LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL KULTŪROS MINISTRO 2016 M. KOVO 23 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-248 „DĖL FILMŲ PARENGIAMŲJŲ IR GAMYBOS DARBŲ PROJEKTŲ VALSTYBINIO FINANSAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. liepos 3 d. Nr. ĮV-952

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Filmų parengiamųjų ir gamybos darbų projektų valstybinio finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2016 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. ĮV-248 „Dėl Filmų parengiamųjų ir gamybos darbų projektų valstybinio finansavimo taisyklių patvirtinimo“, 108 punktą ir jį išdėstau taip:

108. Tikslinant sąmatą, LKC pateikiamas argumentuotas prašymas su naujai patikslinta LKC direktoriaus įsakymu nustatytos formos sąmata. Praleidus sąmatų tikslinimo terminą ar kitaip pažeidus Taisyklėse nustatytą sąmatų tikslinimo tvarką, sąmatų tikslinti negalima. Tokiu atveju išlaidos, viršijančios leidžiamus nukrypimus (kuriems prilyginami visi sąmatos pakeitimai, nesuderinti su LKC nustatyta tvarka ir terminais), pripažįstamos netinkamomis ir LKC rašytiniu reikalavimu turi būti grąžintos iki einamųjų biudžetinių metų pabaigos arba priverstinai išieškomos teisės aktų nustatyta tvarka.

Lietuvos Respublikos Vyriausybei paskelbus ekstremaliąją padėtį ir/ar karantiną ir dėl to patiriant filmo gamybos darbų apribojimus, papildomas išlaidas, ar nuostolius,  projekto vykdytojams Taisyklėse nustatyta tvarka gali būti skiriamas papildomas finansavimas, iki 20 procentų viršijantis didžiausias galimas finansavimo sumas, nurodytas Taisyklių 61-64 punktuose. Sąmata tokiu atveju turi būti patikslinta per mėnesį nuo sprendimo dėl papildomo finansavimo priėmimo.

 

 

 

Kultūros ministras                                                                              Mindaugas Kvietkauskas

 

 

 

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos
2020 m. birželio 29 d. raštu Nr. (9.8E-35)6V-887