Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

Dėl LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2013 M. GRUODŽIO 4 D. NUTARIMO NR. 1173 „DĖL NACIONALINIO EURO ĮVEDIMO PLANO ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2014 m. spalio 22 d. Nr. 1151
Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Nacionalinio euro įvedimo plano įgyvendinimo priemonių planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 4 d. nutarimu Nr. 1173 „Dėl Nacionalinio euro įvedimo plano įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo“:

1. Papildyti 5.16 papunkčiu:

 

„5.16.

Užtikrinti, kad valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir kitų organizacijų informacinės sistemos ir vidinės procedūros atitiktų 2012 m. kovo 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 260/2012, kuriuo nustatomi kredito pervedimų ir tiesioginio debeto operacijų eurais techniniai ir komerciniai reikalavimai ir iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 924/2009 (OL 2012 L 94 p. 22) (toliau – Reglamentas (ES) Nr. 260/2012), reikalavimus

valstybės ir savivaldybių institucijos, įstaigos, įmonės ir kitos organizacijos pagal kompetenciją

 

iki 2015-01-01 (įgyvendinant Reglamento ES Nr. 260/2012 9 straipsnio reikalavimus);

 

iki 2016-01-01 (įgyvendinant Reglamento ES Nr. 260/2012 5 straipsnio reikalavimus)“.

2. Papildyti 5.17 papunkčiu:

 

„5.17.

Sukurti priemones, pritaikytas bendros mokėjimo eurais erdvės (toliau – SEPA) reikalavimams, skirtas duomenims apie skolininko piniginių lėšų apribojimus ir (ar) nurašymus centralizuotai tvarkyti, apribojimo ir nurašymo nurodymams perduoti kredito įstaigoms ir skolininko piniginėms lėšoms proporcingai paskirstyti nurašymo nurodymų teikėjams, kai šių lėšų nepakanka visiems reikalavimams patenkinti

Teisingumo ministerija, Finansų ministerija, Lietuvos bankas, valstybės įmonė Registrų centras, kitos valstybės ir savivaldybių institucijos, įstaigos, įmonės ir kitos organizacijos pagal kompetenciją

 

2015-12-01“.

3. Pripažinti netekusiu galios 8.2 papunktį.

4. Papildyti 9.51 papunkčiu:

 

„9.51.

Skelbti informaciją interneto svetainėje ir konsultuoti valstybės ir savivaldybių institucijas, įstaigas, įmones ir kitas organizacijas pagal kompetenciją klausimais, susijusiais su viešųjų pirkimų sutarčių vykdymu po euro įvedimo dienos

Viešųjų pirkimų tarnyba, Finansų ministerija

 

prireikus“.

5. Pakeisti 10.3.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

 

„10.3.2.

Sudaryti Lietuvos banko grynųjų pinigų keitimo priežiūros grupę ir patvirtinti jos reglamentą

Lietuvos bankas

Grynųjų pinigų darbo grupė

2014-10-30“.

6. Pakeisti 10.5 papunktį ir jį išdėstyti taip:

 

„10.5.

Pritaikyti turimas Lietuvos banko informacines sistemas ir naudojamas sistemų sąsajas, užtikrinančias galimybę dirbti su dviem valiutomis, arba sukurti naujas sistemas

bankai,

Lietuvos bankas

Grynųjų pinigų darbo grupė

2014-12-15“.

7. Pakeisti 10.7.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

 

„10.7.1.

Pritarus rinkos dalyviams, vienų metų pereinamuoju laikotarpiu esamą mažmeninio mokėjimo sistemą pritaikyti atsiskaityti eurais, nesilaikant SEPA reikalavimų; naudojantis šia sistema, teikti kredito įstaigoms paslaugą, suteikiančią joms galimybę gauti ir teikti informaciją apie debeto mokėjimus (vykdomųjų raštų pavedimų vykdymą)

bankai,

Lietuvos bankas

2015-01-01“.

 

8. Pakeisti 10.7.4 papunktį ir jį išdėstyti taip:

 

„10.7.4.

Įgyvendinti Reglamento (ES) Nr. 260/2012 reikalavimus, įskaitant nacionalinių nišinių mokėjimo priemonių (vykdomųjų raštų pavedimų, debeto pavedimų ir pavedimų už žemės ūkio produkciją) pakeitimą SEPA priemonėmis, parengti tam reikalingus teisės aktus

Lietuvos bankas, mokėjimo paslaugų teikėjai,

Finansų ministerija

2016-01-01“.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Algirdas Butkevičius

 

 

 

Finansų ministras                                                                            Rimantas Šadžius