VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FiNANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2004 m. gruodžio 7 d. ĮSAKYMO NR. VA-186 „Dėl Mokesčio IR BAUDOS UŽ ADMINISTRACINĮ nusižengimĄ permokos (skirtumo) AR NEPAGRĮSTAI IŠIEŠKOTŲ SUMŲ grąžinimo (ĮSKAITYMO)“ PAKEITIMO

 

2017 m. spalio 3 d. Nr. VA-81

Vilnius

 

 

1. Pakeičiu Mokesčio ir baudos už administracinį nusižengimą permokos (skirtumo) ar nepagrįstai išieškotų sumų grąžinimo (įskaitymo) taisykles, patvirtintas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. VA-186 „Dėl Mokesčio ir baudos už administracinį nusižengimą permokos (skirtumo) ar nepagrįstai išieškotų sumų grąžinimo (įskaitymo)“:

1.1. Pakeičiu 1 punktą ir jį išdėstau taip:

1. Mokesčio ir baudos už administracinį nusižengimą permokos (skirtumo) ar nepagrįstai išieškotų sumų grąžinimo (įskaitymo) taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato mokesčių mokėtojo (įskaitant asmenį, kuriam paskirta bauda už administracinį nusižengimą (iki 2016 m. gruodžio 31 d. už administracinį teisės pažeidimą)) ar už jį trečiojo asmens (toliau – mokesčių mokėtojas) prašymo grąžinti (įskaityti) Valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau – VMI) administruojamų mokesčių ir su jais susijusių sumų, paskirtų baudų už administracinius nusižengimus (iki 2016 m. gruodžio 31 d. už administracinius teisės pažeidimus) ar kitus mokesčių įstatymus, valstybės rinkliavų ar pagal vykdomuosius dokumentus, kai vykdymo procese valstybei atstovauja VMI, laiku nesumokėtų valstybės naudai išieškotinų sumų, taip pat neadministruojamų, bet į biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas sumokėtų mokesčių ir kitų įmokų (toliau – mokestis ir bauda už AN) permokos (skirtumo) ar nepagrįstai išieškotų sumų užpildymo, pateikimo, mokesčių ir baudų už AN permokos (skirtumo) ar nepagrįstai išieškotų sumų grąžinimo (įskaitymo) be mokesčių mokėtojo prašymo ir mokesčių ir baudų už AN ar nepagrįstai išieškotų sumų apskaitos, susijusios su mokesčio ir baudos už AN permokos (skirtumo) ar nepagrįstai išieškotų sumų grąžinimu (įskaitymu), tvarką.“

1.2. Pakeičiu 2 punktą ir jį išdėstau taip:

2. Taisyklės parengtos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymu (toliau – MAĮ), Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymu (toliau – PVM įstatymas), Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksu (toliau – ANK) (iki 2016 m. gruodžio 31 d. – Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksu, toliau – ATPK), Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksu (toliau – CPK), Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu (toliau – VAĮ), Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymu (toliau – ĮBĮ), Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymu (toliau – FABĮ), Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymu ir kitais teisės aktais.“

1.3. Papildau 9.1.3 papunkčiu:

9.1.3. pagal vykdomuosius dokumentus, kai, vadovaujantis CPK 638 straipsnio 2 dalies nuostata, vykdymo procese valstybei atstovauja VMI, laiku nesumokėtos valstybės naudai išieškotinos sumos iki vykdomųjų dokumentų pateikimo antstoliams vykdyti CPK nustatyta tvarka;“.

1.4. Pakeičiu 12 punktą ir jį išdėstau taip:

12. Prašymas gali būti teikiamas:

12.1. elektroniniu būdu – mokesčių mokėtojui (ar jo įgaliotam asmeniui) prisijungus prie Mano VMI ir siūlomomis autentifikavimo priemonėmis patvirtinus savo tapatybę pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos portalo e. VMI autorizuotų elektroninių paslaugų srities Mano VMI naudojimo taisyklių, patvirtintų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2012 m. spalio 3 d. įsakymu Nr. VA-91 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos portalo e. VMI autorizuotų elektroninių paslaugų srities Mano VMI naudojimo taisyklių patvirtinimo“, nustatytą tvarką.

Jeigu mokesčių mokėtojas neturi galimybės naudotis informacinių ryšių technologinėmis priemonėmis, tai Prašymą galima užpildyti ir pateikti elektroniniu būdu, atvykus į bet kurią AVMI, kurioje yra mokesčių mokėtojams skirta kompiuterizuota darbo vieta su interneto prieiga;

12.2. jeigu fizinis asmuo, nevykdantis jokios rūšies ekonominės veiklos (toliau – gyventojas), ar jo įgaliotas asmuo neturi galimybės teikti elektroniniu būdu ir nėra Mano VMI naudotojas arba elektroninis pateikimo būdas lemtų akivaizdžiai neproporcingą administracinę naštą, pavyzdžiui, kai Prašymą teikia užsienio fizinis ar juridinis asmuo, – raštu:

12.2.1. tiesiogiai įteikiamas AVMI valstybės tarnautojui ar darbuotojui, dirbančiam pagal darbo sutartį ir gaunančiam darbo užmokestį iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto (toliau –darbuotojas);

12.2.2. atsiunčiamas paštu (paprastu ar registruotu laišku) ar per pasiuntinį į AVMI jos skelbiamais adresais.“

1.5. Pakeičiu 14 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

14. Jei Prašymas pateikiamas raštu ir Prašymą pateikęs asmuo išreiškia pageidavimą gauti informaciją apie Prašymo pateikimo būklę, tai AVMI valstybės tarnautojas ar darbuotojas nedelsdamas pateikia (jeigu Prašymas pateikiamas tiesiogiai) arba per 2 darbo dienas nuo Prašymo gavimo AVMI Prašyme nurodytu mokesčių mokėtojo adresu ar Mokesčių mokėtojų registre įregistruotu adresu korespondencijai gauti, buveinės (biuro) adresu VMI prie FM nustatyta tvarka išsiunčia spaudu pažymėtą Prašymo kopiją. Spaude turi būti nurodyta priėmusio Prašymą VMI valstybės tarnautojo ar darbuotojo padalinio pavadinimas, priėmimo data, registracijos numeris, vardas, pavardė, pareigos.“

1.6. Pakeičiu 17 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

17. Prašymas turi būti užpildytas ir pateiktas, laikantis Taisyklėse nustatytų reikalavimų. Jei pateiktame Prašyme įrašyti duomenys yra neteisingi ir (arba) netikslūs ar nustatoma, kad trūksta papildomų dokumentų ar duomenų sprendimui priimti, VMI valstybės tarnautojas ar darbuotojas, vadovaudamasis MAĮ 87 straipsnio 6 dalimi, ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų ir, atsižvelgdamas į MAĮ 111 straipsnio reikalavimus, kai pateikiamas Prašymas dėl nepagrįstai išieškotų sumų grąžinimo, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po Prašymo gavimo jį pateikusiam asmeniui išsiunčia pranešimą per Mano VMI, o jei mokesčių mokėtojas nėra Mano VMI naudotojas, pranešimas siunčiamas Prašyme nurodytu gyvenamosios vietos adresu, ar Mokesčių mokėtojų registre įregistruotu adresu korespondencijai gauti, buveinės (biuro) adresu VMI prie FM nustatyta tvarka. Pranešime nurodo, kokie dokumentai ar duomenys turi būti pateikti papildomai (tokiame pranešime nurodoma, iki kada turi būti pateikti dokumentai ar duomenys), ir informuoja, kad, nepateikus papildomų dokumentų ar duomenų per pranešime nurodytą terminą, bus priimtas sprendimas negrąžinti (neįskaityti) mokesčio ar baudos už AN permokos (skirtumo) ir pateikia priežastis.“

1.7. Pakeičiu 18 punktą ir jį išdėstau taip:

18. Prašymas nenagrinėjamas, kai negalima identifikuoti Prašymą pateikusio mokesčių mokėtojo (Mokesčių mokėtojų registre įregistruoto mokesčių mokėtojo pavadinimas ar vardas ir pavardė, identifikacinis numeris (kodas) neatitinka Prašyme įrašytų duomenų) ar mokesčių mokėtojas tik iš dalies užpildė Prašymą (neužpildyti visi privalomi Prašymo laukeliai). Tokiu atveju VMI valstybės tarnautojas ar darbuotojas pagal galimybes Prašyme nurodytu gyvenamosios vietos adresu, Mokesčių mokėtojų registre įregistruotu adresu korespondencijai gauti ar buveinės (biuro) adresu (jei mokesčių mokėtojas nėra Mano VMI naudotojas), ar per Mano VMI pranešimu informuoja Prašymą pateikusį mokesčių mokėtoją, kad Prašymas nenagrinėjamas, ir nurodo priežastis.“

1.8. Pripažįstu netekusiu galios 45.3 papunktį.

1.9. Papildau 451 punktu:

451. Elektroniniu būdu teikiamas Prašymas tvirtinamas, kai pasirašo Mano VMI naudotojas, kuriam suteikta teisė patvirtinti savo ar atstovaujamo asmens (mokesčių mokėtojo) dokumentus kvalifikuotu elektroniniu parašu arba kitu būdu, užtikrinančiu Prašymą pateikusio mokesčių mokėtojo tapatybę;“.

1.10. Pakeičiu 47 punktą ir jį išdėstau taip:

47. Mokesčių mokėtojo permokėtos mokesčio ar baudų už AN sumos ir (arba) susidaręs mokesčio skirtumas įskaitomas (grąžinamas) Įskaitymo taisyklėse nustatyta tvarka:

47.1. padengiamos mokesčių mokestinės ir baudų už AN (nuo 2015 m. liepos 1 d.), mokamų vienu įmokos kodu, nepriemokos bei VMI administruojamų deklaruojamų mokesčių, mokamų atskirais įmokų kodais, mokėjimo prievolių nepriemokos;

47.2. įskaitomos Prašyme nurodytos VMI administruojamų deklaruojamų ir nedeklaruojamų mokesčių, kurių mokėjimo terminas nepasibaigęs, mokesčio prievolės;

47.3. įskaitomos Prašyme nurodytos VMI neadministruojamų mokesčių sumos, baudos, paskirtos pagal MAĮ ar kitus mokesčių įstatymus, ir kitos įmokos, kurios turi būti mokamos į VMI biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas;

47.4. padengiamos muitinės administruojamos mokestinės nepriemokos;

47.5. įskaitomi Prašyme nurodyti muitinės administruojami mokesčiai;

47.6. padengiama skola valstybei;

47.7. pervedama į antstolio nurodytą sąskaitą pagal jo patvarkymą dėl turtinių teisių areštuota mokesčių mokėtojui priklausanti grąžinti permokos (skirtumo) suma, atlikus VMI mokesčių apskaitoje turimos mokesčių mokėtojui priklausančios grąžinti permokos (skirtumo) sumos pagrįstumo įvertinimą VMI prie FM nustatyta tvarka;

47.8. grąžinamas likęs neįskaitytas mokesčio ir (arba) baudos už AN permokos (skirtumo) likutis.“

1.11. Pakeičiu 47 punktą ir jį išdėstau taip:

47. Mokesčių mokėtojo permokėtos mokesčio ar baudų už AN sumos ir (arba) susidaręs mokesčio skirtumas įskaitomas (grąžinamas) Įskaitymo taisyklėse nustatyta tvarka:

47.1. padengiamos mokesčių mokestinės ir baudų už AN (nuo 2015 m. liepos 1 d.), mokamų vienu įmokos kodu, nepriemokos bei VMI administruojamų deklaruojamų mokesčių, mokamų atskirais įmokų kodais, mokėjimo prievolių nepriemokos;

47.2. padengiamos pagal vykdomuosius dokumentus, kai pagal CPK vykdymo procese valstybei atstovauja VMI, laiku nesumokėtos valstybės naudai išieškotinos sumos iki vykdomųjų dokumentų pateikimo vykdyti antstoliams CPK nustatyta tvarka;

47.3. įskaitomos Prašyme nurodytos VMI administruojamų deklaruojamų ir nedeklaruojamų mokesčių, kurių mokėjimo terminas nepasibaigęs, mokesčio prievolės;

47.4. įskaitomos Prašyme nurodytos VMI neadministruojamų mokesčių sumos, baudos, paskirtos pagal MAĮ ar kitus mokesčių įstatymus, ir kitos įmokos, kurios turi būti mokamos į VMI biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas;

47.5. padengiamos muitinės administruojamos mokestinės nepriemokos;

47.6. įskaitomi Prašyme nurodyti muitinės administruojami mokesčiai;

47.7. padengiama skola valstybei;

47.8. pervedama į antstolio nurodytą sąskaitą pagal jo patvarkymą dėl turtinių teisių areštuota mokesčių mokėtojui priklausanti grąžinti permokos (skirtumo) suma, atlikus VMI mokesčių apskaitoje turimos mokesčių mokėtojui priklausančios grąžinti permokos (skirtumo) sumos pagrįstumo įvertinimą VMI prie FM nustatyta tvarka;

47.9. grąžinamas likęs neįskaitytas mokesčio ir (arba) baudos už AN permokos (skirtumo) likutis.“

1.12. Pakeičiu 53.1 papunkčio antrąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

Sprendimas įskaityti (neįskaityti) ir (arba) grąžinti (negrąžinti) mokesčio ir (arba) baudos už administracinį nusižengimą permoką (skirtumą) ar nepagrįstai išieškotas sumas (toliau – Sprendimas), kurio FR0783 forma patvirtinta įsakymu, kuriuo tvirtinamos šios Taisyklės, rengiamas ir tvirtinamas informacinėje sistemoje MAIS VMI prie FM nustatyta tvarka. Parengtas ir patvirtintas Sprendimas išsiunčiamas mokesčių mokėtojui per Mano VMI (tą pačią dieną, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną) ar paštu (ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po to, kai buvo patvirtintas Sprendimas), jei mokesčių mokėtojas nėra Mano VMI naudotojas, Prašyme nurodytu gyvenamosios vietos adresu, Mokesčių mokėtojų registre įregistruotu adresu korespondencijai gauti ar buveinės (biuro) adresu VMI prie FM nustatyta tvarka, šiais atvejais:“.

1.13. Pakeičiu 60 punkto antrąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

Tokiu atveju informacinėje sistemoje MAIS parengiamas ir patvirtinamas Sprendimas ir išsiunčiamas per Mano VMI ar paštu, jei mokesčių mokėtojas nėra Mano VMI naudotojas, Mokesčių mokėtojų registre įregistruotu adresu korespondencijai gauti ar buveinės (biuro) adresu VMI prie FM nustatyta tvarka.“

1.14. Pakeičiu 66 punktą ir jį išdėstau taip:

66. Per Mano VMI mokesčių mokėtojų pateikti Prašymai, VMI prie FM nustatyta tvarka patvirtinti ir išsiųsti Sprendimai Mano VMI naudotojams prilyginami rašytiniams dokumentams ir turi tokią pačią juridinę galią.“

2. Nustatau, kad šio įsakymo 1, 3, 4, 11 punktai įsigalioja 2018 m. sausio 1 dieną.

 

 

 

Viršininkė                                                                                                               Edita Janušienė