LIETUVOS BANKO VALDYBA

 

NUTARIMAS

DĖL PINIGŲ FINANSŲ ĮSTAIGŲ IR SĄSKAITŲ TVARKYTOJŲ TURIMŲ IR SAUGOMŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ STATISTINĖS ATSKAITOMYBĖS

 

2014 m. spalio 30 d. Nr. 03-205

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymo 8 straipsnio 1 dalies 9 punktu, 54(1) straipsniu, 2012 m. spalio 17 d. Europos Centrinio Banko reglamentu (ES) Nr. 1011/2012 dėl turimų vertybinių popierių statistikos (OL 305 L, 2012, p. 6) ir 2013 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu Nr. 549/2013 dėl Europos nacionalinių ir regioninių sąskaitų sistemos Europos Sąjungoje (OL L 174, 2013, p. 62), Lietuvos banko valdyba n u t a r i a:

1. Patvirtinti:

1.1. Pinigų finansų įstaigų ir sąskaitų tvarkytojų turimų ir saugomų vertybinių popierių statistinės atskaitomybės nuostatus (pridedama);

1.2. statistinės ataskaitos VPT-01 formą (pridedama).

2. Nustatyti, kad:

2.1. šiuo nutarimu patvirtinti statistinės atskaitomybės reikalavimai taikomi į pinigų finansų įstaigų sąrašą įtrauktiems veikiantiems bankams ir užsienio bankų filialams, finansų maklerių įmonėms (sąskaitų tvarkytojams), akcinei bendrovei „Lietuvos centrinis vertybinių popierių depozitoriumas“, Lietuvos centrinei kredito unijai, jeigu ji pasirenkama, ir atrinktoms kredito unijoms;

2.2. šiuo nutarimu patvirtintos statistinės ataskaitos (VPT-01 forma) duomenys Lietuvos bankui teikiami nuo 2015 m. vasario mėn., pradedant 2015 m. sausio mėnesio duomenimis.

3. Pripažinti netekusiu galios Lietuvos banko valdybos 2013 m. gegužės 2 d. nutarimą Nr. 03-90 „Dėl pinigų finansinių institucijų ir sąskaitų tvarkytojų turimų ir saugomų vertybinių popierių statistinės atskaitomybės“ su visais pakeitimais ir papildymais.

4. Nustatyti, kad šis nutarimas įsigalioja 2015 m. sausio 1 d.

 

 

 

 

Valdybos pirmininkas                                                                                         Vitas Vasiliauskas