Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba

 

Nutarimas

Dėl ATSAKOMYBĘ LENGVINANČIOS APLINKYBĖS, PAGAL KURIĄ TYRIMO METU PRIPAŽĮSTAMAS LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO PAŽEIDIMAS IR NUMATYTA BAUDA, TAIKYMO TVARKOS PATVIRTINIMO

 

2017 m. kovo 27 d. Nr. 1S-32 (2017)

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 18 straipsnio 2 dalies 2 punktu ir 37 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba nutaria:

patvirtinti Atsakomybę lengvinančios aplinkybės, pagal kurią tyrimo metu pripažįstamas Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo pažeidimas ir numatyta bauda, taikymo tvarką (pridedama).

 

 

 

Pirmininkas                                                               Šarūnas Keserauskas

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos

2017 m. kovo 27 d. nutarimu

Nr. 1S-32 (2017)

 

 

ATSAKOMYBĘ LENGVINANČIOS APLINKYBĖS, PAGAL KURIĄ TYRIMO METU PRIPAŽĮSTAMAS LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO PAŽEIDIMAS IR NUMATYTA BAUDA, TAIKYMO TVARKA

 

I skyrius

Bendrosios nuostatos

 

1.       Atsakomybę lengvinančios aplinkybės, pagal kurią tyrimo metu pripažįstamas Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo pažeidimas ir numatyta bauda, taikymo tvarka reglamentuoja Konkurencijos įstatymo 37 straipsnio 2 dalyje numatytos atsakomybę lengvinančios aplinkybės, pagal kurią ūkio subjektai ar viešojo administravimo subjektai Konkurencijos tarybai tyrimo metu pateikdami rašytinį pripažinimo pareiškimą pripažino pažeidimą ir numatytą baudą, taip sudarydami sąlygas efektyviau atlikti tyrimą, taikymo tvarką (toliau – Pažeidimo ir baudos pripažinimo tvarka).

2.       Pažeidimo ir baudos pripažinimo tvarkos sąvokos atitinka Konkurencijos įstatyme vartojamas sąvokas.

3.       Pažeidimo ir baudos pripažinimo tvarkos nuostatos yra taikomos ūkio subjektams ir viešojo administravimo subjektams, kurie teikia Konkurencijos tarybai rašytinį pripažinimo pareiškimą, kuriuo pripažįsta pažeidimą ir numatytą baudą, taip sudarydami sąlygas efektyviau atlikti tyrimą.

 

II skyrius

ATSAKOMYBĘ LENGVINANČIOS APLINKYBĖS, PAGAL KURIĄ TYRIMO METU PRIPAŽĮSTAMAS LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO PAŽEIDIMAS IR NUMATYTA BAUDA, TAIKYMAS

 

4.       Siekdamas, kad jam būtų pritaikyta atsakomybę lengvinanti aplinkybė, pagal kurią tyrimo metu pripažįstamas Konkurencijos įstatymo pažeidimas ir numatyta bauda, ūkio subjektas ar viešojo administravimo subjektas tyrimo metu savanoriškai pateikia Konkurencijos tarybai rašytinį pripažinimo pareiškimą (toliau – Pripažinimo pareiškimas).

5.       Konkurencijos tarybos administracijos darbuotojai rengia susitikimus ir kitaip bendrauja su pažeidimu įtariamais ūkio subjektais ar viešojo administravimo subjektais dėl Pripažinimo pareiškimo pateikimo.

6.       Pripažinimo pareiškime turi būti nurodoma:

6.1.    aiškus, nedviprasmiškas ir besąlyginis dalyvavimo padarant įtariamą pažeidimą bei savo atsakomybės už šį pažeidimą pripažinimas;

6.2.    esminės pažeidimo padarymo aplinkybės ir jų vertinimas, įskaitant pažeidimo pobūdį, pažeidimo veikimo mechanizmą, pažeidimu įtariamo ūkio subjekto ar viešojo administravimo subjekto vaidmenį ir pažeidimo trukmę;

6.3.    maksimalus įtariamam pažeidimui proporcingas baudos dydis, kurį pažeidimu įtariamas ūkio subjektas ar viešojo administravimo subjektas sutinka mokėti jo atžvilgiu taikant šią atsakomybę lengvinančią aplinkybę.

7.       Atsakomybę lengvinanti aplinkybė, pagal kurią tyrimo metu pripažįstamas Konkurencijos įstatymo pažeidimas ir numatyta bauda, gali būti taikoma tik tuo atveju, jeigu sudaromos sąlygos efektyviau atlikti tyrimą. Sąlygas efektyviau atlikti tyrimą Konkurencijos taryba įvertina atsižvelgdama į realią tikimybę sumažinti sunaudojamus išteklius, pažeidimu įtariamų ūkio subjektų ar viešojo administravimo subjektų skaičių, į tai, kiek iš jų ketina pateikti Pripažinimo pareiškimus, ir kitas aplinkybes.

8.       Pripažinimo pareiškimą pateikusiam ūkio subjektui ar viešojo administravimo subjektui draudžiama iki tyrimo pabaigos atskleisti Pripažinimo pareiškimo turinį tuo pačiu pažeidimu įtariamiems ūkio subjektams ar viešojo administravimo subjektams ir kitiems asmenims. Pažeidus šį draudimą Konkurencijos taryba turi teisę netaikyti šios atsakomybę lengvinančios aplinkybės.

9.       Pripažinimo pareiškimo turinys nėra atskleidžiamas kitiems tuo pačiu pažeidimu įtariamiems ūkio subjektams ar viešojo administravimo subjektams ir kitiems asmenims iki tyrimo pabaigos.

10.     Pateikto Pripažinimo pareiškimo pažeidimu įtariamas ūkio subjektas ar viešojo administravimo subjektas neturi teisės atsiimti.

11.     Pabaigus tyrimą, Pripažinimo pareiškimai neatskleidžiami, išskyrus Konkurencijos įstatymo 21 straipsnio 8 ir 9 dalyse numatytus atvejus.

12.     Konkurencijos taryba dėl taikomos atsakomybę lengvinančios aplinkybės, pagal kurią tyrimo metu pripažįstamas Konkurencijos įstatymo pažeidimas ir numatyta bauda, baudą sumažina 15 procentų. Bauda apskaičiuojama pagal Konkurencijos įstatymo 37 straipsnį ir Baudų, skiriamų už Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo pažeidimus, dydžio nustatymo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. sausio 18 d. nutarimu Nr. 64.

 

_________________