Pagėgių savivaldybės taryba

 

sprendimas

dėl PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 m. spalio 2 d. sprendimo nr. t-144 „dėl PAGĖGIŲ savivaldybės tarybos VEIKLOS REGLAMENTO patvirtinimo“ pakeitimo

 

2020 m. liepos 16 d. Nr. T-144

Pagėgiai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi ir atsižvelgdama į Pagėgių savivaldybės mero 2020 m. liepos 7 d. siūlymą, Pagėgių savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Pakeisti Pagėgių savivaldybės tarybos veiklos reglamentą, patvirtintą Pagėgių savivaldybės tarybos 2017 m. spalio 2 d. sprendimu Nr. T-144 „Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“:

1.1. Pakeisti 94 punktą ir jį išdėstyti taip:

94. Taryboje sudaromi šie komitetai:

94.1. Kontrolės;

94.2. Ekonomikos ir finansų;

94.3. Socialinių reikalų ir teisėtvarkos;

94.4. Teritorijų ir strateginio planavimo

1.2. Pakeisti VI skyrių ir jį išdėstyti taip:

VI. EKONOMIKOS IR FINANSŲ KOMITETO SPECIALIOJI KOMPETENCIJA

127. Ekonomikos ir finansų komitetas:

127.1. svarsto pateiktą tarybai tvirtinti Savivaldybės biudžeto projektą ir teikia apibendrintas išvadas;

127.2. rengia išvadas dėl biudžeto įvykdymo apyskaitų;

127.3. teikia pasiūlymus dėl papildomų biudžeto lėšų skirstymo;

127.4. svarsto ir rengia pasiūlymus dėl specialių fondų sudarymo ir naudojimo;

127.5. svarsto ir rengia išvadas bei pasiūlymus dėl kainų ir tarifų už savivaldybės įmonių ir bendrovių gyventojams teikiamų paslaugų tvirtinimo įstatymo nustatyta tvarka;

127.6. teikia pasiūlymus dėl vietinių rinkliavų nustatymo;

127.7. svarsto ir teikia pasiūlymus dėl finansinių lengvatų savivaldybės biudžeto sąskaita įmonėms, steigiančioms naujas darbo vietas, tenkinančioms kitus būtiniausius gyventojų poreikius;

127.8. teikia pasiūlymus dėl savivaldybės ir jos institucijų kreditų bei paskolų ėmimo ir suteikimo;

127.9. savo iniciatyva ar tarybos pavedimu rengia projektus ir pasiūlymus ekonominės ir socialinės raidos planavimo klausimais;

127.10. nagrinėja verslo sričių, prioritetinių verslo sričių skatinimo programas ir nustato įgyvendinimo prioritetus;

127.11. teikia pasiūlymus dėl savivaldybės nuosavybės ir akcijų bendrovėse efektyvesnio panaudojimo;

127.12. teikia pasiūlymus dėl savivaldybės įmonių, įstaigų steigimo;

127.13. svarsto ir teikia pasiūlymus dėl savivaldybės nuosavybės teise ir valstybės patikėjimo teise valdomo nekilnojamojo turto panaudojimo ir apskaitos;

127.14. teikia išvadas dėl savivaldybės nuosavybės teise ir valstybės patikėjimo teise valdomo akcinio kapitalo efektyvaus ir racionalaus panaudojimo;

127.15. savo iniciatyva ar tarybos pavedimu rengia pasiūlymus ir išvadas dėl atstovavimo savivaldybės ir valstybės interesams uždarosiose akcinėse bendrovėse bei bendrose su užsieniu įmonėse;

127.16. svarsto klausimus ir teikia pasiūlymus dėl lėšų pritraukimo iš Europos Sąjungos, tarptautinių, Lietuvos Respublikos ir kitų fondų miesto investiciniams projektams bei verslo skatinimo programoms įgyvendinti;

127.17. svarsto savivaldybės kreditų politiką;

127.18. dalyvauja rengiant Savivaldybės strateginį veiklos planą verslo, darbo rinkos plėtros srityse;

127.19. svarsto kitus mero deleguotus klausimus.”;

1.3. Pakeisti VII skyrių ir jį išdėstyti taip:

VII. SOCIALINIŲ REIKALŲ IR TEISĖTVARKOS KOMITETO SPECIALIOJI KOMPETENCIJA

128. Socialinių reikalų ir teisėtvarkos komitetas:

128.1. rengia pasiūlymus dėl miesto gyventojų socialinės apsaugos problemų ir numato bei siūlo jų įgyvendinimo kryptis;

128.2. svarsto ir teikia pasiūlymus gyventojų sveikatos apsaugos klausimais;

128.3. teikia pasiūlymus dėl sveikatos ir socialinės apsaugos;

128.4. teikia pasiūlymus dėl bendrųjų ilgalaikių socialinių, demografinių ir kitų problemų, socialinio būsto fondo formavimo ir būsto suteikimo tvarkos;

128.5. svarsto ir teikia išvadas dėl migracijos procesų, gyventojų užimtumo, kvalifikacijos kėlimo, perkvalifikavimo bei viešųjų darbų;

128.6. nagrinėja ir teikia pasiūlymus dėl nepilnamečių globos ir rūpybos bei užimtumo, socialinių paslaugų įstaigų, šeimynų steigimo, reorganizavimo ir likvidavimo;

128.7. svarsto ir teikia pasiūlymus dėl kompensacijų tam tikroms vartotojų grupėms mokėjimo už perkamą kurą, elektros ir šilumos energiją, karštą vandenį bei gamtines dujas;

128.8. svarsto ir teikia pasiūlymus dėl savivaldybės vardu gautos labdaros skirstymo tvarkos;

128.9. svarsto ir teikia pasiūlymus dėl savivaldybės švietimo politikos įgyvendinimo;

128.10. svarsto ir teikia pasiūlymus dėl mokesčių už švietimo įstaigų teikiamas paslaugas nustatymo;

128.11. svarsto ir teikia pasiūlymus dėl jaunimo politikos kūrimo ir įgyvendinimo;

128.12. svarsto Savivaldybės kultūros politikos ir kultūros plėtros, organizavimo, įgyvendinimo bei koordinavimo, kultūros ir poilsio infrastruktūros klausimus;

128.13. svarsto ir teikia pasiūlymus dėl kūno kultūros ir sporto vystymo, ryšių plėtojimo, organizavimo bei koordinavimo;

128.14. svarsto ir teikia pasiūlymus dėl tautinių mažumų ir religinių bendruomenių problemų;

128.15. svarsto Savivaldybės administracijos santykių su gyventojų bendruomene klausimus;

128.16. teikia pasiūlymus, užkertant kelią administraciniams nusižengimams;

128.17. svarsto klausimus, kaip užtikrinti viešąją tvarką ir gyventojų rimtį (nusikaltimų kontrolės ir prevencijos vietinių programų kūrimas ir įgyvendinimas pasitelkiant savivaldybių teritoriją aptarnaujančias policijos įstaigas bei įtraukiant į šią veiklą visuomenines organizacijas ir gyventojus);

128.18. svarsto bei teikia pasiūlymus ir išvadas dėl Savivaldybės teritorijoje eismo organizavimo;

128.19. svarsto bei teikia pasiūlymus ir išvadas dėl aplinkosaugos problemų;

128.20. nagrinėja gyventojų pasiūlymus ir pageidavimus Savivaldybės teritorijos planavimo, tvarkymo, statybos ir aplinkosaugos srityse bei teikia pasiūlymus;

128.21. svarsto ir teikia pasiūlymus eismo (automobilių, dviračių, pėsčiųjų), visuomeninio transporto, energetikos (šilumos ir karšto vandens tiekimo), miesto ir kaimo apšvietimo, gyvūnų laikymo tvarkos nustatymo ir kitais klausimais;

128.22. nagrinėja ir teikia pasiūlymus geriamojo vandens tiekimo bei valymo, komunalinių atliekų tvarkymo, švaros, visuomenės sveikatos, sanitarijos ir higienos, gyvūnų laikymo, želdinių ir žaliųjų plotų, atvirų vandens telkinių priežiūros ir kt. klausimais;

128.23. svarsto Savivaldybės komunalinio ūkio formavimo ir reguliavimo problemas;

128.24. svarsto verslo plėtros galimybes nenaudojamose teritorijose;

128.25. svarsto kitus mero deleguotus klausimus.”;

1.4. Pakeisti VIII skyrių ir jį išdėstyti taip:

VIII. TERITORIJŲ IR STRATEGINIO PLANAVIMO KOMITETO SPECIALIOJI KOMPETENCIJA

129. Teritorijų ir strateginio planavimo komitetas:

129.1. dalyvauja prižiūrint miesto Bendrojo plano realizavimą;

129.2. svarsto bei teikia pasiūlymus ir išvadas dėl detaliųjų ir specialiųjų planų rengimo;

129.3. savo iniciatyva ar tarybos pavedimu rengia pasiūlymus dėl gyvenamųjų bei kitų patalpų statybos, eksploatacijos;

129.4.  teikia pasiūlymus dėl teritorijos raidos;

129.5. svarsto ir teikia pasiūlymus dėl poilsio, turizmo paslaugų būklės ir plėtotės krypčių;

129.6. svarsto ir teikia pasiūlymus dėl Savivaldybės ūkio vystymo ir aplinkos apsaugos programų;

129.7. svarsto ir teikia pasiūlymus dėl žemėnaudos priežiūros, ekologinės kultūros diegimo ir ugdymo;

129.8. svarsto ir teikia pasiūlymus dėl infrastruktūros objektų steigimo, plėtimo ir atnaujinimo sąlygų;

129.9. svarsto ir teikia pasiūlymus dėl istorijos, gamtos, kraštovaizdžio objektų puoselėjimo, saugojimo, gamtos išteklių priežiūros;

129.10.  svarsto ir teikia pasiūlymus dėl Savivaldybės aplinkos apsaugos fondo ir kaimo rėmimo fondo lėšų panaudojimo;

129.11. svarsto ir teikia pasiūlymus dėl žemės ūkio klausimų koordinavimo, kaimo plėtros ir paramos žemės ūkiui organizavimo ir įgyvendinimo;

129.12. svarsto ir teikia pasiūlymus dėl ūkinių, investicinių, ekologinių ir kitų programų projektų rengimo;

129.13. svarsto ir teikia išvadas dėl investicinių projektų rengimo ir įgyvendinimo;

129.14. teikia pasiūlymus dėl verslo aplinkos gerinimo, investicijų skatinimo, naujų darbo vietų kūrimo, turizmo skatinimo;

129.15. svarsto investicinius projektus ir nustato prioritetus pagal miesto ir verslo poreikius;

129.16. svarsto kitus mero deleguotus klausimus.”;

1.5. Pripažinti netekusiu galios Reglamento IX skyrių;

1.6. Buvusius Reglamento X-XXVIII skyrius atitinkamai laikyti IX-XXVII skyriais.

2. Sprendimą paskelbti Teisės aktų registre ir Pagėgių savivaldybės interneto svetainėje www.pagegiai.lt.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmams (Galinio Pylimo g. 9, 91230 Klaipėda) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per 1 (vieną) mėnesį nuo sprendimo paskelbimo ar įteikimo suinteresuotiems asmenims dienos.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                          Vaidas Bendaravičius