Pagegiu 

 

Pagėgių savivaldybės taryba

 

sprendimas

dėl pagėgių savivaldybės TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO

 

2020 m. vasario 6  d. Nr. T-1

Pagėgiai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 14 straipsnio 4 dalies 8 punktu, Pagėgių savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1.  Patvirtinti/Nepatvirtinti Pagėgių savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2019 metų veiklos ataskaitą (pridedama).

2Apie sprendimo priėmimą paskelbti Teisės aktų registre ir Pagėgių savivaldybės interneto svetainėje  www.pagegiai.lt.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmams (Galinio Pylimo g. 9, 91230 Klaipėda) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per 1 (vieną) mėnesį nuo sprendimo paskelbimo ar įteikimo suinteresuotiems asmenims dienos.

 

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                    Vaidas Bendaravičius

 

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Pagėgių savivaldybės tarybos

2020 m. vasario 6 d.

sprendimu Nr. T-1

 

 

PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO 2019 METŲ

VEIKLOS ATASKAITA

 

Pagėgių savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 16 d. sprendimu Nr. T-76 „Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto sudarymo“ Savivaldybės tarybos įgaliojimo laikui buvo priimtas sprendimas sudaryti Pagėgių savivaldybės tarybos Kontrolės komitetą iš 5 narių. Tuo pačiu sprendimu Kontrolės komiteto pirmininke paskirta Lina Augustinavičiūtė, pirmininko pavaduotoja − Gražina Jankauskienė.

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 14 straipsnio 4 dalies 8 punktas ir Pagėgių savivaldybės tarybos reglamento 125.8 papunktis nustato, kad Kontrolės komitetas už savo veiklą atsiskaito Savivaldybės tarybai kiekvienų metų pradžioje.

Savivaldybės tarybos 2019 m. liepos 25 d. sprendimu Nr. T-128 „Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2019 metų veiklos programos patvirtinimo“ patvirtinta 2019 metų Pagėgių savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto veiklos programa. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas nustato, kad komitetas pagal savo kompetenciją priima rekomendacinius sprendimus.

 

2019 m. liepos 22 d. posėdyje svarstyti klausimai

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2019 metų veiklos programos.

Komitetas:

- Nutarė teikti Savivaldybės tarybai tvirtinti Kontrolės komiteto 2019 metų veiklos programą.

 

2019 m. spalio 29 d. posėdyje svarstyti klausimai

1. Dėl Pagėgių savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos parengtų išvadų dėl pateiktų tvirtinti praėjusių metų Savivaldybės biudžeto vykdymo ir kitų finansinių ataskaitų svarstymo.

2. Pagėgių savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos parengtos ataskaitos dėl Kontrolės ir audito tarnybos veiklos plano įvykdymo svarstymas.

3. Pagėgių savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2020 metų veiklos plano projekto svarstymas.

4. Pagėgių savivaldybės skolos bei skolinimosi galimybių vertinimas, išvadų dėl Pagėgių savivaldybės skolinimosi einamaisiais metais svarstymas.

Komitetas:

– Nutarė pritarti dėl Pagėgių savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos parengtų išvadų dėl pateiktų tvirtinti praėjusių metų Savivaldybės biudžeto vykdymo ir kitų finansinių ataskaitų.

–    Nutarė įtraukti į Kontrolės komiteto 2020 veiklos programą vieną iš priemonių – peržiūrėti Savivaldybės tarnybinių automobilių naudojimo tvarkas.

 

2019 m. lapkričio 28 d. posėdyje svarstyti klausimai

1. Dėl Pagėgių savivaldybės Kontrolės komiteto 2020 metų veiklos programos projekto.

2. Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos nario Kęsto Komskio 2019-09-24 pranešimo ir Pagėgių savivaldybės administracijos 2019-11-06 gauto rašto Nr. R2-2242 „Dėl informacijos pateikimo“.

 

Komitetas:

- Nutarė teikti tvirtinti 2019 m. gruodžio mėnesį vyksiančiam Pagėgių savivaldybės tarybos posėdžiui Kontrolės komiteto 2020 metų veiklos programą.

- Nutarė teikti paklausimą Pagėgių savivaldybės administracijai dėl pavėsinių ir kad Pagėgių ir Lumpėnų seniūnai būtų pakviesti i Kontrolės komiteto posėdį gruodžio mėnesį paaiškinti situaciją dėl minėtų pavėsinių.

 

2019 m. gruodžio 19 d. posėdyje svarstyti klausimai

1.   Dėl Pagėgių savivaldybės administracijai priklausančio turto „Pavėsinė Bitėnų prieplauka“ ir „Pavėsinė Panemunės prieplauka“.

2.   Dėl Pagėgių savivaldybės Kontrolės komiteto 2019 metų ataskaitos.

Komitetas:

-    Išklausė Pagėgių savivaldybės administracijos Lumpėnų seniūnijos ir Pagėgių seniūnijos seniūnus dėl Pagėgių savivaldybės administracijai priklausančio turto „Pavėsinė Bitėnų prieplauka“ ir „Pavėsinė Panemunės prieplauka“. Komitetas nutarė laukti ikiteisminio tyrimo pabaigos dėl prieplaukų pasisavinimo (Jurbarko rajono policijos komisariatas yra pradėjęs ikiteisminį tyrimą).

-       Nutarė Kontrolės komiteto 2019 metų ataskaitos projektą derinti nuotoliniu būdu ir ją teikti tvirtinti Tarybai 2020 metų sausio mėnesį.

-        Nutarė teikti tvirtinti Pagėgių savivaldybės tarybai sprendimo projektą dėl Kontrolės komiteto 2020 metų veiklos programos, įtraukiant naujas programos priemones (2019 m. gruodžio 19 d. teiktas Pagėgių savivaldybės tarybai sprendimo projektas „Dėl Kontrolės komiteto 2020 metų veiklos programos patvirtinimo“ nebuvo patvirtintas):

1. Sprendimo projekto teikimas Pagėgių savivaldybės tarybai dėl pavedimo Pagėgių savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai atlikti auditą dėl Pagėgių savivaldybės administracijos ir Pagėgių savivaldybės įstaigų tarnybinių automobilių naudojimo tvarkos ir apskaitos.

2. Sprendimo projekto teikimas Pagėgių savivaldybės tarybai dėl pavedimo Pagėgių savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai atlikti auditą dėl Pagėgių savivaldybės A. Mackaus gimnazijos etatų reikalingumo.

____________________________