ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL BAZINĖS MOKYKLOS SKYRIMO

 

2014 m. sausio 15 d. Nr. A-46(3.1E)

Šiauliai

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290) 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. ISAK-2391 Dėl Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo, Kalbų įskaitų nuostatų, Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo nuostatų ir Mokinių kompiuterinio raštingumo įskaitos nuostatų patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. V-1771 redakcija) (Žin., 2006, Nr. 141-5437; 2013, NR. 4-133), 51 punktu,

s k i r i u Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnaziją bazine mokykla, kuriai pavesta priimti eksternų prašymus laikyti brandos egzaminus, organizuoti ir vykdyti mokyklinių brandos egzaminų pakartotinę sesiją, pakartotinės sesijos mokyklinių brandos egzaminų darbų vertinimą ir mokyklinius brandos egzaminus laikiusių kandidatų apeliacijų nagrinėjimą.

Šis įsakymas registruojamas Teisės aktų registre.

 

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                               Kęstutis Lukšas

 

Laikinas Nr.

2014 m. sausio  15   d.

Nr. A-46 (3.1E)

 

 

ĮSAKYMO

INFORMACINIS LAPAS

 

DĖL BAZINĖS MOKYKLOS SKYRIMO

 

 

Skyriaus, padalinio, seniūnijos, įstaigos, įmonės, organizacijos

pavadinimas ir adresas

Egz. sk. popier.

LR Vyriausybės atstovui

1

Švietimo ir sporto skyriui

1

 

 

 

Parengė:

Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Rasa Paulauskienė