Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL Lietuvos Respublikos VyriausybėS 2010 m. liepos 14 d. NUTARIMO Nr. 1052 „DĖL VALSTYBĖS VALDOMŲ ĮMONIŲ VEIKLOS SKAIDRUMO uŽTIKRINIMO gairių aprašo patvirtinimo ir koordinuojančios institucijos paskyrimo“ PAKEITIMO

 

2016 m. rugpjūčio 11 d. Nr. 822
Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 14 d. nutarimą Nr. 1052 „Dėl Valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrumo užtikrinimo gairių aprašo patvirtinimo ir koordinuojančios institucijos paskyrimo“:

1. Pakeisti antraštę ir ją išdėstyti taip:

 

DĖL VALSTYBĖS VALDOMŲ ĮMONIŲ VEIKLOS SKAIDRUMO UŽTIKRINIMO GAIRIŲ APRAŠO PATVIRTINIMO“.

 

 

2. Pakeisti 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

„2. Pavesti valstybei atstovaujančioms institucijoms, kaip jos apibrėžtos Valstybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo valstybės valdomose įmonėse tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 665 „Dėl Valstybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo valstybės valdomose įmonėse tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – valstybei atstovaujančios institucijos), užtikrinti, kad:

2.1. valstybės valdomos įmonės, kaip jos apibrėžtos Valstybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo valstybės valdomose įmonėse tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 665 „Dėl Valstybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo valstybės valdomose įmonėse tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – valstybės valdomos įmonės), Aprašo nuostatų  laikytųsi pagal principą „laikykis arba paaiškink“, išskyrus valstybės valdomas įmones, nurodytas šio nutarimo 2.2 papunktyje;

2.2. valstybės valdomos įmonės, kurios pagal Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymą priskiriamos didelių įmonių kategorijai ar joms pagal šį įstatymą taikomi tokie patys reikalavimai kaip didelėms įmonėms (viešojo intereso įmonės), Aprašo nuostatų laikytųsi privalomai.“

3. Pripažinti netekusiu galios 3 punktą.

4. Pripažinti netekusiu galios 5 punktą.

5. Pakeisti 6.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„6.1. valstybės valdomoms akcinėms bendrovėms ir uždarosioms akcinėms bendrovėms imtis veiksmų, kad Aprašo nuostatų laikytųsi jų dukterinės akcinės bendrovės ir uždarosios akcinės bendrovės, kuriose valstybės valdomoms akcinėms bendrovėms ir uždarosioms akcinėms bendrovėms priklauso daugiau kaip 1/2 balsų visuotiniame akcininkų susirinkime;“.

6. Pakeisti nurodytu nutarimu patvirtintą Valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrumo užtikrinimo gairių aprašą:

6.1. Pakeisti I skyriaus pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS“.

 

6.2. Pripažinti netekusiu galios 2 punktą.

6.3. Pakeisti II skyriaus pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

 

II SKYRIUS

PAGRINDINĖS SĄVOKOS“.

 

6.4. Pakeisti 4 punktą ir jį išdėstyti taip:

„4. Apraše vartojama sąvoka „bendrovių valdymo kodeksas“ reiškia „NASDAQ OMX Vilnius listinguojamų bendrovių valdymo kodeksą.

6.5. Pakeisti III skyriaus pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

 

III SKYRIUS

APRAŠO TAIKYMAS“.

 

6.6. Pakeisti IV skyriaus pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

 

IV SKYRIUS

INFORMACIJOS ATSKLEIDIMAS“.

 

6.7. Pakeisti 12 punktą ir jį išdėstyti taip:

„12. Valstybės valdoma bendrovė, Valstybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo apraše priskirta I ar II kategorijai, rengia metinį pranešimą ir 6 mėnesių tarpinį pranešimą (toliau – tarpinis pranešimas), o valstybės įmonė, Valstybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo apraše priskirta I ar II kategorijai, rengia metinę veiklos ataskaitą ir 6 mėnesių tarpinę veiklos ataskaitą (toliau – tarpinė veiklos ataskaita). Valstybės valdoma bendrovė, Valstybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo apraše nepriskirta I ar II kategorijai, rengia metinį pranešimą, o valstybės įmonė, Valstybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo apraše nepriskirta I ar II kategorijai, – metinę veiklos ataskaitą.“

6.8. Pakeisti V skyriaus pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

 

V SKYRIUS

VALSTYBĖS VALDOMŲ ĮMONIŲ Metinio pranešimo, METINĖS VEIKLOS ATASKAITOS, TARPINIO PRANEŠIMO IR TARPINĖS veiklos ATASKAITOS turinys“.

 

6.9. Pakeisti 14.1.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„14.1.1. veiklos strategija ir tikslai (finansiniai ir nefinansiniai), jeigu tai nėra valstybės valdomos įmonės komercinė paslaptis (jei valstybės valdomos įmonės veiklos strategijoje ir tiksluose yra informacijos, laikomos komercine paslaptimi, nurodoma (pateikiama) sutrumpinta veiklos strategija ir tikslai be šios informacijos);“.

6.10. Pakeisti 14.1.12 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„14.1.12. informacija apie atliktą metinių finansinių ataskaitų auditą (auditą atlikęs subjektas, atlyginimas už audito atlikimą);“.

6.11. Papildyti 14.1.13 papunkčiu:

„14.1.13. kita iki metinio pranešimo ar veiklos ataskaitos paskelbimo dienos paaiškėjusi svarbi informacija, turinti įtakos valstybės valdomos įmonės veiklai;“.

6.12. Pakeisti 15 punktą ir jį išdėstyti taip:

„15. Valstybės valdomos bendrovės tarpiniame pranešime ar valstybės įmonės tarpinėje veiklos ataskaitoje glaustai pateikiama svarbiausia informacija apie valstybės valdomos įmonės veiklą apibūdinančius rodiklius ir jų pokyčius, palyginti su praėjusiais laikotarpiais.“

6.13. Pakeisti VI skyriaus pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

 

VI SKYRIUS

APSKAITOS TVARKYMAS IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIAI“.

 

6.14. Pakeisti 17 punktą ir jį išdėstyti taip:

„17. Valstybės valdoma bendrovė rengia metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir 6 mėnesių tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį, o valstybės įmonė – metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir 3, 6, 9 ir 12 mėnesių tarpinių finansinių ataskaitų rinkinius.“

6.15. Pakeisti VII skyriaus pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

 

VII SKYRIUS

PRANEŠIMŲ, VEIKLOS ATASKAITŲ IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIŲ PATEIKIMAS IR SKELBIMAS“.

 

6.16. Pakeisti 19 punktą ir jį išdėstyti taip:

„19. Valstybės valdoma bendrovė metinį pranešimą, tarpinį pranešimą, metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir 6 mėnesių tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį ar valstybės įmonė metinę veiklos ataskaitą ir tarpinę veiklos ataskaitą, metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir 3, 6, 9 ir 12 mėnesių tarpinių finansinių ataskaitų rinkinius, taip pat informaciją apie valstybės valdomos įmonės atliekamas funkcijas, kurias, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos ūkio ministro patvirtintomis Valstybės valdomų įmonių specialiųjų įpareigojimų nustatymo ir informacijos pateikimo rekomendacijomis, valstybės valdoma įmonė įstatymu ar kitu teisės aktu įpareigota atlikti, kad būtų užtikrintas konkrečių socialinių, strateginių ir politinių valstybės tikslų įgyvendinimas (toliau – specialusis įpareigojimas), ir metinių finansinių ataskaitų nepriklausomo auditoriaus išvadas skelbia savo interneto svetainėje:

19.1. valstybės valdoma įmonė teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintus metinį pranešimą ar metinę veiklos ataskaitą, metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir informaciją apie jos vykdomus specialiuosius įpareigojimus, taip pat metinių finansinių ataskaitų nepriklausomo auditoriaus išvadą – ne vėliau kaip balandžio 30 dieną;

19.2. valstybės įmonė 3 mėnesių tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį – ne vėliau kaip gegužės 31 dieną;

19.3. valstybės valdoma įmonė 6 mėnesių tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį ir tarpinį pranešimą ar tarpinę veiklos ataskaitą – ne vėliau kaip rugpjūčio 31 dieną;

19.4. valstybės įmonė 9 mėnesių tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį – ne vėliau kaip lapkričio 30 dieną;

19.5. valstybės įmonė 12 mėnesių tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį – ne vėliau kaip kitų metų vasario 28 dieną.“

6.17. Pakeisti 21 punktą ir jį išdėstyti taip:

„21. Valstybės valdoma bendrovė metinį pranešimą, tarpinį pranešimą, metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir informaciją apie jos vykdomus specialiuosius įpareigojimus, metinių finansinių ataskaitų nepriklausomo auditoriaus išvadą, 6 mėnesių tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį, o valstybės įmonė – metinę veiklos ataskaitą, tarpinę veiklos ataskaitą, metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir informaciją apie jos vykdomus specialiuosius įpareigojimus, metinių finansinių ataskaitų nepriklausomo auditoriaus išvadą, 3, 6, 9 ir 12 mėnesių tarpinių finansinių ataskaitų rinkinius pateikia valstybei atstovaujančiai institucijai Aprašo 19.1–19.5 papunkčiuose nustatytu laiku. Valstybės valdoma bendrovė kartu su metinių finansinių ataskaitų rinkiniu ir metiniu pranešimu, o valstybės įmonė – kartu su metinių finansinių ataskaitų rinkiniu ir metine veiklos ataskaita teikia valstybei atstovaujančiai institucijai informaciją apie jų vadovų praėjusių metų darbo užmokestį, vadovų mėnesinės algos kintamajai daliai nustatyti taikomus veiklos rezultatų vertinimo rodiklius, šių rodiklių vykdymą, vadovams nustatytą mėnesinės algos kintamąją dalį (eurais ir vadovams nustatytos mėnesinės algos pastoviosios dalies procentais) ir išmokėtą mėnesinės algos kintamąją dalį (eurais ir vadovams nustatytos mėnesinės algos pastoviosios dalies procentais).“

6.18. Pakeisti VIII skyriaus pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

 

VIII SKYRIUS

APIBENDRINANČIŲ ATASKAITŲ RENGIMAS IR SKELBIMAS“.

 

6.19. Pakeisti 22 punktą ir jį išdėstyti taip:

„22. Valstybei atstovaujanti institucija Aprašo 19.1 ir 19.3 papunkčiuose nurodytus dokumentus ir Aprašo 21 punkte nurodytą informaciją Valdymo koordinavimo centrui pateikia ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo tos dienos, kurią baigiasi Aprašo 19.1 ir 19.3 papunkčiuose nurodyti terminai. Valstybei atstovaujanti institucija taip pat teikia Lietuvos Respublikos ūkio ministerijai (toliau – Ūkio ministerija) su Aprašo nuostatų taikymu susijusią informaciją ir paaiškinimus, dėl kurių į valstybei atstovaujančią instituciją su motyvuotu prašymu kreipiasi Ūkio ministerija.“

6.20. Pakeisti 23.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„23.1. rengia apibendrinančias metines ir tarpines 6 mėnesių ataskaitas apie valstybės valdomas įmones ir jų veiklą, kuriose taip pat turi būti pateikiama Aprašo 23.2 papunktyje nurodyta informacija ir kita informacija apie laikymąsi; apibendrinančioje metinėje ataskaitoje apie valstybės valdomas įmones pateikiama ir informacija apie valstybės valdomų įmonių vykdomus specialiuosius įpareigojimus;“.

6.21. Pakeisti 24 punktą ir jį išdėstyti taip:

„24. Valdymo koordinavimo centras apibendrinančias ataskaitas apie valstybės valdomas įmones rengia, skelbia savo interneto svetainėje ir teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei, o Ūkio ministerijos ar valstybei atstovaujančios institucijos prašymu – šioms institucijoms:

24.1. metinę ataskaitą apie valstybės valdomas įmones – ne vėliau kaip rugpjūčio 15 dieną;

24.2. 6 mėnesių tarpinę ataskaitą apie valstybės valdomas įmones – ne vėliau kaip spalio 15 dieną.“

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Algirdas Butkevičius

 

 

Energetikos ministras, pavaduojantis

ūkio ministrą                                                                                   Rokas Masiulis