LOGOnespalv-maz2

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

dėl žemės ūkio ministro 2016 m. balandžio 25 d. įsakymo Nr. 3D-245 „DĖL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014–2020 METŲ PROGRAMOS PRIEMONĖS „KONSULTAVIMO PASLAUGOS, ŪKIO VALDYMO IR ŪKININKŲ PAVADAVIMO PASLAUGOS“ VEIKLOS SRITIES „PARAMA PASINAUDOTI KONSULTAVIMO PASLAUGOMIS“ KONSULTAVIMO PASLAUGŲ GAVĖJŲ ATRANKOS IR KONSULTAVIMO PASLAUGŲ TEIKIMO IŠLAIDŲ FINANSAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. vasario 25 d.  Nr. 3D-128

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Konsultavimo paslaugos, ūkio valdymo ir ūkininkų pavadavimo paslaugos“ veiklos srities „Parama pasinaudoti konsultavimo paslaugomis“ konsultavimo paslaugų gavėjų atrankos ir konsultavimo paslaugų teikimo išlaidų finansavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. balandžio 25 d. įsakymu Nr. 3D-245 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Konsultavimo paslaugos, ūkio valdymo ir ūkininkų pavadavimo paslaugos“ veiklos srities „Parama pasinaudoti konsultavimo paslaugomis“ konsultavimo paslaugų gavėjų atrankos ir konsultavimo paslaugų teikimo išlaidų finansavimo taisyklių patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu 18.3.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

18.3.1. ūkininkams, jauniesiems ūkininkams ir kitiems žemės valdytojams – 205 500 Eur;“.

1.2. Pakeičiu 18.3.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

18.3.2. miško valdytojams – 147 000 Eur;“.

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas taikomas pareiškėjams, pateikusiems paramos paraiškas nuo 2020 m. lapkričio 20 d. iki 2020 m. gruodžio 21 d.

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                                      Kęstutis Navickas