lietuvos respublikos krašto apsaugos
ministras

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL KRAŠTO APSAUGOS MINISTRO 2011 M. RUGSĖJO 19 D. ĮSAKYMO NR. V-1069 „DĖL KARO PRIEVOLĘ ADMINISTRUOJANČIOS KRAŠTO APSAUGOS SISTEMOS INSTITUCIJOS PRIIMTŲ SPRENDIMŲ APSKUNDIMO IR SKUNDŲ NAGRINĖJIMO

TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

 

2016 m. birželio 22 d. Nr. V-602

Vilnius

 

1. P a k e i č i u Karo prievolę administruojančios krašto apsaugos sistemos institucijos priimtų sprendimų apskundimo ir skundų nagrinėjimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2011 m. rugsėjo 19 d. įsakymu Nr. V-1069 „Dėl Karo prievolę administruojančios krašto apsaugos sistemos institucijos priimtų sprendimų apskundimo ir skundų nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 5.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

5.2. raštu per Lietuvos kariuomenės Karo prievolės ir komplektavimo tarnybos regioninį karo prievolės ir komplektavimo skyrių (toliau – Skyrius), kuris vykdo karo prievolininko administravimą. Skyrius skundą registruoja vidaus dokumentų registre ir perduoda Krašto apsaugos ministerijai per dokumentų valdymo informacinę sistemą. Skundo kopija su registracijos žyma atiduodama karo prievolininkui.“

2.Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja 2016 m. liepos 1 d.

 

 

 

Krašto apsaugos ministras                                                                                                Juozas Olekas