LIETUVOS RESPUBLIKOS

PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL PRIENŲ GLOBOS NAMŲ TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KAINŲ PATVIRTINIMO

 

2017 m. lapkričio 30 d. Nr. T3-293

Prienai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-93 „Dėl Socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“ patvirtintu Socialinių paslaugų katalogu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 10 d. nutarimu Nr. 978 „Dėl Socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“ patvirtinta Socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodika, atsižvelgdama į Prienų globos namų 2017 m. lapkričio 9 d. raštą Nr. 01-317, Prienų rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a :

1. Patvirtinti Prienų globos namų  teikiamų socialinių paslaugų kainą:

1.1. suaugusiam asmeniui ar senyvo amžiaus asmeniui su sunkia negalia – 780 Eur per mėn.;

1.2. suaugusiam asmeniui su negalia ar senyvo amžiaus asmeniui – 665 Eur per mėn.

2. Patvirtinti Prienų globos namų teikiamų paslaugų (apmokamų klientų lėšomis) kainas (pridedama).

3. Pripažinti netekusiais galios Prienų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 8 d. sprendimo Nr. T3-206 „Dėl Prienų globos namų teikiamų paslaugų kainų patvirtinimo“ 1 punktą ir 2.1 papunktį.

4. Šis sprendimas įsigalioja 2018 m. sausio 1 d.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                        Alvydas Vaicekauskas

 

PATVIRTINTA

Prienų rajono savivaldybės tarybos

2017 m. lapkričio 30 d.

sprendimu Nr. T3-293

 

 

PRIENŲ GLOBOS NAMUOSE TEIKIAMŲ PASLAUGŲ (APMOKAMŲ

KLIENTŲ LĖŠOMIS) KAINOS

 

 

Eil. Nr.

Paslaugos pavadinimas

Mato vnt.

Kaina (Eur)

1.

Salės patalpų naudojimas

1 val.

9,00

2.

Svečių kambario naudojimas:

- jei kambaryje gyvena 1 asmuo, kaina asmeniui

-jei kambaryje gyvena 2 asmenys, kaina asmeniui

-jei kambaryje gyvena 3 asmenys,kaina asmeniui

-jei kambaryje gyvena 4 asmenys, kaina asmeniui

1 para

 

 

 

 

16

13

12

11

3.

Koplytėlės patalpų naudojimas

1 val.

11,00

4.

Seklytėlės patalpų naudojimas

1 val.

15,00

5.

Transporto paslaugos

1 val.

23,00

6.

Mokestis už papildomą patalpų valymą, patalynės ir drabužių keitimą, kai gyventojas nesilaiko vidaus tvarkos taisyklių

1 kartas

10,00

7.

Gyvenimas vienviečiame kambaryje

1 mėn.

16,00

8.

Vieno asmens gyvenimas dviviečiame ar didesniame kambaryje

1 mėn.

38,00

9.

Maitinimo paslauga

1 porcija (pietų)

2,60

10.

Kineziterapija:

10.1.

Aktyvūs pratimai reabilituojant po įvairių ligų (atlieka pats ligonis, prižiūrimas specialisto), individualus užsiėmimas

1 užsiėmimas, 30 min.

2,35

10.2.

Pasyvūs pratimai reabilituojant po įvairių ligų (atlieka specialistas), individualus užsiėmimas

1 užsiėmimas, 30 min.

2,35

11.

Šarvojimo patalpų naudojimas

1 para

60,00

12.

Mirusiojo higieninis-estetinis paruošimas ir aprengimas

1 žmogus

39,00

13.

Laidojimo dokumentų sutvarkymas, kai laidoja artimieji

1 žmogus

8,00

 

___________________