Paveikslėlis, kuriame yra eskizas, piešimas, iliustracija, simbolis  Automatiškai sugeneruotas aprašymas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS  

  

ĮSAKYMAS  

DĖL ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRO 2013 M. LAPKRIČIO 21 D. ĮSAKYMO NR. V-1106 „DĖL PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2023 m. birželio 20 d. Nr. V-845

Vilnius

 

1. P a k e i č i u Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2013 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr. V-1106 „Dėl Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu 4.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

4.2. gali būti pradedamas teikti vaikui, kai jam tais kalendoriniais metais 5 metai sueina iki rugsėjo 1 dienos, švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka įvertinus vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikius, pažangą;“.

1.2. Papildau 4.2¹ papunkčiu ir jį išdėstau taip:

4.2¹. turi būti pradėtas teikti ne vėliau, negu vaikui tais kalendoriniais metais sueina 6 metai;“.

1.3. Pakeičiu 4.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

4.3. tėvai (globėjai) turi teisę kreiptis į pedagoginę psichologinę tarnybą arba švietimo pagalbos tarnybą (toliau kartu – Tarnyba), kurios aptarnavimo teritorijoje yra švietimo teikėjas, dėl vaiko, kuriam 5 metai sueina iki balandžio 30 d., brandumo ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą vertinimo. Rekomenduojama kreiptis ne anksčiau, nei vaikui sueina 4 metai 8 mėnesiai (atsižvelgiant į vaiko brandumo mokyklai įvertinimo testo taikymo galimybes). Tarnyba ne vėliau kaip per 20 darbo dienų, bet ne vėliau kaip iki rugpjūčio 31 d., nuo kreipimosi dienos pateikia rekomendacijas tėvams (globėjams) dėl vaiko pasirengimo mokytis; tėvai (globėjai), nusprendę pasinaudoti teise įvertinti vaiko brandumą ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą, į Tarnybą privalo kreiptis ne vėliau kaip iki rugpjūčio 1 d. imtinai;“.

1.4. Pakeičiu 4.5 papunktį ir jį išdėstau taip:

4.5. gali trukti dvejus metus, jeigu vaikui priešmokyklinis ugdymas buvo pradėtas teikti, kai jam tais kalendoriniais metais suėjo 5 metai, švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka įvertinus vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikius, pažangą;“.

1.5. Papildau 4.6 papunkčiu ir jį išdėstau taip:

4.6. gali būti neteikiamas tėvų (globėjų) pageidavimu vaikui, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 6 metai, tuo atveju, kai užsienio valstybėje vaikas ugdymo įstaigoje buvo ugdomas pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ar kitą neformaliojo ugdymo / vaikų švietimo ar formaliojo švietimo programą ne trumpiau kaip 640 val. per metus ir tėvai (globėjai) pateikia tai patvirtinančius dokumentus (toliau – Dokumentai) mokyklai, vykdančiai pradinio ugdymo programą. Jei tėvų (globėjų) pateikti Dokumentai pripažįstami kaip įrodantys vaiko ugdymąsi, tai tėvų (globėjų) sprendimu vaikas gali būti ugdomas pagal pradinio ugdymo programą. Tėvų (globėjų) sprendimu vaikas, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 6 metai ir jis buvo ugdomas užsienio valstybėje ugdymo įstaigoje pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ar kitą neformaliojo ugdymo / vaikų švietimo ar formaliojo švietimo programą, gali būti ugdomas pagal Programą.

1.6. Pakeičiu 6 punktą ir jį išdėstau taip:

6. Grupės darbo / veiklos ypatumų visuma – ugdymo vieta, trukmė (per mėnesį, savaitę, parą), teikiamos paslaugos vaikui (švietimo pagalba ir kita), ugdomoji kalba, mokytojų (priešmokyklinio ugdymo pedagogo, ikimokyklinio ugdymo auklėtojo, ikimokyklinio ugdymo meninio, fizinio ugdymo mokytojo, neformaliojo švietimo mokytojo, pagalbos mokiniui specialisto, valstybinės ar užsienio kalbos mokytojo, mokytojo padėjėjo ir kitų), dirbančių Grupėje, skaičius – yra vadinama priešmokyklinio ugdymo organizavimo modeliu (toliau – Modelis).“

1.7. Pakeičiu 6 punktą ir jį išdėstau taip:

6. Grupės darbo / veiklos ypatumų visuma – ugdymo vieta, trukmė (per mėnesį, savaitę, parą), teikiamos paslaugos vaikui (švietimo pagalba ir kita), ugdomoji kalba, mokytojų (priešmokyklinio ugdymo mokytojo, ikimokyklinio ugdymo mokytojo, ikimokyklinio ugdymo meninio, fizinio ugdymo mokytojo, neformaliojo švietimo mokytojo, pagalbos mokiniui specialisto, valstybinės ar užsienio kalbos mokytojo, mokytojo padėjėjo ir kitų), dirbančių Grupėje, skaičius – yra vadinama priešmokyklinio ugdymo organizavimo modeliu (toliau – Modelis).“

1.8. Pakeičiu 8 punktą ir jį išdėstau taip:

8. Mokyklos, išskyrus savivaldybių mokyklas, vadovaudamosi teisės aktais, informuoja savivaldybę apie jos teritorijoje įsteigtą Grupę.“

1.9. Pakeičiu 13 punktą ir jį išdėstau taip:

13. Mokyklose, kuriose ugdymo procesas vykdomas tautinės mažumos kalba, Programoje ne mažiau kaip 5 valandos per savaitę skiriamos ugdymui lietuvių kalba. Ugdymą lietuvių kalba pagal Programą gali vykdyti lietuvių kalbos ir (ar) pradinio ugdymo mokytojas, atitinkantis Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-774 „Dėl Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo patvirtinimo“, nustatytus reikalavimus, priešmokyklinio ugdymo mokytojas ir Tvarkos aprašo 21.2 papunktyje nurodytu atveju – ikimokyklinio ugdymo mokytojas.“

1.10. Pakeičiu 14.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

14.1. priešmokyklinio ugdymo pedagogas arba priešmokyklinio ugdymo pedagogas kartu su mokytoju, turinčiu teisę vykdyti Programos meninio, fizinio ugdymo dalis;“.

1.11. Pakeičiu 14.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

14.1. priešmokyklinio ugdymo mokytojas arba priešmokyklinio ugdymo mokytojas kartu su mokytoju, turinčiu teisę vykdyti Programos meninio, fizinio ugdymo dalis;“.

1.12. Pakeičiu 14.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

14.2. vadovaujantis Tvarkos aprašo 21.2 papunkčiu, ikimokyklinio ugdymo auklėtojas arba ikimokyklinio ugdymo auklėtojas kartu su mokytoju, turinčiu teisę vykdyti Programos meninio, fizinio ugdymo dalis.“

1.13. Pakeičiu 14.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

14.2. vadovaujantis Tvarkos aprašo 21.2 papunkčiu, ikimokyklinio ugdymo mokytojas arba ikimokyklinio ugdymo mokytojas kartu su mokytoju, turinčiu teisę vykdyti Programos meninio, fizinio ugdymo dalis.“

1.14. Pakeičiu 15 punktą ir jį išdėstau taip:

15. Jei patvirtinamas ilgesnis nei 31 valandų per savaitę Modelis, Grupėje privalo dirbti daugiau nei vienas priešmokyklinio ugdymo pedagogas arba, vadovaujantis Tvarkos aprašo 21.2 papunkčiu, daugiau kaip vienas ikimokyklinio ugdymo auklėtojas.“

1.15. Pakeičiu 15 punktą ir jį išdėstau taip:

15. Jei patvirtinamas ilgesnis nei 30 valandų per savaitę Modelis, Grupėje privalo dirbti daugiau nei vienas priešmokyklinio ugdymo mokytojas arba, vadovaujantis Tvarkos aprašo 21.2 papunkčiu, daugiau kaip vienas ikimokyklinio ugdymo mokytojas.“

1.16. Pakeičiu 16 punktą ir jį išdėstau taip:

16. Vaikui, kuriam nustatyti specialieji ugdymosi poreikiai, Programą pritaiko Grupėje dirbantis priešmokyklinio ugdymo mokytojas (-ai) ar Jungtinės grupės ikimokyklinio ugdymo mokytojas kartu su Mokyklos vaiko gerovės komisija, sudaryta vadovaujantis Mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2011 m. balandžio 11 d. įsakymu Nr. V-579 „Dėl Mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir tėvais (globėjais), vadovaudamiesi Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2011 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. V-1795 „Dėl Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.“

1.17. Pakeičiu 17 punktą ir jį išdėstau taip:

17. Grupėje, kurioje ugdomi ir vaikai, turintys vidutinių, didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, Tarnybos sprendimu kartu su priešmokyklinio ugdymo mokytoju ar Jungtinės grupės ikimokyklinio ugdymo mokytoju turi dirbti mokytojo padėjėjas, teikiantis specialiąją pagalbą, vadovaujantis Specialiosios pagalbos teikimo mokyklose (išskyrus aukštąsias mokyklas) tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2011 m. liepos 8 d. įsakymu Nr. V-1229 „Dėl Specialiosios pagalbos teikimo mokyklose (išskyrus aukštąsias mokyklas) tvarkos aprašo patvirtinimo“.“

1.18. Pakeičiu 21.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

21.1. priešmokyklinio ugdymo programą, yra daugiau, vadinama priešmokyklinio ugdymo grupe ir joje dirba priešmokyklinio ugdymo mokytojas (-ai).“

1.19. Pakeičiu 21.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

21.2. ikimokyklinio ugdymo programą, yra daugiau, vadinama ikimokyklinio ugdymo grupe, joje dirba ikimokyklinio ugdymo mokytojas (-ai).“

1.20. Pakeičiu 23.5 papunktį ir jį išdėstau taip:

23.5. pateikia mokyklai, vykdančiai priešmokyklinio ugdymo, kai vaikui yra rekomenduojama tęsti ugdymąsi pagal Programą papildomai dar vienus metus, ar pradinio ugdymo programą, ar kitam švietimo teikėjui, kuris vykdys priešmokyklinio ugdymo, kai vaikui yra rekomenduojama tęsti ugdymąsi pagal Programą papildomai dar vienus metus, ar pradinio ugdymo programą, priešmokyklinio ugdymo mokytojo (-ų) ar Jungtinės grupės ikimokyklinio ugdymo mokytojo (-ų) (švietimo pagalbos specialisto (-ų), jeigu buvo teikta pagalba) rekomendaciją, parengtą pagal Tvarkos aprašo priede pateiktą formą (toliau – Rekomendacija). Rekomendacija turi būti pasirašyta priešmokyklinio ugdymo mokytojo (-ų) ar Jungtinės grupės ikimokyklinio ugdymo mokytojo (-ų) ir patvirtinta Mokyklos vadovo;“.

1.21. Pakeičiu 24 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

24. Priešmokyklinio ugdymo mokytojas ar ikimokyklinio ugdymo mokytojas, dirbantis Grupėje ar Jungtinėje grupėje:“.

1.22. Pakeičiu 24.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

24.3. įvertina vaikų ugdymosi pasiekimus 23 kartus per mokslo metus, vadovaudamasis Programa, juos fiksuoja ir aptaria su tėvais (globėjais);“.

1.23. Pakeičiu 24² punktą ir jį išdėstau taip:

24². Priešmokyklinio ugdymo mokytojas ar, vadovaujantis Tvarkos aprašo 21.2 papunkčiu, ikimokyklinio ugdymo mokytojas, ugdantis vaiką namie ar sanatorijos mokykloje, vaikų ugdymosi pažangą ir pasiekimus vertina nuolat, pasirinkdamas vertinimo būdus ir metodus, vaikų pasiekimus fiksuoja vaiko pasiekimų apraše, aplanke, skaitmeninėse laikmenose ar kt. Ne rečiau kaip kartą per Mokyklos nustatytą ugdymo laikotarpį namie ugdomo vaiko ugdymo rezultatus aptaria kartu su tėvais (globėjais) ir Mokyklos vaiko gerovės komisija.“

1.24. Pakeičiu 27.3.7 papunktį ir jį išdėstau taip:

27.3.7. susitaria ir suderina su mokytojais (priešmokyklinio ugdymo pedagogais, ikimokyklinio ugdymo auklėtojais, ikimokyklinio ugdymo meninio, fizinio ugdymo mokytojais, neformaliojo švietimo mokytojais, pagalbos mokiniui specialistais, valstybinės ar užsienio kalbos mokytojais ar kt.) dėl tarpusavio bendradarbiavimo, ugdymo turinio integracijos, kad asinchroniniu būdu vykdomas ugdymo procesas būtų įvairus ir prasmingas: tikslingas tiesioginio transliavimo internetu ar televizijoje veiklų stebėjimas, užduočių atlikimas ir t. t., atsižvelgiant į vaikų galimybes ir amžiaus ypatumus;“.

1.25. Pakeičiu 27.3.7 papunktį ir jį išdėstau taip:

27.3.7. susitaria ir suderina su mokytojais (priešmokyklinio ugdymo mokytojais, ikimokyklinio ugdymo mokytojais, ikimokyklinio ugdymo meninio, fizinio ugdymo mokytojais, neformaliojo švietimo mokytojais, pagalbos mokiniui specialistais, valstybinės ar užsienio kalbos mokytojais ar kt.) dėl tarpusavio bendradarbiavimo, ugdymo turinio integracijos, kad asinchroniniu būdu vykdomas ugdymo procesas būtų įvairus ir prasmingas: tikslingas tiesioginio transliavimo internetu ar televizijoje veiklų stebėjimas, užduočių atlikimas ir t. t., atsižvelgiant į vaikų galimybes ir amžiaus ypatumus;“.

1.26. Pakeičiu priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad:

2.1. šio įsakymo 1.6, 1.10, 1.12, 1.14 ir 1.24 papunkčiai įsigalioja 2023 m. rugsėjo 1 d.

2.2. šio įsakymo 1.7, 1.9, 1.11, 1.13, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1,20, 1.21, 1.23, 1.25 ir 1.26 papunkčiai įsigalioja 2024 m. rugsėjo 1 d.

 

 

 

Teisingumo ministrė, laikinai einanti

švietimo, mokslo ir sporto ministro pareigas                                      Ewelina Dobrowolska

part_3bb005bf04764d15b58bb2da27fb45da_end