyvartos stebėsenos tvarkos aprašą (pridedama).“

2. Nustatyti, kad:

2.1. Aplinkos apsaugos agentūra, Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir Valstybinė aplinkos apsaugos tarnyba duomenis, nurodytus šio nutarimo 1 punkte nauja redakcija išdėstytu nutarimu patvirtinto Narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo, jo padarinių, narkotinių ir psichotropinių medžiagų ir jų pirmtakų (prekursorių) bei į oficialų sąrašą neįtrauktų medžiagų apyvartos stebėsenos tvarkos aprašo 4.4, 4.8 ir 4.12 papunkčiuose, Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui teikia nuo 2016 m. sausio 1 d., pradėdami teikti 2015 metų IV ketvirčio ataskaitinio laikotarpio duomenis.

2.2. Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos duomenis, nurodytus šio nutarimo 1 punkte nauja redakcija išdėstytu nutarimu patvirtinto Narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo, jo padarinių, narkotinių ir psichotropinių medžiagų ir jų pirmtakų (prekursorių) bei į oficialų sąrašą neįtrauktų medžiagų apyvartos stebėsenos tvarkos aprašo 4.6.5 ir 4.6.6 papunkčiuose, Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui teikia nuo 2017 m. sausio 1 d., pradėdamas teikti 2016 metų ataskaitinio laikotarpio duomenis.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Algirdas Butkevičius

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministrė                                                           Rimantė Šalaševičiūtė

 


 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2005 m. gegužės 30 d. nutarimu Nr. 591
(Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2015 m. gruodžio 23 d. nutarimo Nr. 1402
redakcija)

 

 

 

NARKOTINIŲ IR PSICHOTROPINIŲ MEDŽIAGŲ VARTOJIMO, JO PADARINIŲ, NARKOTINIŲ IR PSICHOTROPINIŲ MEDŽIAGŲ IR JŲ PIRMTAKŲ (PREKURSORIŲ) BEI Į OFICIALŲ SĄRAŠĄ NEĮTRAUKTŲ MEDŽIAGŲ APYVARTOS STEBĖSENOS TVARKOS APRAŠAS

 

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo, jo padarinių, narkotinių ir psichotropinių medžiagų ir jų pirmtakų (prekursorių) bei į oficialų sąrašą neįtrauktų medžiagų apyvartos stebėsenos tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo, jo padarinių, apyvartos, veiklos su narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis, jų pirmtakais (prekursoriais) ir į oficialų sąrašą neįtrauktomis medžiagomis stebėsenos organizavimą ir vykdymą.

2. Narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo, jo padarinių, narkotinių ir psichotropinių medžiagų ir jų pirmtakų (prekursorių) bei į oficialų sąrašą neįtrauktų medžiagų apyvartos stebėsena – tikslingai organizuotas duomenų apie narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimą, jo padarinius, taikomas prevencijos priemones, apyvartos ir veiklos su narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis, jų pirmtakais (prekursoriais) ir į oficialų sąrašą neįtrauktomis medžiagomis rinkimas, kaupimas, apdorojimas, analizė, vertinimas ir teikimas.

 

II SKYRIUS

NARKOTINIŲ IR PSICHOTROPINIŲ MEDŽIAGŲ VARTOJIMO, JO PADARINIŲ, NARKOTINIŲ IR PSICHOTROPINIŲ MEDŽIAGŲ IR JŲ PIRMTAKŲ (PREKURSORIŲ) BEI Į OFICIALŲ SĄRAŠĄ NEĮTRAUKTŲ MEDŽIAGŲ APYVARTOS STEBĖSENOS ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS

 

3. Narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo, jo padarinių, narkotinių ir psichotropinių medžiagų ir jų pirmtakų (prekursorių) bei į oficialų sąrašą neįtrauktų medžiagų apyvartos stebėseną organizuoja, koordinuoja ir vykdo Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas.

4. Valstybės institucijos ir įstaigos pagal atliekamas funkcijas ir veiklos sritis Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui teikia šią informaciją:

4.1. Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija – apie narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo paplitimą tarp karių, krašto apsaugos sistemoje vykdytas narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo prevencijos priemones;

4.2. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija apie:

4.2.1. narkotinių ir psichotropinių medžiagų teisėtos apyvartos kontrolę, vaistų (vaistinių preparatų), kurių sudėtyje yra pirmos kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių), teisėtą apyvartą;

4.2.2. apsinuodijimus narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis;

4.2.3. asmenų, kurie kreipiasi į asmens sveikatos priežiūros įstaigas dėl psichikos ir elgesio sutrikimų, sukeltų narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo, skaičių; jiems suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas; asmenų, turinčių psichikos ir elgesio sutrikimų, sukeltų narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo, sergamumą, ligotumą; mirtis, kurių pagrindinė priežastis – narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimas;

4.2.4. asmenų sergamumą ir ligotumą užkrečiamosiomis ligomis, susijusiomis su narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimu;

4.3. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija – apie narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo paplitimą švietimo įstaigose ir prevencijos priemonių įgyvendinimą;

4.4. Aplinkos apsaugos agentūra – apie Lietuvos Respublikoje gaminamus, importuojamus, platinamus, eksportuojamus ir pramoninėje, profesinėje ar kitoje ūkinėje veikloje fizinių ir juridinių asmenų naudojamus narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakus (prekursorius) ir į oficialų sąrašą neįtrauktas medžiagas, jas naudojančius fizinius ir juridinius asmenis;

4.5. Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos – apie darbuotojų, nukentėjusių nuo nelaimingų atsitikimų darbe, pakeliui į darbą ar iš darbo, kurie per įvykį buvo apsvaigę nuo narkotinių ar psichotropinių medžiagų, skaičių;

4.6. Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos apie:

4.6.1. užregistruotų fizinių asmenų, kurie įtariami (kaltinami) padarę nusikalstamas veikas, susijusias su disponavimu narkotinėmis, psichotropinėmis medžiagomis ir jų pirmtakais (prekursoriais) ar jų kontrabanda, skaičių;

4.6.2. užregistruotų fizinių asmenų, kurie įtariami (kaltinami) padarę nusikalstamas veikas, apsvaigę nuo narkotinių ar psichotropinių medžiagų, skaičių;

4.6.3. ikiteisminio tyrimo metu paimtus (surastus) narkotinių, psichotropinių medžiagų ar jų pirmtakų (prekursorių) kiekius;

4.6.4. užregistruotas nusikalstamas veikas, susijusias su neteisėtu disponavimu narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis, jų pirmtakais (prekursoriais);

4.6.5. užregistruotus administracinius teisės pažeidimus, o nuo 2016 m. balandžio 1 d. – administracinius nusižengimus, susijusius su narkotinėmis, psichotropinėmis medžiagomis, jų pirmtakais (prekursoriais), narkotinių, psichotropinių medžiagų vartojimu;

4.6.6. užregistruotų fizinių asmenų, padariusių administracinius teisės pažeidimus, o nuo 2016 m. balandžio 1 d. – administracinius nusižengimus, susijusius su narkotinėmis, psichotropinėmis medžiagomis, jų pirmtakais (prekursoriais), narkotinių, psichotropinių medžiagų vartojimu, skaičių;

4.7. Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos apie:

4.7.1. laisvės atėmimo vietų įstaigose užregistruotų narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo ar apsvaigimo atvejų skaičių;

4.7.2. laisvės atėmimo vietų įstaigose užregistruotų psichikos ir elgesio sutrikimų, sukeltų narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo, atvejų skaičių;

4.7.3. laisvės atėmimo vietų įstaigose vykdomas narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo prevencijos ir reabilitacijos programas;

4.7.4. užregistruotas nusikalstamas veikas, susijusias su neteisėtu disponavimu narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis, jų pirmtakais (prekursoriais) laisvės atėmimo vietose;

4.8. Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos – apie narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) ar į oficialų sąrašą neįtrauktų medžiagų importo ir eksporto atvejus;

4.9. Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos apie:

4.9.1. eismo automobilių keliais įvykių dėl apsvaigusių nuo narkotinių ar psichotropinių medžiagų asmenų kaltės skaičių;

4.9.2. Lietuvos Respublikos mastu policijos vykdytas prevencijos priemones, kuriomis siekiama mažinti narkotinių ir psichotropinių medžiagų paklausą, užkardyti neteisėtus veiksmus, susijusius su neteisėtu disponavimu narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis, jų pirmtakais (prekursoriais);

4.9.3. kitus neteisėtos narkotinių ir psichotropinių medžiagų ir jų pirmtakų (prekursorių) apyvartos rodiklius;

4.10. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba – apie rinkoje esančius pirmos kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakus (prekursorius), kurie naudojami veterinarinių vaistų, pašarų priedų ir pašarų gamybai;

4.11. Valstybinė teismo medicinos tarnyba – apie mirusių asmenų, kurių organuose ar biologiniuose skysčiuose rasta narkotinių ir psichotropinių medžiagų, skaičių ir rastų narkotinių ir psichotropinių medžiagų pavadinimus;

4.12. Valstybinė aplinkos apsaugos tarnyba:

4.12.1. apie aplinkos apsaugą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka vykdomos cheminių medžiagų tvarkymo kontrolės metu nustatytus narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) ir į oficialų sąrašą neįtrauktų medžiagų naudojimo atvejus, juos naudojančių ūkio subjektų patikrinimo rezultatus;

4.12.2. pagal Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento pateiktą cheminių medžiagų sąrašą – apie Lietuvos Respublikos fizinių ir juridinių asmenų preliminariai įregistruotas ir registruotas chemines medžiagas pagal 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiančio Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiančio Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinančio Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB (OL 2006 L 396, p. 1).

 

III SKYRIUS

STEBĖSENOS REZULTATŲ TEIKIMAS

 

5. Valstybės institucijos ir įstaigos, nurodytos Aprašo 4 punkte (išskyrus 4.4, 4.8 ir 4.12 papunkčius), Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui teikia praėjusių kalendorinių metų duomenis kasmet raštu arba elektronine forma iki einamųjų metų birželio 1 dienos. Valstybės institucijos ir įstaigos, nurodytos Aprašo 4.4, 4.8 ir 4.12 papunkčiuose, Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui teikia kiekvieno praėjusio metų ketvirčio duomenis iki kito ketvirčio pirmojo mėnesio 15 dienos.

6. Duomenų pateikimo formas, suderintas su duomenis teikiančiomis valstybės institucijomis ir įstaigomis, tvirtina Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktorius.

7. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas gautus stebėsenos duomenis iki kiekvienų metų spalio 30 d. apibendrina, parengia narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo, jo padarinių, narkotinių ir psichotropinių medžiagų ir jų pirmtakų (prekursorių) bei į oficialų sąrašą neįtrauktų medžiagų apyvartos stebėsenos vertinimą ir pateikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei, taip pat skelbia šiuos duomenis leidiniuose ir interneto svetainėse.

8. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas gali pasitelkti ir kitų valstybės institucijų ir įstaigų specialistus narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo, jo padarinių, narkotinių ir psichotropinių medžiagų, jų pirmtakų (prekursorių) ir į oficialų sąrašą neįtrauktų medžiagų apyvartos stebėsenai vertinti.

 

 

 

––––––––––––––––––––