LIETUVOS TRANSPORTO SAUGOS ADMINISTRACIJOS
DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS VIRŠININKO 2015 M. LIEPOS 20 D. ĮSAKYMO NR. 2B-168 „DĖL TECHNINĖS APŽIŪROS KONTROLIERIAUS SPRENDIMO APSKUNDIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. gruodžio 18 d. Nr. 2BE-416

Vilnius

 

1. P a k e i č i u Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2015 m. liepos 20 d. įsakymą Nr. 2B-168 „Dėl Techninės apžiūros kontrolieriaus sprendimo apskundimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

LIETUVOS TRANSPORTO SAUGOS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PRIVALOMOSIOS TRANSPORTO PRIEMONIŲ TECHNINĖS APŽIŪROS KONTROLIERIAUS SPRENDIMO APSKUNDIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasis Privalomosios transporto priemonių techninės apžiūros atlikimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. 3-406 „Dėl Privalomosios transporto priemonių techninės apžiūros atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 49 punktu

t v i r t i n u Privalomosios transporto priemonių techninės apžiūros kontrolieriaus sprendimo apskundimo tvarkos aprašą (pridedama).“.

2. I n f o r m u o j u, kad šis įsakymas nustatyta tvarka skelbiamas Teisės aktų registre ir Lietuvos transporto saugos administracijos interneto svetainėje.

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotojas,

pavaduojantis Administracijos direktorių                                                                   Tomas Kolendo

 

 

PATVIRTINTA

Valstybinės kelių transporto inspekcijos

prie Susisiekimo ministerijos viršininko

2015 m. liepos 20 d. įsakymu Nr. 2B-168

(Lietuvos transporto saugos administracijos

direktoriaus 2020 m. gruodžio 18 d. įsakymo

Nr. 2BE-416 redakcija)

 

 

PRIVALOMOSIOS TRANSPORTO PRIEMONIŲ TECHNINĖS APŽIŪROS KONTROLIERIAUS SPRENDIMO APSKUNDIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Privalomosios transporto priemonių techninės apžiūros kontrolieriaus sprendimo apskundimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato privalomosios transporto priemonių techninės apžiūros kontrolieriaus (toliau – techninės apžiūros kontrolierius) sprendimo apskundimo privalomosios transporto priemonių techninės apžiūros įmonės (toliau – techninės apžiūros įmonė) vadovui (toliau – įmonės vadovas) ir Lietuvos transporto saugos administracijos (toliau – Administracija) direktoriui procedūrą.

2. Apraše vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatyme ir Privalomosios transporto priemonių techninės apžiūros atlikimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. 3-406 „Dėl Privalomosios transporto priemonių techninės apžiūros atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Techninės apžiūros atlikimo tvarkos aprašas).

 

II SKYRIUS

PRAŠYMŲ PATEIKIMO IR NAGRINĖJIMO TVARKA

 

3. Transporto priemonės valdytojas (toliau – valdytojas), nesutinkantis su techninės apžiūros kontrolieriaus sprendimu dėl nustatytų ar nenustatytų trūkumų (toliau – techninės apžiūros kontrolieriaus sprendimas), turi iš karto po techninės apžiūros kontrolieriaus sprendimo priėmimo, neišvykęs iš privalomosios transporto priemonės techninės apžiūros (toliau – techninė apžiūra) atlikimo vietos, įmonės vadovui raštu pateikti prašymą pakeisti techninės apžiūros kontrolieriaus sprendimą. Prašyme pakeisti techninės apžiūros kontrolieriaus sprendimą valdytojas turi nurodyti savo vardą, pavardę, kontaktinius duomenis, transporto priemonės markę, modelį, pagaminimo metus, transporto priemonės identifikavimo numerį (VIN), privalomosios techninės apžiūros atlikimo datą ir vietą, motyvą (-us) ir nustatytą (-us) ar nenustatytą (-us) trūkumą (-us), dėl kurio (-ių) nesutinka su techninės apžiūros kontrolieriaus sprendimu. Jei transporto priemonė įregistruota, valdytojas papildomai nurodo transporto priemonės valstybinį numerį ir transporto priemonės registravimo liudijimo numerį.

4. Įmonės vadovas privalo užtikrinti, kad valdytojas prašymą pakeisti techninės apžiūros kontrolieriaus sprendimą galėtų pateikti iš karto po techninės apžiūros kontrolieriaus sprendimo priėmimo toje vietoje, kur atlikta techninė apžiūra.

5. Įmonės vadovas tą pačią prašymo pakeisti techninės apžiūros kontrolieriaus sprendimą pateikimo dieną privalo organizuoti pakartotinį transporto priemonės patikrinimą, kurio metu dar kartą įvertinami prašyme pakeisti techninės apžiūros kontrolieriaus sprendimą nurodyti trūkumai (toliau – pakartotinis transporto priemonės patikrinimas). Pakartotinio transporto priemonės patikrinimo metu privalo dalyvauti įmonės vadovas, priėmęs sprendimą techninės apžiūros kontrolierius ir valdytojas.

6. Pakartotinio transporto priemonės patikrinimo metu nustatytas (-i) ar nenustatytas (-i) transporto priemonės trūkumas (-ai) fotografuojamas (-i), filmuojamas (-i) ir aprašomas (-i). Aprašyta, nufilmuota, nufotografuota medžiaga apie transporto priemonės nustatytą (-us) ar nenustatytą (-us) trūkumą (-us) turi būti saugoma techninės apžiūros įmonėje trejus metus.

7. Kai nėra galimybės tą pačią prašymo pakeisti techninės apžiūros kontrolieriaus sprendimą pateikimo dieną atlikti pakartotinio transporto priemonės patikrinimo, įmonės vadovo įgaliotas kitas techninės apžiūros kontrolierius, kuris neatliko skundžiamo transporto priemonės tikrinimo, dalyvaujant valdytojui, po privalomosios transporto priemonių techninės apžiūros rezultatų ataskaitos (toliau – ataskaita) išdavimo privalo nufotografuoti, nufilmuoti ir aprašyti techninės apžiūros metu nustatytą (-us) ar nenustatytą (-us) transporto priemonės trūkumą (-us). Tuo atveju valdytojas kviečiamas kitą artimiausią darbo dieną sutartą valandą atvykti atlikti pakartotinio transporto priemonės patikrinimo. Jei valdytojas kitą artimiausią darbo dieną sutartą valandą neatvyksta atlikti pakartotinio transporto priemonės patikrinimo, prašymas pakeisti techninės apžiūros kontrolieriaus sprendimą nagrinėjamas remiantis turima medžiaga.

8. Įmonės vadovas privalo užtikrinti, kad Aprašo 6 ir 7 punktuose nurodyti užfiksuoti duomenys būtų tokios kokybės, kuri leistų įvertinti nustatyto ar nenustatyto trūkumo buvimą ar nebuvimą.

9. Kai atlikus pakartotinį transporto priemonės patikrinimą įmonės vadovo sprendimas dėl techninės apžiūros kontrolieriaus sprendimo (toliau – įmonės vadovo sprendimas) nesutampa su techninės apžiūros kontrolieriaus sprendimu, valdytojui tą pačią dieną išduodama nauja ataskaita su įvertintais techninės apžiūros rezultatais, o ankstesnės ataskaitos galiojimas panaikinamas.

10. Kai atlikus pakartotinį transporto priemonės patikrinimą įmonės vadovo sprendimas sutampa su techninės apžiūros kontrolieriaus sprendimu, valdytojui tą pačią dieną išduodama nauja ataskaita su prašyme pakeisti techninės apžiūros kontrolieriaus sprendimą nurodytu (-ais) nustatytu (-ais) ar nenustatytu (-ais) trūkumu (-ais), o ankstesnės ataskaitos galiojimas panaikinamas.

11. Jeigu valdytojas nesutinka su įmonės vadovo sprendimu, Administracijai gali pateikti Prašymą pakeisti techninės apžiūros kontrolieriaus sprendimą (toliau – prašymas) (priedas).

12. Valdytojas užpildytą prašymą Administracijai turi pateikti per tris darbo dienas nuo tada, kai gauna įmonės vadovo pasirašytą ataskaitą.

13. Prašymas pateikiamas, kaip nurodyta Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 „Dėl Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“.

14. Kai valdytojas Administracijai pateikia netinkamai užpildytą prašymą, Administracija per tris darbo dienas nuo prašymo pateikimo datos informuoja valdytoją, nurodydama konkrečius neatitikimus. Valdytojas informuojamas tokiu būdu, kokiu buvo pateiktas prašymas, jei nenurodė kitokio pageidaujamo informacijos gavimo būdo. Nurodytus neatitikimus valdytojas turi pašalinti per dvi darbo dienas. Valdytojui nepašalinus neatitikimų per dvi darbo dienas, prašymas nenagrinėjamas.

15. Administracija per tris darbo dienas nuo tinkamai užpildyto prašymo gavimo dienos sudaro komisiją transporto priemonės privalomosios ar privalomosios pakartotinės techninės apžiūros metu iškilusiems ginčytiniems klausimams, nurodytiems prašyme, spręsti (toliau – komisija).

16. Valdytojas komisijai turi pateikti patikrinti transporto priemonę, kurios duomenys nurodyti prašyme. Komisija raštu arba elektroniniu paštu su valdytoju suderina transporto priemonės pateikimo datą, laiką ir vietą. Jei su valdytoju transporto priemonės pateikimo datos, laiko ir vietos suderinti nepavyksta, juos nustato Administracija. Apie nustatytą transporto priemonės pateikimo datą, laiką ir vietą ne vėliau kaip prieš 3 dienas iki nustatyto laiko, informuojamas valdytojas.

17. Laiku ir į suderintą (nustatytą) vietą nepateikus transporto priemonės prašymas nenagrinėjamas.

18. Prašymas turi būti išnagrinėtas ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo tinkamai užpildyto prašymo gavimo Administracijoje datos.

 

III SKYRIUS

KOMISIJOS TEISĖS IR DARBO ORGANIZAVIMAS

 

19. Komisijos darbas grindžiamas kolegialumo, teisėtumo, teisingumo, objektyvumo ir nešališkumo principais.

20. Komisija, įgyvendindama jai pavestus uždavinius, turi teisę:

20.1. gauti aprašytą, nufilmuotą, nufotografuotą medžiagą apie transporto priemonės nustatytą (-us) ar nenustatytą (-us) trūkumą (-us);

20.2. apklausti įmonės vadovą dėl transporto priemonės nustatyto (-ų) ar nenustatyto (-ų) trūkumo (-ų) išaiškinimo, gauti iš įmonės vadovo reikiamus dokumentus;

20.3. apklausti kitus asmenis, galinčius pateikti reikiamos informacijos;

20.4. iš valdytojo gauti prašymui nagrinėti reikalingą informaciją, dokumentus ir reikalauti pateikti transporto priemonę;

20.5. nemokamai ir be eilės naudotis techninės apžiūros įmonės įranga, reikalinga komisijos darbui.

21. Komisija sudaroma iš dviejų Administracijos atstovų ir vieno (iš anksto raštu suderinus) Lietuvos techninės apžiūros įmonių asociacijos „Transeksta“ atstovo. Komisijos pirmininkas yra Administracijos atstovas.

22. Į komisijos sudėtį negali būti įtrauktas (-i) asmuo (asmenys), kuris (-ie) dalyvavo atliekant pirminį ar pakartotinį transporto priemonės patikrinimą.

23. Komisijos pirmininkas:

23.1. prieš prašymo nagrinėjimą supažindina komisijos narius su prašyme išdėstytomis aplinkybėmis ir prie prašymo pridėtais dokumentais;

23.2. atsako už sklandų komisijos darbo organizavimą.      

24. Įmonės vadovas, techninės apžiūros kontrolierius, kurio sprendimas skundžiamas, ir valdytojas turi teisę:

24.1. dalyvauti komisijai vertinant transporto priemonę, kurios duomenys nurodyti prašyme;

24.2. susipažinti su komisijos turimais dokumentais ir kita informacija, susijusia su prašymo nagrinėjimu;

24.3. pateikti papildomą informaciją, duomenis, dokumentus ir duoti paaiškinimus žodžiu ir raštu;

24.4. susipažinti su komisijos protokolu.

25. Apie komisijos darbo vietą, datą ir laiką įmonės vadovas, techninės apžiūros kontrolierius, kurio sprendimas skundžiamas, ir valdytojas telefonu, elektroniniu paštu ar raštu informuojami ne vėliau kaip prieš tris dienas iki transporto priemonės tikrinimo.

26. Nurodyta prašyme transporto priemonė tikrinama komisijos pasirinktoje techninės apžiūros įmonėje.

27. Transporto priemonės tikrinimo metu komisija, remdamasi Techniniais motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimais, patvirtintais Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 2B-290 „Dėl Techninių motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimų“ (toliau – Techniniai reikalavimai), įvertina techninės apžiūros kontrolieriaus sprendimą ir nustatytą (-us) ar nenustatytą (-us) trūkumą (-us), dėl kurio (-ių) kreipėsi valdytojas.

28. Komisijai įvertinus techninės apžiūros kontrolieriaus sprendimą, surašomas protokolas, kuriame pateikiama motyvuota išvada, ar techninės apžiūros kontrolieriaus sprendimas pagrįstas.

29. Protokolas surašomas per dvi darbo dienas po techninės apžiūros kontrolieriaus sprendimo įvertinimo.

30. Komisija sprendimą priima atviru balsavimu. Komisijos narys, nesutinkantis su komisijos sprendimu, pateikia savo pastabas. Šias pastabas protokole įrašo komisijos pirmininkas.

31. Kai protokolą pasirašo komisijos pirmininkas ir nariai, komisijos pirmininkas per 3 darbo dienas parengia sprendimo dėl techninės apžiūros kontrolieriaus sprendimo projektą ir kartu su protokolu teikia jį Administracijos direktoriui.

32. Kai Administracijos direktoriaus sprendime nurodoma, kad techninės apžiūros kontrolieriaus sprendimas yra pagrįstas ir visi trūkumai nustatyti pagrįstai, valdytojas privalo juos pašalinti, pasirūpinti, kad transporto priemonė būtų techniškai tvarkinga, ir pateikti ją, kad būtų atlikta pakartotinė techninė apžiūra, kaip nustatyta Techninės apžiūros atlikimo tvarkos apraše.

33. Kai Administracijos direktoriaus sprendime nurodoma, kad techninės apžiūros kontrolieriaus sprendimas yra nepagrįstas ir transporto priemonė atitinka Techninius reikalavimus, Administracijos direktoriaus sprendimo gavimo techninės apžiūros įmonėje dieną valdytojui išduodama nauja ataskaita, kurioje turi būti nurodyta, kad transporto priemonė atitinka Techninius reikalavimus. Ankstesnės ataskaitos galiojimas panaikinamas.

34. Kai Administracijos direktoriaus sprendime nurodoma, kad techninės apžiūros kontrolieriaus sprendimas iš dalies pagrįstas, tai yra ne visi valdytojo prašyme nurodyti transporto priemonės trūkumai yra pripažįstami trūkumais, ir transporto priemonė neatitinka Techninių reikalavimų, Administracijos direktoriaus sprendimo gavimo techninės apžiūros įmonėje dieną valdytojui išduodama nauja ataskaita su pripažintais trūkumais, o ankstesnės ataskaitos galiojimas panaikinamas. Valdytojas privalo pašalinti likusius trūkumus, pasirūpinti, kad transporto priemonė būtų techniškai tvarkinga, ir pateikti ją, kad būtų atlikta pakartotinė techninė apžiūra, kaip nustatyta Techninės apžiūros atlikimo tvarkos apraše.

35. Kai Administracijos direktoriaus sprendime nurodoma, kad techninės apžiūros kontrolieriaus sprendimas yra nepagrįstas ir transporto priemonė neatitinka Techninių reikalavimų, Administracijos direktoriaus sprendimo gavimo techninės apžiūros įmonėje dieną valdytojo transporto priemonei panaikinamas ataskaitos galiojimas ir išduodama nauja ataskaita, kurioje turi būti nurodyta, kad transporto priemonė neatitinka Techninių reikalavimų.

36. Apie visus Apraše nurodytus Administracijos direktoriaus sprendimus įmonės vadovas, techninės apžiūros kontrolierius, kurio sprendimas skundžiamas, ir valdytojas informuojami Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka ir terminais.

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

37. Komisijos protokolai tvarkomi ir saugomi Administracijoje teisės aktų nustatyta tvarka.

38. Jei valdytojas nesutinka su Administracijos direktoriaus sprendimu, gali jį apskųsti Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

____________________________

 

 

Privalomosios transporto priemonių

techninės apžiūros kontrolieriaus sprendimo apskundimo tvarkos aprašo

priedas

 

 

 

Lietuvos transporto saugos administracija

Gauta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20___ - ____ - ____ Nr. ___________________

 

 

 

DĖMESIO, PRAŠOME PILDYTI DIDŽIOSIOMIS SPAUSDINTINĖMIS RAIDĖMIS!

 

 

 

1. Fizinio asmens vardas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Fizinio asmens pavardė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Adresas

 

 

(deklaruota gyvenamoji vieta)

 

 

 

 

 

 

 

 

(savivaldybė, miestas (miestelis) arba seniūnija ir kaimas, gatvė, namo, buto numeris, pašto kodas)

 

4.Telefonas

 

5. El. paštas

 

 

 

 

6. Transporto priemonės markė (modelis)

 

 

 

7.Pagaminimo data

 

8.Valstybinis Nr.

 

 

 

9.Techninės apžiūros atlikimo vieta ir data

 

 

 

 

 

 

10. Lietuvos transporto saugos administracijai

 

 

 

 

 

PRAŠYMAS

PAKEISTI TECHNINĖS APŽIŪROS KONTROLIERIAUS SPRENDIMĄ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________

(sudarymo vieta)

 

 

 

Prašau pakeisti techninės apžiūros kontrolieriaus  

 

 

sprendimą.                                                                                                                         (techninės apžiūros kontrolieriaus vardas, pavardė, spaudo Nr)

 

 

 

 

11.SUTIKRINTI PATEIKTI DOKUMENTAI IR JŲ DUOMENYS

 

Pateikta sutikrinti (pažymėti „X“):

 

1. £ asmens tapatybės kortelė Nr.

 

;

 

2. £ LR pasas Nr.

 

;

 

3. £ leidimas gyventi LR                  Nr.

 

;

 

 

 

 

4. £ vairuotojo pažymėjimas            Nr.

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRAŠYMO PAKEISTI TECHNINĖS APŽIŪROS KONTROLIERIAUS SPRENDIMĄ ŠAKNELĖ

 

12.  Jūsų prašymas užregistruotas

 

 

 

 

-

 

 

-

 

 

13  Reg. Nr.

 

 

 

 

14.  Prašymą priėmė, dokumentus ir asmens tapatybę sutikrino

 

15.  Numatoma sprendimo priėmimo data

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________

(pareigos, parašas, vardas, pavardė, tel. pasiteirauti)

 

 

 

 

 

 

-

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.  Prašymo motyvas (-ai), ginčijamas trūkumas (-ai):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________

 

_________________________________________________________________________________________________________________________

 

_________________________________________________________________________________________________________________________

 

_________________________________________________________________________________________________________________________

 

_________________________________________________________________________________________________________________________

 

_________________________________________________________________________________________________________________________

 

_________________________________________________________________________________________________________________________

 

_________________________________________________________________________________________________________________________

 

_________________________________________________________________________________________________________________________

 

_________________________________________________________________________________________________________________________

 

_________________________________________________________________________________________________________________________

 

_________________________________________________________________________________________________________________________

 

_________________________________________________________________________________________________________________________

 

_________________________________________________________________________________________________________________________

 

_________________________________________________________________________________________________________________________

 

_________________________________________________________________________________________________________________________

 

_________________________________________________________________________________________________________________________

 

_________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.  Patvirtinu, kad:

- prašyme pateikta informacija teisinga ir išsami, o pateikti dokumentai galioja;

- žinau, kad dėl bet kokių neteisingų duomenų mano prašymas nebus tenkinamas arba priimtas sprendimas bus panaikintas, o aš galiu būti patrauktas (-a) baudžiamojon atsakomybėn pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus;      

- sutinku, kad duomenys, pateikti šiame prašyme, būtų teikiami ir tvarkomi teisės aktų nustatyta tvarka;

- sutinku, kad Administracija šiame prašyme pateiktus mano asmens duomenis tvarkytų prašymo priėmimo tikslu;

- sutinku, kad Administracija kreiptųsi į atitinkamus valstybės registrus ir duomenų bazes ir tikrintų pateiktą informaciją.

 

___________________ ___________________________

(pareiškėjo parašas) (vardas ir pavardė)

 

 

 

TARNYBINĖS ŽYMOS

 

18. Prašymą priėmė, dokumentus ir asmens tapatybę sutikrino

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(pareigos, parašas, vardas, pavardė)

 

 

 

 

 

 

 

 

Lietuvos transporto saugos administracijos Priežiūros departamento skyrių adresai ir telefonai:

Vilniaus skyrius – Švitrigailos g. 42, LT-03209 Vilnius, tel. 8 612 79 481, (8 5)  278 5601;

Kauno skyrius – A. Juozapavičiaus pr. 57, LT-45262 Kaunas, tel. 8 620 14 336, (8 5)  278 5601;

Klaipėdos skyrius – J. Janonio g. 24, LT-92251 Klaipėda, tel. 8 612 73 432, (8 5) 278 5601;

Panevėžio skyrius (Panevėžys) – J. Biliūno g. 3, LT-36101 Panevėžys, tel. 8 610 05 720, (8 5)  278 5601;

Panevėžio skyrius (Šiauliai) – Aerouosto g. 9, LT-77103 Šiauliai, tel. 8 610 05 720, (8 5)  278 5601.

Interneto svetainės adresas www.ltsa.lrv.lt.