LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO 2015 M. LIEPOS 2 D. ĮSAKYMO NR. 3-285(1.5 E) „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTERIJOS 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIORITETŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PLANO IR NACIONALINIŲ STEBĖSENOS RODIKLIŲ SKAIČIAVIMO APRAŠŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. kovo 3 d. Nr. 3-119

Vilnius

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. 3-285(1.5 E) „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašų patvirtinimo“ :

1.  Pakeičiu I skyriaus pirmojo skirsnio 1 punktą ir jį išdėstau taip:

1.  Priemonės aprašymas 

1.1. Priemonės įgyvendinimas finansuojamas Sanglaudos fondo lėšomis.

1.2. Įgyvendinant priemonę, prisidedama prie uždavinio „Padidinti šalies daugiarūšės susisiekimo sistemos ir transeuropinių transporto tinklų sąveiką“ įgyvendinimo.

1.3. Remiamos veiklos:

1.3.1.     TEN-T kelių tinklo, įskaitant su jais susijusių privažiuojamųjų kelių ir tiesioginių jungiamųjų kelių, rekonstrukcija ir tiesimas.

1.3.2.     Eismo saugos ir aplinkos apsaugos priemonių diegimas TEN-T kelių tinkle.

1.3.3.   Išorės sienų ir pasienio kontrolės punktų (TEN-T tinklo) transporto infrastruktūros kartu su privažiuojamaisiais ir tiesioginiais jungiamaisiais keliais rekonstravimas ir modernizavimas.

1.4. Galimi pareiškėjai:

1.4.1.     Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos;

1.4.2.     VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija.

1.4.3.    Pasienio kontrolės punktų direkcija prie Susisiekimo ministerijos.

1.5. Galimi partneriai:

1.5.1.     Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos;

1.5.2.     VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija;

1.5.3.     Klaipėdos miesto savivaldybės administracija;

1.5.4.     AB „Lietuvos geležinkelių infrastruktūra.“

 

2.  Pakeičiu I skyriaus trečiojo skirsnio 1 punktą ir jį išdėstau taip:  

1.  Priemonės aprašymas

1.1. Priemonės įgyvendinimas finansuojamas Sanglaudos fondo lėšomis.

1.2. Įgyvendinant priemonę, prisidedama prie uždavinio „Padidinti šalies daugiarūšės susisiekimo sistemos ir transeuropinių transporto tinklų sąveiką“ įgyvendinimo.

1.3. Remiamos veiklos:

1.3.1.     1435 mm pločio vėžės geležinkelių infrastruktūros įrengimas I transporto koridoriuje („Rail Baltica“);

1.3.2.     1520 mm pločio vėžės geležinkelių infrastruktūros atnaujinimas, patobulinimas ir plėtra (įskaitant antrųjų kelių tiesimą ir elektrifikavimą) IX B transporto koridoriuje;

1.3.3.     Naujų geležinkelių transporto eismo valdymo ir kontrolės sistemų diegimas;

1.3.4.     ERTMS sistemos diegimas naujose 1435 mm pločio vėžės TEN-T geležinkelių linijose.

1.4. Galimas pareiškėjas – AB „Lietuvos geležinkelių infrastruktūra“.

1.5. Galimi partneriai:

1.5.1. VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija;

1.5.2. savivaldybių administracijos;

1.5.3. Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos.“

 

3.  Pakeičiu I skyriaus ketvirtojo skirsnio 1 punktą ir jį išdėstau taip: 

1. Priemonės aprašymas

1.1. Priemonės įgyvendinimas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

1.2. Įgyvendinant priemonę, prisidedama prie uždavinio „Padidinti regionų judumą plėtojant regionų jungtis su pagrindiniu šalies transporto tinklu ir diegiant eismo saugos priemones“ įgyvendinimo.

1.3. Remiamos veiklos:

1.3.1. geležinkelio viadukų, viadukų per geležinkelį ir jų prieigų rekonstrukcija ir statyba;

1.3.2. tunelių po geležinkeliu ir jų prieigų rekonstrukcija ir statyba;

1.3.3. eismo organizavimo ir eismo saugos priemonių diegimas geležinkelio perėjose, pervažose ir jų prieigose.

1.4. Galimi pareiškėjai:

1.4.1. Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos;

1.4.2. AB „Lietuvos geležinkelių infrastruktūra“;

1.4.3. savivaldybių administracijos.

1.5. Galimi partneriai:

1.5.1. AB „Lietuvos geležinkelių infrastruktūra“;

1.5.2. Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos;

1.5.3. savivaldybių administracijos.“

 

4.  Pakeičiu I skyriaus šeštojo skirsnio 5 punktą ir jį išdėstau taip:

5Reikalavimai, taikomi priemonei atskirti nuo kitų iš ES bei kitos tarptautinės finansinės paramos finansuojamų programų priemonių

Priemonės lėšomis nefinansuojamas miesto gatvių apšvietimo sistemos ir (arba) jos dalies remontas, atnaujinimas, rekonstravimas, perstatymas, atskirų elementų kiekio keitimas.

Priemonės lėšomis nefinansuojamos:

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos administruojamomis Veiksmų programos 7 prioriteto  „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ 07.1.1-CPVA-V-902 priemonės „Pereinamojo laikotarpio tikslinių teritorijų vystymas. I“, 07.1.1-CPVA-R-903 priemonės „Pereinamojo laikotarpio tikslinių teritorijų vystymas. II“, 07.1.1-CPVA-R-904 priemonės „Didžiųjų miestų kompleksinė plėtra“, 07.1.1-CPVA-R-905 priemonės „Miestų kompleksinė plėtra“, 07.1.1-CPVA-V-906 priemonės „Kompleksinė paslaugų plėtra Integruotų teritorijų vystymo programų tikslinėse teritorijose“, 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 08.2.1-CPVA-R-908 priemonės „Kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas“ lėšomis finansuojamos veiklos;

Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos administruojamomis Veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.1-FM-F-105 priemonės „Energijos vartojimo efektyvumo didinimas viešojoje infrastruktūroje“ lėšomis finansuojamos veiklos;

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos administruojamomis Veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.5.1-TID-R-514 priemonės „Darnaus judumo priemonių diegimas“, 04.5.1-TID-R-516 priemonės „Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra“ lėšomis finansuojamos veiklos.“

 

5.  Pakeičiu I skyriaus septintojo skirsnio 1 punktą ir jį išdėstau taip:  

1.  Priemonės aprašymas

1.1. Priemonės įgyvendinimas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

1.2. Įgyvendinant priemonę, prisidedama prie uždavinio „Padidinti regionų judumą plėtojant regionų jungtis su pagrindiniu šalies transporto tinklu ir diegiant eismo saugos priemones“ įgyvendinimo.

1.3. Remiamos veiklos:

1.3.1.     Geležinkelių transporto aplinkos apsaugos priemonių (triukšmą slopinančių priemonių) diegimas.

1.4. Galimi pareiškėjai:

1.4.1.     AB „Lietuvos geležinkelių infrastruktūra“.

1.5. Galimi partneriai:

1.5.1.     Savivaldybių administracijos.“

 

6.    Pakeičiu I skyriaus devintojo skirsnio 1 punktą ir jį išdėstau taip:  

1. Priemonės aprašymas

1.1. Priemonės įgyvendinimas finansuojamas Sanglaudos fondo lėšomis.

1.2. Įgyvendinant priemonę, prisidedama prie uždavinio „Padidinti šalies daugiarūšės susisiekimo sistemos ir transeuropinių transporto tinklų sąveiką“ įgyvendinimo.

1.3. Remiamos veiklos:

1.3.1.     Intelektinių transporto eismo saugos, saugumo, eismo informavimo ir srautų valdymo transporto sistemų diegimas TEN-T tinkle.

1.4. Galimi pareiškėjai:

1.4.1.     Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos.

1.4.2.     AB „Lietuvos geležinkelių infrastruktūra“.

1.5. Galimi partneriai:

1.5.1.     savivaldybių administracijos;

1.5.2.     AB „Lietuvos geležinkelių infrastruktūra“;

1.5.3. Informatikos ir ryšių departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos.“

 

7.  Pakeičiu I skyriaus dvyliktojo skirsnio 1 punktą ir jį išdėstau taip:

1.  Priemonės aprašymas

1.1. Priemonės įgyvendinimas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

1.2. Įgyvendinant priemonę, prisidedama prie uždavinio „Padidinti regionų judumą plėtojant regionų jungtis su pagrindiniu šalies transporto tinklu ir diegiant eismo saugos priemones“ įgyvendinimo.

1.3. Remiamos veiklos:

1.3.1.     Vandens transporto saugos didinimas.

1.3.2.     Laivybos vidaus vandenų keliais gerinimas, gerinant laivybos sąlygas, užtikrinant garantinių matmenų laikymąsi, sumažinant krantų ir upės dugno eroziją, tranzitinių nešmenų nusėdimą.

1.4. Galimi pareiškėjai:

1.4.1.     VĮ Vidaus vandens kelių direkcija.

1.4.2.     Lietuvos transporto saugos administracija.“

 

8.  Pakeičiu III skyriaus antrojo skirsnio 6 punktą ir jį išdėstau taip:

6.  Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Stebėsenos rodiklio kodas

Stebėsenos rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Tarpinė reikšmė 2018 m. gruodžio 31 d.

Galutinė reikšmė 2023 m. gruodžio 31 d.

R.S.321

„Anglies dioksido (išskyrus išsiskiriantį iš biomasės) kiekis, namų ūkių išmestas į atmosferą iš transporto veiklos“

Tūkst. tonų

2553,0

2428,0

R.S.322

„Viešuoju miesto transportu vežamų keleivių skaičius“

Mln. keleivių

389,4

389,5

P.S. 323

„Įgyvendintos darnaus judumo priemonės“

Skaičius

3

10

P.S.324

„Įdiegtos intelektinės transporto sistemos“

Skaičius

0

5

P.B.214

„Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis“

Km

0

3

 

9.  Pakeičiu III skyriaus penktojo skirsnio 6 punktą ir jį išdėstau taip: 

6.  Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Stebėsenos rodiklio kodas

Stebėsenos rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Tarpinė reikšmė 2018 m. gruodžio 31 d.

Galutinė reikšmė 2023 m. gruodžio 31 d.

R.S.322

„Viešuoju miesto transportu vežamų keleivių skaičius“

Mln. keleivių

389,4

389,5

P.S.325

„Įsigytos naujos ekologiškos viešojo transporto priemonės“

Skaičius

0

93“

 

10.     Pakeičiu III skyriaus penktojo skirsnio 7 punktą ir jį išdėstau taip: 

7. Priemonės finansavimo šaltiniai (eurais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

ES struktūrinių fondų

lėšos – iki

Nacionalinės lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki

Projektų vykdytojų lėšos

Iš viso – ne mažiau kaip

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto

lėšos

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

1.     Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų

33 069 445

0

5 835 784

0

5 835 784

0

0

2.    Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos

2 869 206

0

506 330

0

506 330

0

0

3.    Iš viso

35 938 651

0

6 342 114

0

6 342 114

0

0

 

11.  Pakeičiu III skyriaus šeštojo skirsnio 6 punktą ir jį išdėstau taip:  

„6.  Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Stebėsenos rodiklio kodas

Stebėsenos rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Tarpinė reikšmė 2018 m. gruodžio 31 d.

Galutinė reikšmė 2023 m. gruodžio 31 d.

R.S.322

„Viešuoju miesto transportu vežamų keleivių skaičius“

Mln. keleivių

389,4

389,5

P.S.325

„Įsigytos naujos ekologiškos viešojo transporto priemonės“

Skaičius

0

27“

 

12.  Pakeičiu III skyriaus šeštojo skirsnio 7 punktą ir jį išdėstau taip: 

7. Priemonės finansavimo šaltiniai (eurais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

ES struktūrinių fondų

lėšos – iki

Nacionalinės lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki

Projektų vykdytojų lėšos

Iš viso – ne mažiau kaip

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto

lėšos

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

1.  Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų

7 504 351

0

1 324 298

0

1 324 298

0

0

2.  Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos

0

0

0

0

0

0

0

3.  Iš viso

7 504 351

0

1 324 298

0

1 324 298

0

0

 

 

 

 

 

Susisiekimo ministras                                                                         Jaroslav Narkevič

 

 

 

 

 

 

SUDERINTA

VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros
2020 m. vasario 5 d. raštu Nr. 2020/2-953 

 

 

 

 

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

2020 m. vasario 12 d. raštu Nr. 1D-814